Texelse „flappentap" bereikt Rabo top 10 Netto winst bank in '93 ruim 9 Fabelachtige techniek van Georgische musici ton Waddenwinkel onzeker over doorgaan in '95 K(f Texels Directeur: betalen per computer zal explosief toenemen „Voorbereiding op zelfstandig wonen" TEXELSE g couRANT Toon Fey trekt volle bak, maar: Fusie voor Rabo nog heel ver weg Rabo gevraagd om adviserende rol in recreatiebeleid „Prijzen mogen ni de pan uit rijzen' Oefeningen ra echte bomme VRIJDAG 16 SEPTEMBER 1994 Rabo-directeur Leo Timmers- ..Kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering zijn noodzakelijk." Rabobank Texel steeg deze zomer met stip op d nationale hitparade. De geldautomaten van Texels grootst bank behoorden in juli en augustus tot de tien meest ge bruikte van Nederland. Directeur Leo Timmers wees het mooie weer als oorzaak aan, evenals de groeiende populariteit van de „flappentap". Sinds de invoering in 1988 steeg het gebruik op Texel van 32.933 opnames tot 97.490 afgelopen jaar. Timmers verwacht dat eind dit jaar meer dan 100.000 maal „geld uit de muur is getrokken". Timmers maakte deze opmerkelij ke feiten bekend tijdens de jaarlijk se ledenvergadering, dinsdag- avond in „Bosch en Zee" bij De Koog. De directeur kon de aanwe zigen nog meer mooie cijfers voor schotelen, want 1993 was voor de Rabo weer een florissant boek jaar, dat kon worden afgesloten met een netto winst van ƒ935.000,-. Kostenbeheersing Dit positieve resultaat werd be reikt ondanks gestegen be drijfslasten. En dat terwijl kostenbeheersing één van de be- iFoto Frans Hopman) langrijkste voornemens van de bank is. Timmers rekende echter voor dat de hogere kosten onder meer waren veroorzaakt door een malige uitgaven. Voor het lopende boekjaar ziet het ernaar uit dat het kostenniveau iets lager uitvalt. Dat komt vooral door een lagere perso neelsbezetting. Gerekend in mens- jaren bedroeg de gemiddelde bezetting 48,2 in 1993 tegen 45,8 dit jaar. De daling kwam tot stand doordat enkele medewerkers part-time gingen werken. Voor de toekomst moet echter wel degelijk rekening worden gehouden met inkrimping van het aantal arbeidsplaatsen bij Rabo Texel. Desgevraagd zei Tim mers dat dit via natuurlijk verloop Runnen van een huishouden valt niet mee. Voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar nog geen ervaring hebben, hou den „Begeleid Wonen Texel" en het „Open Leercentrum" een cur sus. De lessen zijn vooral bedoeld voor hen die op de meldingslijst van Begeleid Wonen staan en voor bewoners van het gezinsver vangend tehuis die willen doorstromen.Maar ook zij die al zelfstandig wonen, kunnen zich aanmelden. De cursisten krijgen huiswerkop drachten, doen praktische oefe ningen, rollenspelen en moeten er zelfstandig op uit. Er wordt reke ning mee gehouden dat sommige deelnemers moeite hebben met le zen, schrijven en rekenen. Aan bod komen zaken als kiezen van de juiste woonvorm, wat er komt kijken bij het inrichten van een huis (praktisch en financieel), koken, het bijhouden van de admi nistratie, omgaan met geld en tele foneren. Hoe huishoudelijke taken bij een volledige baan worden ge regeld en klussen in en rond huis. Verder wordt bepaald wanneer het tijd wordt om begeleiding te vra gen. De lessen zijn elke woens dagavond van 19.00 tot 21.30 uur in d'Ouwe Ulo en worden verzorgd door Mieke Rietveld en gastdocen ten. De kosten zijn ƒ100,-. Danslessen Aansluitend op het „Eetcafé" van de Stichting Begeleid Wonen houdt Dansschool Corma op de vrijdagavonden danslessen in d'Ouwe Ulo. In het eetcafé wordt onder het genot van een drankje en een hapje elke week nog even gezellig nagepraat. Voor informa tie bellen naar Mieke Rietveld (tel. 13747) of March Heijnen (14852). Collecte. Van 18 tot en met 24 september wordt gecollecteerd voor het Prinses Beatrix Fonds. Dit fonds voor mensen met aan tasting van het centrale ze nuwstelsel of spierziekten bekostigd hulpmiddelen voor stu die en scholing of voorzieningen in huis. Expositie. De dubbelexpositie van Harry Tïelemans en Ans Dis telbrink in het