Cjroen 2 rwartsjexehin het harL, )ndernemer wil huizen bouwen in Oosterend X 9 vist kist met 1000 kilo hasj op Ria 190 in slechts 12 jaar op 100.000 Overleg noodslachting en gemeente muurvast hpers al in de rij voor nieuwbouw Stichting wil gezond vee blijven slachten iiefst volgend jaar schop in de grond" -Qorszel Bord Kwestie wellicht voor de rechter Gemeenteraad stemt in met golfbaan Alweer succes voor familie Witte Wallage opent Bruinvisschool VERDER AT es dit IMummer id Betty Smit vertelt over zendingswerk 2 Raad wil andere herinnering Thijsse 2 Onenigheid over „historisch medegebruik" 5 Bramen en bessen 7 it Rabo maakt winst 9 T E ELSE COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van mantje 4iJ.i)uTlTt)JiJM VVV dicht het hele weekend? Te gek voor woorden. Verhuurbedrijf H. Bruining, Brink 6, Je moet gewoon bij Hielke zijn. Gelukkig is er daar maar één van. Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 ^■tenties/abonnementen telefoon (02220) 62600. K -til Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, |Jn(0222O) 62620, faxnr. (02220) 14111. buiten werktijd Gerard Timmerman, .nval 11, Den Burg, telefoon (02220) - 14687 RICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10917 VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200. Abonnementsprijs M9,95 per half jaar. Losse nummers /1,40. TX 9 „Deo Juvente" van firma ver uit Oosterend heeft een Sn kist met naar schatting 0 kilo hasj in de netten gekre- De sensationele vangst vond lts in de nacht van woensdag donderdag, op de Noordzee in gaatje van Ellen", ongeveer mijl ten zuidwesten van Texel. f9 zouden tussen één en drie 's nachts een 'trekkie' doen. we de netten binnenhaalden, ien we die kist meteen. Het een kubusvormige container 1.20 bij 1.20 meter", vertelt ipper Jan Drijver. Op de kist nd geen tekst, maar wel zat hij Jler de zeepokken. Daaruit mag den geconcludeerd dat hij al E je tijd op de zeebodem heeft gelegen. Eén der opvarenden kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en ging de container met een slijp tol te lijf. „Toen we de kist een klein stuk open hadden, begonnen ons vermoedens te rijzen. Even la ter wisten we het zeker: allemaal pakjes hasj." Besloten werd de kist niet verder te openen. Vanaf zee werd de poli tie te water in Den Helder inge seind. Toen de TX 9 gisteren in de Helderse haven afmeerde, stond de politie al op de kade te wachten om de buit in ontvangst te nemen. „We waren blij dat we er af wa ren", aldus Drijver. Waarde De waterpolitie heeft de partij el- De bemanning van de TX9 met de kist hasj. (Foto Fred Wioringl ders opgeborgen op een bewaakte plaats. De hasj, die zal worden ver brand, wordt momenteel onder zocht. Woordvoerder Kaandorp van de waterpolitie kon vanoch tend nog geen mededelingen doen over de herkomst van de hasj. Vol gens hem is een vangst van derge lijke omvang iets nieuws voor de Helderse politie te water. De straatwaarde van de hasj is nog moeilijk vast te stellen; de prijs is afhankelijk van de kwaliteit. de provincie meewerkt kan Oosterend binnen afzienba- d extra huizenbouw tegemoet zien. Een plan daarvoor (omstig van ondernemer W. Ploeg (Strendzicht), die op i termijn 24 woningen wil realiseren op een perceel en de Koningsweg en de Mulderstraat/Oosterender- dat hij onlangs verwierf. Het college is gematigd en- siast en praat volgende week met de provincie over de baarheid. Vooruitlopend daarop hebben zich al vijftien lidaat-kopers gemeld. n Nicolay van de afdeling elijke ordening denkt dat 24 n aanzienlijk méér is dat het im van vijftien woningen veel gehoord cliché is dat werkelijkheid vaak de hitste fantasie overtreft. ok op Texel gebeuren soms die dingen, die je niet voor gelijk houdt. Ja, als je het t in een dramatische soap de tv is het genieten gebla- Hoe gekker, hoe mooier! aar échte mensen zijn toch et zo. Omdat je niemand op n ziel wil trappen, probeer- je niet te steken in het dra- rond de wolfabriek. Mogelijk. Een duistere waarover inmiddels fere Tesselaar een mening een verhaal heeft. Laat ear even. 