Onderdak seizoenwerkers blijft moeilijk probleem Immetjeshoeve vier eeuwen in bedrijf TEXELSE COURANT. Schoutkostuum kan weer jaar in kast Studenten jagen op eilandnieuws Eiland Combinatie orgel en trompet licht verteerbaar LANGS DE WEG Jongeren zoek TX 44 na kwart eeuw terug in Oudeschild Cursus kalligral VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1994 leder jaar weer stroomt Texel vol mensen. Het zijn echter niet al leen toeristen die komen: ook sei zoenwerkers die de toeristen van hun natje en hun droogje voor zien. Alleen al voor de horeca zijn er 361 mensen van de overkant nodig, zo blijkt uit een onderzoek dat vorig jaar is gehouden. De huisvestingsproblemen van de seizoenwerkers die in het onder zoek naar voren kwamen, blijken nog steeds niet opgelost. De Texelse bevolking kan niet voorzien in de grote vraag van de landbouw en het toerisme (vooral horeca). Theo Zijm, directeur van het Arbeidsbureau, laat cijfers zien waaruit blijkt dat al bijna de helft van de beroepsbevolking in het toerisme werkt. Daar komt nog bij dat sommige ondernemers liever mensen van de overkant hebben. Dit wordt bevestigd door een restauranthouder in De Koog, die wij spraken. Hij drukte zich kern achtig uit: ,,De Texelaars willen te kort werken. Als het seizoen is af gelopen, kloppen ze bij het GAK aan voor een uitkering. Hoe eerder het seizoen is afgelopen, hoe be- Als boegbeeld van de wekelijkse folkloremarkt in Den Burg moet hij er piekfijn uitzien. Lieu we Visser, die als schout verkleed over straat gaat, was ook deze zomer weer één van Texels meest gefotogra feerde inwoners. „Als je in dit kostuum loopt en zo vaak op de foto gaat, mag je niet zomaar wat aanrommelen. Mijn uitstraling be paalt mede de indruk die de folklo re op de mensen achterlaat. Ik zorg dan ook dat ik goed ben voor bereid en wat kan vertellen over de historische achtergronden." Eén seizoen liep hij zelfs in een authen tiek kostuum, maar dat was aan ernstige slijtage onderhevig. Woensdag beleefde schout Visser zijn achtste en laatste folklore markt van deze (hete) zomer. Zijn pak kan nu weer in de kast, maar als het aan Visser ligt, trekt hij het volgend jaar weer wekelijks aan. IFoto Frans Hopman) ter ze het vinden. Aan zulke figu ren heb ik niets." Hotelkamers Problemen met de huisvesting los sen zich soms vanzelf op doordat vakantiewerkers bijvoorbeeld bij familie onderdak vinden. Een an dere oplossing bedacht een Koger ondernemer. Hij wilde geen hotel meer en hij gebruikt nu de kamers om zijn overkantse meisjes in on der te brengen. Maar de meeste hoteliers en restauranthouders herbergen hun personeel in tenten of caravans. Het huisvestingsprobleem komt niet alleen door het grote aantal mensen maar ook door de sei zoenverbreding. De mensen die al in het voor- en najaar komen om bijvoorbeeld lelies te rooien en de eerste en laatste toeristen te be dienen, hebben het in de tent veel te koud. Zijm vertelt dat het Arbeidsbureau twee jaar geleden begonnen is met alternatieven zoeken voor huisvesting van de seizoenwerkers en dat aan de gemeente voor te leggen. De gemeente keurde al twee plannen af. Maar er is nu een sensationeel idee in ontwikkeling om een snelle boot te laten varen tussen Den Helder en Texel waar alleen voetgangers op kunnen. De boot moet tot 's avonds laat blij ven varen. Zo kunnen veel over- kanters na hun werk weer naar huis. Er is overleg tussen Business Creation Result (BCR), een bedrijf die voor beginnende ondernemers onderzoekt of hun onderne mersplan kans van