(jroen 'Twartsjexels in het L, [)nroerend-zaakbelasting iet tien procent omhoog Tragedie verhindert verkoop wolonderneming foorstel b en w in aanbiedingsbrief: Zaterdagjacht voortaan taboe op terreinen SBB NauiA „Gemeente goedkoop voor bedrijfsleven" \orszel Niet Kompasschool teelt reuzenpompoenen „Artikel 19" nodig voor golfbaan Krim Aannemers geven EcoMare f5000,- Zweed houdt Texel voor Den Helder w „Commandopost zelfs voor cultuurbarbaren" leuk 2 w Visueel gehandicapte koerst mee in tijdrit 5 w Mountainbikes straks over crosspad Dennen 5 v» Voetbal: vooruitblik op komend seizoen 5 Cursusoverzicht voor jong en oud 9 Vandaag startsein fietspad paal 9 Eerste verkiezingen waterschap eind '94 Dure krassen TEXELSE'^COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van ;£R|CHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10915 VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1994 pe Uitgeverij Langeveld de Rooy BV. Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 ^nties/abonnementen telefoon (02220) 62600. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, ^(02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. ^oe bulten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein it Burg, telefoon (02220) - 15639. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200. Abonnementsprijs M9,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40 verkoop van de Texelse lolonderneming (TWO) is op laatste moment niet door gaan. Reden is het overlijden inde koper, de 33-jarige Rob oelstra, die dinsdagmiddag od werd aangetroffen bij zijn nning in Den Burg. TWO- racteur Dick Graaf kondigde p dat hij de dekbeddenfa- nek voor onbepaalde tijd op oude voet zal voortzetten, ok wil hij doorgaan met zijn inen voor een nieuw drijf. Dinsdag om 14.00 uur zou in het notariskantoor in Den Burg de koopacte worden onderte kend. Alle betrokken partijen waren aanwezig, maar tot ie ders verbazing kwam Spoelstra niet opdagen. Even later werd de tragedie ontdekt en moest de transactie worden afgebla zen. Al snel kon worden vast gesteld dat er geen sprake was van een misdrijf. De oorspronkelijk uit Hengelo afkomstige Spoelstra, die ge huwd was, trad anderhalf jaar geleden bij TWO als financieel manager in dienst. Toen directeur-eigenaar Graaf be kendmaakte dat hij iets anders wilde gaan beginnen, wierp Spoelstra zich op als gegadigde voor overname van het bedrijf. Zijn bod bleek voldoende inte ressant voor Graaf om er op in te gaan. Door de ontwikkelingen van de afgelopen dagen is er een nieu we situatie ontstaan. Graaf heeft inmiddels de zaken -voor zover mogelijk- op een rijtje ge zet. Hij zal de leiding van het bedrijf de komende tijd in han den houden. „Gewoon de schouders eronder zetten en doorgaan. Het is triest, maar we moeten verder." De geplan de versterking van het manage ment met een bedrijfsleider en een commercieel manager per 1 oktober a.s. vindt normaal doorgang. Graaf verklaarde weer op zoek te zullen gaan naar een koper voor de Texelse Wolonderneming. Naar de verwachting van Graaf heeft het afketsen van de ver koop geen gevolgen voor de onderhandelingen met het PEN inzake de aankoop van de cen trale bij Oudeschild. Hij wil die vrijkomende ruimte zoals be kend graag benutten voor de start van een nieuw bedrijf, dat zich zal bezighouden met de fa bricage van isolatiemateriaal. Een investering die met de ver koopopbrengst van TWO kon worden gefinancierd. Volgens Graaf kan hij evengoed als kandidaat-koper