We blijven komen, al zijn we wereldberoemd" I Hollandse horizons imponeren schilderes Concertserie dreigt te ontaarden in soap „Tropical" drukbezocht ondanks fris weer Agenda TEXELSE^? COURANT- Cursus t'ai-chi chuan Judoseizoen begint Ikebana-demonstratie TEXELSE^COURANT1 Een jaar lang voor half geld de Texelse Courant Studenten abonnement De Texelse Courant houdt de band in stand! Cursussen textiel en kunstgeschiedenis Stijldansen Geslaagd Trainingen GVO DINSDAG 6 SEPTEMBER 1994 De voorspelde terugkeer van warm weer Neef uit, zodat het motto ,,de zomer nog één keer overdoen op Texel" niet helemaal klopte. Maar ondanks de druileri ge vrijdag en vrij frisse zaterdag was het Tropical Sea Festival een publiekstrekker van formaat. Tro pisch was het alleen Nnnen, al zorgden de trommelaars en dan seressen Os Malandros ook op straat voor een warmbloedige sfeer. „Wat heb ik nou in mijn armenlijkt deze Tropical-bezoeker zich af te vragen. Het festival, waarmee de café's en discotheken in De Koog tradi tioneel het afscheid van het hoog seizoen vieren, beleefde een geslaagde aflevering. Tijdens het seizoen was er onder de (jeugdige) vakantievierders al reclame voor gemaakt. In de aanloop naar het festival werd aan het evenement ook via de Nederlandse radio be kendheid gegeven. Dat wierp z'n vruchten af, want al vrijdagavond was de opkomst groot. Teso moest na half tien zelfs een extra afvaart maken om alle bezoekers over te zetten. Even leek het erop dat het vuur werk, waarmee het festival vrijdag werd geopend, voor het tweede achtereenvolgende jaar geen door gang kon vinden. De regen stopte echter op tijd, zodat duizenden nieuwsgierigen een klein kwartier konden genieten van een show, die inderdaad zo spectaculair was als de organisatie had aange kondigd. Badjassen Heel slim hadden de muzikanten van straatgroep Os Malandros zich nabij het vuurwerk aan de Ni- kadel opgesteld om van daaruit met hun trofgeroffel de bezoekers richting Dorpsstraat te lokken. Daar zorgden de schaars geklede, fraai uitgedoste danseressen er voor dat de groep voortdurend door een brede haag toeschou wers werd omzoomd. De Eindho- vense groep gaf waar voor z'n geld, door zowel vrijdagavond, als zaterdagmiddag en -avond door de Dorpsstraat te paraderen. De schaars geklede dames wapenden zich in de pauzes met badjassen tegen de frisse buitenlucht. Vechtpartijtjes De stemming onder het publiek was over het algemeen vrolijk, maar een klein aantal bezoekers misdroeg zich. Verschillende keren was de hulp van Hermandad nodig om vechtpartijtjes te sussen. Eén vechtersbaas, een 27-jarige inwo ner van Deventer, liep een diepe vleeswond op in zijn arm, toen hij door een raam van een café werd gedrukt. Personeel van de gewaar schuwde ambulance kon hem ter plekke verbinden. Overigens deed de politie, die zo wel in uniform als in burger sur veilleerde, er alles aan om een ontspannen sfeer te bevorderen. Eén van de agenten te paard tooi de zich zelfs enige tijd in een feestelijk Tropical-rokje. En een aanstaande bruid mocht -volgens goed gebruik dit seizoen- even achterop een politiepaard plaats nemen. Zand en riet De aankleding van de meeste za len en de straat -met enkele kraampjes en kitscherige „palm bomen"- stelde weinig voor. Café Sam Sam, nieuwkomer op het festival, was een positieve uitzon dering. Uitbater Reinier van der Veen had een aanhangwagen vol zand geladen en deze over de vloer van zijn zaak en het terras uitgestort. Daarnaast waren de pi laren in het café kunstzinnig voor zien van riet, waardoor Sam Sam