slagen heeft, en de Teso. Deze gastbijdrage kwam tot stand dankzij de studenten Annemiek Huizenga, Jorina Goudriaan, Gerard ter Horst en Nico Belo. Texel was deze week het jachtge bied van een groep aankomende journalisten en voorlichters. Deze tweedejaars studenten van de Evangelische School voor Journa listiek en Voorlichting (ESJ) in Amersfoort maakten er een echte werkweek van. Het eiland werd afgestroopt op zoek naar nieuws. Toeristische uitstapjes waren slechts toegestaan als er een zin derende reportage tegenover stond. Hoewel coördinator drs. Ton Veen slechts korte voorberei dingstijd had, kon hij op veel me dewerking rekenen. Fantastisch wat hier allemaal mogelijk is", stak hij zijn waardering niet onder stoelen of banken. Zb maakten studenten in opdracht van de ge meente een concept-folder waarin het parkeerbeleid helder wordt uit gelegd, hield een groepje zich (via de WV) bezig met persberichten voor de organisatie van het Thijs- sejaar, deed iemand voor EcoMare verslag van een wadexcursie en werkten anderen aan presentaties van De Krim en het Maritiem en Juttersmuseum. Eén groep had het geluk met een vliegtuigje van Tessel Air een rondvlucht boven het eiland te maken. De stukken konden worden uitgewerkt in computerlokalen van OSG De Ho- geberg en EcoMare. De resultaten waren niet alleen zicht-, maar ook hoorbaar. Enkele aspirant-radiomakers gingen ge wapend met microfoon en bandre corder over het eiland. Hun bevindingen smeedden ze aaneen tot een programma van een uur, dat gisteravond via Radio Texel werd uitgezonden. Vier andere studenten proefden van de lokale journalistiek. Zij kregen -en grepen- de kans om hun artikelen in de Texelse Courant te publice ren. Geprobeerd is verschillende onderwerpen op uiteenlopende De groep ESJ-studenten, hier poserend bij kampeerboerderij Immetjeshoeve waar zij verbleven, hadden het naar de zin op Texel. IFoto Frans Hopmon) boerderij, na het interieur onher kenbaar te hebben opgeknapt. Wij kunnen het niet vergelijken met voorgaande jaren, maar genieten er van de gezellige, huiselijke sfeer. Paleis ip ;o Ongeveer vierhonderd jaar gele den vergingen tijdens een zware storm enkele schepen voor de kust van Texel. De wrakken spoel den aan en jutters hadden volop werk om het aangespoelde mate riaal bij elkaar te sprokkelen. Vooral het hout was in trek, om dat hout schaars was op het eiland. Vier dikke houten masten uit die partij juthout vormen anno 1994 nog altijd de basis van de boerderij Immetjeshoeve. Wij, een groep oefenende journa listen, logeren op deze Immetjes hoeve, een voor velen bekende „typisch Texelse" verschijning, ge legen aan de Westerweg. Het pand is niet meer als „gewone" boerderij in bedrijf, maar als kam- wijze weer te geven, variërend van nieuwsbericht tot column. Het viertal schroomde daarbij niet om een Texelse wethouder onder (vra- genjvuur te nemen... De „be wijsstukken" zijn op deze pagina te vinden. peerboerderij. We lieten ons ver tellen dat de eerste twee eeuwen de hoeve werd bewoond door boe renfamilies. Tijdens de oorlog heb ben er onderduikers in gezeten en nadien raakte de boerderij hele maal in verval. De familie Keyser, die Immetjes hoeve sinds een eeuw in bezit heeft, liet de hoeve in 1960 in ori ginele staat herbouwen. De naam Immetjeshoeve is pas toen voor het eerst aan de boerderij gegeven en heeft haar naam te danken aan Imme Keyser die in 1868 geboren werd. Ook in de jongere generatie Keysers komt de naam Imme of Immetje veel voor. Opgeknapt Dit jaar wordt de