Cjrocn "ZwartsJexels in het m taart achter verruiming kamperen bij de boer Asielzoekers mogelijk winter in Panorama N i Besluit staat nog niet vast Gemaal heeft handen vol aan hemelwater ngste telling slaapplaatsen: 43.000 Eén vergunning tekort voor haven van Sil 179 ummer Waterschap aan de winnende hand iad buigt zich r buitengebied rs toelaten bij oten gedeelte" VERDER IN DIT Regen lokt veel publiek naar Oudeschilder beurs 2 w Landbouwschap kijkt naar Texelse knelpunten 5 w Hoornders verspelen voorsprong nipt 7 w Hattrick voor tennisser Van Maanen 7 Wellicht actie voor meer kustwachters Splitsing provincie: „Besturen gemeente moet leuk blijven" texelseHcourant UUim mets CALVÉ SAUZEN ppGERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10918 DINSDAG 20 SEPTEMBER 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, 91 AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. «rtentie/abonnementen telefoon (02220) 62600. Jiktie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45. Den Burn rfoon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111 dictie buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75 Koog, telefoon (02220) - 17266. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200 d' Prlns "endrlkpolde, kon de grote toevloed een hemelwater vrijdag met aan. Nadat het slootwater door de he vige regenval vorige week snel omhoog kwam, zijn de gemalen nu weer aan de winnende hand. Het extreme weer heeft volgens het waterschap op Texel niet tot de problemen geleid zoals die zich elders in Noordholland hebben voorgedaan. Vanaf woensdag is, r zo b,iJkt uit metingen op Vliegveld Texel, 107 mm regen gevallen. „Terwijl gemiddeld in de hele maand september 70 tot 80 mm valt", aldus Ed de Bruin die deze maand al 175 mm aftapte. iFot° Gerard Timmerman) Dinsdag, nog voor de ergste buien zetten vaart achter het men van het kamperen bij er, zoals in het collegepro ne is opgenomen. Een voor lot uitbreiding naar acht of caravans per erf. of een natie van maximaal twee lige appartementen staat navond (woensdag) op de van de raadscommissie tlijke Ordening en Huis- I g. De raad adviseert ook I irgroting van zomerwonin- I icreatieve opstallen en ap- Hianten. geboden, want b en w deze en andere punten uit !egeprogramma nog opne- het nieuwe bestem en Buitengebied. Voor dit if kan worden vastgesteld it nog enkele tijdrovende res doorlopen. Uit eerdere taties binnen de gemeen teraad is al gebleken dat de meeste oppositiepartijen de voor gestelde wijzigingen in het al uit voerig besproken ontwerp bestemmingsplan als ongewenst en vertragend zien. Helemaal zon der slag of stoot zal het morgen dus wel niet gaan. Gezien de poli tieke krachtverhoudingen, lijken invoeringen van de voorstellen echter een kwestie van tijd. De ontwikkelingen gaan dan ook snel. In het collegeprogramma van afgelopen voorjaar is nog uitge gaan van 45.000 slaapplaatsen, maar tellingen van de gemeente wijzen uit dat er per 1 juni '94 nog maar 43.000 toeristische bedden staan geregistreerd. Uitgaande van een plafond van 47.000 stuks, zijn er dus nog 4.000 in re serve. Behalve de 600 extra voor kamperen bij de boer, adviseert het college er 1400 te reserveren voor kleinschalige logiesverstrek- kers. Het moet hierbij gaan om een bedrijfsmatige uitoefening, zo als hotels. Omdat pensions ook een nevenactiviteit kunnen zijn, is dat begrip niet langer in het bestemmingsplan De Koog opge nomen. De 2000 slaapplaatsen die dan nog over zijn, wil het colle ge als „algemene reserve" achter de hand houden. Kamperen bij de boer Het kamperen bij de boer willen b en w alleen toestaan op A- blokken. Bestaande appartemen ten, nieuwe inpandige apparte menten of caravans, worden in mindering van de acht tenten of caravans. Dus bijvoorbeeld twee begonnen, was het waterschap in de Prins Hendrikpolder naar het winterpeil overgestapt, zodat daar sprake was van een flinke buffer capaciteit. Wegens het noodweer van donderdag op vrijdag moest het waterschap de stormvloedke ringen sluiten, zodat in die nacht pompen niet mogelijk was. Aan het hoge waterniveau eind van de ze week in de sloten viel dan ook af te leiden dat de gemalen werk hadden om het overvloedig water weg te krijgen. Vooral dat in de PH-polder, dat ook het water uit de hoger gelegen polders het Hoornder Nieuwland, De Kuil en appartementen en zes tenten of één om zeven. De voortschrijdende omzetting van toeristische kampeerplaatsen naar zomerhuizen baart het colle ge zorgen. „De ondergrens van 14.000 die in het recreatieba sisplan is gesteld, is inmiddels overschreden." Verzoeken tot bestemmingswijziging vanuit de kampeersector duiden op een ver dere afname van kampeerplaat sen. Bij beoordeling van nieuwe aanvragen tot omzetting, zal de gemeente strengere criteria stel len. Zomerwoningen mogen van het college in het nieuwe bestem mingsplan een grootte hebben van zeventig vierkante meter. Apparte menten, die nu een maximum grootte van 45 vierkante meter hebben, krijgen dezelfde omvang. De Naai moet wegpompen, had de handel vol. Dankzij een netwerk van automatische stuwen stroomt het water hier geleidelijk naar de lagere gebieden. Bij