Cjroen "ZwartsJexels in het harL, Drempels moeten vrees voor racebaan temperen X ADVERTEREN Schade nog niet geregeld: forse eis tegen autokraker Aanleg fietspad paal gestart roch archeologisch pot in Oudeschild? 198 rduistering van oot bedrag bij Dlonderneming anciële positie ieente is solide" deputeerde brengt geld mee Beursplein schiet Fins jacht te hulp Texelaars voor de VERDER XT IN DtT JN"11™* w Nieuwe exposities in raadhuis en Langewaal 2 Surfrace rond Texel alleen voor échte kanonnen 5 «f Tijdrit beproeving door harde wind 7 Sportieve zege voor Texel'94 7 TEXELSE^COURANT UUim fTlets IN DE NAJAARSSPECIALS LEVERT GEWELDIG VOORDEEL OP! Informatie: Texelse Courant Vitale 90-jarige 200.000e EcoMare CROKY DINSDAG 13 SEPTEMBER 1994 NR 10916 ICHT 15 SEPTEMBER 1887 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV. Parkstraat 10, C Den Burg, telefoon (02220) 62600 nties/abonnementen telefoon (02220) 62600. li Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. u buiten werktijd Gerard Timmerman, wal 11, Den Burg, telefoon (02220) 14687. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers /1,40. eur-eigenaar Dick Graaf Texelse Wolonderneming bij de politie aangifte ge- van verduistering van een aldbedrag. Het staat inmid- ist dat de vorige week over- TWO-medewerker hiervoor woordelijk is geweest. Om- n- jt gaat om een verdachte gestorven kan Justitie ech- 'Jt ts ondernemen. delegatie accountants is norgen de boeken van het ingedoken. Omdat het on- k nog niet is afgerond, wil- betrokkenen nog geen iken doen over het exacte dat is verdwenen. Naar (zou het gaan om circa een gulden. Het onderzoek van kundigen duurt nog tot ze- k id deze week. Het is vrijwel ^Bat de dader het geld heeft ld aan privézaken. ruiaalf maanHon ral uuaaruan v/irf r— icht tot strafvervolging ver een verdachte gestorven jt een politiewoordvoerder Mleen civielrechtelijk kan geprobeerd nog wat van idwenen geld boven water n." Graaf heeft besloten in al een dergelijke procedu- irten. Onder aanvoering van wethouder Nel Eelmen verwerken de Noordhollandse statenleden het vers gestorte beton. (Foto Frans Hopman) hebben voor 1995 een slui- begroting gepresenteerd, is rekening gehouden met mee- en tegenvallers in die doorwerken naar vol- De (sluit)post „onvoor- omt overeen met ƒ10,- per Hoewel de toekomst er uitziet, omdat het rijk eld naar de gemeenten st, spreken b en w over lide financiële positie". Medewerkers van het bedrijf KWS uit Heerhugowaard zijn gisteren begonnen met de aanleg van het fietspad naar paal 9. In zes weken zullen zij 800 kuub beton storten over een lengte van 2,8 km. Be doeling is dat fietsers straks veilig over het 216 meter brede pad naar het strand kunnen gaan, maar omwonenden vrezen dat te vens de automobilisten het gaspedaal dieper intrappen. Ze ven verkeersdrempels en weg versmallingen zullen de snel heidsduivels moeten afremmen. „Zeven drempels, dat is tenminste wat. Maar of het genoeg is? Ik heb m'n twijfels." Kees Kok, bewoner van de Witteweg, toont zich scep tisch over het resultaat. „Begrijp me goed, ik heb niets tegen dat fietspad. Maar de auto's krijgen dan vrij spel. Ze rijden nu al veel te hard, straks wordt het heleméél een racebaan." Behalve verkeers drempels zijn volgens Kok ook an dere maatregelen nodig, zoals radarcontrole. Kok leverde zijn commentaar ter wijl zich vrijdagmiddag een gezel- ebben jarenlang de rafels >ze tongen geluld zonder wat gebeurde. Maar nu Van Diepen verblijdde het Vmentebestuur met f12.000.