Weekend Kunstenaar bouwt brug naar verleden VOOR Agenda F amilieberichte TEXELSE^ COURANT ,,Musica Texla" hervat repetities Kogers tasten diep in de buidel voor vuurwerk Tropical van 3 en 4 september 1994 Kerkdiensten zondag 4 september Ook Texelse boeren naar Van Kemenade Wat '^zeggen wou... „Dekbedden-feest" op strand Paal 17 oud Papier The Messeng Soli Deo Gloria Koor Clarion eucharistieviei Nog even Haneplas In memoriam: Fer Boon VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1994 In het werk van Waverijn zijn moderne en authentieke elementen verenigd. iFoto Joop Rommets) „De rotsschilderingen in Zuid- Afrika bewijzen dat de Bos jesmannen al in een ver verleden veeteelt bedreven. Het is jammer dat blanke boeren dat nauwelijks weten, want daardoor zou een hoop begrip kunnen ontstaan." Kunstenaar J.J. Waverijn voelt zich nauw verbonden aan het land, waar de tegenstellingen na de afschaffing van de apartheid nog groot zijn. De werken waar mee hij op het moment in de ex positieruimte van het gemeentehuis exposeert, vormen een fraaie visuele registratie van een reis die hij vorig jaar maakte door Zuid-Afrika. „Naarmate de kennis van het ver leden groter wordt, zal de kloof tussèn blank en zwart vernauwd Het Texelse kamerorkest Musica Texla, dat haar oefenavonden op maandag heeft, hervat op 5 sep tember weer de repetities. De di- fectie is weer in de kundige banden van Joeri de Vente. Als er pp het eiland nog violisten, bas sisten of hoornisten zijn die be langstelling hebben om mee te spelen, zijn die hartelijk welkom om eens te komen kijken, want het orkest kan in die sectoren best nog enige versterking gebruiken. Ër zijn minimaal twee concerten gepland voor dit seizoen en op het repertoire komen o.a. werken van Mozart, Hindemith en Busoni. worden. Gelukkig staat de jonge generatie steeds meer open voor dat verleden", meldt hij opti mistisch. Waverijn kwam toevallig in aanra king met de schilderingen die de Bosjesmannen maakten. Ze zijn te vinden in de open lucht, in het har de steen van overhellende rots wanden in Bethulie, een dorp in Oranje Vrijstaat. Jagers en boeren vonden op die plaatsen beschut ting en een mooi overzicht over de omgeving. De schilderingen zijn grotendeels afbeeldingen van die ren die in de veeteelt werden ge bruikt (paarden en koeien) en waarop werd gejaagd (buffels). De meeste grond is nu in het bezit van blanke boeren, niet zelden van Ne derlandse afkomst. Patrijspoort Deze afbeeldingen heeft Waverijn verwerkt in zijn schilderijen. Ze zijn op z'n minst opvallend te noemen, omdat erin zowel moderne als au thentieke elementen figureren. Op het werk dat op de foto bij dit arti kel staat afgebeeld, is een koe te zien. De „lijst" is een patrijspoort en ook de letters die in het schilde rij opduiken, verwijzen naar de zeevaart. „Het zijn coderingen die op scheepsladingen vermeld staan", legt Waverijn uit. „De pa trijspoorten hebben te maken met Antwerpen, mijn huidige woon plaats. In die havenplaats zie ik voortdurend schepen. De hele we reld trekt eigenlijk aan me voorbij. Ik krijg een ruim zicht op de zaken en zo leer je goed te relativeren." De objecten in Waverijns werk zijn altijd afkomstig uit zijn omgeving. Hij komt ze tegen en gebruikt ze. „Ik vereenvoudig voortdurend, om de essentie van het beeld over te houden. In deze gevallen is dat de aanwezigheid van het dier. Zo creëer je een rustpunt. De wereld is al complex genoeg." Op een ander schilderij is een koe te zien met twee staarten en zon der kop. „En zonder uiers dus, want het is een vereenvoudiging. Door de twee staarten wordt het een beest zonder voor- en achter kant. Een beest waarin de culturen van toen en nu samenkomen. De Bosjesmannen hielden beesten, de hedendaagse boeren doen dat ook. Zo sla ik een brug naar het verleden."