raadhuis is dinsdag en donderdag ook 's avonds ge opend van 19.15 tot 21.15 uur. Bramenplukken. In De Geul moet Staatsbosbeheer het pluk ken van bramen weer toestaan. Dat vindt Dick Drijver (Texels Be lang), die het betreurt dat de bra menzoekers nu naar andere natuurgebieden zijn verbannen. Drijver is niet bang dat broedende vogels in De Geul worden gestoord door de plukkers. Ruim 40 belangstellenden waren zondagmiddag naar de voorspeel ruimte van de muziekschool ge komen om het concert bij te wonen dat door drie Georgische musici werd gegeven. De beide broers Edgaridze, die het grootste deel van het programma voor hun rekening hadden genomen, de monstreerden als pianist en slag werker een fabelachtig technisch kunnen. Ook het samenspel van deze zeer begaafde muzikanten was haast volmaakt. Doordat bei den nauwelijks worden gehinderd door technische beperkingen, was er ook geen grens gesteld aan de geluidssterkte, hetgeen de toehoorders tot enige bijstelling van het gehoororgaan noopte. Pianist Merab heeft een forse en soms zeer woeste aanslag, waar door de vleugel in de kleine ruimte van Texels enige concertzaal soms uit elkaar leek te barsten. Revaz, die hoofdzakelijk de marimba bespeelde, ging hierin mee, vooral wanneer hij de harde hamertjes gebruikte. Niettemin viel er van veel schoons te genieten en met grote bewondering werd ge luisterd (en gekeken!) naar dit bij zondere optreden. Vóór de pauze klonk er muziek van Poulenc, Wagner en Skriabin, ter wijl de componist Debussy met vier componities een hoofdrol speelde. Debussy leefde tussen 1862 en 1918 en is de belangrijk ste vertegenwoordiger van het im pressionisme. Dit is een stroming in de kunst, die als verlengstuk van de romantiek de persoonlijke beleving van de werkelijkheid weergeeft. In de muziek gebeurt dit door middel van allerlei geraffi neerde klankkleuren, die de stem mingen en gevoelens van één enkel persoon weergeven. Merab had duidelijk weinig bood schap aan het vereiste raffine ment. Bij hem staat de techniek op de eerste plaats. En in dat opzicht kwam hij volledig tot zijn recht toen hij na de pauze werken speel de van Rachmaninov en Gabunia. Onbegrijpelijk Revaz oogste veel bewondering met zijn spel op de marimba. Dit is een xylofoon waarbij de houten klankstaven aan de onderkant zijn voorzien van metalen buizen, die een heel aparte resonantie Veroor zaken. Vooral wanneer de klankstaven met de zachte stok ken worden bespeeld, is de klank kleur, waarbij de kwinten domineren, heel bijzonder. De compositie „An American Piece" van Lark was een hoogtepunt in het concert. Het is alleen onbegrij pelijk en onaanvaardbaar, dat een musicus van dit formaat zich bij enkele programma-onderdelen be diende van geluidsbandjes. Dit is tijdens een openbaar klassiek con cert zeer ongebruikelijk en er is geen enkele reden voor te be denken. Na de pauze was er nog een bij drage van de pianist Wasja Dam- ashvili. Ook hij speelde een werk van Debussy en het verschil in in terpretatie met Merab was opmer kelijk. Wasja gaf blijk van inzicht in de muziek van Debussy. Bij hem stond de muzikale beleving boven het technisch kunnen. Ook hoor den we hem samen met de slag werker in een (zeer) voorbedachte improvisatie van jazzmuziek als welkome afwisseling met het klassieke gedeelte. Publiciteit Het vrij lange programma werd op de populaire toer besloten met een verzameling van semi-klassieke melodieën, waarbij de marim baspeler zich weer liet begeleiden door muziek via een geluidsband je. Of was het andersom? Dit concert, dat de moeite van het bezoeken dubbel en dwars waard was, had veel meer toehoorders verdiend. Wellicht moet de organi serende Welzijnstichting zich van méér en doelgerichtere publiciteit bedienen. Bij een volgende gele genheid zou (ook hier) meer aan dacht en zorg moeten worden besteed aan het programmablaad je. Korte bijzonderheden over de componisten en vooral het vermel den van jaartallen en de onderde len van de composities geven de concertbezoekers veel meer hou vast en het voorkomt ook