/an schoon schrijven tot ewegen in kadoverpakking III rsussen il Gevarieerd aanbod voor jong en oud Pi W A 1 inter vol cursussen voor 55-plussers lij» Winnaars raden maar Cursussen Welzijnsstichting: TEXELSE^ COURANT ieuw seizoen or het Leerhuis Veel schade Kuiper: convenant nog bijschaven Damseizoen weer van start Burgemeester opent Monumentendag en inschrijfdag Politie blust brandend wrak Ander nummer VVV Hondenclub MAVO en HAVO bij Open Leercentrum taffp' ar. VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1994 (6n lezing van de heer L. oud-rector van het Maimo- Lyceum in Amsterdam, l0orzitter van het OJEC Orgaan van Joden En [anen) gaat maandag het jjs van start. ^stelling van het Leerhuis is: ker te gaan bij de Joodse en eli|lce tradities, en na te gaan inwerken op cultuur en sa- ¥lng. Evenals vorig jaar zal weetal avonden besteed wor de Islam. Verder komt ook ictueel onderwerp als „Het iroces in het Midden- aan de orde. De bijeen ten vinden plaats in het bij de Doopsgezinde kerk, straat 20 in Den Burg. De ng is steeds om 20.00 uur toegankelijk voor elke geïn- eerde. Er wordt f 5,- per le- gevraagd. Het programma het seizoen 1994-1995 ziet uit; (onder voorbehoud) tsmber 1994 L, Evers. Amstelveen. (Voorzitter Onderwerp: Stromingen in het Jo- ten tijde van Jezus, timber 1994 drs. M den Hartog. (Herv. Raad ri en Israël). Onderwerp: Jezus en ge Chassidiem. ber 1994 mjitse. Onderwerp De Islam Het oek: de Koran. 24 oktober 1994 Dr. R Kuitse. Onderwerp De Islam. De heilige wet: de shari'a. 19 december 1994 Mevrouw drs H. Hirschfeld. (Directeur Cl- Dl). Onderwerp De actuele situatie in het Midden-Oosten. 2 januari 1995 Dr P. W van Boxel. Leo Baeck College, En geland. Het onderwerp wordt nog vast gesteld 30 januari 1995 Ds. G H. Cassuto, Zeist. Het onderwerp wordt nog vastgesteld 13 februari 1995 Mevrouw Ch Rodrigues Pereira. Ouder kerk aan de Amstel. Onderwerp: Het tweede scheppingsverhaal. 27 februari 1995 Mevrouw Ch. Rodrigues Pereira, Ouder kerk aan de Amstel. Onderwerp: Het tweede scheppingsverhaal. 13 maart 1995 Ds. R Süss, Amsterdam. Het onderwerp wordt nog vastgesteld. 24 april 195 Prof dr. K. A. D. Smelik (Universiteit van Brussel) Onderwerp De Dode Zee-rollen. Voor nadere informatie: tel. 13193 (Vla ming), 15238 (Tromp). De geldautomaat van de ABN/Am- robank in De Koog is defect ge raakt doordat er bier over het paneel is gegooid. Daar kan de electronica niet tegen. Tevens is de afdekplaat van het beeld scherm bekrast. Twee auto's van Duitse toeristen zijn maandagmiddag aan de Grensweg met een scherp voor werp bewerkt. Beide motorkappen zijn flink beschadigd. Landbouwvoorman Rinus Kuiper denkt dat de protestactie tegen het streekplan in Haarlem, waar aan zo'n tien Texelse landbouwers hebben meegedaan, z'n effect niet heeft gemist. „De reactie van commissaris van de Koningin Van Kemenade was weliswaar onbe vredigend, maar binnen enkele Statenfracties is men toch anders Dinsdag begint de onderlinge competitie van de dammers. Er wordt gespeeld in dorpshuis „De Bijenkorf" te Oosterend. De aan vang is 19.30 uur. Het ligt in de bedoeling een aantal trainings-/ lesavonden te houden. De eerste wordt gehouden op 20 septem ber. Geïnteresseerden die hun damkennis willen vergroten, zijn welkom. Informatie is te verkrijgen bij Piet Bakelaar, tel. 13843 of Jos de Wolf, tel. 18420. Er wordt dit jaar ook weer meegedaan met de