in de race blij ven. Voor zover hij kan overzien loopt het opzetten van het nieuwe bedrijf en de ontwikke ling van het nieuwe produkt geen gevaar. De mislukte ver koop lijkt evenmin problemen op te leveren voor de bouw van zijn nieuwe woning aan de Em- malaan. college van b en w wil de onroerend-zaakbelasting Iper 1 januari a.s. met tien procent verhogen. Volgens w is dat nodig om de verwachte rijksbezuinigingen te ien opvangen. Gekozen is voor de ozb, omdat het hui- Texelse tarief één van de laagste van Nederland is en rheid in de toekomst streeft naar gelijkschakeling, ere gemeentelijke belastingen stijgen in 1995 niet of lijks. Zo gaan de reinigingsrechten voor gezinnen s een tientje omhoog. voorstellen staan in de aan- sbrief bij de begroting voor jaar, die gisteren open gemaakt. De raadsfracties maandag 24 oktober hun s I,.algemene beschouwin- bekend. Precies een week Hen burgemeester en wet- s daar mondeling op in- Dinsdag 8 november volgt te deel van de begrotings- ring, woensdag 9 novem- t beslissende tweede deel. aanbiedingsbrief schrijven b dat zij de belastingverhoging tegenzin doorvoeren. „Wij n een terughoudend beleid ren. Maar gezien de ver tegenvallers ontkomen wij n maatregelen." Naast de Ivoor heen onroerend- lasting) stijgen ook de mi 's forser dan normaal: dit de vijfde (en laatste) van ks stapsgewijze verhogin- Het lokale belastingklimaat is voor het bedrijfsleven (evenals voor de inwoners) bijzonder mild. Dat schrijven b en w ter verdediging van hun voorstel len tot verhoging van enkele tarieven. Bron van deze bewe ring is een onderzoek van de Kamer van Koophandel te Alk maar naar de belastingdruk in 21 Noordhollandse gemeen ten in 1994. Het voorbeeldbe drijf betaalt gemiddeld f3.579,- per jaar, terwijl de duurste van de 21 gemeenten jaarlijks f5.120,- per bedrijf ontvangt. De gemeente Texel kwam met f1.910,- als goed koopste uit de bus. hnnen omvangrijke artike- de krant staan, die ver- weinig tongen in bewe- brengen. De meeste en hebben er geen be- telling voor. Soms lees je klein berichtje waarachter groot menselijk drama 'gaaf en dèn gonst het van geruchten, roddel en 'rklap. De één weet het beter en sterker dan de Lekker aandikken! Ook ef mensen op wie dergelij- Qebeurtenissen een diepe c maken, zonder dat zij Wsoonlijk bij zijn betrok - Het raakt je wel! Het kan een bron zijn van zwarte etie voor cynische schrij den gallige stukjes. Co- sten van grote naam en storten zich met verve bun slachtoffer. Leedver- als amusement. Niet erd door kennis van za lven zij zich uit. Inder- in dit verband een este uitdrukking. Je er echter ook over schrij nender er inhoudelijk op in *n, want over bepaalde maak je geen grappen. deze keer een terug gen... Horszei gen met 20 procent. Alle resteren de leges worden twee procent duurder, maar dat is nodig om de inflatie te compenseren. Enige uit zondering zijn de bouwleges, die gelijk blijven omdat de bouw kosten al met het genoemde per centage zullen stijgen, wat automatisch tot een hogere leges opbrengst zal leiden. Burgers hoeven, na de forse stij gingen de voorgaande jaren, in 1995 slechts enkele guldens meer te betalen voor het ophalen van huisvuil. De reinigingsrechten voor eenpersoons-huishoudens bedra gen volgend jaar f 262,- (nu f256,- voor meerpersoons-huishou- dens f423,- (nu f413,-). Het be treft echter een voorlopige aan passing. „Mochten er -hoe vervelend ook- tussen nu en de begrotingsbehandeling wijzigin gen voordoen in de hoogte