het hin derlijke on- en voortijdige applau disseren. Frans Visser Omdat bij vorige oefensessifi dergelijke zware projectielen overlast op Texel was, zijn eiland vier controleposten gesteld. Daarnaast is één li machtafgevaardigde in raadhuis aanwezig om bij tel* sche klachten Texelaars te w te staan. HerderJ Zaterdag tussen 16.15 en 1 uur is de Vliehors openg* voor twee B-1 bommen**1 van de Amerikaanse luchtma bekend van het boek „Texel, in het voetspoor van Jac. R Thijsse", gaf de aanwezigen waar voor hun be scheiden entreegeld. Hij toonde fraaie dia's van diverse mooie plekken op Texel, maar ook van het waddengebied en elders in Ne derland. Vooral de Texelse Hors kwam ruim aan bod. De zandvlak te is door de jaren heen steeds een grote bron van inspiratie voor Fey geweest. „Eén van de meest boeiende ge bieden die ik ken. Vooral als je je realiseert dat de zuidpunt een plaat was die aan het eiland is aangegroeid. Je treft hier grillige zandvormen en ook is prachtig te zien hoe duintjes ontstaan." Dat zijn liefde voor De Hors ver gaat, bleek uit een opmerking bij een dia van een idyllisch strandje aan de kust van Sumatra, die hij ter ver gelijking tussendoor toonde. „Dat lijkt heel mooi, maar in werkelijk heid is het strand nog geen vijf meter breed en ligt daarachter een ondoordringbaar oerwoud. Zelden heb ik zó naar De Hors verlangd als toen." Deze maand is de Waddenwinkel alleen nog 's middags geopend. Tot 1 oktober kunnen bezoekers er dagelijks look 's zon dags) terecht van 13.30 tot 17.00 uur. zal moeten gebeuren; gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde. Buitendorpen Het streven naar kostenmatiging leidde dit jaar tot verminderde openstelling van enkele kantoren in de buitendorpen. In de rond vraag van de vergadering kreeg de directie daarover kritiek te slikken. Timmers sprak over „een vervelen de, maar noodzakelijke beslis sing". Het bezoek door klanten was volgens hem gemiddeld te laag. Uit oogpunt van efficiency was daarom besloten in plaats van bijv. drie middagen voortaan twee middagen open te zijn. Het was Timmers niet gebleken dat dit de Rabo klanten heeft ge kost, zoals een vragenstelster sug gereerde „Mensen die ons boos hebben gebeld, hebben we van onze argumenten geprobeerd te overtuigen. En het blijft een feit dat wij als enige bank op Texel in alle dorpen met een kantoor verte genwoordigd zijn." Automatisering De ontwikkelingen worden in de hand gewerkt door de grote vlucht die de automatisering heeft geno men. Het „pinnen" is in tal van winkels inmiddels ingeburgerd en in het zakelijk verkeer wordt in steeds grotere mate gebruik ge maakt van electromsch betalen. Daarnaast zijn er landelijk zo'n 40.000 particulieren die „teleban kieren". „Voornamelijk hobby isten", aldus Timmers „maar dat zal niet lang meer duren. Ik voor spel komend half jaar een agres sieve benadering van de consument. De prijzen van computer-apparatuur zullen flink dalen, waardoor die binnen hand bereik komt van een veel groter publiek. Het betalen via- de com puter zal een belangrijke rol gaan spelen. De Rabo zal proberen hier een partijtje in mee te blazen." Naast termen als „efficiency", „kwaliteit" en „kostenbeheer sing" wees Timmers zijn gehoor ook op het belang van klantgericht handelen. „De klant centraal stel len. Dat is niet nieuw en door een persoonlijke invulling gebeurde dat ook al vaak. Maar meestal moest worden gewerkt met standaard- produkten. Nu is het de bedoeling dat we meer maatwerk gaan leve ren. Er zal meer met de klant wor den gepraat, op een tijd en plaats die klant bepaalt. Dat vergt aan passingen van zowel het gebouw als de medewerkers." Timmers kondigde in dit verband voor 1995 een ingrijpende wijzi ging van de huisstijl aan. „De naam blijft gelijk, maar de organi satie verandert. Dat geheel nieu we beeld willen we naar buiten uitdragen." Debiteuren Een opvallende post op de balans van 1993 vormt „vorderingen op cliënten", oftewel de krediet verstrekking. Het totaal uitgezette bedrag steeg van ƒ179,1 miljoen in 1992 tot ƒ202,7 