poelstra wil verdere wolfabriek X ADVERTEREN 0 Veerdienst hield hand op de knip Hollands Kroon opent kantoor in Oudeschild carmoon IN DE NAJAARSSPECIALS LEVERT GEWELDIG VOORDEEL OP! \taaf stort zich nu op isolatiemateriaal ■UNA 1994/1995 M Teso geeft jaarcijfers 93/'94 TEXELSE^" coURANT hijsse-jaar 1PGAVE WEMLESSEN qua-joggen NINGSTIJDEN W0KDT DIT MORHQQL MENEER DE PRESIDENT aopiv M3O3QN30 WU Teso Eigen Sporthal Optreden Texel '94-Zouaven Waterschap houdt loket op eiland: Reageer vóór 14 september Informatie: Texelse Courant rsbericht was de deur al uit. waardoor verscheidene gisteren melding maakten van de verkoop van TWO. et verkeersongeval duurt het dus nog enkele dagen, :owel de huidige eigenaar Dick Graaf (50) als koper poelstra (33) twijfelen er niet aan dat de transactie komt. Ze werken nog een paar maanden samen, jan gaat elk zijns weegs: Spoelstra met TWO en stort zich op de produktie van een nieuw soort isola- sriaal. ndering van eigenaar ge- tia de overdracht van aan- De TWO-aandelen gaan n Graafs beheersmaat- naar Texel Property Ma lt, een door Spoelstra doel opgerichte BV. „Het lus uitsluitend een aande- racht. Aan de dekbedden- verandert niets", stelt 5. drag is gemoeid met de willen beide partijen jen. „Veertig aandelen en veel geld." Berichten dat het zou gaan om een bedrag tussen de tien en twintig miljoen gulden, worden door Graaf van de hand gewezen. „Als je van beide een percentage neemt, kom je uit op een bedrag tussen de één en tien miljoen. Dat zit dichter in de buurt." Driehoofdige leiding Ook de directie ondergaat een ver andering. Er komt een manage- mentsteam, bestaande uit drie personen. Spoelstra wordt alge meen directeur: „Ik draag de fi nanciële verantwoording, dus is het logisch dat ik de eindbeslissin gen neem." Hij krijgt per 1 oktober gezelschap van een commercieel manager, Rob van den Maagden berg, en een bedrijfsleider, Freek Jansen. Laatstgenoemde is af komstig van DAF, waar hij mana ger is van een afdeling met 200 werknemers. Bij TWO werken cir ca 50 mensen. Van den Maagden berg, die ervaring heeft met textiel, werkt als vertegenwoordi ger bij Luxaflex. Dick Graaf ziet daarin overeenkomsten met de Texeler dekbedden. „Luxaflex is een begrip. Al die din gen die voor de ramen hangen he ten in de volksmond luxaflex, terwijl het een merknaam is. Het is dan de kunst om de 'echte' Luxa flex als zodanig bij de klanten on der aandacht te brengen. Ook de Texeler dekbedden moeten zich profileren in de markt. Wij zijn er mee begonnen, maar ondertussen zijn er een stuk of zeven merken die Texelse wol propageren. Ons probleem is nu hoe we duidelijk kunnen maken dat Texeler het échte schapewollen dekbed van Texel zelf is." Verdere groei Zijn opvolgers mogen zich met dat vraagstuk bezighouden. Rob Spoelstra ziet goede perspectie ven. „Het is een avontuur, maar verdere groei van dit bedrijf moet mogelijk zijn." Eén van de doelstellingen is uitbreiding van de exportmarkt. Gedacht wordt aan Amerika, Canada en het Verre Oosten. Tot dusver lukte het Graaf niet om vaste voet aan wal te krij gen in de USA. „We hebben het geprobeerd via postorderbedrij ven, om zo langzaam maar zeker bekendheid op te bouwen. Maar het is heel moeilijk daar tussen te komen. Japan is nóg lastiger, om dat dons daar spotgoedkoop is." Toch steekt hij Spoelstra een hart onder de riem: „In principe is elk land rijp voor natuurprodukten als de schapewollen dekbedden." Eerste bod Spoelstra kwam anderhalf jaar ge leden bij TWO in dienst als finan cieel manager. Echter niet met de bedoeling om Graaf als directeur- eigenaar op te volgen. Toen na een tijdje bleek dat de grondlegger van TWO zijn .zaak van de hand wilde doen, greep de in Hengelo gebo ren Spoelstra zijn kans. Hij toonde zich bereid het bedrijf te kopen. Spoelstra mocht vervolgens als eerste een bod uitbrengen. Gebruikmakend van zijn ervaring met het opkopen van bedrijven voor een Australische firma waar bij hij in dienst was, rolde er een voor beide partijen interessant bod uit, dat nu resulteert in de verkoop. VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1994 Tienjarig bestaan De machtswisseling