Ne maken ons belachelijk iet een overbodige storisch medegebruik heet hangijzer caraoon en w: noodregeling ^n0gnia™ de uitstoot van Amateur-kunstenaars vallen in de prijzen uizenbouw „Poster maakt er zootje van Openbaar groen: college hult zich in boetekleed TEXELSE COURANT Cursus maakt ouderen wegwijs in papieren Milieuvergunning voor alle melkveehouderijen College wil besparen op kosten destructie Tsjechen oefenden op Dourleinkazerne HEEFT EEN IEDER Z'JN EIGEN KÜKER "3R-HR i'. ltl OP NRRR ERNR'.i! Op naar de natuur, die altijd bloeit en daarom boeit Om stuifschade te voorkomen: doet deze noodoplossing nauwe- yQQl Ullrl aen m©SX gemeente voorstelt moeten land- Texel alweer over werkpiek heen Oudeschild houdt bedrijvenbeurs VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1994 IV. Ploeg heeft plannen voor 24 huizen op het bouwland tussen de Koningweg en de Mulderstraat. iFoto Frans Hopman) IRVOLG van PAGINA 1 loont Hin zich een voorstan- ,an de plannen. Nadat de e huizen aan de Cor Bre- iiaat jaren geleden waren vol- is de behoefte door de jaren weer gegroeid. „Probleem is tot dusver geen ruimte be- iaar was." Zelf ontwikkelen !e vraag groot is, blijkt vol- Ploeg uit de vijftien serieuze ligden uit Oosterend die zich 111 dels hebben aangediend bij >n architekt Jan Koorn, met is wat in deze motie staat, staat ook al in het plan. Als lit zo opsturen nemen ze ons niet meer serieus." Erna an (VVD) trok dinsdagavond in de raad fel van leer te- de motie van Texels Belang over het historisch mede- te uik van het Waddengebied. Ze was niet de enige, maar inks veel gekrakeel waren de tegenstemmers in de lerheid. wie Ploeg inmiddels contact heeft gehad. Opmerkelijk is dat aannemerszoon Ploeg en compagnon Van der Kooij zelf de projectontwikkeling ter hand willen nemen. De uitvoe ring laat financier Ploeg over aan Van der Kooij. „Hij is een vakman, die ik het werk wil laten doen." Om het nieuwe woongebied zo veel mogelijk af te stemmen op de wensen van de toekomstige ko pers, worden deze betrokken bij de definitieve invulling. Ploeg, met vier zonen werkzaam in Uitgeverij Stark-Texel, draait er niet omheen dat hun belangen mede drijfveer zijn voor het woningbouwproject. „Huizen zijn schaars, dat weten we allemaal. We willen graag dicht bij het bedrijf wonen." Hij bena drukt dat de huizen bij voorkeur aan Oosterenders worden ver kocht. Om de nieuwbouw niet te dicht bij de bestaande huizen te bouwen wil Ploeg een brede, groene over gangszone tussen nieuw en bestaand handhaven. Verder krij gen omwonenden wat hem be treft de mogelijkheid hun tuinen te vergroten. Termijn Voor de 4,5 hectare die beschik baar is voor huizenbouw, gaat het in eerste instantie om 24 wonin gen. „Maar op termijn is er wel ruimte voor tachtig stuks/'Voorlo- pig blijft de grond nog voor agrari sche doeleinden in gebruik. )2 Ie motie bereed Dick Drijver ixels Belang zijn stokpaardje. >(haal was gericht tegen het «ovinciaal Beleidsplan Wad- e IIBW), dat is gemaakt door ovincies Noordholland, Gro- n en Friesland en nog tot 1 er ter visie ligt. Drijver hield :ng betoog waarin hij het be ven het historisch medege- uiteen zette. Wethouder ing merkte op dat ten aan- van de Waddenzee iets bij- iis aan de hand is. „Normaal door hogere overheden een plan gemaakt, waarna de enten dit nader invullen via iestemmingsplan. Over ons van de Waddenzee hebben erst als gemeente een plan akt en dat heeft als handlei- iediend voor verdere