Po 2a@aa a 2oo ®"iM S1# De makelaars bieden aan: II schooril OPRUIMHOEK MUZIEKLESSEN Vk Zaterdag 17 september Oproep Algemene Vergadering van de Rabobank te Texel sfeervol Aziatisch lopend buffet TEXELSE 7 COURANT WAARDEBON van f100,» honderd gulden bij aankoop van aan nieuwe fiets vanaf 800,- (zonder inruil). (Dit gefdt tot 1S oktober 1934! Chinees-Indisch-Kantonees specialiteitenrestaurant Zondag 11 september Speciale prijs: s< Ioord - Jjolland KENNISGEVING Waterschap Hollands Kroon Eelman Van Heerwaarden TROUWFOTO'S NaïjtA GASOLIE PETROLEUM DIESELOLIE hoofdsponsor strandpaviljoen Paal 9 wenst ZDH een sportief en succesvol seizoen toe en een goede start op a.s. zondag om 14.00 uur in de thuiswedstrijd ZDH TWISK. VOOR DE UITERSTE HOUT- BAARHEID. GEBROEDERS WA ALDERSTR A AT 33-35 DEN BURG-TEXEL VOOR ALLE LEEFTIJDEN OOK AAN HUIS! Daar moet elke Texelaar bij zijn! VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1994 ■ktie inruilaktie inruilaktie inruilaktie inruilaktie inruilaktie Uj geven heel veel geld voor uw oude fiets, èn extra J geld voor uw oude fiets bij een keuze uit speciale overjarige modellen. RIJWIELHANDEL/RIJWIELVERHUUR c DEN BURG, TELEFOON 12150 I uilaktie inruilaktie inruilaktie inruilaktie inruilaktie inruil 5' Groeneplaats 12, Den Burg, tel. 13833 presenteren wij in de grote zaal Airconditioning (Uitsluitend na reservering) Aanvang 19.00 uur. f28,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar ƒ15,-. 25 Chinese en Indische specialiteiten gerechten Nagerechten: perziken, ananas, lychee, vruchten, gebakken banaan Vanaf 25 pers. lopend buffet gehele week mogelijk na reservering, prijs op aanvraag. Natuurlijk kunt u ook a la carte bij ons eten Reserveer tijdig uw tafel: 13833 Ook afhaalmaaltijden (240 zitplaatsen) PROVINCIE ■k SUBSIDIES VOOR BEELDENDE KUNST De provincie wil stimuleren dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met beeldende kunst. Vandaar dat de provincie de volgende subsidiemogelijkheden biedt. In het algemeen geldt dat alleen subsidie wordt verleend voor werk van voldoende artistiek niveau en van professionele kunstenaars. Activiteiten en natuurlijke of rechtspersonen in Amsterdam komen niet voor provinciale ondersteuning in aanmerking. Informatie daarover is te verkrijgen bij de gemeente Amsterdam en bij de diverse deelraden Subsidie voor manifestaties: maximaal f 20.000,--. Gericht op evenementen rond één bepaald thema (en met behorend tot het gewone aanbod). Voorbeelden zijn beelden routes, een (serie) bijzondere exposities of experimentele kunst Van belang hierbij zijn (o.m.) het regionale of provinciale karakter en de deelname van meerdere kunstenaars. Project-prestatie subsidies: maximaal f 20.000,—. Bedoeld voor projecten om vernieuwende kunst dichter bij het publiek te brengen, met name voor kunstenaars die weinig kans maken op andere vormen van subsidie. Bijvoorbeeld omdat ze bezig zijn met experimenten of omdat ze zich binnen hun oeuvre (willen) ontwikkelen. Het moet gaan om nieuwe projecten of nieuwe kunstwerken die in het openbaar, in een ruimte of aan de weg kunnen worden getoond. Het project moet verder concreet uitvoerbaar zijn Subsidie voor publiciteit: maximaal f 2.000,--. Gericht op het stimuleren van de verkoop van nieuw werk van Noordhollandse kunstenaars, bijvoorbeeld door middel van