bonds- en bekercompetitie. De eerste wedstrijd is op 1 oktober, uit tegen DVS uit Haarlem. De damclub gaat ook weer de tradi tionele damsimultaan organiseren. Over enkele weken zal daarom de bollenverkoop weer van start gaan. gaan denken over een aantal za ken." Volgens Kuiper is met name Groen Links sceptisch over de ge volgen voor de bloembollenteelt. Landbouwers zijn bang dat de wisselteelt in het gedrang komt. Maandag reist Kuiper opnieuw af naar Haarlem, naar hij hoopt op nieuw vergezeld door eilandgeno- ten. Provinciale Staten stemt dan definitief over het streekplan. Mocht die ermee instemmen, denkt Kuiper nog niet dat het voor Texel al een gelopen koers is. „Het convenant tussen de provincie en Texel kan nog wel wat worden bij geschaafd." Burgemeester Van Rappard opent de Open Monumentendag die za terdag wordt gehouden om 10.00 uur in de Nederlands Hervormde kerk in Oosterend. Aansluitend om 10.30 uur is orgelmuziek van J. van der Vis te horen. Bezoekers wordt gewezen op de rondleiding door het dorp onder leiding van El- co Vermeulen, die om 11.30 uur van start gaat. Overigens zijn ook elders op Texel monumenten te bezichtigen. Informatieboekjes zijn te verkrijgen in De Bijenkorf, bij de VVV, het Maritiem en Jut- tersmuseum en in de opengestel de monumenten. O Mensch acht u God. 110 in zenders raadden de juiste be tekenis van het opschrift O Mensch uuuuuuuu God op de schuur van Jan Gerard van Maldegem. De landbouwer had voor de winnaar ƒ500,- uitgeloofd en deed er voor een goed doel nog eens duizend gulden bovenop. Wethouder Nel Eelman, aan wie de trek king was gegund, trok mevr. Boon van de Stuifweg als winnares. Als goed doel wees ze de Stichting Vakantiezorg Texel aan. Ineke van Coeverin- gen van deze stichting wilde op haar beurt de duizend gul den delen met het Tesselhuus. „Want misschien hebben we elkaar nog wel eens nodig." Van Maldegem liet verder acht troostprijzen thuisbezor gen bij andere goede inzen ders en dankt de deelnemers aan de actie en Arnold Looyer voor het belangeloos schilde ren van de spreuk. Ondanks de torenhoge postbus, wist de belastingdienst Van Malde gem wèl te vinden. „De post bode drukte de blauwe brieven gewoon in m'n han den." iars van 55 jaar en ouder hoeven het komende winter- m niet stil te zitten. De Stichting Welzijn Ouderen Texel Tl heeft tien mogelijkheden in de aanbieding, varië- van beweging (gymnastiek, dansen, zwemmen) en anning (zang, kalligrafie) tot een praktische cursus als en het leren van de Engelse taal. Inlichtingen en aan- ng: SWOT, Molenstraat 2 (Buureton), 1791 DL Den tel. 12696. Cursus kalligrafie fOT organiseert een cursus pfie voor senioren >sers). Kalligrafie is de /an het „schone schrijven". vroeger dagelijks werk or monniken, is nü voor ve- i boeiende hobby gewor- raaie letters schrijven met ede beitelpen geeft de deel- kveel voldoening. Vooral de t:he letter spreekt de deel- Ts vaak erg aan. De SWOT Él vele jaren deze succesvol- |usop het programma staan, sus start vrijdag 23 septem- ^De Buureton", Molenstraat i burg. Aantal lessen: 12; 1/55,-. Cursus stijldansen (dagavond 7 oktober strat fcinnersgroep stijldansen. In ste jaar wordt vooral aan besteed aan de Engelse quickstep, de tango, de en de jive. De cursus jegeven door Corrie Raate- „De Bureton", de kosten kn f8,= per persoon per 1 Aanmelden vóór 15 sep- Gymnastiek :iek is er voor iedereen, •biele en