kampeerboerderij voor het eerst weer gerund door telgen van de familie Keyser. De afgelopen dertig jaar huurde me vrouw Bakker de kampeerboerde rij van de Keysers, maar vorig jaar stopte zij met het werk. Arnold en Annemiek Langeveld, kleinkinde ren van vader en moeder Langeveld-Keyser, runnen nu de „Het eerste jaar was voor ons een leuk jaar met leuke groepen", ver tellen Arnold en Annemiek Lange veld „De meeste groepen die hier komen zijn scholen en families. Het zijn meestal actieve mensen die er echt op uit gaan." Groepen die al eerder waren ge weest reageerden positief verrast, zo blijkt uit het gastenboek. „Een ware metamorfose" en „we waanden ons in een paleis", luid den reacties van bezoekers. Toch is het nieuwe beheerderspaar nog niet helemaal tevreden over de boerderij. „Er zijn nog dingen die moeten worden verbeterd, maar dat moet groeien." Mislukt. Onbekenden zagen in de nacht van woensdag op don derdag een poging tot inbraak in een woning aan de Hollewal mislukken. Dat althans conclu deert de politie na een onderzoek. Via een klimop klommen de ban dieten omhoog naar een balkon. Een beschadigd maar niet gefor ceerd slot toont aan dat ze vervol gens onverrichterzake weer zijn afgedropen. Is Texel een eiland? Wat fe geografische ligging wèl. o ven door strand, dijken en n er geen mens zijn die dat wj kennen. Maar is Texel ooit eiland als het om traditie, m* te it en sfeer gaat? Een eigem gebied, met bewoners eigen gang gaan en zich aantrekken wat er in de rest de wereld gebeurt? Daarover wel enige discussiè losbarst*. Een 'oer'-Texelaar gaf ons als woord op de vraag of hij ziet ,l Texelaar of Nederlander voelt dat hij in de eerste plaats lander is. Dus Texel is geen et Mijmerend en discussiërend n ze indruk dat Texel wel de$ een eiland is. Traditierijk, g& delijk, gezellig, maar ook chauvinistisch. Bijvoorbeeld opzichte van toeristen, of ove ters. Texelaars roemen graag hun woongebied: Texel heeft Texel is Nederland in het klei kunt geen folder openslaan, cf staat er wel. En wat te denker, het honkvaste gedrag van so ge eilandbewoners. Zo zit zelfs, die nog nooit een voe het vasteland hebben gezet, die hun kinderen pertinent r« oei Den Helder geboren laten wet Eigenlijk -als je deze lijn doom h< is Texel een eiland tussen vei ,jb landen, zoals Staphorst, Urk, lendam, Spakenburg... In dat opzicht kan 'eiland-zit gen Texel gaan werken. Hoe wordt Staphorst niet in spotti zin genoemd, hoe vaak wordt gepraat over die vreemde m& uit Urk, hoe vaak wordt n/ef g chen om die visetende Spaken gers, hoe vaak is Texel niet. hoe vaak eigenlijk? Wij denken Texel dat zelf in de hand Blijkbaar moeten de Texelaars zich alleen nog bewust word, Texel is dus in meerdere opzit een eiland. Veel dingen zijn e§9e ders geregeld dan op het v n 1 land, zo hebben we gemerkt paar dagen dat we hier vertot Bussen die om tien uur tends pas gaan rijden, be gaan misschien niet met de Verder ben zijn we zeer veris dat menig eilander klaagt dat te duur wordt op Texel. Verdi de Texelaars dan niet genoeg die trouw terugkerende toern Of zijn ze echt zo arm? Anders dus, maar toch zijn lang blij dat Texel ook nog land is, een land mei 'eilanden'. rji n3l De combinatie trompet en orgel lokte dinsdagavond veel mensen naar het zomeravondconcert in de RK kerk. Roel Bergsma en Paul Gerssen hadden voor deze gele genheid een leuk programma sa mengesteld, dat de toehoorders niet met al te grote problemen op zadelde. Zonder echt op de popu laire toer te gaan, lagen alle uitgevoerde werken