* Graffiti De tekeningen van de Bosjesman nen hadden verschillende func ties, weet Waverijn. Soms waren er mystieke of religieuze gevoe lens in het spel. „Maar soms zijn ze ook gemaakt om alleen maar een duim neer te zetten. Om op een primitieve manier uiting te ge ven aan hun aanwezigheid. Zoals tegenwoordig wordt gedaan door mensen die graffiti op muren spui ten. Die hebben ook een dergelijke boodschap." Ook in zijn eerdere werk bestaan onmiskenbare verwijzingen naar (pre)historische elementen. Het betrof daarbij onder andere aqua rellen van gevonden beenderen. En zwarte silhouetten. „Een vroe ge vorm van taal, beeldtaal. Het zijn allemaal styleringen van het dagelijks leven: een koe, een paard, het symbool voor een valstrik. Het is een lijn die ik volg in mijn werk. Terug naar de prehisto rie." Waverijn, een broer van de Texelse dokter, exposeert voor het vierde achtereenvolgende jaar op Texel. „Ik heb al sinds mijn geboorte een band met het eiland. Dat komt ook omdat ik altijd elementen uit de natuur schilder. Aardig vind ik wat deze expositie betreft, dat de boe ren in Zuid-Afrika het Texelse schaap kennen. De bergen waarin zich de schilderingen bevinden, koppies genaamd, lijken wel wat op de duinen hier. Dat is toch een gelijkenis." En na even nagedacht te hebben: „Het is plezierig wer ken op Texel. Antwerpen heb ik nodig voor mijn contacten, maar hier is het lekker rustig. Heb je al gemerkt hoe lekker het nu ruikt, na een regenbuitje?" Joop Rommets Ondernemend De Koog heeft diep in de buidel getast voor het vuurwerk waarmee het elfde „Tropical" in De Koog vanavond wordt geopend. De lichtshow belooft een echte klapper te worden. „Ik durf gerust te zeggen het meest spectaculaire dat ooit op Texel te zien is geweest", voorspelt animator Gerard Schuiling, die voor de financiering een suc cesvolle inzameling hield in de badplaats. Het vuurwerk is een „goedmakertje", omdat vorig jaar de jubileumshow wegens slecht weer moest worden afgeblazen. Voor van avond zijn de vooruitzichten beter en als we de voorspellin gen mogen geloven, gaat de Zuid-Amerikaanse sfeer in de Dorpsstraat het komend weekend vergezeld van een passende temperatuur. Aan sluitend op het vuurwerk zet ten in de diverse uitgaansgelegenheden warm bloedige muzikanten van avond en morgenavond de toon en bepalen tropische danseressen het straatbeeld. Het vuurwerk wordt van avond om 21.30 Uur aan de Nikadel ontstoken. HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds. W.L. v.d. Geer uit Alphen a.d. Rijn De Waal. 11.00 u. ds. H.R. Betting; viering van Schrift en Tafel. De Koog: 9.30 u. dhr. H.R. Betting; Viering van Schrift en Tafel. 19.30 u. Interkerkelijke zomeravonddienst in de R.K. kerk De Koog, o.l.v. Bram Guiljam, m.m.v. Texels Chr. Mannenkoor o.lv. Martien de Visser en Piet Krayma (orgel). Den Hoorn: 9.30 u. dhr. M.D. Kuiper. Oosterend: 11.00 u. Gemeentedag; ds. H.K. Fibbe; m.m.v. Maartens Cantorij. Oudeschild. 11.00 u. dhr. M.D. Kuiper. De Cocksdorp: 11.00 u. ds. W.L. v.d. Geer uit Alphen a.d. Rijn. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. mevr. Oosterhoff uit Den Helder; uitz. via Radio Texel 19.00 zangdienst; uitz. via De Lichtboei. Oosterend: 10.00 u. ds. J.J.N. Wilmink. 19.30 u ds. J.J.N. Wilmink. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 en 16 00 u. dienst. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 u en 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. 10 00 u ds. J. Brusewitz; uitz. via De Lichtboei. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. ds. J. Visser. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19.30 u. jongerenkoor „Clarion"; uitz. via De Lichtboei. Zo. 10.45 u dameskoor. Oudeschild: zo. 9.30 uur. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. „Waarom onze toevlucht tot Jehovah nemen." Wachttorenstudie: 11.20 u. „Maak uw huwelijk tot een duurzame verbintenis." Opgaven voor vermelding in de lijst „V&or het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen. Dokter K. Eissen en dokter F. P. Zwager, Julianastraat 9, Den Burg, tel. 12039. Aanvragen visites s.v.p. tus sen 9.30 en 10.30 uur. Spreekuur op zaterdag en zon dag van 11.30-12.00 uur en van 16.00-16.30 uur, zonder afspraak. Verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging): Kruiswerk Kop van Noord-Holland, afd. Texel. Voor dringende verpleegkundige thuiszorg in het wee kend buiten de spreekuren: 02230-50150. Spreekuur verpleegkundige thuiszorg (iedere werkdag 13.00-14.00 uur), tel. 13241. Spreekuur jeugdgezond heidszorg (iedere werkdag 8.30-9.00 uur), tel. 13241. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spree kuur zaterdag, zondag en maandag om 18.00 uur pre cies, Wtte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg (bejaardenhulp en gezinszorg): Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 •Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. •Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. •Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute problemen met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069, b.g.g. 0652804779. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. •Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11 00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Omdat het laatste overleg tussen de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO) en gedepu teerden van de provincie over het streekplan Noordholland-Noord op niets is uitgelopen, roept WLTO haar leden op dinsdag naar het Provinciehuis in Haarlem te gaan. Ook Texelse boeren zullen daar uiting geven aan hun onvre de, maar hoeveel er richting de hoofdstad van de provincie gaan is nog niet bekend. De Texelse WLTO-voorman Rinus Kuiper waagt zich met aan voor spellingen: „Het besluit om in Haarlem te gaan protesteren is dinsdag gevallen. De brief over on ze plannen aan de leden is net de deur uit. De vraag is of we met auto's of een bus gaan. Die marge is inderdaad behoorlijk breed." De actie van volgende week is on derdeel van een slotoffensief van de landbouworganisaties om de leden van Provinciale Staten voor hun standpunt te winnen. Die moeten op 12 september beslis sen over het streekplan. Wanneer het aan de gedeputeerden De Zeeuw en Achterstraat ligt, wor den de plannen ongewijzigd over genomen. Beperkingen Dat ontwerp stuit echter op grote bezwaren bij agrariërs uit de Noordkop, omdat die vinden dat ze teveel worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Vooral tuinbou wers en bollenboeren zijn niet blij met het streekplan. Tamelijk on doorzichtig is het voorgenomen beleid ten aanzien van de bollen boeren. In door de provincie aan gewezen „consolideringsgebieden" (gebie den die geleidelijk worden „terug gegeven" aan de natuur) moet de wisselteelt worden uitgebannen. „Daar mag straks dus niks meer", legt Kuiper kernachtig uit. De land bouworganisaties zijn „principieel van mening dat de overheid zich niet moet bezighouden met de vraag welk gewas de ondernemer wel of niet mag telen." Wat de boeren dinsdag precies in Haarlem gaan doen, blijft nog even geheim. Om kracht bij te zet ten aan de protesten worden aan Commissaris van de Koningin J. van Kemenade in ieder geval peti ties overhandigd. Daarnaast bie den ze hem „het laatste vyat we nog hebben" aan, aldus WLTO. „Er zullen ook wel boeren zijn die op de tractor komen", verwacht Kui per. „Maar daarvoor moet