voor minder mo- mioren. Ook worden spel- rtvormen en muziek in de istiek gebruikt. Er is dus elck wat wils". Deze week 9ym gestart in de verschil- dorpen. Deelname aan ■orm van meer bewegen 7,50 per maand. Plaatsen tijden zijn als volgt: De woensdagmiddag van t 14.15 uur in de Luberti- Oudeschild: woensdag van 14.45 - 15.30 uur in 't Den Burg: donderdagmid- i 14.30 - 15.15 uur in De sa de Witte Engel, War nat 50 in Den Burg, heeft 1ag een open inschrijfdag. tfsusprogramma voor het !i9t klaar voor iedere be ende. Van elke cursus zijn klden te zien en de docen ten aanwezig zijn om toe- Ingeven. Men kan zich die schrijven waarbij ƒ10,- voor- Èlln9 per cursus gevraagd naar men is ook welkom blijvend eens met het ate- "n|s te maken. Nieuw zijn najaar: een kindercur- cursus voor de herfsttijd, werken met sprookjes- maandelijks te houden 5tratiemiddagen. Het ate- üf)en 's morgens van 10.30 30 uur; 's middags van '°t 16.00 uur en 's avonds '°0 tot 21.00 uur. Ferrever; Den Hoorn: dinsdagmid dag van 14.00 tot 14.45 uur in De Waldhoorn. Volksdansen Volksdansen is bewegen in ca deauverpakking. Er wordt heel wat afgedanst bij het „Meer Be wegen voor Ouderen". Muziek geeft gezelligheid en maakte het bewegen licht. Het dansen gaat dan eigenlijk vanzelf. Muziek doet je wat, het laat je niet onberoerd, vandaar dat het volksdansen zo enorm populair is, ook bij 55-plussers. Wie kunnen er mee doen? ledereen in de leeftijd van 55 jaar en ouder. Het volksdansen is aangepast aan uw mogelijkhe den, zodat het ontspanning door inspanning is. Heeft u belangstel ling? De gevorderden beginnen weer op 13 september (dinsda gochtenden van 10.00 tot 11.30 uur) en 14 september (woensda gochtenden van 9.30 tot 11.00 uur). Voor de beginners starten we op 15 september van 9.30 tot 11.00 uur in „De Buureton", Mo lenstraat 2, Den Burg. Schroom niet, stap gerust binnen. Kijken of meedoen, het kan allemaal. U kunt dan zelf ervaren hoe het is. Voor meer informatie: SWOT (tel. 12696) of docente Betsie Verhoe ven (tel. 17208). Zwemmen De SWOT organiseert al een aan tal jaren zwemmen voor 55-plussers. De zwemlessen wor den gegeven door Barbara Boon in het zwembad van de familie Graaf. Naast de zwemlessen is ook het bewegen in het water heel belang rijk. De zwemlessen vinden plaats op dinsdagmorgen en beginnen op dinsdag 18 oktober a.s. Kookcursus voor mannen In oktober start weer een cursus koken voor mannen. De afgelopen jaren was deze cursus een groot •succes. Waarom een kookcursus volgen? Twee belangrijke redenen zijn: 1. Als het nodig is, kan men zelf een warme maaltijd bereiden. Zo is men niet meer afhankelijk Twee politiemannen bedwongen dinsdagavond een brandje voordat de brandweer ter plekke was. Toen de brandmelding kwam, waren de agenten toevallig in de buurt. Het betrof een een half gesloopte hou ten boot op het erf van een bedrijf bij Oudeschild. Overdag waren slopers met een slijptol bezig ge weest. Dat gebeurde voorzichtig, maar blijkbaar was het hout toch gaan smeulen, 's Avonds sloegen de vlammen er plotseling uit, wat vanuit een naburig pand werd op gemerkt. Met water wisten de agenten het vuur te doven, maar evengoed werd om assistentie van de brandweer gevraagd. De brand weer was nog enige tijd bezig met natspuiten, zodat het hout niet op nieuw kon gaan smeulen en vlam vatten. De VVV wijzigt maandag het tele foonnummer waarmee logies- verstrekkers de