'der heftig met veren ge tokt en in konten gestoken. ■I wat flauw. Voor sommi- zijn de druiven zuurder de bramen langs het üpad naar Paal 9. Het bord ■t een snerende tekst was *°r de gemeente haastig 'wijderd. Stel je voor dat "end zich aangesproken e'f. Het bord bij het jeu-de- ulesveldje fiad men in één toite kunnbn meenemen. 't was een weekje bordevol 'den. Oók voor sommige °pen. Op het Loodsmans- vierde men de feestelijke Pbruikname van de infor- Uieborden. Helaas versche de betrokken politici ook te laat. Zij willen immers eltijd de bordjes ver- Ien... Horszei waarop Oosterend beleidsmatig tot 2005 recht heeft. Aangezien in Oosterend zelf op particulier ter rein binnen het bestemmingsplan nog plaats is voor drie tot zes wo ningen, moeten er in dat opzicht wel wat concessies worden ge daan. „Bovendien zitten we nog met randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Ruimtelijke aspecten bijvoorbeeld, want het is momenteel agrarisch gebied wat dan aan huizenbouw wordt geof ferd. Het is de vraag of het past binnen het volkshuisvestingsbe leid." Toch praten Gedreven door de wens van het college in alle buitendorpen wo ningbouw te realiseren, gaan b en w volgende week toch maar om de tafel met Gedeputeerde Staten. De wens van Ploeg om al in juni 1995 de eerste spade in de grond te steken, vindt Nicolay wel wat aan de voorbarige kant. „Er moet een nieuw bestemmingsplan voor worden gemaakt. Als dat gereed is, moet het nog geruime tijd ter inzage liggen. Daar kan nog wel een paar jaar overheen gaan." Oud plan Volgens initiatiefnemer Ploeg bor duurt zijn project verder op een zinsnede uit een „structuur schets" die in de zeventiger jaren is gemaakt. Omdat de gemeente de grond destijds niet kon verwer ven, is de woningbouw niet mee genomen in het nieuwe bestemmingsplan. Het overlijden van de grondeigenaar bracht daar in onlangs verandering. Nadat de erfgenamen met de gemeente niet tot overeenstemming konden ko men, kwam Ploeg wél tot een ak koord en kocht de 7,5 hectare grond. Daarvan wil hij 4,5 hectare voor woningbouw benutten, de rest voor agrarische doeleinden. Ploeg ontwikkelde samen met ar- chitekt D. vander Kooij uit De Lier het plan voor 24 woningen en meldde zich daarmee bij wethou der Schilling. Na dat gesprek schreef het college op 18 augus tus aan Ploeg dat de gemeente met de provincie in overleg zal gaan. Categorieën Volgens Ploeg gaat het om een voorlopig plan voor (koop) wonin gen van verschillende soorten. „We hebben vraag naar drie cate gorieën. Wat we willen bouwen zijn bungalows, vrijstaande wonin gen, twee onder één kap en ééns gezinswoningen." In hoeverre gesubsidieerde woningbouw plaats zal vinden, kan Ploeg niet zeggen. „Maar als het kan prima, daar worden de huizen alleen maar goedkoper van." Dorpscommissie De voorlopige planvorming ging in overleg met de dorpscommissie, die volgens bestuurder Jaap Hin de Oosterender bevolking inmid dels heeft geïnformeerd. Ooster end pleit al lang voor extra woningbouw. „We willen niet meer inwoners in het dorp, maar wel het huidige aantal handhaven. Daarvoor is extra woonruimte no- Lees verder pagina 5 De rechter moet er wellicht aan de te pas komen om een al jaren slepend conflict tussen de Stich ting Noodslachtplaats Texel en de gemeente te beslechten. Beide partijen kunnen het niet eens worden over de vraag of er nu wèl of géén gezond vee in het bedrijf aan de Maricoweg mag worden geslacht. De kwestie is van le vensbelang voor de stichting. Onderzoek in het verleden naar eventuele overlast bij de nood- slachting heeft destijds niet tot de bouw van een slachterij geleid. Slachter Aad van Heerwaarden kreeg wel (tijdelijk) toestemming voor het slachten van gezond vee. Nu die zijn activiteiten naar Oude- schild heeft verplaatst, mogen vol- Laatste woord aan provincie Gedeputeerde Tielrooy beslist bin nenkort of het licht op groen kan voor de 9 holes golfbaan ten zuid en van De Krim. Vooruitlopend daarop ging de gemeenteraad dinsdag akkoord met de benodig de bestemmingswijziging. Erna Eelman (VVD) was benieuwd welk gebied als vervanging voor de daar geplande natuurontwikkeling wordt aangewezen. Toch deed wethouder Schilling (ruimtelijke ordening) daarover nog geen hel dere uitspraak. „Het