-. IFoto Tessa do Graaft) komt eindelijk schot in de zaak." Wethouder Daan Schilling rea geerde woensdag vergenoegd op het bericht van gedepute erde Frieda van Diepen, dat de provin cie f12.000,- wil steken in een haalbaarheidsonderzoek naar een onderwaterarcheologisch depot in Oudeschild. Texel is al jaren in de race voor vestiging van een onderwater- archeologisch depot. Medewer kers/duikers van het ministerie van WVC onderzoeken regelmatig in teressante wrakken in de wateren rond Texel en hebben dan op het eiland hun tijdelijke basis. Hoewel het contact met het Maritiem en Juttersmuseum in Oudeschild goed is en er tentoonstellingen zijn over het werk van de WVC- mensen, verdwijnen de cultuur historisch waardevolle spullen die zijn opgedoken uiteindelijk toch naar de overkant. Vage toezegging Dat is het gemeentebestuur een doorn in het oog. Tijdens een be zoek van (toen nog) minister Brinkman enige jaren geleden werd hij daarover aangesproken. De bewindsman toonde alle begrip en liet doorschemeren er geld voor over te hebben, maar kwam later op deze vage toezegging terug. Ondanks deze tegenslag bleef Texel lobbyen. Gedeputeerde Van Diepen, die op het eiland was voor de ingebruikname van de com mandopost op Loodsmansduin, beloonde de vasthoudendheid met ƒ12.000,- voor een haalbaarheid sonderzoek naar een depot. Over de brug Wilma Eelman van de Stichting Texels Museum (STM) kon haar geluk niet op. „Eindelijk. Het totale onderzoek kost ƒ35.000,-, maar nu de provincie over de brug is ge komen, volgt de rest wel." Haar woorden werden bewaarheid, want Schilling verried dat de ge meente bereid is „enige duizenden guldens" in het onderzoek te ste ken. „Hoeveel precies? Tja, we ho pen dat het gewest en nog enige anderen ook een duit in het zakje doen, dus ik wil liever geen bed- dragen noemen. Hoe minder de gemeente hoeft bij te dragen, hoe beter." Schilling waarschuwde tegen al te gespannen verwachtingen. „Het gaat om een haalbaarheidsonder zoek. Dat wil dus niet zeggen dat het depot er ook echt komt. Eerst moet worden bekeken of de inves tering en exploitatie uit kan." Het gespecialiseerde bureau Hop man en De Vries uit Apeldoorn is benaderd om het onderzoek uit te voeren. „Liefst zo snel mogelijk", vertelt Eelman. „We hopen dat het vóór de jaarwisseling af is. We hebben nu wel lang genoeg ge wacht." schap genodigden verzamelde bij de ingang van het ZDH-veld. Daar zou om tien over vier een delegatie Noordhollandse statenleden het officiële startsein geven. De pro vinciale politici zaten echter nog op een garnalenkotter op het wad. Juttertje Paviljoenhouder Joop Vlaming bracht uitkomst door de kleumen de wachtenden te voorzien van een Juttertje. Net toen de aanwe zigen het glas in de hoogte hielden om te toasten, stopte de bus met de laatkomers. Zo zat de stem ming er al stevig in voordat de toespraakjes en openingshande ling plaatsvonden. Gastvrouw van de delegatie was wethouder Nel Eelman-van 't Veer, zelf ook statenlid. Als afge vaardigde van het college van b en w had zij de eer om samen met haar Noordhollandse collega's het eerste beton te storten. Een rol, die sommigen haar blijkbaar niet gunden, getuige een bord dat in de nacht van donderdag op vrijdag bij het ZDH-veld was geplaatst. „Met welke Veer pronkt gij nu?", zo luidde het opschrift. Een bord met een politieke lading. Het was immers vooral de VVD, die zich heeft opgeworpen als pleitbezor ger voor het fietspad. Gemeente werken verwijderde het bord vrijdagochtend. Lees verder pagina 5 Twaalf maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. Dat is de eis die officier van Justitie E. Bueno vori ge week voor de Alkmaarse rechtbank uitte tegen een 29-jarige man uit Den Burg. Hij heeft bekend vorig jaar zomer met een maat te hebben ingebro ken bij een bedrijf in de Ho- gerstraat. De Texelaar toonde zich weinig mededeelzaam tijdens de zitting, wat zijn zaak niet ten goede kwam. Uit het politierapport kwam naar voren dat bij de in braak een raam in de toegangs deur van het bedrijf met messen uit de sponningen werd gehaald. Volgens de ondernemer is er ƒ200,- gestolen, maar de daders beweren slechts ƒ100,- ƒ150,- te hebben meegenomen. Door over matig drank- en softdrugsgebruik vooraf wisten zij zich de details echter niet meer zo goed te her inneren. Autokraken De Texelaar stond tevens terecht voor enige auto-inbraken. Met een vriend, zijn huidige vrouw en haar vriendin- ging hij in december auto's in Den Burg af, op zoek naar sigaretten. Er was wederom spra ke van overvloedig drank- en drug gebruik. Aangezien op Texel veel wagens niet worden afgesloten, ging het kraken simpel. In het voorbijgaan werden ook enige autoradio's meegenomen. Zeker twintig auto's werden doorzocht voor het mis ging. Een Renault Espace bleek afgesloten, waarna het drie tal probeerde het raam naar bene den te drukken. Dat sneuvelde Reddingboot Beursplein 5 is gistermiddag een Fins jacht te hulp gesneld dat met moterpech kampte. Het pleziervaartuig, dat onderweg was van het Finse Kemi naar Oostende, bevond zich op dat moment drie mijl ten noorden van de vuurtoren. De sleepboot Typ hoon van Terschelling was even eens op het noodsignaal van de schipper afgekomen. Na overleg werd besloten dat de Typhoon het jacht op sleeptouw zou nemen. Gisteravond rond 20.30 uur rukte de reddingboot opnieuw uit. Een voorbijganger had westelijk van de vuurtoren een rode vuurpijl gezien. Een zoektocht in samenwerking met de Suzanna uit Den Helder le verde niets op zodat de Texelaars rond 23.30 uur onverrichter zake op hun basis terug keerden. Het was wel een heftige tocht ge weest bij een wind kracht 7 met uitschieters tot 9 en een hoge zeegang. echter. Het viertal werd gear resteerd. Wegens een aangeboren afwijking is de Texelaar enigszins doof. Dat noopte rechtbankpresident West dorp tot een extra luide ondervra ging. Maar veel verder dan de mededeling dat hij pas is ge trouwd wilde de Texelaar niet gaan. Hij voegde er alleen nog aan toe niet te weten hoeveel zijn vrouw verdient. De man heeft net een nieuwe baan, voor een dag in de week bij een schoonmaakbedrijf. Volgens zijn advocaat Prins uit Den Helder worden dat meer dagen, alleen is nog niet bekend wanneer. Wat de man verdient met het schoonma ken werd niet duidelijk. Verslaving De rechtbankpresident kreeg wel antwoord op de vraag hoe het nu met de verslaving van de verdach te was. „Gestopt met harddrugs en drank, maar nog wel zo'n drie a vier keer per week een jointje. Kost ongeveer een tientje per keer", bekende de Texelaar. Offi cier Bueno wilde ook van hem we ten of de schade al was geregeld met de slachtoffers. „Niks van ge hoord", zei die, waarop de officier in woede uitbarstte dat die men sen niet naar hèm toe hoefden te komen. „U had zelf initiatieven moeten nemen om dat te rege len." Maar de Texelaar repliceerde dat hij daar geen geld voor had. „We zitten wat krap bij kas." De officier beet hem toe dat het dan wel verwonderlijk was dat hij geld had om drugs te kopen. Celstraf De vraag of zijn baas op de hoogte was van de strafzaak