van bijv. de verwerkingskosten of de inzameling van chemisch afval, dan zullen wij een aanvullend voorstel presenteren", aldus het college. Bij wijze van proef zal de gemeen te in 1995 de mogelijkheid bieden om zelf gratis bepaald huishoude lijk afval aan te bieden bij het over slagstation in Oudeschild. Alleen particulieren kunnen hiervan profi teren. Ten aanzien van het be drijfsleven stellen b en w: „De ondernemers moeten in gelijke mate bijdragen in de kosten van oud papier en glas. Dit is tot nu toe onvoldoende gebeurd." De rioolrechten moeten volgens b en w met drie procent omhoog. In 1995 moet de riolering aan stren gere milieu-eisen voldoen. Het Texelse rioolnet is het afgelopen decennium gemoderniseerd, zo dat er niet veel aanpassingen meer nodig zijn. Ongewijzigd blij ven de brandweerrechten, de hon denbelasting, de precariorechten, de marktgelden, de begrafenis rechten en de toeristenbelasting. De belastingvoorstellen zullen tot verschillende meeropbrengsten leiden. De ozb levert de gemeente naar verwachting f213.000,- extra op, de hogere milieuleges f10.000,-, de overige leges f7.500,- en de rioolrechten f40.000,-. De extra inkomsten door de ozb- verhoging zullen met ingang van 1997 worden ingezet om de aan gekondigde verlaging van de rijks bijdrage uit het gemeentefonds met f1,3 miljoen op te vangen. Door nu al een verhoging met tien procent door te voeren, willen b en w een schoksgewijze verho ging per 1 januari 1997 voorko men. Volgend jaar en in 1996 kan het bedrag van f213.000,- worden gebruikt als eenmalige financie ring van bestaande of toekomstige wensen. „Waarom deze pompoenen zo groot zijn gegroeidTja, da's een goeie vraag." De leerlin gen van de Kompasschool krabden wel even achter de oren toen ze na de zomerva kantie een kijkje namen in de schooltuintjes die ze in het voorjaar hadden aangelegd. Tussen de andere gewassen zagen ze daar de reusachtige gele pompoenen. Op de weegschaal bleef de wijzer bij de grootste steken op 26,5 ki logram. „Een record weet ik niet, maar wel püür zo'n knaap", oordeelt de Dienst Landbouwvoorlichting in Hoorn. Volgens de DLV horen de pompoenen tot de familie van de meloenachtigen. „En die zijn gek op warmte. Nou, met zo'n zomer als deze is die enorme groei wel te verklaren dacht ik zo." Wat er precies met de pom poenen gaat gebeuren, is op de Kompasschool nog in dis cussie. Schooldirecteur Ad van de Snepscheut heeft in middels een kok in de arm ge nomen om een passend gerecht te bedenken. De sug gesties vanuit de klas varieer den van soep tot taart. Op de foto de trotse kwekers Jan van Heerwaarden, Kees Jan Kievit, Tjarko Stolk, Aileen Witte, René van der Star, Rudi van der Ploeg, Bert Stark en Wendy van Hintum. (Foto Gerard Timmerman) Jagers op terreinen van Staats bosbeheer (SBB) mogen voortaan niet meer op zaterdag en woens dagmiddag schieten. Ook in de herfst en kerstvakanties blijft het geweer in de kast. Dat staat in het nieuw huurcontract dat SBB met de Wildbeheereenheid (WBE) heeft afgesloten. Recreanten kunnen daardoor meer van bos en duinen genieten. Verder is de op pervlakte waar niet mag worden gejaagd uitgebreid tot 558 en mogen fazanten niet meer voor de jacht worden bijgevoerd. Van de 4615 hectare die SBB be heert, worden 3346 verhuurd voor de jacht. De overeenkomsten hier voor worden om de zes jaar ver nieuwd. „Dan hebben we de mogelijkheid om het contract aan te passen", verklaart Erik van der Spek van SBB de beperkingen. Het rijk laat