een stel geheel eigen palmen in huis had. Deze inspanning kreeg vrijdag avond geen beloning, omdat de band („There goes the neighbour hood") zonder afbericht wegbleef Als noodoplossing wipte „Dario Friends" vanuit bar 't Galjoen over, maar dit Paraguayaanse trio kwam in het veel grotere café De danseressen van Os Malandros zorgden voor echte caribean sfeer op straat. Ook de bereden politie was in feeststemming. Sam Sam niet tot z'n recht. Zater dagavond had men met de band Tropical Brothers echter een uit stekende vervanger in huis. Bubbelbad Tot de muzikale toppers behoorde Kalimba, dat café De Kuip in caraï- bische sferen bracht. De uit Rot terdam afkomstige band werd begin dit jaar „ontdekt" door Kees Bertrand uit Den Hoorn, die de Su rinaamse muzikanten vervolgens in contact bracht met een platen maatschappij. Met hun cd-single „Bubbelbad" voert Kalimba inmid dels al vier weken de Surinaamse hitlijst aan en staat in Nederland elfde op de tiplijst. Bedoeling is volgend jaar een toernee door Su riname te maken. Zanger-componist Stanley: „Hier werken we al tien jaar voor. Prach tig dat het nu, na er zoveel energie in te hebben gestoken, eindelijk schijnt te gaan lukken." Mocht de (Foto's Frans Hopman) vijfmans-formatie nu wereldbe roemd worden, blijft de band dan evengoed in De Koog te zien? „Tuurlijk. Dit is mijn festival. Al worden we net zo beroemd als Mi chael Jackson, we blijven hier ko men." Dinsdag 6 september In Cinema Texel draait om 14.00 en 16.00 uur „The Flintstones", om 19.00 uur „Striking Distance" en om 21.15 uur „Beverly Hills Cops III" De wielervereniging houdt een criterium op de baan bij Den Burg. Start jeugd 18.15 uur; senioren 19.00 uur. Gemengd koor Soli Deo Gloria hervat om 20.00 uur de repe tities in het Muziekcentrum in de Peperstraat in Oosterend. Belangstellenden vrijblijvend welkom. Informatie bij W. Trap, telefoon 18405. Woensdag 7 september In Cinema Texel draait om 14.00 en 16.00 uur „The Flintstones", om 19.00 uur „Striking Distance" en om 21.15 uur „Beverly Hills Cops III". Donderdag 8 september In Cinema Texel draait om 19.00 uur „Beverly Hills Cops III" en om 21.15 uur „Striking Distance". De sportvissersclub houdt in dorpshuis 't Skiltje in Oude- schild de jaarvergadering, aanvang 19.30 uur. Het IVN maakt een planten- wandeling in De Muy. Verza melen om 19.30 uur bij het vogelwachtershuisje. Bewoners van De Cocksdorp kunnen tussen 19.30 en 20.30 uur in het Eierland" Huis van gedachten wissö met het CDA-Texel. is, Vanaf 21.00 uur treedt groep Harten Vrouw Sch; pen Heer op met het progr-, ma „Opzouten" in restaurant Klif 12. Ent f 17,50; vriendenprijs f15, Vrijdag 9 september Wessel Schenk uit Oosteit werkt mee aan een uitzend van de schooltelevisie. Ned land I, 11.00 tot 11.30 urn In zwempark Molenkoog j om 18.00 uur de jeugdtre Ion voor jongens en mes van 10 tm 16 jaar van sta Om 18.30 worden de jeu trainingen atletiek hen voorlopig op het trainings, van Texelse Boys, later op nog te openen atletiekba Belangstellenden zijn wel, voor een proeftraining. In matie bij Dirk Oosterhof, t foon 22198. In Cinema Texel draait 19.00 uur „Beverly Hills 0 III" en om 21.15 uur „Stri Distance' Hoogwater te Oudeschi Di. 6 9.46 en 22.15 Wo. 7 10.36 en 23.04 Do. 8 11.15.en 23.56 Vr. 9 12.06 en 23.50 Za. .10 12.30 en 23.47 Zo. 11 - en 13.00 Ma. 12 0.30 en 13.27 Di. 13 1.30 en 14.30 Aan het strand is het ongeveer eerder hoog water. De zon komt september op om 7 06 en en gaai der om 20.03 u. 12 september k- kwartier. 