Cjrocn <2wartyjexeh in het harL, .andelijke problemen spelen ook op Texel J I Onderzoek in detailhandel: Oosterend middelpunt Open Monumentendag WSLmm J& ki Rondleiding en lokale lekkernij Kritische kijk op schapenfokdag '94 Iricht 15 september 1887 - nr 10914 DINSDAG 6 SEPTEMBER 1994 etting vuurtoren It gehandhaafd else^courant 'debonnenbuekje x»- Sociaal-cultureel jaarprogramma Nummer Vechtpartijtjes tijdens druilerig Tropical 2 r Schipper Nol is voor fijnproevers 3 w Rammen Kikkert ongekend goed 5 Ideale omstandigheden voor wandelronde 7 CDA begint weer met dorpentocht Beter „noodcontact" met Gemeentewerken Vervoer naar Texel minder Auto total-los: geen gewonden AUFSCHNITT RAUWE HAM VERHUURBEDRIJF B R U I N I N G Koers DM110,25 Voor bedrijven gelden speciale tarieven Open: 13 uur per dag, 7 dagen per week. HIELKE zijn! Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, [Den Burg, telefoon (02220) 62600 ities/abonnementen telefoon (02220) 62600. parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (0222O) 62620, faxnr. (02220) 14111 j buiten wefktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein jjrg, telefoon (02220) - 15639. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse num mers f\A0. hikt winkelpersoneel vinden valt niet mee. Dat is een rijk probleem. Om uit te vinden of dat voor Texel ook heeft het Arbeidsburo een onderzoek gedaan. Hieruit gieken dat het eiland niet afwijkt van de overkant. Ge leerde knelpunten hebben geieid tot enkele oplossin- en aanbevelingen, die in oktober zullen worden aken tijdens presentaties. jen iderzoak vormt tevens het terproject van Arbeids- iedewerker Gauke van Lin- m de Hogeschool Econo- lanagement en Recht in I. Morgen zal hij zijn uk mondeling toelichten, itste onderdeel van zijn ftig willekeurig gekozen de- n op het eiland zijn in juli eren gestuurd met veertien Na twee weken werden ernemers bezocht door me ers van het Arbeidsburo en aanvullend gesprek. Di- Theo Zijm: „Wij zijn er om itie en advies te verstrek- lar om dat te kunnen doen, we de markt goed ken- aarnaast is het belangrijk een goed contact hebben detaillisten, die tenslotte we minister van Verkeer iterstaat, Annemarie ga-Lebbink, tornt niet aan itting van de Eierlandse ie. Gisteren maakte Rijks- aat. directie Noord- nd. bekend dat de huidige Iitbezetting" van de kust- osten Texel en Ameland in II. 'edeling volgde gelijk met fSpiit van de minister om de van Schiermonnikoog nacht te bemannen. Deze ng gaat dus niet ten koste eidsplaatsen op Texel. Of -na jaren van bezui- phet personeel- eventueel dat Texel straks ook ■uurtorenwachters krijgt, g worden afgewacht. On- arzocht Piet Stam, hoofd (ustwacht Eierland, de ge- aad om actie teneinde «krimping tegen te gaan. it Stam uitbreiding van de bezetting. De raad besloot chten wat de minister zou inzake Schiermonni- ■sschien zou daarna in sa- king met de andere actie worden on- nng van de bestaande be- 'P Texel vindt de minister xlig met het oog op de re- Tijdens het vakantiesei- «oet de reddingboot uitrukken voor plezier en watersporters die op Ise gronden in nood zijn „Vanaf de vuurtoren kan [stelselmatig de omgeving de gaten worden gehou- IADVERTENTIE) f,\„\ ia Oft 1/jrL forgers verspreiden 1 met de Texelse ut het AGAZINE 1994 een deel van onze doelgroep vor men. Vandaar dat het onderzoek voor ons aan twee kanten sneed." Ondanks de seizoensdrukte deden 42 van de 50 benaderde detail listen mee aan het onderzoek, dat een eigen initiatief is van het Texelse Arbeidsburo. „Aanleiding is welis waar een overeenkomst tussen het hoofdbedrijfschap de tailhandel en Arbeidsvoorziening, maar het is ons eigen idee." Het was niet mogelijk het onderzoek te verschuiven naar een later tijdstip in verband met het afstu deren van Van