je wel een beetje in de omgeving van Haarlem wonen. Voor de Texelaars is dat wat moeilijk." Vrijdag 2 september In Cinema Texel draait om 16.00 uur „The Flintstones", om 19.00 uur „Striking Dis tance" en om 21.15 uur „Be verly Hills Cops III". De wielervereniging hoüdt een criterium op de baan bij Den Burg. Start jeugd om 18.15 uur; senioren 19.00 uur. In de Gereformeerde kerk van Den Burg wordt de eerste re petitie gehouden van gospel groep The Messengers, aanvang 19.00 uur. Be langstellenden die (nog) geen lid zijn, zijn ook welkom. In De Koog begint het Tropical Sea Festival. Vuurwerk om 21.30 uur. Zaterdag 3 september Vandaag wordt de wandelron de om Texel gehouden. Start tussen 6.30 en 7.00 uur bij het Teso-gebouw op 't Horntje. Van 14.00 tot 16.00 uur houdt Voetbalvereniging Texel '94 een jeugdinstuif met schoenenbeurs. In Cinema Texel draait om 14.00 en 16.00 uur „The Flintstones", om 19.00 uur „Striking Distance" en om 21.15 uur „Beverly Hills Cops III". Het koor „Clarion" van de pa rochie OLV Hemelvaart uit Loosduinen treedt op tijdens de Eucharistieviering in de R.K. kerk te Den Burg, aan vang 19.30 uur. Zondag 4 september In de Hervormde kerk van De Koog wordt voor het laatst dit seizoen een Duitse Evangeli sche dienst gehouden, aan vang 12.30 uur. In Cinema Texel draait om 14.00 en 16.00 uur „The flintstones", om 19.00 uur „Striking Distance" en om 21.15 uur „Beverly Hills Cops Voor de laatste keer dit sei zoen wordt om 19.30 uur een interkerkelijke zomeravond- dienst gehouden in de R.K. kerk van De Koog, aanvang 19.30 uur. Met medewerking van het Texels Christelijk Man nenkoor. Voorganger Bram Guiljam. Maandag 5 september Om 9.00 uur begint op de Groeneplaats de jaarlijkse Texelse Schapenfokdag. In Cinema Texel draait om 14.00 en 16.00 uur „The Flintstones", om 19.00 uur „Striking Distance" en om 21.15 uur „Beverly Hills Cops III". Op de Vliehors beginnen tank- geschutoefeningen die tot en met de tweede week van de cember zullen voortduren. Op dinsdagen wordt doorgeoe fend tot 24.00 uur; op vr^ gen wordt meestal geschoten. In de Hervormde kerk van Koog wordt een dia-a^ over Texel gehouden, verzo door Henk Troost, aanvj 20.00 uur. Entree f2,-; kir ren f1,-. Dinsdag 6 september In Cinema Texel draait 14.00 en 16.00 uur Flintstones", om 19.00 „Striking Distance" en 21.15 uur „Beverly Hills C De wielervereniging ho een criterium op de baan Den Burg. Start jeugd 18.15 uur; senioren 19.00 Het koor Soli Deo Gloria vat de repetities om 20 uur in het Muziekcentrum de Peperstraat te Oostere Belangstellenden die |r, geen lid zijn, zijn vrijblijv welkom. Hoogwater te Oudescl Vr. 2 5.40 en 11 Za. 3 6.55 en 11 Zo. 4 7.54 en 20 Ma. 5 8.55 en 21 Di. 6 9.46 en 21 Wo. 7 10.36 en 23 Do. 8 1115 en 23 Vr. 9 12.06 en 23 Aan het strand is het ongeveer eerder hoog water. De zon komt* tember op om 6.55 u. en gaal om 20.20 u 5 semptember r* maan. 7 september springtij Zondagmiddag van twaalf tot vier wordt op het strand bij Paal 17 het „Texeler dekbedden-feest" gehou den. Op een podiumwagen bij pa viljoen „Ome Joop" treden de Nederlandse artiesten Rob Ro nalds (imitatie René Froger), Arne Jansen („Meisjes met rode ha ren") en G'Race (uit Den Helder) op. Het programma is rechtstreeks te beluisteren op Radio Tien Gold. In feite betreft het voor TWO, de producent van de Texeler dekbed den, een stuk reclame. TWO spon sort het programma, dat verder door Radio Tien wordt ingevuld. „Vrij goedkope ether-reclame", verklaart TWO-directeur Dick Graaf. „In de weken voor de uit zending worden we een keer of vier, vijf per dag genoemd. Dat is goed voor de naamsbekendheid." Tussen de optredens door zal een radio-discjockey muziek draaien en het spel „Tel en bel" spelen met het