gemakkelijk in het gehoor en waren derhalve licht verteerbaar. Trompettist Roel Bergsma begon en eindigde zijn bijdragen met een „Voluntary" van Stanley en Boyce. Hij bespeelde zijn instrument met veel gemak en de kerkruimte kon de forse trompet signalen met gemak verwerken. De orgelbegeleiding van Paul Gers sen was correct en functioneel, waarbij hij de trompettist alle ruimte en vrijheid gaf om solist te zijn. Ook de registerkeuze bij de begeleidingen werd met beleid ge daan, zodat er steeds goed en evenwichtig werd gemusiceerd. Het is voor een organist altijd een hele opgave om tijdens een con cert voortdurend in actie te moe ten komen. Inzinkingen en het tijdelijk wegvallen van de concen tratie zijn daarvan het gevolg. Dit was deze avond ook soms het ge val, maar de totaalindruk van dit concert was heel positief wat, ook duidelijk bleek uit het enthousi aste applaus na afloop. Het orgel van de RK kerk in Den Burg is gebouwd in 1879. Hoewel de vervalperiode in de Nederland se orgelbouw in die tijd al ruim schoots was ingezet, bezit dit orgel toch ruimschoots allerlei ele menten uit het verleden om een aantrekkelijk concert mogelijk te maken. Met name de prestantre- gisters en de fluitstemmen klinken bijzonder fraai. Paul Gerssen be nutte de mogelijkheden optimaal in de „Aria quarta" van Pachelbel, waarbij hij de verschillende varia ties fraai en heel afwisselend re gistreerde. Dit zelfde kan ook gezegd worden van het Andante uit één van Handels orgelconcer ten en een compositie voor fluitre gisters van Lasceux. In de Giacone in e van Buxtehude was het ont breken van zelfstandige pedaalre- gisters duidelijk voelbaar. Ook het tempo in dit zangerige stuk leek iets te gehaast. Het geplande gro te orgelwerk van J.S. Bach moest voor het grootste deel komen te vervallen. Ook dit Texelse orgel schiet te kort voor de uitvoering van echt grote orgelwerken. Het wachten is op een kerkbestuur dat de moed heeft en de verantwoor ding durft te nemen om eens een orgel te laten bouwen waarop de grote orgelwerken verantwoord kunnen worden gespeeld. Of zou misschien de gemeente Texel in deze richting eens een initiatief moeten nemen? Evenementen buiten strand en duinen zijn voor een toeristengebied immers van heel groot belang... Het aandeel in het programma van Roel Bergsma bestond verder uit het vierdelige trompetconcert van Albinoni. Het laatste deel in drie kwartsmaat met de frisse tus senspelen was heel boeiend, hoewel het verloop van deze mu ziek altijd heel voorspelbaar is. Verder klonken er twee bewerkin gen van „Wachet auf" van Johann Ludwig Krebs, waarbij de trompet tist de melodie steeds in fragmen ten speelde. Frans Visser De afgelopen weken moest ik voor folders, tijdschriften en ander drukwerk kleurenfoto's maken van toeristische onder werpen. Zomerse tafereeltjes van mensen in hun Texelse va kantieomgeving om te laten zien wat er op dat veelzijdige en super populaire vakantie- eiland allemaal te beleven is. Dagenlang zwierf ik met mijn camera over campings, diverse stranden en andere plaatsen waar de doorsnee Texel-ganger geacht wordt te recreëren. Niet alleen de hooggeëerde liefheb bers van rust en stilte kwamen in beeld, maar vooral ook het gewone volk dat een pilsje drinkt, een sjekkie draait, een patatje eet, de Story leest en andere vormen van gezelligheid bedrijft, liefst in een zo dicht mogelijke concentratie. Voor zulke beelden moet je wezen in De Koog, want elders op het eiland heeft het kwaliteitstoe- risme al de overhand gekregen, zodat daar