gaat hier om particuliere belangen. We onder handelen met eigenaars van grond die in aanmerking komt. De tijd is nog niet rijp om dat naar buiten te brengen. Het voorstel dat we aan de gedeputeerde gedaan hebben is wel in de geest van het conve nant, met enige nuances dan. Maar het is nog een kwestie van de laatste stukjes van de puzzel in elkaar leggen." Voor de derde maal heeft een koe met de naam Ria de familie Witte van „Bloemwijk" succes ge bracht. Na Ria 1 in 1971 en Ria 9 zeven jaar later, wist nu Ria 190 de „magische" grens van 100.000 kg melk te passeren. In tegenstelling tot haar bejaarde voorgangsters bereikte zij deze mijlpaal al op 12-jarige leeftijd. „Met Amerikaanse snelheid", al dus eigenaar Johan Witte. Ria 190, één van de produkten van ja renlang fokken met topstieren uit de USA en Canada, is de eerste „Amerikaanse" 100.000-koe op Texel. „Ze verklaarden hem voor gek toen hij met die Amerikanen be gon. Maar je ziet het resultaat. En dan nog voor de derde maal van één stam. Dit is uniek", vertelde een opgetogen „tante" Johanna Witte gistermiddag bij de feestelij ke huldiging. Johan Witte herinnerde zich nog de kritiek die hij begin jaren zeven tig kreeg te verduren. „Landbou wingenieurs en topfokkers waren ronduit tegen. Ze vonden dat we de Nederlandse koe aan het ver pesten waren." Witte zelf maakte op dat moment furore met de Hol landse topstieren Keimpe 33 en Maarten van Heerwaarden, Johan en Johanna Witte poseren trots bij hun .superkoe" Ria 190 Tonia's Adema 17. Toch besloot hij, met andere geïnteresseerden van twee Kl-stations, een kijkje te nemen in Engeland. Melkfabriek „Daar stond die Amerikaanse stier, Ulswater geheten. Hij was groot en stond buiten. De Neder landse fokstieren werden binnen gehouden. Dus ik dacht: als die het buiten zó goed volhoudt, dan móet hij wel beter zijn." Een blik op de nakomelingen bevestigde zijn mening. Witte begon met deze Ulswater te fokken en zocht later steeds weer naar andere Noorda- merikaanse topstieren, die vol gens hem de beste kans op resultaat zouden geven. In tegen stelling tot sommige anderë vee houders, die na een tijdje proberen de fout maakten om „terug te kruisen", bleef Witte volharden. „Ik had een duidelijk doel: de meest economische koe fokken. Voor mij is dat een koe die veel melk geeft onder normale omstan digheden, met zo min mogelijk krachtvoer. Vooral heb ik gestreefd naar dieren met inhoud. Mijn koeien grazen op lichte grond, waar de kwaliteit van het gras minder is. Om die mindere kwaliteit te compenseren, moeten ze méér ruwvoer kunnen opne men. De inhoud -zeg maar de melkfabriek- moet daarom groot zijn." Gouden geschenk Ria 190 heeft haar produktie niet van een vreemde. Haar moeder, Ria 170, wist eens in een jaar de meeste melk van Noordholland te geven. Vader is de beroemde A Puget Sound Sheik, kortweg „Sheik". Grootmoeder Ria 109 werd geïnsemineerd met het sper ma van de stier Agro Acres Uni que. Witte had het zaad („rietje") indertijd kado gekregen van de Brabantse vertegenwoordiger Van Pelt. Achteraf een gouden ge schenk. De korte plechtigheid vond gister- iftro f„„, Ho,,™,,, middag wegens de hevige regen gens de gemeente in Den Burg uitsluitend nog noodslachtingen worden verricht. Op basis van een vergunning uit 1988 kan hiermee voorlopig worden doorgegaan. Overigens is niet altijd even duide lijk wat precies onder „vee in nood" wordt verstaan. Kreupel vee kan wel bij de noodslacht plaats terecht, maar ziek vee moet op de boerderij worden afgemaakt en met de destructiewagen wor den afgevoerd. Vlees van ziek vee (vrijbankvlees) is ook niet meer verhandelbaar. Slachten van gezond vee naast kreupele dieren geeft méér over last, aldus Kees Witte van de afde ling milieu. Om dat te meten acht hij akoestisch onderzoek nodig, zodat eventueel een nieuwe mi lieuvergunning kan worden afge geven. Het bestuur van de stichting heeft nog niet besloten of er een dergelijk onderzoek moet komen. Gezien de toenemende bezwaren van omwonenden is het ook twijfelachtig of de gemeente een milieuvergunning kan afgeven. Witte: „De bezwaren uit de buurt spelen daarbij een belangrijke rol." Rendabel Jan