werd be vestigend beantwoord. „Houdt hij ook rekening met een celstraf die u wacht?" vroeg de officier, maar daarop kreeg hij geen reactie. De advocaat kwam met een kopie van de arbeidsovereenkomst van zijn cliënt op de proppen. Hij ver klaarde dat het ontbreken van een handtekening normaal is in de schoonmaakwereld. De officier haalde nogmaals fors uit naar de verdachte. „Als u nog steeds geen actie hebt onderno men om de schade te regelen, hou ik alleen rekening met uw blanco strafblad tot nu toe. Het is jammer dat u wegens cellentekort naar huis bent gestuurd, maar u moet terug. Ik voel niets voor dienstver lening. Ik had dat misschien willen overwegen als u was begonnen met het vergoeden van de schade. Nu ben ik falikant tegen." Boompje-beestje Advocaat Prins noemde de ge pleegde feiten in zijn verweer „gi gantisch uit de hand gelopen". Hij wees erop dat de Texelaar zijn le veren aan het beteren is. „Hij is getrouwd, er is een kindje op komst. Het huisje-boompje- beestje-verhaal. Celstraf is nu niet goed. Dienstverlening is een vorm van re-socialisatie en dus een pas sender straf." Ook de gedaagde zelf uitte zijn spijt. Hij toonde zich alsnog bereid een schaderegeling te treffen met de slachtoffers. De rechtbank doet op 23 septem- ber uitspraak. (ADVERTENTIE) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van drogisterijen (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Indien u nog wilt profiteren van het lage combinatietarief en van de 50% korting op de laatste plaatsing, is haast geboden! (opgave nog mogelijk tot morgen 17.00 uur) Voor mevrouw J.J. Thijsse uit Apeldoorn was het gisteren dub bel feest. Ze vierde samen met de kinderen op Texel haar 90e ver jaardag en als klap op de vuurpijl wachtte haar een onverwacht ge schenk bij de kassa van EcoMare. Tot verrassing van de krasse dame en haar familieleden bleek me vrouw Thijsse de 200.000e die dit jaar een bezoek bracht aan Texels centrum voor Wadden en Noord zee. Het gezelschap kreeg behalve koffie en koek, ook een „VIP- rondteiding" aangeboden, waarbij een kijkje in de keuken van de zee hondenopvang werd genomen. Mevrouw Thijsse vertelde in haar lange leven éénmaal eerder op Texel te zijn geweest, een paar jaar geleden, eveneens een weekend met de kinderen. Ook ditmaal had den ze weer genoten van de na tuur, het afwisselende landschap en de woeste zee, die vooral zater dag veel indruk maakte. De vitale jarige had, hoewel ze niet meer zo makkelijk loopt, zelfs de Slufter- trap beklommen om op Texels be kendste natuurgebied te kunnen uitkijken. „Ik wil alles proberen, daar voel ik me het best bij. Thuis doe ik nog alle huishoudelijke klus jes zelf", aldus mevrouw Thijsse, die 86 jaar van haar leven in Rot terdam woonde. EcoMare registreerde de 200.000e een week later dan vo rig jaar, een feit waarmee direc teur Jan Kuiper „best blij" was. „Het jaar 1993 was een absoluut piekjaar, dat we met het record van meer dan 250.000 bezoekers afsloten. In juni van dit jaar lagen we nog 12 13 procent achter, maar ondanks de hete zomer is de achterstand nu aardig ingelopen. Ik heb dan ook goede hoop dat we in 1994 wéér het kwart miljoen halen." kraak-beesten Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 Mevrouw J.J. Thijsse Imidden achter de tafel) en haar kinderen waren ..sprakeloos" van de verrassing die p.r -medewerkster Mar- greet Sandee (links) en directeur Jan Kuiper van EcoMare voor hen in petto hadden Foto Frans Hopman)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1