miljoen vorig jaar. Deze stijging van 13 procent ligt ver boven het landelijk gemid delde van de Rabo en andere grote banken. De debiteurenportefeuille toont de eerste acht maanden van 1994 een soortgelijke toename; de tussenstand is f226 miljoen. „Uiterst verheugend", aldus Timmers. Uitgesplitst naar categorieën blijkt dat 22% van het geld is uitgezet in de agrarische sector, 12% in de visserij, 30% is bestemd voor woonhypotheken en de categorie overig bedraagt 36%. De groei ten opzichte van 1992 is gelijk ver deeld over de genoemde sectoren. Sparen Overigens staat de winst van de Rabobank onder druk door de krappe rentemarge, aldus Tim mers. Toch verwacht hij het lopen de boekjaar „minimaal hetzelfde resultaat als in 1993" te kunnen behalen. De netto winst van vorig jaar, ƒ935.000,-, is zoals gebruike lijk gestort in de Algemene Reser ve. Deze bedraagt thans ƒ10,4 miljoen. Het aantal spaarrekeningen nam in 1993 fors af: van 8.649 naar Huisstijl 7.660. Geen verontrustende zaak, aldus Timmers. Het is namelijk het gevolg van de vereenvoudiging van het aantal spaarvormen. „Er waren wel een stuk of twintig mogelijkheden, de mensen zagen door de bomen het bos niet meer. Bedoeling is in 1995 drie soorten spaarrekeningen over te houden." Het totaal van de aan Rabo Texel toevertrouwde spaargelden bleef ongeveer gelijk (circa ƒ116 miljoen). De laatste lezing van de zomerse- rie was tevens de meest succes volle. Enkele tientallen mensen wilden de dia's van de bekende fotograaf-journalist Toon Fey zien en zorgden daarmee voor een „uitverkochte" zolder van de Waddenwinkel. Een opsteker die de vorig jaar gestarte winkel goed kan gebruiken, want het is nog de vraag of de Landelijke Vereniging voor Behoud van de Waddenzee dit Texelse verkoop- en informa tiepunt volgend seizoen handhaaft. Hoewel deze zomer sprake was van een groeiende belangstelling, ziet het er naar uit dat er evenals vorig jaar geld bij moet. Het bestuur van de Waddenvereniging neemt komende winter een besluit of men de Texelse vesti ging nog een keer de kans geeft. De Waddenwinkel, gevestigd aan de Wilhelminalaan in Den Burg, is een bijzondere eend in de bijt. Idealisme is de drijfveer, wat ook blijkt uit de vele vrijwilligers die onder leiding van een beroeps kracht de zaak draaiende houden. Meest betreft het studenten, die voor enkele weken op het eiland neerstrijken. Op de bovenverdie ping van de winkel hebben zij on derdak. Sommigen zijn deze zomer ook actief geweest op Ter schelling, waar al jaren een Wad denwinkel staat. Op Texel helpen de vrijwilligers niet alleen in de winkel, maar ook bij andere natuur-activiteiten. Het meest in trek zijn de wadexcursies die vanuit EcoMare (Arthur Oosterbaan) worden verzorgd. „Op alle eilanden zijn deze excur sies enorm populair. Ook de kinder-tochten zijn een grote hit." Tijdens de zomermaanden pro beerde de Waddenwinkel extra pu bliek te trekken met een lezing encyclus op de dinsdagavond. Na tuurkenners van Texel en daarbui ten toonden hun mooiste dia's en voorzagen die van een praatje. Zo vertelde de op Texel woonachtige scholeksterspecialist Bruno Ens over wadvogels, vogelwaarnemer Gerlof de Roos (Vlieland) over „on ze" trekvogels in Siberië en Green peace over walvissen. Mede door de hete zomer trokken de avonden weinig belangstellenden. Voor de laatste dialezing, van Toon Fey, konden de stoelen echter nau welijks worden aangesleept. Fey, Toon Fey bleek door de Texelse Hors geïnspireerd tot het maken van fraaie dia's. (Foto Frons Hopman) Hun komst houdt verband herdenking van operatie M Garden. Tijdens deze gelegd is een operationele oefening1 last die bestaat uit het af** van zes oefenbommen zond? plosieve lading. Via een spl vliegpatroon voor deze toe$ wordt gepoogd de overlast perkt mogelijk te houden. Rabobank Texel staat volgens directeur Leo Timmers nog lang niet op de nominatie om in een groter geheel op te gaan. Wel zijn maatregelen (kostenmatiging, verhoging kwaliteit) nodig om goed te kunnen blijven concurreren. Door schaalvergroting is het