7 september springtij. Niet afgelopen weekend, maar ko mende zaterdag zal in de openbare bibliotheek aan de Drijverstraat in Den Burg de Japanse bloemsier- kunst „ikebana" centraal staan. De Texelse mevrouw Studulski zal van 10.30 tot 12.30 uur een de monstratie verzorgen. (ADVERTENTIE) tsJraHt ia bef hert. Aan de overkant wonen en stude ren, maar toch op de hoogte blij ven van je eiland? Lezen wat je oude sportcluppie presteert en wat ze allemaal uithalen in je geboortedorp? Meeleven met oud-klasgenoten die gaan trouwen of een kindje heb ben gekregen? Weten wat er de komende weekends te beleven valt? Meepraten over branden, ongelukken, politiek en ander nieuws? Dat kan allemaal met een op de Texelse Courant. Jongens en meisjes die aan de overkant wonen en studeren, kun nen ook in dit studiejaar 1994-1995 een speciale korting van 50 pro cent op het abonnementsgeld krijgen. Je hoeft alleen maar een school- verklaring te overleggen en uiter lijk vóór 15 oktober 1994 a.s. te reageren. Ook degenen die afgelopen schooljaar de Texelse Courant ontvingen en hun studenten abonnement willen verlengen, moeten dit vóór 15 oktober regelen. Informatie: aan de balie van de Texelse Courant, Parkstraat 10, 1791 CA Den Burg, telefoon 62600. Aan het Open Leercentrum Texel worden dit jaar de vakken kunst geschiedenis en textiele werkvor men geheel apart gegeven. Voor inlichtingen en/of inschrijving zijn belangstellenden vanavond en donderdag tussen 19.00 en 20.30 uur welkom in d'Ouwe Ulo (of bij Cobie Kooiker, 15577). Het vak kunstgeschiedenis behan delt aan de hand van dia's, video's en boeken de kunst van de 19e en 20ste eeuw. Het geheel is in twee apart te volgen blokken van tien weken verdeeld. Het eerste blok behandelt de 19e eeuw en wordt afgesloten met een excursie naar het Van Goghmuseum. Het twee de blok gaat over de 20ste eeuw en wordt met een excursie naar de Mondriaan overzichtstentoonstel ling in het Haags museum afgeslo ten. Het vak textiele werkvormen wordt ook in twee blokken gege ven. Het eerste blok staat in het teken van stoffen beschilderen/be drukken. Vervolgens wordt deze lap stof verwerkt tot een kle dingstuk. In het tweede blok wor den diverse borduurtechnieken behandeld en geprobeerd. Deze lessen worden gegeven in d'Ouwe Ulo op donderdagavond vanaf 6 oktober, 19.00 tot 21.15 uur; per blok worden tien lessen gegeven. De kosten bedragen f51,50 (excl. excursiekosten). De lessen textiele werkvormen wor den gegeven op donderdagmor gen vanaf 6 oktober, 9.00 tot 11.15 uur; per blok worden er tien lessen gegeven. De kosten bedra gen f51,50 f30.00 materiaal. De eerste stijldansavond van het seizoen is zaterdag in het Eierland- se Huis te De Cocksdorp, aanvang 20.30 uur. Liefhebbers van ver schillende soorten dansmuziek kunnen onder het genot van een drankje en een hapje hun beste beentje voorzetten. De toegang is gratis. In het overzicht van kinderen die in zwembad Molenkoog hun zwem diploma behaalden, ontbraken in de krant van vorige week drie deelnemers. Voor het B-diploma slaagden Nadine Bakker, Willem Jaap Koomen en Lisanne Verduyn. In het weekend van 23 en 24 sep tember start een cursus t'ai-chi chuan, een Chinese bewegings kunst, waarbij series van bewegin gen op een vloeiende manier worden uitgevoerd. Doelen van t'ai-chi zijn een bevordering van de ontspanning en stimulering van de algehele gezondheid. De bewe gingskunst bevat elementen van zelfverdediging en meditatie. Het praktisch toepassen is een uit gangspunt van de cursus, leder een kan t'ai-chi beoefenen. De cursus wordt eenmaal per maand