een slaapverwek kende saaiheid heerst. Speciaal keek ik uit naar jonge vakantie gangers. Jongens en meiden, die niet naar Texel zijn gekomen om natuur en milieu te bestu deren, maar om elkaar te ont moeten in de hoop dat daar iets moois en spannends uit voort komt, al is het maar voor één nacht. Die zijn zélf natuur. Er was een tijd dat je over zulke jongeren struikelde. Bij bosjes lagen ze bij de strandtoegang. In het water kwamen ze nau welijks, zodat de aanduiding badgasten voor hen misplaatst was. De jongens deden stoer en de meiden lagen er in hun juist gekochte bikini mooi en bruin te wezen. De onderlinge conversatie was eenvoudig en beperkte zich tot plagerij, uit roepen van gefingeerde verba zing of andere signalen om de aandacht te trekken. Ze keken en werden bekeken, niet alleen door bronstige leeftijdsgeno ten, maar ook door bejaarde mannetjes, die er met hun ver rekijkers speciaal voor naar De Koog kwamen. Slechts een enkele keer kwa men ze in beweging. Meisjes gingen in het water in de hoop door een bepaalde opwindende badmeester gered te worden. Jongens slenterden wel eens naar andere jongerenconcen- traties verderop om te zien of daar iets van hun gading was. Zo gelaten als ze overdag wa ren, zo actief waren sommige van die jongeren 's nachts. Niet altijd tot genoegen van de bur gerij. We hadden dan ook een jeugdprobleem. Er werd haast nergens anders over gepraat, zodat we op het laatst dachten dat er écht een probleem was. O, als dat probleem eens zou worden opgelost, wat zou het dan mooi zijn op Texel. Tot dé vertolkers van de onvrede over het jeugdprobleem hoorde een bekende hotelier in De Koog. Meer dan eens hoorde ik hem aan de bar verklaren: „Dat tuig heeft gen centen en komt al leen maar naar Texel om goed kope patat te vreten, rotzooi te schoppen en...." Dan zweeg hij, boog zich samenzweerderig naar voren, wierp schichtige blikken om zich heen en balde zijn vuist met de duim tussen wijsvinger en middelvinger. Met dit gebaar werd in de zesti ger jaren neuken bedoeld. Op een dag had hij het bewijs van zijn theorie letterlijk in handen. Hij toonde een geopende porte monnee, die een jongen op zijn terras had laten liggen. Er zat slechts één kwartje in maar ook een condoom. „Nou vraég ik je....". Hij wist niet dat veel van die jongeren later terug zouden komen naar het vakantie-eiland van toen, in gezinsverband en met aanzienlijk meer bij zich dan een kwartje. Wat hij ook niet wilde weten, was dat maar een heel klein aantal jongeren de beest uithing. Verreweg de meesten vermaakten zich uit bundig doch onschuldig, maar gaven wel een vrolijk accent aan het toenmalige vakantiepu- bliek waardoor een sfeertje ont stond dat nu wordt gemist. Goed, onder andere van die jon geren wilde ik vorige week dinsdagmiddag op het strand van De Koog foto's maken, maar er kwam weinig van te recht. Mensen waren er ge noeg. Naar Texelse begrippen was het zelfs druk. Zig zag stappend tussen al die lijven maakte ik het ene plaatje na het andere: van gezinnetjes, ouderen, jonge kinderen. Maar niet van loslopende jongeren, want die waren er nauwelijks, afgezien van een enkel koppelt je. Niet te geloven. Ik had toch geen stront in mijn ogen? Met opluchting ontwaarde ik vlakbij Paviljoen 3 vier jongelui, die het hierboven geschetste jaren 60-gedrag vertoonden, hoewel ze geen kratten pils bij de hand hadden en het ook stelden zon der een schetterende radio. Iets te keurig dus, maar vooruit. Alsof het een zeldzame vogel soort betrof rende ik er met de telelens