houdt niet in dat Dick Graaf meteen plaats maakt. De komende maanden ge bruikt hij om zijn opvolgers in te werken en lopende zaken af te handelen. Ondermeer heeft dat betrekking op de nieuwe collectie die komend najaar op de markt komt. Nieuw in de najaarscollectie zijn zijden dekbedden en onderde kens met kopergaas. Ook verschij nen nieuwe folders en wordt opnieuw veel aan landelijke recla me (o.a. deelname Rad van Fortuin en lezersactie Margriet) gedaan. Afgelopen maandag waren liefst 500 detaillisten uit heel Nederland te gast bij TWO. Met medewer king van John de Mol Productions kregen zij een compleet program ma met rondleiding, koud buffet en optredens van artiesten voor geschoteld. Speciale aanleiding was het 10-jarig bestaan van de Texelse Wolonderneming. Isolatiemateriaal Per 1 januari richt Graaf zich op zijn nieuwe uitdaging: het vervaar digen van isolatiemateriaal voor de bouw. Het produkt, dat wordt ge maakt uit recycling-materiaal, is nog in ontwikkeling. Momenteel heeft TNO het in onderzoek. Als alles naar wens verloopt, gaat Graaf er volgend jaar mee aan de slag. Liefst in het gebouw van de PEN-centrale, die na de sluiting volgend jaar vrijkomt. Zekerheid hierover heeft Graaf nog niet. Hij is in afwachting van antwoord van het PEN, maar in verband met va kanties duurt dat nog even. OLG VAM PAGIMA 1 op lokatie ergens in de latuur opvoeren. Tevens is •doeling dat in de Thijsse- agelijks dingen te doen speciale fiets- en wan en en excursies in de na- eden. Wellicht zal ook de os'rtie „Kleuren van Texel" n worden bezichtigd. Stu- van de kunstacademie in g zijn bereid het materiaal te leveren. De school lorig jaar mee aan de ex- om ouder worden op te zien was in De Video (arming van de Thijsse- n in de maanden ervoor al (ADVERTENTIE) clEFOON 17888 Ook voor zondag 4 september 22.00 uur 10.00 - 17.00 uur enkele activiteiten gepland. Om te beginnen verschijnt een videofilm, vervaardigd door John Smit van het Texelse bedrijf Videolux. De film wordt in januari gepresen teerd. In de serie lezingen die Eco- Mare elke winter organiseert, staat ditmaal eveneens Thijsse centraal. Deze serie is een goed voorbeeld van hoe met reeds be staande activiteiten op het Thijsse-jaar kan worden in gespeeld. Voorzitter Jan Kuiper: „Het zou mooi zijn als zaken die tóch al worden georganiseerd, met een Thijsse-sausje worden overgoten. Dat hoeft gerust niet veel te kosten. Te denken valt bij voorbeeld aan een tocht van de wandelsportvereniging, die vol gend jaar voor de gelegenheid Thijssetocht wordt genoemd." Andere plannen zijn een reizende tentoonstelling, „educatieve kof fertjes" (waarmee kinderen zelf de Texelse natuur kunnen verken nen), een boek, Thijsse- arrangementen en het op Texel uit nodigen van Thijssescholen. Kunstwerk Publiciteit kreeg al het plan voor een kunstwerk. Deze maand beslist de gemeenteraad of zij daarvoor een startsubsidie van f10.000,- zal verstrekken. Tijdens de bespreking van het plan in een commissievergadering bleken de meningen verdeeld. Kuiper: „We gens tijdsdruk was het nodig dit onderdeel er apart uit te lichten, maar het is een misverstand om te denken dat het Thijsse-jaar om dit kunstwerk draait. De gemeente subsidie is nodig om zo aan poten tiële geldgevers te kunnen laten zien dat er op het eiland draagvlak voor is. Een professional gaat hier voor voor ons op basis van no- cure-no-pay de boer op. Onze be doeling is slechts om iets blijvends op het eiland te hebben ter nage dachtenis aan Thijsse, die voor de Texelse natuur èn het toerisme Het logo van hot Thijssa-joar. (Ontwerp Mertin Groof, Hoorn) een heel belangrijke rol heeft gespeeld." Kosten Het bestuur van de stichting Thijs- sejaar bestaat naast voorzitter Kuiper (Stichting Texels Museum) uit secretaris Bart Heijnen (Wel- zijnsstichting) en penningmeester Henk Groenen (St. VVV Texelpro- motie). Nadrukkelijk wordt gesteld dat het een „open" stichting is, zonder politieke motieven en ie ders inbreng op prijs stellende. De stichting heeft de kosten van het totale programma begroot op ruim f900.000,-. Eind oktober moet blijken of dat bedrag werke lijk beschikbaar