Cjrocn <2warLrcJ~exels in het harL, evaar voor overname ïso nog niet geluwd ■lm. advertentie Thijsse-jaar kan niet zonder hulp bevolking i tudie naar alternatief coöperatie Reeks van activiteiten in 1995 Wat er ook gebeurt, het Ruining sz'z/ luoiisino IS DRT Texels Raden maar KOET Texels TEXELGEVOEL J&orszel Gevoel Teso vergadert weer in „Ons Genoegen" Opruiming meierblis vergt extra kosten Verkeersongeval bezorgt verkoop TWO vertraging in dit JN ummer Spoelstra: einde groei TWO nog niet in zicht 5 s» Dick Graaf verder in isolatiemateriaal 5 w Jaarcijfers Teso 5 w Waterschap opende kantoor Oudeschild 5 5» Zaalvoetbal-slachtoffer vraagt schoner spel 7 w 24e Wandelronde Texel 7 Tropical Sea Festival spectaculaire vuurwerkshow TEXELS E^COURANT Hhuurbedrijf rs DM110,25 Wrijven gelden k tarieven ^lELKEzüni ONISVO VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1994 HT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10913 18 (itgeveri) Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, Oen Burg, telefoon (02220) 62600 je/abonnementen telefoon (02220) 62600. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 62620, faxnr (02220) 14111. buiten werktijd Frans Hopman. Pater Witteplein Burg, telefoon (02220) 15472. Verschijning Dinsdags en vrijdags vnjwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs ƒ49.95 per half jaar. Losse num mers f\A0. nog steeds op zoek naar 27j$tructie om de veerdienst beschermen tegen onvrij- 50 ivername. Welke vorm het Idoet, is nog in studie. De kJ dat kans op overname nkbeeldig is kreeg direc- b Wortel woensdag, toen ecteur Testa op bezoek De vervoersonderneming onveranderd geïnteres- Teso. ,,Maar buiten een aansluiting op de bus- ebben we geen enkele be- in samenwerking met de P de kennismaking tussen ■recteuren bleek volgens dat de standpunten nog veranderd. Desgevraagd Ie Wortel dat Testa nog in- heeft om Teso (mede) te I, „Maar dat geeft volgens Hen enkele toegevoegde ^■an de veerdienst", neemt ^lezelfde houding aan als lorganger Theo Hoo- gewenste overname te len, zal Teso op korte ter- coöperatie niet meer in brengen. „Want we net ons niet veroorloven wat heel gevoelig Is? tol. Weet u wat nóg ge- is? Twee violen! Hu- ml. Groenzwartge- V Texelgevoel. Boysge- usiegevoel. VerkadeaT voel. Radio Noord- Igevoel. Zondagsge- (ottergevoel. Pampers- Paalzittengevoel III jevoel. Rommelmarkt- Schuldgevoel. Geluks- Grofvuilgevoel. Koop- iel. Verjaardagsgevoel. ngevoel. Landschaps- B mei. Seizoengevoel. IBtfigevoe/Duitsgevoel. H 9evoel. Angstgevoel. "evoe/. Strandgevoel. I evoel. TESO-gevoel. ilhoudersgevoel. Texels gevoel. Ouwe jongens- bfoodgevoel. Eigenge- osioengevoelEiland- Zwitserlevengevoel. iel Isorrytè gevoe- •zszelgevoel... Horszei w iev< 961 Teso heeft voor de aandeel houdersvergadering op vrij dag 30 september opnieuw sporthal Ons Genoegen" af gehuurd. De agenda mag dan wel geen omstreden punten vemeldende kans is toch groot dat de belangstellenden niet in het Havenrestaurant passen. Directeur Rob Wortel verwacht overigens dat de op komst veel lager zal zijn dan in januari, toen Teso's voorstel tot coöperatie het op drie stemmen na niet haalde. „Maar aangezien de Burg. De Koninghal die avond bezet is, kiezen we toch voor „Ons Ge noegen." Om er toch een sfeervolle avond van te ma ken, wordt de zaal tevoren aangekleed. baar is. Wie zijn tegenkandidaat is, wilde Wortel nog niet zeggen. Invloed aandeelhouders De invloed van de aandeelhouders op het beleid binnen de onderne ming zal onveranderd blijven. Vol gens Wortel is er in de huidige vorm geen reden hun bestaande invloed - één stem per aandeel houder - te wijzigen. De onderneming streeft er wel naar de aandelen onder zoveel mogelijk Texelaars te