bezettings informatie op het antwoordappa raat kunnen inspreken. Het nieu we nummer is voortaan 02220-10785. Via de fax doorge ven kan ook. Daarvoor blijft het oude nummer (10054) in gebruik. Het is van groot belang dat de in formatie wekelijks wordt inge voerd, anders gaat de computer ervan uit dat de accommodatie bezet is. Met de lange winteravonden in aantocht, begint ook het seizoen van de cursussen weer. Zowel de Stichting Welzijn Ouderen Texel als de Welzijnsstichting komen met een gevarieerd aanbod aan opleidingen; daarnaast worden ook door diverse andere instanties op het eiland cursussen verzorgd. Omdat veel van deze cursussen deze weken beginnen, hierbij een overzicht. van anderen en kan men eventueel langer zelfstandig blijven; 2. Het is leuk de partner eens te verrassen door zelf de maaltijd klaar te ma ken. De cursus omvat acht lessen en kost ƒ45, (exclusief de kosten van de ingerdiënten). De cursus begint na de herfstvakan tie, docente is Marga Keijser. Engels Op maandag 3 oktober begint in „De Buureton" weer de „Engelse dag". Vier groepen houden zich bezig met het leren beheersen van de Engelse taal. Voor de middag- groepen kunnen zich nog mensen opgeven, die in het verleden iets van deze taal hebben geleerd. Do cente is Koos Ampt, de kosten be dragen ƒ50, Zangkoor In het grijze verleden bestond er een groot seniorenkoor op Texel (ruim veertig zangers en zangeres sen). Door een tanende belang stelling is dit koor een aantal jaren geleden opgeheven. De SWOT wil echter weer proberen een dergelijk koor in het leven te roepen. Zang- lustigen van boven de 55 jaar kun nen zich aanmelden bij de SWOT. Muziekgroep Musio Dit gezelschap, dat vanaf 5 okto ber elke woensdagmiddag oefent, kan nog muzikale Texelaars in zijn midden gebruiken. Naast het oefe nen, treedt de groep op in verzor gingstehuizen en in het verpleeg huis. De oefenruimte is in „De Buurteon". Klaverjassen Vanaf donderdag 15 september is er dit winterseizoen weer de kla- verjasdrive in „De Buureton". Naast het spelen om de titel „kla- verjaskampioen 94-95" zijn er el ke laatste donderdag van de maand prijsjes te winnen met dit kaartspel. De kaartmiddagen be ginnen om 13.30 uur, deelname kost ƒ2,50 per middag. Hondenclub Texel (HCT) houdt woensdag om 19.30 uur een informatie-inschrijfavond in de kantine van de Texelse Boys. Tij dens de bijeenkomst wordt ge praat over de cursussen die komend seizoen worden gehou den, waaronder behendigheid, fly- ball, puppytraining, speuren, VZH en uithoudingsvermogen. De Welzijnsstichting biedt voor de komende wintermaanden een rijk geschakeerd palet aan cursussen aan, variërend van „Klussen in en om huis" tot „Origami voor ge vorderden". Onderstaand over zicht geeft voor elke cursus informatie over tijd, duur van de cursus, docent en kosten. Aan melden voor een of meerdere van deze cursussen kan door het in vullen van het hierbij afgedrukte aanmeldingsformulier. Dit formu lier moet worden gestuurd aan of afgegeven bij de Welzijnsstich ting, Wilhelminalaan 1, Postbus 143, 1790 AC Den Burg. Ook voor nadere informatie kan con tact met de Welzijnsstichting worden opgenomen. Het tele foonnummer is 15582. Computercursus voor beginners Omschrijving: Verkenning van computer en randapparatuur aan de hand van de tekstverwerker WP 5.1. Inhoud: kennismaking, computer, diskettes, toetsenbord, bestands beheer, ASCII-tabel. Donderdag 