komt. Eenderde wordt op tafel gelegd door de deelnemende organisaties, een derde moet binnenkomen via sponsors en fondsen voor speci fieke programma-onderdelen en een derde ter bekostiging van het geheel. Bedoeling zoveel mogelijk elk pro ject afzonderlijk te financieren. Als bijvoorbeeld voor een foto tentoonstelling onvoldoende geld is, wordt deze van de lijst ge- rir i schrapt. „Inderdaad lopen we dan het risico, dat het Thijsse-jaar nog slechts een klein aantal activitei ten omvat. Op Texel zelf kunnen we er dan nog wel de aandacht op vestigen, maar van landelijke uit straling zal dan geen sprake meer zijn", aldus Kuiper. Comité Om voldoende geld bijeen te krij gen, heeft de stichting professio nele hulp in geschakeld in de persoon van Jan van Eeden, oud wethouder van Den Helder. Hij is al geruime tijd bezig met het bena deren van diverse instellingen, or ganisaties en personen. Ondermeer heeft dat geleid tot een zwaarwichtig comité van aan beveling onder aanvoering van burgemeester Van Rappard. In het comité zitten tevens dr. R Winse- mius (voorzitter Natuurmonumen ten), oud-commissaris der koningin in Noordholland drs. R. de Wit, C.v.d.K. in Zeeland (en oud- gedeputeerde Noordholland) drs. W. van Gelder en mr. M. Kamp huis, burgemeester van Bloe- mendaal. Wanneer de KNVB-consul en de gemeente het A-veld goedkeuren, speelt het eerste team van v.v. Texel '94 zondagmiddag de eerste competitiewedstrijd, 's Middags om twee uur zullen de elf van trai ner Hans van der Neut dan aantre den tegen De Zouaven uit Lutjebroek. Texel '94 is gevrij waard van schorsingen en blessu res, zodat in de sterkste opstelling kan worden afgetrapt. Ondanks een stabilisatie van de vervoerscijfers heeft Teso afgelo pen boekjaar een winst (vóór be lasting) van ruim 3,2 miljoen gulden behaald. De omzet steeg met 3,1 procent tot f31,4 mil joen. Het ziet ernaar uit dat door afname van het vervoer de winst dit jaar lager zal zijn en dat de ta rieven per 1 januari twee drie procent omhoog gaan. Na vele jaren van een fors stijgend vervoersvolume, stagneerde het aantal overgezette personenauto's van april '93 tot april '94 op 871.299, een half procent méér dan het jaar daarvoor. Vervoer van caravans en aanhangwagens is met respectievelijk 5,9 en 8,6 pro cent fors gedaald. Oorzaak hier voor is deels afname van het aantal standplaatsen op campings. Toch was tariefsverhoging niet no dig omdat Teso dankzij rentevoor deel minder kosten hoefde te maken. De financieringslasten daalden door vervroegde aflossing en herziening van de rente. Aanmerkelijk hoger waren de be heerskosten, die met ruim 1,75 miljoen stegen. Een belangrijk deel daarvan zijn de kosten die met de omzetting tot coöperatie zijn ge moeid en onderzoek naar capaci- teits vergroting. Tegenvaller was de extra be lastingheffing van f154.000,-, een correctie van WIR-premie voor de Schulpengat. Uit het jaarverslag blijkt dat Teso van april '93 tot april '94 zonder noemenswaardige problemen heeft gevaren. Driekwart van de afvaarten werden door de Schul pengat uitgevoerd. Het aantal af vaarten steeg licht tot 12.833 (was 12.626). De toename schrijft Teso toe aan vakantiespreiding in herfst en voorjaar, waardoor de re serveboot vaker moest worden in gezet. Het aantal medewerkers groeide (gerekend naar manjaren) van 82 naar 83. De gemiddelde leeftijd van het Teso-personeels- bestand bedraagt 43 jaar. Gemiddeld genomen waren de bo ten voor 29.6 procent bezet. Het aantal auto's dat moest wachten nam toe tot 31.965 (was 28.048). De langste wachttijd bedroeg één uur. Komend najaar wordt een begin gemaakt met de renovatie van de gebouwen in Den Helder. Uit on derzoek is hiervoor de noodzaak gebleken. Omdat het bestek nog niet klaar is, zijn de kosten nog niet bekend. Omdat Teso afgelo pen jaar „slechts" een half miljoen investeerde, kan renovatie uit eigen middelen worden gefinan cierd. Het hekwerk zal niet wor den aangepast. Prognose 1994 Het aantal vreemde auto's dat Teso overzette van april tot augus tus was 3,3 procent lager dan de zelfde periode vorig jaar. Opmerkelijk is dat de afname van vreemde auto's deels wordt ge compenseerd