verspreiden en toont zich zelfs bereid te be middelen voor eilandbewoners die er een willen kopen. Na de ver hoogde interesse begin dit jaar voor het aandeel Teso, wordt dat de laatste tijd op de beurs nauwe lijks meer verhandeld en is de waarde gestabiliseerd. dat dit een tweede keer mislukt", aldus Wortel. Prioriteits-aandelen vindt hij niet bij Teso („een gebrui kersvereniging") passen. „Maar wellicht is het de enige mogelijk heid." Geen extra commissaris Teso zal in de huidige vennoot schapsvorm de grootte van de raad van commissarissen voorlo pig niet wijzigen. Die toezegging werd tijdens de vergadering in ja nuari wél gedaan, mits de aan deelhouders instemden met decoöperatievorm. „Maar zover is het helaas niet gekomen", zegt di recteur Rob Wortel. Hij ziet daar om geen aanleiding de aandeelhouders een voorstel te doen de raad alsnog uit te breiden. Wel wordt gestemd over president-commissaris Bob Bak ker, die aftredend en weer herkies- Het opruimen de as van de meier blis is dermate duur, dat de ge meente hiervoor meer geld wil reserveren. Voor het houden van dit volksfeest, maar ook koningin nedag, de fokveedag, etc. wordt nu jaarlijks f29.758,- uitgetrok ken. Het college zal in de begro tingsvergadering komend najaar aan de raad voorstellen dit bedrag te verhogen met f18.000,-. Ook het krediet voor verkeersmaatre gelen (nu f 25.000,-) wacht een verhoging van f20.000,-. Diefstal. Van de Nikadel werd in de nacht van dinsdag op woens dag de paarse bromfiets van een 29-jarige vrouw uit De Koog gestolen. De opvallende tweewie- ler was omstreeks 20 jaar oud en stond niet op slot. Het verzeke ringsplaatje vermeldde de volgen de combinatie: ZHF 146. Eigenlijk had de verkoop van de Texelse Wolonderneming (TWO) gistermiddag z'n beslag moeten krijgen. Door een verkeersongeval van de aanstaande eigenaar. Rob Spoelstra, ging de notariële overdracht echter niet door. Tussen Den Oever en Alkmaar raakte de 33-jarige Spoelstra door onachtzaamheid van de weg, schampte een paar bo men en belandde in de sloot. Spoelstra kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar hij moest een paar afspraken af zeggen waardoor de laatste handtekeningen niet konden worden gezet. De overdracht is uitgesteld naar dinsdagmid dag. Een uitgebreid vraaggesprek met TWO-grondlegger Dick Graaf en zijn opvolger Spoelstra staat elders in dit nummer. Wat betekent dit opschrift op een schuur bij hoeve „Vogel- vreugd" (vroeger Jachtlust), Slufterweg 234 in Eierland Wie het weet kan f500,- win nen door het antwoord te schrijven op een briefkaart en deze uiterlijk dinsdag a.s. om 19.00 uur af te geven op „Vo gelvreugd". Wethouder Nel Eelman zal daar om 19.30 uur de trekking verrichten. Naast de f500,- voor de winnaar heeft initiatiefnemer Jan Ge rard van Maldegem ook nog een bedrag van f1000,- voor een goed Texel doel beschik baar gesteld, waarbij hij keus biedt uit de Stichting Vakan- tiezorg Texel en het Tessel- huus in De Koog. De winnaar van de f500,- wordt dinsdag uitgenodigd om te bepalen welke van deze twee instellin gen de duizend gulden krijgt. De zeer onlangs opgerichte Stichting Vakantiezorg heeft als doel het verlenen van ser vice aan toeristen met een handicap en het Tesselhuus dient al meer dan tien jaar als kleinschalig vakantiehuis voor kinderen die lijden aan spier dystrofie. Van Maldegem steekt dus f1500,- in deze grap „Gewoon omdat ik eens wat leuks wilde doen. Ik hoop dat veel men sen de komende dagen de oplossing komen bezorgen. Dat kan nog gezellig worden", zegt hij. Hij kan zich voorstel len dat veel voorbijgangers vreemd aankijken tegen die woorden met de vele u's. „Misschien denken ze wel dat de schilder dronken is ge weest. Maar het verwijst toch