Lingen. Parttimers De detailhandel vormt op Texel net zo'n grote bedrijfstak als de hore ca, maar is minder instabiel: het aantal vaste banen is veel groter. Zo'n 1150 mensen zijn op Texel in deze sector werkzaam. Daarnaast zijn er ongeveer 500 hulp- en va kantiekrachten. Het aantal partti mers is groot, evenals het aantal vrouwelijke werknemers. Zij vor men 52 procent van het totale bestand. Daarvan werken weer 76 procent parttime. Tekorten Tekort aan geschikt personeel vormt een groot probleem voor de detailhandel. „Minder schoolverla ters, vergrijzing en een slecht ima go van de bedrijfstak", noemt Gauke van Lingen als oorzaken. „Uit onze enquête blijkt dat Texel se detaillisten motivatie en klant vriendelijkheid van potentieel personeel belangrijker vinden dan opleidingsniveau of leeftijd. We zijn er niet verder op in gegaan, maar dit kan natuurlijk een aanwij zing zijn dat er een tekort aan ge kwalificeerd personeel is." Dat ondernemers al blij zijn iemand te vinden, ongeacht opleiding, blijkt uit het aantal minder gekwalifi ceerde werknemers dat in dienst is. Ook worden mensen van de overkant aangetrokken. Cijfers willen Zijm en Van Lingen nog niet onthullen. „Dan blijft er geen nieuws meer over voor de presen taties die we willen houden." Imago Als je nergens aan de bak kunt, kun je altijd nog in een winkel ach ter de toonbank. Dat imago van het vak verkoper bestaat nog steeds, bevestigt Van Lingen. „Het is echter wel degelijk een vék. Je moet ervoor leren en ge schikt voor zijn. Maar door dit slechte beeld is het voor veel schoolverlaters niet aantrekkelijk om een baan in deze branche te zoeken. Het verbeteren van dit imago is echter eert taak van het bedrijfschap. Wij kunnen het hooguit helpen ontzenuwen door goede voorlichting over het werk in de detailhandel." Drempel Door de bedrijfsbezoeken zijn de contacten tussen detaillisten en het Arbeidsburo verbeterd. „Dat was eerder ook al, toen we iets soortgelijks met de horeca de den", vertelt Zijm. „We zouden volgend jaar ook graag langs de zakelijke dienstverlening (banken, verzekeringskantoren enz.-red.) en de metaalnijverheid gaan, maar het kost veel tijd. Door de per soonlijke gesprekken worden drempels verlaagd. Ondernemers kunnen ons altijd bellen bij proble men of met vragen, maar lang niet allen doen dat. Soms komt dat doordat ze in het verleden een slechte ervaring met ons hebben gehad. Door die bezoeken worden banden weer aangehaald." Van Lingen zou, ter uitbreiding van dit onderzoek, graag nog meer de taillisten op het eiland willen bena deren. Overigens is het Texelse onderzoek niet uniek meer. „Nee, helaas niet", merken Zijm en Van Lingen enigszins verbolgen op Tij dens een bijeenkomst kregen me dewerkers van het Arbeidsburo Enkhuizen er lucht van en hoorden ze de Texelaars uit. Vervolgens hebben ze in hun regio de enquête opgezet, waarna ze in het perso neelsblad van de Nederlandse Ar- Da medewerkers van het Arbeidsburo die aan het onderzoek meewerkten. V.l.n.r. Leen den Eeiman, Gauke van Lingen. Theo Zijm en Marianne Wintermans-Koster. beidsbureau's met de eer zijn gaan strijken. „Daar heb ik toch maar een lief briefje aan ge waagd", besluit Zijm. Oosterend is zaterdag het middel punt van de Open Monumenten dag die op Texel wordt gehouden. Historische tentoonstellingen ge ven een kijkje in de geschiedenis van het dorp, waar verschillende kerken open staan voor publiek. Hoogtepunt is een rondleiding door Elko Vermeulen. Voor de be zoekers staat bovendien een loka le lekkernij klaar. Behalve in Oosterend kan men ook elders op Texel monumenten van binnen bekijken. Over de geschiedenis van Ooster end is eigenlijk niet zoveel bekend, aldus Pieter de Vries, die van de gemeente opdracht kreeg de mo numentendag de coördineren. Uit