door Texels vervoer. Vooral in juli trok het vervoer aan. Teso zal de tarieven per 1 januari waarschijnlijk met twee tot drie procent verhogen. Wortel erkent dat zonder verhoging van de tarie ven, de veerdienst ook komend boekjaar waarschijnlijk geen ver lies zal draaien. „Maar we moeten toch reserve opbouwen om toe komstige investeringen te kunnen doen." Een extra (nacht)boot voor bij voorbeeld seizoenpersoneel acht directeur Wortel alleen haalbaar als hier dagelijks zo'n twee drie honderd mensen gebruik van maken. Met een ferme ruk aan een Texel se vlag die voor de entree was gespannen, verklaarde oud dijkgraaf Jac. Dijt dinsdagmiddag het nieuwe districtskantoor van waterschap Hollands Kroon voor geopend. Het pand bevindt zich op het opslagterrein van het wa terschap aan de Van Neckstraat in Oudeschild. Hiermee is de wens van de Texelse hoofdinge landen om na de fusie van 1 ja nuari j.l. een kwalitatief goed „loket" op het eiland te houden, in vervulling gegaan. Tot de genodigden behoorde Arie Lap, hoofdingeland van het voor malige Waterschap Texel, dat is opgegaan in Hollands Kroon. Hij was het die eind 1993, tijdens de allerlaatste Texelse waterschaps vergadering, het initiatief nam tot de bouw van het kantoor. Welis waar lag het in de bedoeling „iets" op het eiland te houden, maar de voorgestelde port-cabine van f60.000,- was wel èrg ma gertjes. In de wetenschap dat hier over onder het personeel onvrede bestond, stelde Lap voor om een kwart miljoen voor „een gnap kan toor" beschikbaar te stellen. In de loop der jaren had het Waterschap geld gereserveerd voor eventuele nieuwbouw, dus de financiering was geen probleem. Door in 1994 te bouwen en achteraf af te schrij ven, zou het nieuwe kantoor bo vendien niet drukken op de eerste begroting van Hollands Kroon. Laps voorstel werd unaniem aan genomen. „Het is beter nog wat te regelen, dan tot het laatste mo ment tegen zijn", verklaarde hij dinsdagmiddag. Met tevreden blik keek hij rond in het nieuwe onder komen. „Ik ben blij met dit resul taat.' Welwillend Dat waren ook de andere aanwezi gen. „Een geweldig mooie dag", sprak Jac. Dijt opgetogen. „Mijn I M. ADVERTENTIE Oud-dijkgraaf Jac. Dijt ..mag eindelijk iets openen' schapskantoor. Met een ferme ruk verwijdert hij de vlag voor de ingang van het nieuwe water- (Foto Frons Hopman voorganger Marius Roeper had op Texel alles al geopend, maar einde lijk krijg ik nu ook de kans..." Dijt memoreerde in het kort de voorge schiedenis. Hij dankte de voorbe reidingscommissie en het dagelijks bestuur van Hollands Krooon voor de medewerking. „Hoewel we de anderen met dit plan hebben verrast, werd het welwillend ontvangen. Een waar dering voor het feit dat wij op Texel de zaakjes voor elkaar heb ben." Loco-burgemeester Daan Schilling begon zijn toespraak met een grapje: „Een ding hopen wij als ge meente nooit te beleven: dat er een districtskantoor wordt ge opend..." Niettemin toonde hij zich verheugd over het waterschaps kantoor. „Een goede zaak dat er nog een kleine post is op Texel. Als organisatie kun je niet buiten plaatselijk bekende mensen." Bereikbaar Het kantoor wordt bemand door districtshoofd Kasper van Zuiie- kom en opzichter Wim Smit. De openingstijden staan nog niet vast; bedoeling is zoveel mogelijk 's morgens bereikbaar te zijn. Het personeel is oproepbaar via het centrale telefoonnummer van Hol lands Kroon, 02240-6600. De twee genoemde medewerkers hebben elk een werkplek; daar naast is er ruimte voor vergaderin gen. Het ontwerp is gemaakt door architect Jan Beerling uit Den Burg; tot dusver is het zijn groot ste gerealiseerde project sinds hij vorig jaar voor zichzelf begon. Hoofdaannemer was Vissers Bouw- en Timmerbedrijf. IBS- Oele-Schoo verzorgde de electri- sche installatie, het loodgieters- werk en de centrale verwarming, de Verenigde Schilders nam glas- en schilderwerk voor rekening en Piet Kooger zette de tegels. 1001 Vragenspel. Radio Texel zendt zaterdag vanaf 20.30 uur de familiequiz 1001 Vragenspel uit. Zaterdag 10 september staan de uitzendingen in het teken van het surfrondje Texel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5