folders, brochures of catalogi. Subsidie is mogelijk aan rechtsper sonen of individuen buiten de zogenaamde convenantgemeenten (Alkmaar, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum en Zaanstad) Tot wanneer subsidie aanvragen? Subsidieverzoeken moeten op 15 oktober 1994, op daartoe bestemde formulieren, door de provincie zijn ontvangen. De formulieren, een folder met de voorwaarden en nadere informatie kunt u krijgen bij. Riekie van der Pols 023-143624 en Eveline Metselaar 023-143451. De formulieren moeten worden ingediend bij: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Dienst WEB, cluster cultuur Postbus 3007 2001 DA HAARLEM Subsidie kan worden verleend tot het geld op is. Bij rangschikking van de verzoeken hanteert de provincie een prioriteitenlijst. Het bestuur van wandelsportvereniging „Het Gouden Boltje" bedankt Rabobank Texel, Hema, Sportshop Texel, Parkstraat Boulevard, Rijkswaterstaat, Rode Kruis, Natuurmonumenten, Waterschap Texel, Uitwaterende Sluizen, Scouting Texel, DSW de Bolder, Teso, Paviljoen Ome Joop, Torenrestaurant, Windsurfclub Texel, Zeven Provinciën, Henry van Maldegem, Theo, Er ic, Ineke, Riet, Wil, Jose, Erna, Agda, TYees, Geeske, Afke, Anita, Magreet, Iemelda, Jan na, Greta, Tineke, Reina, Annie, Ruud, Paul, Herko, Cor, Sjors en alle deelnemers voor het doen slagen van het 24e Rondje om Texel Het bestuur VERGADERING VOORLOPIG ALGEMEEN BE STUUR VAN HET WATERSCHAP HOLLANDS KROON Op vrijdag 16 september 1994 's morgens om 9.45 uur zal een vergadering van het voorlopig algemeen bestuur van het waterschap Hollands Kroon worden gehouden in het stadhuis van de gemeente Den Hel der, drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder. AGENDA 1. Opening 2 Beëdiging voorzitter door de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland; -Koninklijk besluit d.d. 18 mei 1994 betreffende de benoeming van de heer S. P. Steltenpool tot dijkgraaf van het waterschap Hollands Kroon. 3. Loting volgorde van de stemming. 4. a. Vaststellen verslag van de openbare vergadering van 10 juni 1994. b. Vaststellen verslag van de besloten vergadering van 10 juni 1994. 5. Ingekomen stukken en mededelingen. - stand van zaken voorbereiding verkiezingen 1994. - brief van de Provinciale Archiefinspectie d.d. 31 mei 1994 betreffende aanwijzing van de archiefbewaar plaatsen. - goedkeuring van de ..Legesverordening 1994" door Gedeputeende Staten van Noord-Holland d.d. 2 augustus 1994. 6. Vaststellen retributieverordening. 7. Vaststellen behandeling klachten ingevolge de Wet Nationale Ombudsman. 8. Aanwijzing benoeming leden in Georganiseerd Overleg (GO). 9. Voorstel inzake projectplan functiewaardering. 10. Zoetwaterplan Wieringermeer. 11. Jaarrekeningen 1993 van de voormalige water schappen Texel en De Aangedijkte Landen en Wieringen en het voormalig heemraadschap De Wienngermeer. 12. Afkoopsom stichting „Goed Water". 13. Financiering aanpassing waterschapshuis c.a. 14. Voorstel inzake bouw kantine/ontvangstruimte bij waterschapshuis te Wieringerwerf. 15. Verkoop pand Noorderdijkweg 28 te Wieringer werf. 16. Verkoop rietperceel langs Hooge Kwelvaart te Kreileroord. 17. Rondvraag. 