de archieven diepte hij wel mate riaal op over „bekende" Oosteren- ders, maar dit stamt meestal uit de achtienden of negentiende eeuw. Het ontstaan en de ontwik keling van het dorp blijkt veel moeilijker te achterhalen, omdat historische stukken verspreid zijn geraakt. Pieter van Cuyk Uitzondering zijn de teksten over de gezichtsbepalende NH-kerk van Oosterend en waarover Pieter van Cuyk in zijn „Brieven over Texel" uit 1789 het nodige schreef. Oosterend telde halver wege de negentiende eeuw 160 huizen en had 500 inwoners. Men leefde van oestervisserij, veeteelt en landbouw. Meer wetenswaar digheden kan men ongetwijfeld optekenen uit de mond van Elko Vermeulen. Hijis gids tijdens de rondleiding. Met als leidraad een historisch verhaal van Aris Bremer zal de bouwondernemer vast en zeker de nodige technische aspec ten over de panden weten te ver tellen. Expositie Anders dan in Den Hoorn vorig jaar het geval, mag men (met uit zondering van de kerken) niet bij de monumentale huizen naar bin nen. Wetenswaardigheden over de panden zijn te zien in dorpshuis „De Bijenkorf" waar de Stichting Dorpsherstel een expositie heeft ingericht. De stichting is verant woordelijk voor de restauratie van tal van historische panden op het eiland, waaronder enkele in Oosterend. Verder is er een door lopende diavoorstelling te zien. In de Doopsgezinde kerk is een ten toonstelling van oude aansicht- kaarten van A. Brands te zien. Programma De open dag wordt om 10.00 uur geopend door burgemeester Van Rappard. Om 10.30 uur is in de NH kerk orgelspel van J. van der Vis te beluisteren. Om 14.00 uur is het de beurt aan de zanggroep van de Historische Vereniging, die in de Doopsgezinde kerk een concert geeft. Om 11.30 uur start de rond leiding. Wie in Oosterend is uitgekeken kan iets verderop in Oost een rondje maken langs de monumen tale verscheidenheid in dit buurt schap. Opengesteld is verder de Molen 't Noorden. Andere monumente op Texel die zaterdag open staan voor publiek zijn de pas gerestaureerde „Schuur van Duinker" aan de Kerkstraat in Den Hoorn. Deze voormalige hooischuur stamt uit het begin van de 19e eeuw. Bijzon der is dat in de karakteristieke houten voorgevel strandhout is verwerkt. Kerken Te bezichtigen zijn ook de NH kerk en de Doopsgezinde kerk in Den Burg, de NH kerk in De Koog, de NH kerk in De Cocksdorp, de NH kerk in Oudeéchild en het Hoorn- Keurmeesters keken gisteren kritisch naar de kwaliteit van het Texelse schaap. De natte vachten tijdens schapenfokdag maakten het werk voor de jury niet makkelijk. Gelukkig droogde de wol snel op toen het zonnetje eenmaal was doorgebroken. Topfokker Kees Kikkert schreef geschiedenis doordat de jury tien van zijn ramlammeren tot de aller- besten selecteerden. Een bevestiging dat het eiland nog steeds de bakermat van het Texelse ras is. Meer over de schapenfokdag, de handel en de internationale belangstel ling verder in deze krant. IFoto Gerard TimmermanI Historisch Oosterend is zaterdag het middelpunt van de Open Monumentendag. (Foto Dirk Kutten der kerkje. Het programmaboekje van de Open Monumentendag is behalve in De Bijenkorf in Ooster end ook verkrijgbaar bij de VVV. Het bevat een gedetailleerde be schrijving van het dorp, de monu menten en een routebeschrijving. Een bon geeft recht op een kop koffie en een Oosterender lekker nij in één van de Oosterender ho recagelegenheden. Een en ander is mogelijk dankzij de medewer king van de dorpscommissie, on dernemersvereniging Oosterend, Stichting Dorpsherstel, VVV Texelpromotie, de gemeente en de Historische Vereniging. Het ontwerp-jaarprogramma voor sociale en culturele activiteiten ligt tot en met 18 september ter inza ge in het raadhuis. Tegen het plan kan geen bezwaar worden ge maakt, maar wel kunnen voorstel len