regelge- Daar hebben we tot nu toe fezier van gehad." Schilling in dat in het Texelse bestem- blan de nadruk wordt gelegd it behoud en herstel van het Ier van het gebied, waar sch medegebruik onlosma- mee is verbonden. „Men onze mening dus al, maar an geen kwaad om het nog extra onder de aandacht van bestuurders te brengen, ollege steunt de motie dus." Niet tevreden hesie van b en w had voor aanleiding moeten zijn om len achterover te leunen, plaats daarvan eiste hij et college nóg meer erken- sn de waarde van historisch Gebruik voor het gebied. '"9 wist niet goed wat hij nee moest. „Ik hèb toch al l'i dat we de motie steu- Burgemeester Van Rappard *rde het door voor te stellen age uit het Texelse "Wingsplan te verweven in tst van de motie, maar dat op zoveel verzet dat hij er weer vanaf stapte. Eelman vond dat in de motie belangrijke pijlers voor de te economie, zoals visserij en toerisme, niet worden ge- H- «Het is hierdoor net alsof medegebruik het enige is ■mor we ons sterk maken. Belang stelt me teleur." -:[k Terpstra (PvdA) en Pieter not van D66 noemden de overbodig. De Groot citeer- Sisages uit het IBW-verhaal bleek dat de makers al goed in de gaten hebben hoe waardevol historisch medegebruik is. „Ik snap de zorg van Texels Be lang wel. De natuur moet niet ach ter een hekje. Maar ze hebben dat daar al door." Spottend Jaap Vlaming van Groen Links ging het meest ver. Hij fileerde de motie tot op de graat en liet wei nig heel van de afzonderlijke pun ten. „Het klinkt wel sympathiek, maar de druk op de natuur is te genwoordig vele malen groter dan vroeger. Toen lieten we onze kin deren met een gerust hart mede gebruiken van de straat, nu laat je dat wel uit je hoofd...." Vlaming spotte dat het voor de natuur niet belangrijk is dat de mens daar in rondloopt. „Ik betwijfel of onze kennis groter wordt door het me degebruik, zoals u stelt. Neem nou de kleinschalige jacht in de dui nen, die onder dit medegebruik valt. Mijn kennis is echt niet gerin ger omdat ik nooit een fazant of een haas heb geschoten! Trou wens, historisch gezien ging die jacht om voedselverschaffing en werd het gedaan met pijl en boog." Volgens de Groen Links man is het menselijk eigenbelang om de natuur zoveel mogelijk uit te melken. „Medegebruik mag al leen als het de draagkracht van een gebied niet te boven gaat. En dat kunnen alleen deskundigen beoordelen." Hij veroordeelde de stelling in de motie dat het mede gebruik moet worden gereser veerd voor enkelingen. „Wel jagers en ik straks niet meer in een ge bied om bramen te plukken? Dat is discriminatie!" Druppel water Wethouder Schilling sprong in de bres voor zijn partij. „U doet net alsof de motie iets belachelijks is. Dat is het zeker niet. Ik kan wèl voorbeelden noemen van mense lijke hulp aan de natuur. Ik heb zelf nog intensief meegeholpen aan de konijnenjacht. Later nam de myxo- matose het over, maar anders had den we nu geen duinen meer gehad. En neem de begrazing door schapen." Zowel Drijver als enige andere raadsleden popelden om te reage ren, maar de burgemeester greep in. „Dit loopt uit de hand. Ik ben misschien dominant bezig, maar daar hebt u mij ook voor inge huurd. Deze zaak begint te lijken op een druppel water, ledereen drinkt 'm ongestoord, maar als hij wordt uitvergroot schrikt iedereen ineens van de meest vreselijke beesten die erin blijken te zitten." Misbruik Omdat Texels Belang de motie handhaafde en steun kreeg van het CDA en het college, werd