Jacob Zijm van de stichting Oud-staatssecretaris van Onder wijs Jacques Wallage opent 21 oktober de nieuwe openbare ba sisschool De Bruinvis in Oude- schild. Aan de nieuwbouw ging een lange periode van touwtrek ken met het rijk vooraf. Uiteindelijk kwam Den Haag toch met het be nodigde geld over de brug. Reden voor de gemeente om de fractie leider van de PvdA op Texel uit te nodigen. Wethouder Nel Eelman beloofde dat vóór die tijd het beeld van de bruinvis en het schoolplein zullen worden opgeknapt, zoals was beloofd. „Bij de opening komt alles er piekfijn uit te zien." plaats in de stal op Bloemwijk, waarna het gezelschap zich ver plaatste naar Catharinahoeve. Siem Ruiter uit Grootschermer, vice-voorzitter van de Rundvee- verbeterings Organisatie Noord holland (RON), hing Ria de krans om. De vice-voorzitter van de RON-afdeling Texel, Jaap Hin, die als ceremoniemeester optrad, had lovende woorden voor de familie Witte. „Bloemwijk geniet bekend heid op Texel en daarbuiten. Ver maard is de gastvrijheid, daar kunnen de campinggasten van meepraten. De kwaliteit van het vee uit zich vooral in duurzaam heid. Dat voor de derde keer een koe de 100.000-grens bereikt, is een prestatie van formaat." Trouwe verzorging Ook knecht Maarten van Heer waarden, die al 34 jaar het vee op Bloemwijk verzorgt, werd in het zonnetje gezet. „Van de 100.000 liter melk heeft hij er zeker 99 uit getrokken", aldus Hin. Daarmee sloeg hij de spijker op de kop. De bescheiden Van Heerwaarden heeft Ria 190 vanaf haar geboorte onder zijn hoede. Voor haar en de overige elf koeien, die hij dagelijks melkt, staat hij dag en nacht klaar. Bekend is dat hij met de telefoon naast bed slaapt, om er meteen uit te kunnen springen als zijn hulp nodig is. „Zelfs als hij ziek is komt hij even uit bed om te melken", zegt Johan Witte. „Ja", beaamt Johanna, „zo'n knecht vind je nooit meer." Van Heerwaarden kreeg de krans ook even om de schouders. Uit gekkigheid, maar tevens als blijk van waardering. vraagt zich af in hoeverre gezond vee méér hinder voor omwonen den op het industrieterrein voor- oorzaakt, dan kreupel vee. „Dat maakt toch niets uit." Volgens Zijm heeft de stichting het volste recht om naast „vee in nood" ook gezond vee te slachten. „Kijk, on langs heeft de Rijkskeuringsdienst voor Vee en Vlees (RVV) aan de slachtplaats de artikel 4-status toegekend. Dat betekent dat we van de RVV zowel kreupel als ge zond vee mogen slachten. Daar mee hebben ze voor Texel een uitzondering gemaakt, want eigenlijk bestaan er tegenwoordig geen noodslachtplaatsen meer." Levensbelang Slachten van gezond vee is van le vensbelang voor zijn stichting. „Kijk voor die paar kreupele dieren die per jaar worden geslacht, kun nen we het bedrijf niet draaiende houden en moeten we dicht." Dat betekent bijvoorbeeld dat kreupel vee een martelgang naar de noodslachting in Schagen moet maken. Om haar gelijk te halen heeft de stichting een jurist in de arm geno men. Ook die kwam tot de conclu sie dat de noodslachting volledig in haar recht staat. Toch wordt er nu nog geen gezond vee aan de Maricoweg geslacht. „Zolang het van de gemeente niet mag, lopen we het risico dat die de zaak sluit." De noodslachtingen wor den gedaan door slager Schiphorst. De Boer Slager Siep de Boer uit De Cocks- dorp moet nog zeker anderhalve maand wachten voor hij zekerheid krijgt of de slachtwerkzaamheden mogen doorgaan. Het gaat hier om werkzaamheden op beschei den schaal. Doordat de slachterij midden in het dorp ligt, kan vol gens Witte sprake zijn van geluido- verlast. Maar ook hier moet een onderzoek helderheid verschaffen. Volgens Erna Eelman (VVD) mag de afgifte wel wat sneller verlo pen. „Die man zit maar te wach ten op z'n vergunning." Hoge werkdruk op de afdeling milieu en andere prioriteiten (melkveehou derijen), vertragen volgens Schil ling de behandeling. „Er komt héél wat voor kijken. Zo'n vergunning is geen briefje dat je zomaar af geeft." (ADVERTENTIE) I SCHOENEN B.V. (ADVERTENTIE) open voor alle info en bemiddeling. 13 uur p.dg., 7 dagen p.wk. S 27027, b.g.g. 24 uur p.dg. 06-52817378.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1