de uitvoering daarvan steeds meer over aan SBB, die met de jagers overeenkomsten afsluit. „We vinden jacht in de Dennen en de duinen toelaatbaar zolang dit niet ten koste gaat van de natuur waarden." Toegestaan is de jacht op konijnen, hazen, fazant, houts nip, wilde eend, houtduif, verwil derde katten, fretten en kraaiachtigen. Trekvogels die schade kunnen veroorzaken wor den niet geschoten. „Ze zouden anders worden verjaagd naar land- bouwpercelen, waar ze meer hin der veroorzaken." Schietvrije zones Om de rustende en fouragerende vogels in de Slufter, de Muy en De Geul niet te storen, mocht in deze gebieden al niet worden gescho ten. In het nieuwe contract is dat ook aan de randen hiervan voort aan verboden. „Door het geknal daarin gingen de vogels toch nog op de wieken." Wel mag in deze zones nog met haviken, fretten of netten worden gejaagd en is het opdrijven van wild toegestaan. Fa zanten die uitsluitend voor de jacht worden gemest, mogen met meer worden gevoerd. Nieuw is dat in het gebied rond de Moksloot, waar aan natuuront wikkeling is gedaan, voortaan niet meer mag worden gejaagd. „Dat is overheidsbeleid. Het rijk kiest er voor daar de natuur ongestoord te laten. Daar past jagen niet in." Huurprijs BB streeft ernaar zoveel mogelijk van de jachtterreinen aan de Wild beheereenheid te verhuren, die de gebieden weer onderverhuurt aan jachtcombinaties. De nieuwe huurprijs die SBB rekent, is vol gens Van der Spek gemiddeld bij na een kwart hoger dan de oude, een gevolg van aanpassing van de landelijke tariefstelling. De WBE geniet korting op de standaardprijs van f27.50 per hectare (exclusief btw) wegens de beperkingen die zijn opgelegd. Bovendien hebben ze een wildbeheerplan en jachtop zichters in dienst, wat ook de no dige kosten vergt. Om toch elke jager een kans te geven, mag bij hoge uitzondering op een af gesproken zaterdag of vakantie dag worden gejaagd. SBB benadrukt dat de beperkingen niet zozeer verband houden met de veiligheid, maar zijn bedoeld om de recreatieve waarde van de na tuur te verhogen. Van der Spek denkt niet dat door de maatregelen de wildstand on gewenst groot zal worden. „En mochten er gegronde klachten van landbouwers over schade ko men, aarzelen we niet met het ge ven van een afschotvergunning." Betrokkenheid Verhuur bij inschrijving, waardoor de hoogste bieder in aanmerking komt, ziet SBB niet zitten. „Dat le vert wel meer geld op, maar we hebben liever met dezelfde jagers van de WBE te maken. Ze zijn be trokken bij hun terrein en zijn er goed wegwijs. Bovendien hebben ze voor de jacht belang bij een goede wildstand." Geslaagd. Jeannette Kamps, Gonda Kiewiet en Ilse Lodewijk zijn geslaagd voor de opleiding economisch/administratief mede werkster. Ze studeerden aan het Open Leercentrum in Den Helder. Het plan voor een golfbaan ten zuiden van vakantiepark De Krim heeft de wind mee. Volgens b en w ziet het ernaar uit dat elders op het eiland vervangende natuu rontwikkeling kan plaatsvinden. Een en ander zal worden vastge legd in het „ruime-jasmodel", een regeling waarin allerlei zaken met betrekking tot het Texelse land schap zijn geregeld. Naar ver wachting zullen de betrokken partijen hierover binnenkort over eenstemming bereiken. Het golfbaan-plan is strijdig met het huidige bestemmingsplan. Het voeren van een artikel 19-proce- dure is daarom nodig. B en w wil len al meewerken; dinsdagavond is het woord aan de gemeente raad. Het gebied waar de baan moet komen, heeft nu voor