deze aangenomen. Dirk Terpstra pro beerde de gelegenheid voor het geven van een stemverklaring te misbruiken om tóch te reageren, maar werd daarvoor op de vingers getikt door Van Rappard. Hij raad de Drijver aan een andere motie op te stellen, waar iedereen zich wel ik kon vinden. Vlaming vond het oneerlijk dat de wethouder het laatste woord kreeg. Alle melkveehouderijen die daar voor in aanmerking komen, krijgen een milieuvergunning. Deze toe zegging deed wethouder Schilling (milieu) dinsdagavond aan de raad. De achterstand bij de afgifte van vergunningen weet hij aan de hoge werkdruk voor de ambtena ren van de afdeling milieu, die vol gens eeVi rapportage van de Inspecteur voor milieuhygiëne we gens hun inspanningen als „zwoe gers" worden gekwalificeerd. „Er zijn fouten gemaakt en dat betreuren wij zeer." Wethouder Nel Eelman trok het boetekleed aan dat eigenlijk haar collega Poster toebehoorde. Hij was we gens vakantie dinsdag niet bij de raadsvergadering om zijn beleid ten aanzien van openbaar groen te verdedigen. De verkoop van een stukje open baar groen op de hoek Wilhelmina- laan/Brouwerstraat heeft de gemoederen van omwonenden hevig in beweging gebracht. Toe zeggingen uit het heden en verle den, al dan niet mondeling, aan verschillende omwonenden maak ten de zaak er niet eenvoudiger op. Naar aanleiding van deze affaire verscheen D66 met een motie, die aandrong op een grotere zorgvul digheid bij het behandelen van dergelijke kwesties. Pieter de Groot: „Jammer dat Poster er niet is. Ik kijk iemand liever recht in de ogen als ik kritiek op hem uit. En hij heeft er een zootje van ge maakt." Erfopvolgers De D66-man hamerde erop dat in het verleden gedane mondelinge toezeggingen even bindend zijn als schriftelijke. „Ook al zijn die ge daan door een vorig college. U bent erfopvolger." De Groot waar schuwde dat menig oorlog is be gonnen om een stukje groen. Hij wilde echter niet blijven hakketak ken en raadde het college aan een voornemen tot verkoop van open baar groen voortaan te publiceren in de Texelse Courant, zodat ieder een er kennis van kan nemen en op kan reageren. Wethouder Eelman verklaarde dat De Groot eventuele frustraties over Posters aanpak maar met hem persoon lijk moest opnemen. Ze gaf wel toe dat er fouten zijn gemaakt en dat grotere zorgvul digheid in het vervolg in acht zal worden genomen. „Er is al een ex cuusbrief onderweg naar de be trokkenen." De manier waarop een verkoop bekend moet worden gemaakt in de buurt wilde ze nog even in het midden laten. „We hebben in eerdere gevallen omwo nenden een brief gestuurd. Dat beviel goed." Nieuwe start De Groot noemde de openhartige en eerlijke reactie van de wethou der een verademing. „Laten we dit beschouwen als een nieuwe start. Ik trek daarom ook de motie in." Het Open Leercentrum houdt sa men met de Stichting Welzijn Ouderen de cursus „Wegwijs in papieren". In de lessen leren de cursisten om te gaan met admi nistratieve zaken diésteeds meer een rol spelen. Aan de orde komen bank- en giroformulieren, brieven en bezwaarschriften. Verder gaat het over belastingen, erfrecht, ver zekeringen en testamenten. De cursus bestaat uit 20 bijeen komsten en gaat alleen van start als er tien of méér deelnemers zijn. De kosten zijn f 50,-. Voor inlichtin gen kan met terecht bij Siem Zijm, tel. 10233 of 11741 of bij Henk Snijders, tel 12696. Om in 1995 ruimte te maken voor nieuwe investeringen, willen b en w besparen op een