tot wijziging worden inge diend. Die dienen echter wel vóór 18 september binnen te zijn, an ders worden ze niet meer behan deld. Het jaarprogramma komt aan de orde in de raadscommissie voor welzijnsbeleid van 18 oktober. De Texelse afdeling van het CDA brengt de komende maanden alle dorpen een bezoek. Daarmee ko men de christen-democraten na wat zij voor de gemeenteraadsver kiezingen hebben beloofd. De dor pentocht, die in februari werd gehouden in aanloop naar de ver kiezingen, zou volgens het CDA niet eenmalig zijn. Als eerste is donderdag De Cocksdorp aan de beurt. Van 19.30 tot 20.30 uur kunnen zowel de dorpscommissie als de overige bewoners in het Ei- erlandsche Huis van gedachten wisselen. Aansluitend houden de raadsleden en andere CDA'ers „breed fractieberaad". Het CDA is van plan dit telkens in de week vóór de raadsvergadering te herhalen. Als het hoofdriool verstopt raakt, een putdeksel in de weg wordt vernield, een gevaarlijk gat in de straat ontstaat, een omgevallen boom het verkeer belemmert of als zich een andere „ramp" voor doet. kunnen de mannen van Ge meentewerken ook buiten kan tooruren en in de weekeinden te hulp worden geroepen. Tot dusver gebeurde dat door 12510 te bellen en de melding op het antwoordapparaat in te spre ken. Vervelend is dat men dan geen bevestiging krijgt en dus niet weet of de boodschap is begrepen en hulp spoedig onderweg is. Ge meentewerken gaat daarom in gaand het komende weekend over op een ander systeem: als 12510 wordt gebeld, wordt men automa tisch doorgeschakeld naar de dienstdoende wachtsman die een draagbare telefoon bij zich heeft en dus direct antwoord kan geven. In het (zeldzame) geval dat deze doorschakelverbinding niet tot stand komt, wordt het contact met de wachtsman automatisch via de semafoon gemaakt. De op beller krijgt dan het verzoek zijn nummer in te toetsen, waarna de wachtsman met hem telefonisch contact opneemt. Het spreekt vanzelf dat op deze wijze alleen in echte noodgevallen hulp van Gemeentewerken mag worden ingeroepen: er moet spra ke zijn van gevaar of ernstige hinder. De openingsuren van Gemeente werken zijn op werkdagen: 7.00 tot 16.00 uur (zomertijd) of 7.30 tot 16.30 uur (wintertijd). Teso heeft dit weekend 6140 auto's naar Texel gevaren. Dat zijn er 63 minder dan vorig jaar. De da ling over het totale vervoer in bei de richtingen is slechts 15 auto's. Het saldo vreemde auto's is aan zienlijk lager: 3656 tegen 5260 vorig jaar. Een 44-jarige man uit Dortmund mocht woensdagmiddag de voor zienigheid danken, toen hij na een zware botsing met een vrachtwa gen ongedeerd uit zijn onherstel baar beschadigde auto kon stappen. De vrachtwagenchauf feur, een 39-jarige man uit 't Zand, mankeerde evenmin iets. De truck liep lichte schade op aan de rechtervoorkant. De aanrijding ontstond woensdag middag rond 13.50 uur op de Nieuwlanderweg. De Zandtemer, komend vanuit de richting De Cocksdorp, maakte een inhaalma noeuvre, juist op het moment dat de automobilist linksaf De Staart wilde inslaan. De klap was in de verre omgeving te horen. De per sonenauto ramde een lantaarnpaal en belandde in de sloot. Strijd ont stond achteraf, toen de bestuurder van de personenauto beweerde dat hij richting had aangegeven. De vrachtwagenchauffeur ontken de dat. De zaak is in handen gege ven van de verzekeringsmaat schappijen van de beide heren. (ADVERTENTIE) Coburger rauwe ham gerookt 100 gram nU VOOr 199 Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 (ADVERTENTIE) POSTKANTOOR BRINK 6 Wisselen alle valuta A Direct contant geld voor eurocheques en giro betaalkaarten DM. in grote bedragen... ...koers op aanvraag. Je moet gewoon bij Tel 02220-27027 Fax 17482, b.g.g. 24 uur p.;dg. 0652817378

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1