het grootste deel de bestemming „agrarisch" en voor een klein deel „duingebied". De provincie wil de Aannemerscombinatie De Razen de Bol (Blankevoort, 8oskalis en HAM/VOW), verantwoordelijk voor de recente zandsuppleties langs de Texelse kust, heeft f5000,- overgemaakt aan EcoMa re. Het centrum zal voor educatie ve doeleinden apparatuur aanschaffen om het weer te meten. Reddingboot Beursplein 5 rukte gistermiddag uit voor een Zweeds jacht in moeilijk heden. Het schip, de „Tai", was aan de zuidwestkant van de Eierlandse Gronden voor anker gegaan. Door het slech te weer en het opkomend tij was dat een gevaarlijke posi tie. Vanaf de Eierlandse vuur toren werd dat gezien, waarna de reddingboot werd ingeschakeld. De Zweedse schipper verklaarde tegenover de Texelse redders dat hij dacht al bij zijn eindbestem ming Den Helder te zijn aan gekomen. De Texelaars hielpen hem uit de droom. Het jacht werd door de redding boot naar „buiten" gebracht en op koers gezet naar Den Helder. De Zweed vervolgde zijn weg op eigen kracht. golfbaan slechts toestaan, als in ruil elders op het eiland natuuront wikkeling plaatsvindt. Dat laat zich nu dus gunstig aanzien. Door alvast een artikel 19-proce- dure te starten, kan met de aanleg van de golfbaan worden begon nen, zodra de betrokken partijen (agrariërs, natuurbeschermers, re creatie, gemeente en provincie) een convenant hebben gesloten. B en w hebben de aanleg van het fietspad naar paal 9 gegund aan het bedrijf KWS uit Heerhugo- waard. Van de vijf aannemers die inschreven bracht KWS het laagste bod uit, f476.000,- excl. BTW. Het verschil met de hoogste in schrijver bedroeg ongeveer f20.000,-. Tot de gegadigden be hoorden ook Texelse bedrijven. KWS heeft al vaker wegwerk zaamheden op het eiland uitge voerd, zoals de bestrating van Elemert en Achterom. Het fietspad zal worden uitgevoerd in beton. Er wordt vaart gezet achter de aanleg, want vanmiddag reeds zullen leden van de provinciale commissie Verkeer en Vervoer, die op Texel een bijeenkomst houdt, het officiële startsein geven. De Texelse bevolking kan op 13 december a.s. voor de eerste maal in de historie naar de stem bus om een nieuw waterschaps bestuur te kiezen. Maandag starten de verkiezingen voor het waterschap Hollands Kroon offi cieel met het ter inzage leggen van de lijst van stemgerechtig den. Daarna volgt de kandi daatstelling; formulieren moeten uiterlijk op 17 oktober worden in geleverd bij het waterschap. Hollands Kroon, waarin het Water schap Texel per 1 januari j.l. is op gegaan, brengt binnenkort een verkiezingskrant uit, die huis-aan- huis wordt verspreid. Dat gebeurt in samenwerking met de vijf ande re Noordhollandse waterschap pen. Om een hoge opkomst te sti muleren zal bovendien een uitge breide advertentiecampagne wor den opgezet. De lijst van stemgerechtigden ligt vanaf maandag ter inzage in het hoofdkantoor in Wieringerwerf. Texelse belangstellenden kunnen het -na een telefonisch verzoek hiertoe- inzien in het nieuwe dis trictskantoor in Oudeschild. Het telefoonnummer daarvan is 15341, het adres is Van Neckstraat 1. Het kantoor in Wie ringerwerf is bereikbaar via tel. 02272-6600 Maar liefst f3000,- lakschade heeft een Duitse toeriste opgelo pen doordat haar auto is op het terrein van Dennenoord aan de Grensweg flink bewerkt met een scherp voorwerp. Er was onder andere een hart met een pijl in gekerft. (ADVERTENTIE) i/'n» jri J, 1,1. i» lui l-j'L.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1