18. Sluiting. De agenda en bijbehorende stukken liggen op de afde ling Algemene- en Bestuurlijke zaken van het water schap Hollands Kroon, ir. Smedingplein 1 te Wieringerwerf tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage. De voorzitter van het waterschap Hollands Kroon S. P. Steltenpool Wieringerwerf, 7 september 1994 Iedereen is van harte welkom De helft van een dubbel woonhuis (Beatrixlaan lb in Den Burg) met aangebouwde garage/berging en circa 513 nr onder- en bijgelegen eigeivgrond en tuin. De itideling: Hal/entree met toilet, trapopgang en doorgang naar garage/berging, ruime living met erker en schuifpui naar zonneterras, luxe open keuken. Op dc verdieping, overloop en drie slaapkamers, een kantoor (ook als slaapkamer te gebruiken) en een badkamer met ligbad, douchecabine en tweede toilet. Vaste trap naar grote zolderruimte, waar mogelijkheid is voor nog een slaapkamer. De woning is rond 1992 gebouwd en verkeert in een perfecte staat van onderhoud. Voorzien van een aard gasgestookte CV-installatie met warmwatervoorzie ning Oplevering is mogelijk vanaf begin december 1994. De vraagprijs is 385.000,- kosten koper. makelaars in onroerend goed Weverstraat 94 1791 AG Den Burg telefoon 02220- 13555 fax 13946 De mooiste dag in je leven verdient dc beste fotograaf. VAKWERK IN FOTO'S De goedkoopste Van der Vis TEL. 12356 De goedkoopste S.V. Z.0VL- DEKKEND PLUS KLUS A. v.d. Vis b.v. Maricoweg 6, Den Burg. Gezichts Coolwall Sauna Friteuse HP 5220 HD 4257 voor f49,95 van f^VZÓr voor f\59,95 Stofzuiger Furore voor f169,95 S*AAt IN Of Inlichtingen en aanmelding (10.00 - 11.00 en 18.00 - 19.30 uur): Bert Kemper, tel 16462 akkordeon, handharmonika, mondharmonika, piano, keyboard, slagwerk, electronisch orgel, algemene muzikale vorming en muziektheorie /actie 74/at a Sacra "Pramatcaas f Sficuat 7(tcar Op 17 september van 10 tot 22 uur laten de ondernemers van Oude- schild zien wat ze in hun mars hebben tijdens een presentatiebeurs in de grote loods van RAB, ingang Schilderweg/Vlannkast. Interessant en gezellig voor iedereen, want ook aan de kinderen is gedacht. Hartelijk welkom! Tkea» U/ff)(AM IffUCM Hczoza fraanamdet TSafSl/. £ctmOH duMcctrifó leat&Acu iautu- cm tiMUKCzicdn^ Ruud Saam (ZatcróiQ 1'am SamtceA 1ra*ap»rZicdn^ SicxZroutuerij Sa**e Presentatiebeurs Oudeschilder ondernemers 7/Uaexa iaum- •m Ummexiotxi^ TKA-uXum- em *z rffr ,'tvf r-t-z Hierdoor roept de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank Texel B A. haar leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 13 september 1994 om 20.00 uur in Appartcmentenhoicl Bosch Zee Verkorte agenda Opening. Notulen vorige vergadering. Jaarrekening 1993. Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht Mededelingen en rondvraag. Aansluitend aan de vergadering zal dc heer Harry de Graal een lezing verzorgen. De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede de (aarrekening 1993 liggen vanaf heden op het hoofd kantoor van dc bank voor dc leden ter inzage. Rabobank IZJ Rabobank. Aanyrna, De Rabobank is een coöperatieve bank, met als doelstelling leden - ondernemers te financie ren tegen lage rente en gunstige voorwaarden. Dc Rabobank is een bank met leden. Betrokken mensen, die via een gekozen be stuur en de ledenverga deringen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van bun plaatselijke bank. Zo is gegarandeerd dat bij elke dienst die dc Rabobank verleent hel belang van leden en cliënten zwaar meetelt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7