op af, waarna bleek dat het Texelse jongens waren, geen toeristen dus. Ze toonden begrip voor mijn probleem. Zij zaten er immers ook mee. De hele middag lagen ze hier nu al en er was nog niets voorbij ge komen dat de moeite van het bekijken waard was. Waar za ten die meiden in hemelsnaam! Gedreven door hetzelfde ideaal gingen we samen op zoek naar modellen. Deze begeleiding van experts kwam me trouwens niet ongelegen, want iemand van twintig kijkt en taxeert toch anders dan een 53-jarige, die hoogstens via zijn kinderen enig benul heeft van wat er te genwoordig op dat gebied in de wereld te koop is. De selectie liet ik dus graag aan deze trend kenners over. De speuractie le verde echter niets op zodat we mokkend naar het punt van uit gang terugkeerden. Bij gebrek aan beter heb ik toen maar een foto van die jongens gemaakt. Het voorval illustreert dat er werkelijk iets aan de hand is met de leeftijdsopbouw van de vakantiegangers op Texel. Dat publiek is geen getrouwe af spiegeling van het Nederlandse publiek. Oud is veel beter verte genwoordigd dan jong. Plat ge zegd: Texel is een ouwe lullen-eiland geworden. Wat ik bedenkelijk vind, is dat de meeste Texelaars daar nog blij om zijn ook. Menige kampee- rexploitant heeft eraan meege werkt door jongeren te weigeren of door de accommo datie voor jongeren te schrap pen of in te perken, gestimuleerd door een van kwaliteit en leefbaarheid beze ten gemeentebestuur en toege juicht door de keurige burgerij, die toerisme wil met lusten zonder lasten., Het jeugdpro bleem is opgelost op de meest eenvoudige wijze: door de jeugd buiten de deur te houden. Dat lijkt mij goedkoop en kort zichtig. Ik ben het voor deze keer eens met Frits Langeveld uit De Koog, als die beweert dat deze ontwikkeling voor de toe komst desastreus is. Hij be doelt natuurlijk „De Toekomst", waarvan hij de nu nog welva rende uitbater is, terwijl ik de toekomst van Texel in het alge meen op het oog heb, maar dat maakt niet uit. In elk geval beleven we thans een zeer rustig seizoen, akelig rustig. Het zal ons nog op breken. Harry. Oude tijden herleefden even in de haven van Oudeschild. Na 25 jaar van afwezigheid meer de de TX 44 „Jenny" deze week laf aan de kade bij het Stoombootkoffiehuis. Tot een kwart eeuw geleden was de blazer eigendom van de fami lie Hutjes die er hun eerste rondvaarten mee hield. Maar de geschiedenis van de voor malige gamalenkotter gaat verder terug. Hutjes kocht het scheepje van een Wieringer, die er als WR 86 mee viste. „Daarvoor deed het dienst als loodsboot van Terschelling en is het eind dertiger jaren ge bruikt om de dijkwerkers bij de aanleg van de Noord- Dostpolder van drinkwater te voorzien", weten de huidige eigenaars Peter Lakeman en Arte Zomerdijk uit Hoorn te vertellen. Ze gebruiken het schip al geruime tijd a's P* ziervaartuig. Volgens tweetal stamt de boot uiti ca 1900 en is het nagebom van een houten blazer uniek in zijn soort. VanaU tijd heeft het in alle hei. landse kusthavens onder* schillende namen 1 walgelegen. Tegenwoordig West Graftdijk de thuisbsd „Maar we vonden het leuH er na zoveel jaar weer te mee naar Texel te varen IFoto Gorord Tkhr*r> Wie kalligrafie, de kunst va1 schoonschrijven, wil leren, zich opgeven voor een cursus José Hooimans. Haar lessen ten vanaf 22 september m we Ulo. De cursus besta» twaalf lessen en is op dondj middag van 13.30 tot 15-00 De kosten bedragen ƒ100,-" ven kan bij de Welzijnssticht d'Ouwe Ulo, of tel. 15582

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6