gegeven, op vrijdagavond en zaterdagochtend, en loopt tot eind juni volgend jaar. Inschrijven per keer is mogelijk. Voor inlichtingen over de cursus wende men zich tot docent Frans Kas, tel. 020-6167663. Voor prak tische informatie: Paul van Mierlo, tel. 19706. Morgen beginnen voor de leden van judoclub Shima de lessen weer. De trainingen staan onder leiding van Lou Migo en worden gegeven in zaal De Ferrever aan de Emmalaan in Den Burg. Nieuwe ju doka's vanaf vijf jaar zijn welkom in het beginnersuur van 13.45 tot 14.45 uur. Zij worden verzocht makkelijke kleding te dragen om dat er onvoldoende judop aanwezig zijn. De eerste twe sen gelden als kenmsm daarna kan tot definitieve c< worden besloten. Centraal b staan de eigen motoriel respect voor de tegenstand Naast de reguliere lessen o seert Shima ook wedstrijden mens en andere clubactivii Informatie is verkrijgbaar bi]! taris Dick Schermer, tel. 14! Ook de gymvereniging Oosterend hervat de trainingen. Dat gebeurt vandaag. Het rooster wordt hierbij afgedrukt. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Twijfelaars kunnen eerst enkele proeflessen volgen. Inlich tingen hierover zijn verkrijgbaar bij gymjuf Annemarie Nijkoops, tele foon 15434. Dinsdag: 15.45 - 16.30 u.: Kleuters groep 1 Woensdag: 13.15- 14.15 u.: 14.15 - 15.00 u. 15.00- 16.00 u. 16.00 - 17.00 u. 17.00- 18.00 u. 18.00 - 19.15 u. Donderdag: 15.45 - 16.30 u. 16.30- 17.30 u. 17.30 - 18.30 u. meisjes gro«? dames meisjes groe: meiden extra traimrc meiden grot; meiden V.O extra train kleuters groej jongens groep jongensgroep 5 6+7 19.45 - 21.15 u. dames b Twee jaar geleden kwam de Ame rikaanse kunstschilderes Caroline Hubbs voor het eerst naar Neder land. De Californische was on middellijk onder de indruk van de wijdse vergezichten. Het strand van Terschelling inspireerde haar tot het maken van deels abstract, deels realistische landschappen, waarin de horizon centraal staat. De afgelopen tien dagen ruilde ze het ene Waddeneiland in voor het andere. In De Vermaning in Den Hoorn is tot eind deze maand een De oude Maartenskerk in Ooster end was vrijwel helemaal gevuld toen dinsdagavond de laatste af levering plaatsvond van de serie zomeravondconcerten. Centraal in het programma stond het or gel, dat door Peter Zwart werd bespeeld, waarbij de trompet tisten Nancy Koot en Frans Pas- deloupe een belangrijk aandeel hadden. Het publiek beloonde hen met 'n warm applaus, maar de kritische luisteraar had ook dit maal gemengde gevoelens. Het orgel in Oosterend werd in 1905 geplaatst, waarbij gebruik werd gemaakt van oud pijpwerk. Juist deze oude registers vormen de charme van dit instrument. Worden deze stemmen echter ge bruikt in combinatie met de re gisters van veel mindere kwaliteit, dan blijft er van de oude orgel- klank weinig meer over. Verder heeft men enkele jaren geleden het oorspronkelijk aangehangen pedaal via elect rise he traktuur uit gebreid met een 8- en een 16-voetsregister, die elkaar ge deeltelijk overlappen. Deze uitbrei ding is „in eigen beheer" uitge voerd en dat is te merken ook. De geluiden die deze toegevoegde stemmen produceren passen niet bij de de klank van de oude re gisters. Bovendien zal Monumen tenzorg niet vrolijker worden van de uitgevoerde werkzaamheden op het orgelbalcon. De wanstalti ge houten pijpen, die veel te groot zijn om in de orgelkast te passen, verstoren de harmonie van het kerkinterieur, waarbij nog moet worden opgemerkt, dat het orgel- front uit 1905 ook niet bepaald opzienbarend is. Irritatie Verder beschikt het orgel