echt naar en oproep met die pere betekenis, waar ik per soonlijk helemaal achter sta", zegt hij raadselachtig. Om de aandacht op zijn spel te vestigen heeft hij bij zijn postbus aan de weg een on bereikbaar hoge tweede post bus geplaatst met het verzoek aan de postbode voortaan ,rfe blauwe brieven" (dus de be lastingaanslagen) daarin te doen. Zoals uit de onderste foto blijkt, weet de besteller daar geen raad mee en Van Maldegem hoopt nu maar dat de blauwe brieven hem hele maal niet meer zullen berei ken, waardoor hij de financiële ruimte krijgt om dergelijke raadspelletjes te fi nancieren... (Foto's Harry de Graaf komst van een Thijsse-figuur er gens op het eiland met muziek, een diashow, optredens en de ont hulling van een kunstwerk. Later in de week, op Hemelvaartsdag 125 mei), staat een fiets- dorpentocht op het programma, waarbij in alle dorpen iets feeste lijks gebeurt in het teken van Thijs- se. Een idee is om het karakteristieke van elk dorp te be nadrukken in de stijl van een eeuw VERDER "\Tnmmaf Ikebana. Creatieve bloemlief- hebbers kunnen zaterdag bij de Openbare Bibliotheek kennisma ken met Ikebana, de Japanse bloemsierkunst. Een docent van de Nederlandse Ikebana Club is op de expositie aanwezig en geeft tekst en uitleg. De tentoonstelling is van 10.30 tot 12.30 uur. I.M. ADVERTENTIE vrijdag 2 en zaterdag 3 september Vrijdag 2 september: meest ooit op Texel gehouden!) Aanvang: 21.30 uur Nikadel - De Koog I.M. ADVERTENTIE Cfr?e$ T„rli iwbtt Ixjrt. Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de I.M ADVERTENTIE geleden, toen Thijsse als dorpson derwijzer in Den Burg zijn loop baan begon. Vier Jaargetijden Ter afsluiting van de week wordt gedacht aan een theaterproduktie, waarvoor enkele Texelse vakmen sen al voorbereidend werk hebben verricht. Liefst willen zij deze voor stelling, „De Vier Jaargetijden" Lees verder pagina 5 De waardering voor Texels natuur en landschap een nieuwe impuls geven. Dat is het doel van het Thijsse-jaar Texel 1995: een herdenkingsjaar in de geest van de precies vijf tig jaar geleden overleden dr. Jac. P. Thijsse. De schrijvende onderwijzer-bioloog wist met zijn beroemde Verkade- albums niet alleen de aandacht voor de natuur op te wek ken, maar stond bovendien aan de wieg van het toerisme naar dit eiland. Vandaar dat het Thijsse-jaar zich richt op zowel Texelaars als vakantiegangers. Zie advertentie op pagina 4 De stichting, die voor de organisa tie in het leven is geroepen, heeft een reeks van activiteiten op sta pel staan. Zonder medewerking van de bevolking gaan de plannen echter niet door. De samenwer kende organisaties (VVV, Texels Museum, gemeente en Wel- zijnsstichting) roepen daarom alle Texelaars op om de schouders er onder te zetten. Het is tevens heel goed mogelijk om andere ideeën aan te dragen om het jaar tot een succes te maken. Hoewel het Thijsse-jaar vorig jaar al een symbolische start kreeg door het planten van bomen aan de Thijsselaan in Den Burg, is de eigenlijke ouverture in mei 1995. In de derde week om precies te zijn, want dan zal een speciale Thijsse-week worden gehouden. Gedacht wordt aan een feestelijke opening, bijvoorbeeld met de aan- M ADVERTENTIE Deze adv. is op z'n kop geplaatst Op diverse plekken in de Texelse natuur worden momenteel opnamen gemaakt voor de Thijsse-videofilm. Hier zijn filmmaker John Smit en hoofdrolspeler Aris van Zeifen actief in de Westerduinen. ifo,0 Frans Hopman) KANTOOR BRINK 6 selen alle valuta contant geld voor 'cheques en giro kaarten '■in grote bedragen... t's op aanvraag. 13 uur per dag, per week. noet gewoon bij :)BA )aq i;n jsquiv af)Uja|>| :ua6ep>|i8M do ■do)/ u,z do P/9J9M ap jaz

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1