19.30-22.00 uur v.a. 6 oktober'a.s. Docent: Frans Wig man. Kosten: ƒ185,- voor acht lessen. Tekenen voor volwassenen/be ginners De cursus is bedoeld voor ieder een die graag onder deskundige begeleiding bezig wil zijn met te kenen en schilderen; d.m.v. con crete opdrachten wordt de cursist in staat gesteld eigen vaardighe den verder te ontwikkelen. Daarbij zullen verschillende techieken, materialen en onderwerpen aan bod komen. Woensdag 19.00-20.30 uur v.a. 12 oktober a.s. Docent: Pieternel Geurtz, tel. 1218Ó. Kosten: ƒ90,- voor zeven lessen incl. materiaal. Origami voor beginners Origami is Japanse papiervouw- kunst. Gebruikmakend van meestal een vierkant vel papier worden vanaf de eerste cursus avond mooie dingen gemaakt. In het begin zijn de modellen eenvou dig. Later in de cursus krijgt men te maken met driedimensionaal vouwen, b.v. doosjes en bollen (ku- sudama's). Donderdagavond 20.00-22.00 uur v.a. 13 oktober a.s. Docent: Marg Barnard. Kosten: ƒ135,- voor tien lessen incl. materiaal. Bij voldoende aantal deelnemers kan er ook een cursus starten op maandagochtend van 9.30-11.30 uur. Wilt u uw voorkeur op het for mulier aangeven. Origami voor gevorderden Maandag 20.00-22.00 uur v.a. 10 oktober a.s. Docent: Marg Bar nard. Kosten: ƒ135,- voor tien les sen incl. materiaal. Bloemschikken Bloemschikken is geen onbekende Het lesrooster Mavo en Havo als volgt uit: Maandag: 16.15-17.45 u. 18 45-20.15 u. 20.30-22.00 u. Dinsdag: 18.15-20.30 u. 18.30-20.00 u. 20.15-21.45 u. Donderdag: 9.00-11.15 u 13.15-14 45 u. 14.00-15.30 u. voor het cursusjaar 1994/1995 ziet er Engels HAVO2 Duits HAV01 Duits MAV01 Frans MAVO2 Nederlands HAV02 Engels MAV01 Textiele werkvormen Spaans HAV02 Spaans MAV01 18.30-20.00 u. Engels MAV02 Scheikunde MAV02 19.00-2115 u. Kunstgeschiedenis 20.30-22.00 u. Nederlands MAVO2 Biologie MAV01 De lessen scheikunde en biologie worden gegeven in OSG „de Ho- geberg", alle andere lessen in „d'Ouwe Ulo". Spaans start op 22 september, textiele werkvormen en kunstge schiedenis op 6 oktober. De ande re lessen starten in de week van 12 september. De eerste week kunnen de lessen ter kennisma king vrijblijvend worden bijge woond. Voor inlichtingen: Open Leercentrum, tel. 10233; Coosje Ampt, tel. 14259. in het cursusaanbod. Met zeer grote regelmaat wordt de cursus opgenomen en is altijd weer een groot succes. Dinsdag 13.30-15.30 uur v.a. 1 no vember a.s. Docent: Tineke Nij- man. Kosten: ƒ75,- voor zes lessen excl. materiaal. Klussen in en om huis In deze cursus komen de eenvou dige klussen op huis-, tuin-, en keukengebied aan de orde. In de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld al leenstaande en ouderen voor een voudige reparaties de hulp van anderen moeten inroepen. Door het volgen van deze cursus wordt een grote mate van zelfstandig heid bereikt. Enkele voorbeelden van de te behandelen onderwer pen; elektra (vervangen van stek kers e.d.); lekkage (vervangen van kraanleertjes), vernieuwen van hang- en sluitwerk. Ook kunt u zelf een suggestie doen voor een bepaald onderwerp. Zaterdag 10.00-12.00 uur v.a. 8 oktober a.s. Docent: Nico van Eg- mond. Kosten: ƒ80,- voor acht lessen. Grimeren Juul Swarthoff heeft voornemens eind oktober op de dinsdagavond weer een cursus fantasie-grimeren te starten, door vakantie start de ze cursus iets later. Indien u hier informatie over wil ontvangen kunt u ook onderstaande bon in