over een „tremulant". Dit is een voorzie ning die een zweving in de orgel- klank veroorzaakt. Peter Zwart gebruikte deze tremulant zeer veelvuldig en dit leidde na korte tijd al tot veel irritatie. En zo klon ken bekende trompetstukken van Hëndel en Stanley, de aloude ,£chofantasie" van Sweelinck, die volstrekt niet op een éénklaviers- orgel kan worden gespeeld en het wiegelied van Brahms. Het zal je als baby-in-de-wieg maar gebeu ren dat je door twee trompetten moet worden gesust- Als wat groter werk was de Fanta sia en Fuga in a van J. S. Bach in het programma opgenomen. In de delen zonder tremulant en pedaal kon nog iets van een eerlijke orgel klank worden bespeurd, hetgeen ook af en toe gebeurde in de varia ties over een thema van Handel van Hans Boelee. Verder was er veel lawaai te horen, waarbij het orgel soms kermend en gillend te vergeefs om genade smeekte... Niveau Toch genieten veel mensen van dit soort concerten, getuige het spontane applaus na afloop. En dat is uiteraard met verboden. Bij TV-programma's wegen kijkcijfers ook meestal zwaarder dan kwali teitsnormen. Wie echter enig zicht heeft op het niveau van de orgel concerten die in ons land worden gegeven, weet dat een avond als deze nauwelijks culturele beteke nis heeft. En dat geldt eigenlijk ook voor het aandeel dat de beide trompettisten in het geheel had den. Voor de organiserende com missie blijft de vraag waar de grens van het toelaatbare ligt. tentoonstelling van haar schilde rijen te zien. De geëxposeerde olieverfproduk- ties zijn duidelijk door dezelfde hand gemaakt. Allemaal tonen ze horizontale lijnen van diverse kleu ren. Soms vormen de lijnen een puur abstract beeld, in andere ge vallen betreft het een herkenbare weergave van een landschap (zee gezicht met strand en duinen, pol derlandschap met ondergaande zon). Het beeld wordt „gemaakt" door de kleuren, want objecten zo als huizen, bomen, bergen en wol ken ontbreken in het werk van Caroline Hubbs. Eén van de hori zontale lijnen vormt telkens het automatische centrum, de hori zon. De opvallende breedte van de schilderijen versterken dat accent nog. Essentie Voor de 51-jarige, maar jonger ogende Amerikaanse is de lange- rekte, ononderbroken horizon hét kenmerk van het Hollandse land schap. Door alle andere (overbodi ge) elementen achterwege te laten, legt zij deze essentie bloot. Het oogt zó logisch en eenvoudig, dat je je afvraagt waarom nie mand anders dat heeft gezien. Schilder Henk Noorlander van ate lier 't Schildertje, bij wie Caroline Hubbs te gast is, kan zich geen an dere voorbeelden voor de geest halen. Hij is onder indruk van haar werk: „Ik beschouw het als een missie om dit naar buiten te bren gen." Hubbs, die haar tijd gelijkelijk ver deelt over Los Angeles en Neder land, heeft een voorliefde va gebruik van felle, vrolijke Haar schilderijen zijn soms platgelegde regenbogen. „D het Californische in mij", vet ze lachend. Lam In 't Schildertje was de week druk aan het werk. Me terverf probeerde ze de indru die ze op haar rondritten Noorlander had opgedaan, in ren vast te leggen. „Heel hier. Het weer en het licht deren hier voortdurend, wat ongelooflijke effecten geeft heb ik genoten van de bloei heide en het lamsoor in DeS< Ja, ik heb hier nog een hoop te doen!" Caroline Hubbs-Roe, expositie ,.Tf' the sea, the sky". Tot 30 septet zien in De Vermaning, Diek 11a Hoorn. Frans Visser Caroline Hubbs deed op Texel nieuwe ervaringen op, die ze onmiddellijk met waterverf vastlegde. (Foio 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2