aantal be staande onderdelen. „Oud voor- nieuw '-beleid noemt het college dit. Het grootste voordeel denkt de gemeente te behalen door de inzamelingskosten van dode die ren en slachtafval door te bereke nen aan de aanleverende particulieren en bedrijven. Reden is dat slechts de helft van het ingezamelde „destructie- materiaal" door het rijk wordt ver goed. De andere 50 procent kost de gemeente op jaarbasis M7.500,-. B en w willen deze kosten in 1995 in rekening bren gen bij degenen, die het materiaal aanleveren. Dat betreft o.a. de die renartsen, veehouders, slagers en vishandelaren. Momenteel is het ophalen met de gemeentelijke destructorwagen gratis. De ge meente doet dit in opdracht van de Nederlandse Thermochemi- sche Fabrieken (NTF), waar de dierlijke restanten worden vernie tigd. Overigens heeft het rijk aangekon digd dat de subsidie voor destruc tie vanaf volgend jaar ingrijpend wordt gewijzigd. Hoe is nog niet bekend. Wellicht heeft de ingreep gevolgen voor de huidige dienst verlening. B en w beloven de ge meenteraad te informeren, zodra hierover duidelijkheid bestaat. Drie dagen lang heeft een Tsje chisch bataljon bestaande uit 35 militairen een amfibisch oefenpro gramma afgewerkt op de Texelse Joost Dourleinkazerne. Gisteren zijn ze weer vertrokken. De Tsje chen zijn in Nederland in het kader van een uitwisseling. In maart hebben Nederlandse mariniers bij hen geoefend. De voornamelijk jonge dienstplich tigen stonden onder leiding van kolonel Jiri Sedivy van „Force Bri gade of Rapid Reaction". Ze toon den zich verrast door de goede uitrusting van de Nederlandse ma riniers en de democratische wijze waarop men hier met elkaar omgaat. Bl lijks geweld aan de beoogde be- iiUnSSflAn <-. r.4 Bij de „nood-uitrij-regeling" die de 3 bouwers die in het voorjaar stuif schade willen voorkomen drie uur voor het uitrijden schriftelijk hier van melding maken bij de politie. Als blijkt dat de korst drijfmest is versleten kan bij dreigende storm (meer dan windkracht acht) met dezelfde meldingsplicht worden uitgereden. De plaats moet nauw keurig op een kaart worden aange tekend. Als dit achterwege blijft riskeert de boer een proces ver baal. Om méér druk op het ministerie uit te oefenen, vraagt het college de Vereniging van Nederlandse (en Noordhollandse) Gemeenten om steun. Het uitrijden van drijfmest om verstuiving op landbouwpercelen tegen te gaan moet onder bepaal de voorwaarden mogelijk blijven. Dat vinden b en w die daarom aan de minister van Landbouw vragen om voor Texel en andere kustge bieden een uitzondering te maken op de bestaande wetgeving. De gemeente stelt een „nood-uitrij- regeling" voor. Om inspoeling of vervluchtiging van ammoniak in drijfmest te voorkomen, is het van oktober tot en met januari niet toegestaan dit over het gras land uit te rijden. Verder gelden er voor bouwland nog de nodige beperkingen, en werd stuifdekken tot dusver slechts gedoogd. Pogingen van de gemeente, met name van de afde ling milieu, om bij dreigende storm Texel hiervoor uit te zonderen, vonden tot dusver geen gehoor. Uit navraag door de afdeling milieu bij de Algemene Inspectiedienst (AID) en het Ministerie van Land bouw bleek dat alternatieven om het land af te dekken zoals GFT- compost en cellulose-papier als goede vervangers werden gezien. Proeven Proeven met deze alternatieven die de voorlichtingsdienst dit voor jaar op Texel hield, hebben het ver trouwen van de landbouwers in de vervangers niet