aantal Rabo-kantoren in Ne derland het afgelopen decen nium drastisch verminderd: van 1.020 plaatselijke vesti gingen in 1982 tot 665 vorig jaar. Het onderwerp, kwam dins dagavond tijdens de jaarlijkse ledenvergadering aan de orde. Voorzitter Henk de Lugt van het bankbestuur waagde een blik vooruit: „Misschien komt er een tijd dat we nog slechts één Rabobank in Noordhol land hebben..." „En nog één op Texel", directeur Timmers aan. j sies hebben op het mom; vooral betrekking op klein; kantoren met bijvoorbp vijftien medewerkers. Met a aantal van 50-55 pers neelsleden zijn wij daarv ver verwijderd. Qua om\rCi kan deze bank dus nog lar( tijd mee. Bovendien zal ookj eilandpositie een rol spelen de toekomstige besluity ming." Timmers ontkende niet datf sie eens kan gebeuren, j voorbeeld als deskundigheid van de oy kant moeten gaan halen onze klanten te adviseren wil me daarom inspannen o de kwaliteit van onze diertj verlening op een steeds hog niveau te brengen. Dat mc natuurlijk wel tegen e scherp tarief, en daarvoor beheersing van de kosten r dig." De kennis die de Rabobank heeft van de financieel-economische kant van de recreatiesector zou vaker moeten worden benut. Dit voorstel deed hotelier Harry Wuis in de rondvraag van de dinsdag gehouden Rabo-ledenvergade- ring. „Zoals de gemeente wordt geraadpleegd voor de planologie en de VVV voor de marketing, zo zou de Rabobank voor de be drijfsmatige aspecten een rol kun nen spelen", aldus Wuis. Voorzitter Henk de Lugt van het bankbestuur deed geen toe zegging. De oproep van Wuis was ingege ven door het onlangs afgeronde sociaal-economisch structuuron derzoek (SES), dat in opdracht van de gemeente is verricht. De onder zoekers constateerden dat er een verschuiving was opgetreden van werkgelegenheid in de traditionele sectoren (landbouw, visserij) naar het toerisme. Uit het traditionele overzicht dat de Rabo gaf over de Texelse eco nomie kwam naar voren dat de landbouw moeilijke tijden beleeft. „Het is kommer en kwel", aldus De Lugt. „Wie er niet dagelijks mee te maken heeft, kan het zich bijna niet voorstellen." Volgens di recteur Leo Timmers heeft deze stand van zaken nog niet geleid tot gedwongen bedrijfsbeëindi ging onder druk van de bank. „De agrariërs hebben een beh eigen vermogen opgebouvy een buffer vormt voor mind; den zoals nu." Voorzitter De Lugt zag ooi lichtpuntje: de bloembollend „De prijzen herstellen zich degenen die de slechte p hebben overleefd, breken nu re tijden aan." De visserij ker menteel een periode van tegenvallende vangsten prijzen. „Maar in deze sect altijd een snee brood te verd zijn." In de bouw gaat het volgei Rabo-gegevens nog steeds maar voor het midden- en kd drijf had De Lugt een waa* wing in petto. „Na de toe van de laatste tien jaar zal he er in moeten. Bepaalde w zullen een andere besten moeten krijgen. Maar de ma: geit dat zelf." Kwaliteitsverbetering mooi, maar we moetenen zorgen dat de prijzen niei pan uit rijzen. Anders i het paard achter de waj Deze waarschuwing <1 voorzitter Henk de Lugl de Rabobank dinsdag tijd de ledenvergadering. „Iki trouw erop dat de onde mers voldoende realiteit hebben om dat in te zien" dus De Lugt. Als het weer het heeft toegs zijn vandaag 500 ponds be op de Vliehors geworpen een squadron F16's van de basis Twente. De luchtn heeft een flinke delegatie ns eiland gestuurd om te contrc of de explosieven overlast oorzaken. Het was aanvankelijk de bed ook gisteren bommen te go maar wegens de weersomsta heden werd dit afgelast. Als daag ook niet is gegooid, maandag nog als uitwijkdag planning. De 500 ponders w: afgeworpen tussen O9.0C 10.00 uur en tussen 13.Q 14.00 uur. De piloten die de staaljage mannen zullen vanaf 1 o) vanaf de Italiaanse basis Vil: ca vluchten uitvoeren b Bosnië-Herzegowina. Ze w ingezet voor het afdwing# het vliegverbod en verl luchtsteun aan VN troepen o grond. Om optimaal voorbereid te z de situatie in het oorlogsg* worden ze nu in de gelege' gesteld te oefenen met 8 bommen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8