vullen dan wordt de informatie vrijblijvend toegestuurd. Kalligrafie Op 22 september gaat ook de cur sus kalligrafie weer van start. Voor de beginners zijn er nog enkele plaatsen vrij. Voor groep twee zijn er ook nog enkele plaatsen. De derde groep gaat niet in septem ber van start. Donderdag: groep 1 van 13.30- 15.00 uur; groep 2 van 20.00- 22.00 uur v.a. 22 september a.s. Docent: José Hooimans. Kosten: ƒ100,- voor twaalf lessen excl. ma teriaal. Tekenen- en schilderen voor kinderen Deze cursus is bedoeld voor kinde ren vanaf zes jaar, die graag teke nen en/of schilderen. Het doel van de cursus is creatief bezig zijn. Meestal leren de kinderen tegelij kertijd veel over zaken als kleuren mengen, compositie en verhou dingen e.d. maar dat zal absoluut niet voorop staan. Vrijdag 16.00-17.30 uur v.a. 7 ok tober a.s. Docent: Pieternel Geurtz. Kosten: ƒ120,- voor tien lessen incl. materiaal. Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met de docente tel. 12180. Kindercursus theater De bedoeling is: samen een to neelstuk maken, hiervoor rollen verdelen, kleding bedenken, affi che en decor maken. En dan na tuurlijk opvoeren. De voorstelling ontstaat vanuit improvisatia De spelopdrachten zijn erop gericht de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met verschillende vormen van theater. Dat het er ze ker ook om gaat de fantasie te le ren gebruiken en de uitingsvrijheid te vergroten, spreekt voor zich. Reageer snel want er kunnen zich nog maar een paar kinderen aan melden. Donderdag 15.45-17.15 uur v.a. 6 oktober a.s. Docent: Anneke Berg huis. Kosten: ƒ125,- voor twaalf lessen en een opvoering. Gratis open les Voor kinderen die belangstelling hebben, maar nog niet zeker we ten of ze mee durven of willen doen, wordt een gratis les gege ven. Iedereen vanaf zes jaar is welkom. Heb je verkleedkleren? Neem ze mee. Open les: donderdagmiddag 22 september 15.45-17.15 uur in d'Ouwe Ulo Time Out. Theatercursus voor jongeren Deze cursus is bedoeld voor jon geren vanaf twaalf jaar. Na 30 les sen is het de bedoeling een geweldige voorstelling neer te zet ten in Cinema Texel. We gaan deze keer niet uit van improvisatie, maar van een bestaand to neelstuk. Samen houden we ons bezig met rolverdeling, decor, kle ding, licht en geluid. Daarnaast zullen er teksten geleerd moet worden. De spel- en improvisatie opdrachten zullen gericht zijn op het opbouwen van de rollen. Voor nadere inlichtingen kun je altijd contact opnemen met de docente (tel. 19625) of de Welzijnsstich ting. Donderdag 19.30-21.30 uur v.a. 29 september (tot half juni). Docent: Anneke Berghuis. Kosten: 325,- voor 30 lessen opvoe ring. Betaling in twee of vier ter mijnen is mogelijk. r v J v 4-» rn AANMELDINGSFORMULIER CURSUSSEN SEPTEMBER 1994 Naam: Adres: Woonplaats: Postcode: tel.nr: Texel, Handtekening 1994 geeft zich hierbij op voor de volgende cursus(sen); (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is). De cursussen kunnen alleen doorgaan als er voldoende deelnemers zijn. O Computercursus voor beginners O Tekenen en schilderen voor volwassenen /beginners O Origami voor beginners O Origami voor gevorderden O Bloemschikken O Informatie grimeren O Klussen in en om huis O Kalligrafie 1e groep O Kalligrafie 2e groep O Tekenen en schilderen voor kinderen O Kindercursus theater O Theatercursus voor jongeren A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9