aanwezige publiek, waarbij prijzen te winnen zijn. Verder is er een promotieteam en zal de fan club van Arco de Graaf de Texelse rolstoelatleet (die door TWO wordt gesponsord) huldigen voor zijn Nederlandse titel halve mara thon. Dat gebeurt om 13.35 uur. De Cocksdorp Zaterdag wordt in De Cocksdorp en omgeving oud papier opge haald door de ouders van leerlin gen van o.b.s. Durperhonk. Men wordt verzocht het papier uiterlijk om 8.30 uur aan de weg te zetten, 's Middags van 13.00 tot 15.00 uur wordt in de rest van de Eier- landse polder door de Strijbos- school oud papier opgehaald. Soli Deo Gloria hervat dinsdag de repetities. Het koor komt elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bijeen in het muziek centrum aan de Peperstraat in Oosterend. Belangstellenden kun nen vrijblijvend een repetitie mee maken. Inlichtingen bij voorzitter W. Trap, tel. 18405. Ook voor het interkerkelijk köor The Messengers zit ö- erop. Morgenavond word: Gereformeerde Kerk in D- van 19.00 tot 21.00 uur eerst weer gerepeteerd. Tf sengers zijn op zoek naar king. Geïnteresseerden welkom. Het koor Clarion uit de f O.L.Vr. Hemelvaart (Loosdi zaterdagavond te beluistf dens de eucharistieviering 19.30 uur begint in de RK Den Burg. Clarion, dat ui mensen bestaat, viert op tember het 25-jarig jubile koor is thuis in vele muziel Als je als Texelaar en ook nog als klein-grondbezitter leest dat de overheid nu ook al zeggenschap wil hebben (en ook krijgt) over de Haneplas, die nog helerfiaal parti culier bezit is, waar blijven we dan? De angst slaat je om het hart nu blijkt dat ook het laatste beetje eigendomsrecht dreigt te verdwij nen als het oprukkende ambtena- renleger en milieufanaten het voor het zeggen krijgen. En wij maar onroerend-goedbelasting betalen aan lieden die zelf niet méér grond hebben dan waar ze op staan. Harkebuurt Nic Dros, Oosterend. De maandag op 73-jarige leef tijd overleden Fer Boon ge noot op Texel grote bekendheid als directeur van het Clazina Emilie Gollards Rustoord. Hij oefende deze functie van 1 september 1964 tot 14 februari 1986 met grote inzet uit. Toen hij solliciteerde was hij eenvou dig bankwerker bij een groot staalmeubelbedrijf in Amster dam. „Man, ik wist niets van dat rusthuis. Maar tot mijn verbazing werd ik aangeno men", zo verklaarde Boon in een interview in de Texelse Courant. Met zijn mensenken nis wist hij zich toch prima te redden. Samen met zijn vrouw zette hij zich ruim twintig jaar meer dan honderd procent voor de bejaarde be woners in. De op Texel gebo ren en getogen Boon bleef na zijn pensionering maatschap pelijk actief. Hij was nauw be trokken bij de oprichting van de Vereniging van Reumapa tiënten Texel, waarvan hij voorzitter was. Rustig is ingeslapen onze lieve tante Petronella Cornelia Troost-Bosseo weduwe van M. C. Troost 13 oktober 1903 t 1 september Wim en Riny Wegire Desirée Wendy, Egbert en Ina Bas Judith Texel, „De Gollards" De Zes 12, Den Burg Correspondentie-adres: W. Wegman, Remmerstein 4, 6714 CZ Eden. Gelegenheid tot condoleren en afsclw men zaterdag 3 september van 19-3 20.00 uur in „De Gollards". Een rouwdienst zal worden gehoudï maandag 5 september om 14.00 uur Hervormde kerk te Den Hoorn, waa» begrafenis zal plaatsvinden op de beo plaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tor doleren in hotel „Wapen van Texel" I' Hoorn. Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis Alleen bij U ben ik geborgen Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. Ps4.1 Op „het Molwerk" aan de voet van M van Troost heeft zij geleefd, mijn st* zuster en onze tante Petronella Cornelia Troost-Bosse'i (tante Nell Familie' Texel, 1 september 1994

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2