kunnen verster ken. De gemeente steunt het ver zoek van de boeren drijfmest te mogen blijven gebruiken, mede omdat hiervan voldoende op Texel voorhanden is. In een brief aan de minister schrijft de gemeente: „Gelet de aard, hoe- De grootste piek in de Texelse werkgelegenheid is alweer voor bij. Nu het seizoen afloopt zal het aantal ingeschreven werklozen bij het Arbeidsburo komende tijd weer fors toenemen. Het aantal werklozen bedroeg in augustus 297. In juli was er eentje minder. In augustus werden bij het Arbeidsburo 57 vacatures inge diend. Terugkijkend naar de afge lopen acht maanden valt op dat er minder banen zijn. Vooral de han delssector blijft achter, terwijl de vraag in de horecabranche juist iets groter is. Over de periode wer den 441 vacatures ingediend en 338 met succes vervuld. Ondernemend Oudeschild houdt morgen (zaterdag) open huis. In de grote loods van Rab aan de Schilderweg presenteren meer dan twintig bedrij ven zich tussen 10.00 en 22.00 uur. Volgens de or ganisatie belooft de beurs in teressant en gezellig te worden en zijn er ook voor kinderen de nodige attracties. Verder is er live muziek. Bezoekers van de Toer in- tentoonstelling waarin Texelse amateur-kunstenaars hun werken exposeerden hebben de foto van Daan Koopman met grote meer derheid uitgekozen voor de Pu blieksprijs. De fotograaf kreeg van de gemeentelijke commissie kunst en cultuur tevens de Aanmoedi gingsprijs uitgereikt. Die prijs deel de hij met let je van der Werf (78), die op de tentoonstelling indruk maakte met een wandkleed. De kwaliteitsprijs ging net als vo rig jaar naar Greet Bruin. Haar schilderij, Spiraal, viel op door de originele aanpak, een goede kleu rencombinatie en een aardig con trast. Het wandkleed van Van der Werf geeft een sfeervol beeld van een meertje met een oever, dat precies voldeed aan het thema „Water, vriend en vijand." „Een goede compositie. Dit werk toont duide lijk een nieuw aspect in het werk van deze ervaren deelneemster", prees jurylid Henk Arendsen. Hij had verder bewondering voor de subtiele kleurencombinatie. „Géén kritiek?", vroeg de maakster zich af. „De kleden met de golven die ik de vorige jaren altijd inzond vond ik eigenlijk veel mooier." Arendsen: „Geen kritiek nee. Zo zijn we dat gewend hier." Sfeer Een beetje opbouwende kritiek kan anders helemaal geen kwaad, liet ook fotograaf Daan Koopman zich ontvallen. Zijn foto toonde veel méér dan alleen de zandsup- pletie „Ik heb hem 's nachts ge maakt, toen de strandophoging bij kunstlicht werd uitgevoerd. Met statief en een sluitertijd van 15 se conden." Het resultaat is een haarscherpe afbeelding van mate riaal en pijp, maar een wa terstroom die je bijna ziet bewegen. „Veel sfeer, dat vind ik mooi." Fotograferen is méér dan een gewone hobby voor de ge meentebode, die als neventaak fo to's maakt voor de gemeente In z'n vrije tijd volgt hij een opleiding aan de fotovakschool in Apel doorn. Helaas kan Koopman de prijsfoto niet tonen. De ten toonstelling is al een poosje achter de rug en de foto inmiddels elders. Een gemiste kans voor de Toer in- organisatie, die de prijzen beter nog tijdens de expositie kan uitrei ken. Overigens hangt in de hal van het gemeentehuis een collectie van Koopmans werk te pronken. letje van der Werf en Daan Koopman, samen met Greet Bruin Iniet op de foto) winnaars van de Toer In-expositie, met hun prijzen. iFcto Caram Timmerman)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5