gemalen de Schans, Dijkmanshuizen, De Kras se Keet en Eierland is de buffer wat groter en steeg het water minder snel. de gemalen is nog hetzelfde, maar het hemelwater bereikt nu sneller de sloot omdat het land beter is gedraineerd. Verder is Den Burg flink uitgebreid en meer bestraat. Dat water stroomt nu sneller naar de sloten. Schouw neenteraad en raadscom- moeten zo weinig moge- gaderen achter gesloten En éls het gebeurt, zou de irbij moeten worden toe- Deze mening verkondig- wadslid Pieter de Groot flnd tijdens een (openba- missievergadering. De Groot opgevallen dat ste jaar veel gemeentelijke ringen een „besloten ge- kennen. In het verkie- igramma van D66 wordt fóimale openheid gepleit, en om de kwaliteit van de '*ving te bevorderen, wil dat de lokale media 'bij het besloten gedeelte 3 kunnen zijn. „Ik heb vol trouwen in de pers om 'e betrekken." Wel rust er Brgo op: met de journa- worden afgesproken *ts over het besprokene bliceren. *ster Van Rappard ver- riat het in de praktijk voor moeilijk zal zijn zich aan 3r9o te houden, omdat de Hers" hun lezers liefst willen informeren. „De doneert als de ogen en van de democratie. Daar ook een mond bij...", :n Rappard. De burge- Ze' te hechten aan discus sloten kring, omdat de ?n dan ongedwongen fbten kunnen wisselen, truimte om onverstandi ge zeggen." Van Rap- nadrukte dat besluit- J°or de raadsleden wèl kenbare vergaderingen Pieter de Groot kon- voortaan alert te zijn op :ak van een besloten ge- De Centrale Opvang Asielzoekers (COA) wil 60 vluchte lingen huisvesten in de jeugdherberg „Panorama". Het zou gaan om een periode van twee maanden in het begin van 1995. Van permanente huisvesting van asielzoekers in de accommodatie is volgens beheerder Anne van der Velde zeker geen sprake. genfamilies. „Daar is de accom modatie het meest geschikt voor. Het zou dan gaan om mensen van wie de asielaanvraag al is geac cepteerd. Ze wachten alleen nog op definitieve huisvesting." Een woordvoerder van het COA Verklaart waarom de NJHC wordt benaderd. „Er is een grote behoef te aan accommodatie, ook voor relatief korte periodes. De jeugd herbergen zijn helemaal ingericht op het onderbrengen van mensen, dus het is een logische keuze, te meer daar veel vestigingen in de winterperiode vrijwel leeg staan." De tweede Texelse NJHC-herberg Eijercoogh is niet in beeld bij het COA. „Die is niet voorzien van ver warming en dus 's winters geslo ten." „Wij gaan ervan uit de capaciteit van de gemalen pier uur overeen komt met 1 mm regenval. Dus met ruim honderd millimeter in vier da gen kan je wel uitrekenen hoe lang het duurt voor alles weg is", aldus waterschapsmedewerker Kasper van Zuilekom. Ondanks de moder ne apparatuur bestaat de indruk dat het vergeleken met tien tot vijftien jaar geleden langer duurt voor het water kan worden weg gepompt. Van Zuilekom heeft wel een verklaring. „De capaciteit van Recreatieve opstallen, een ver scheidenheid aan veelal clan destien ontstande bouwsels, mogen groeien tot 55 vierkante meter. Detail- en groothandel mogen goederen opslaan in vrijkomende agrarische gebouwen, die overi gens ook voor ambachtelijke doel einden mogen worden gebruikt. Ook deze bepaling wil het college in het nieuwe bestemmingsplan opnemen. Verder willen b en w aan de strandpaviljoens bij paal 19 toestemming geven uit te breiden tot 250 vierkante meter met een terras van maximaal dezelfde om vang. Gebruik van prikkeldraad, uitgezonderd voor agrarische doel einden, wijst het college af. Kleinschalige vormen van vrije tijdsbesteding zoals vissen, plaat sen van een fuikje, handmatig pieren of zagers steken, plukken van bramen, etc. moet mogelijk blijven. Dat geldt ook voor meng- Capaciteit Vo'9ens Jacques Dijt doen zich hier en daar wel wat probleemjes voor. „De regen valt nu net samen met de schouw, de kanten worden net gemaaid en dan raakt er wel eens een kokertje verstopt. Maar het is allemaal van ondergeschikt belang. Er staan geen landerijen blank." Om verstoppingen te voorkomen lopen waterschapsmedewerkers de hoofdwaterlopen na. Landbou wers doen er goed aan hun eigen sloten in de gaten te houden. vormen van bedrijfsuitoefening, zoals extensieve beweiden van vee in duingebieden, bijenhouderij, etc. Het college noemt hiervoor de kernwoorden „historisch medege bruik" in het bestemmingsplan. Het besluit van minister A. Jorritsma-Lebbink van Verkeer en Waterstaat om de huidige .dag lichtbezetting" van de Eierlandse vuurtoren te handhaven, is op Texel niet door iedereen met ge juich ontvangen. Naar aanleiding van kritiek door de kustwachters zelf, drongen gisteravond verschil- Het COA benadert de Nederlandse Jeugd Herbergen Centrale (NJHC) ieder jaar om in de winterperiode, als de accommodaties van deze instantie niet vol zitten, vluchtelin gen te kunnen onderbrengen. De NJHC heeft zo'n veertig herbergen in Nederland en heeft in het verle den al vaker samengewerkt met het COA. Ruimte Volgens beheerder Van der Velde van Panorama, is deze Texelse jeugdherberg vorig jaar ook al in the picture geweest. „Toen ging het niet door. Ik denk dat ze de mensen toch elders konden huis vesten. Een eiland brengt natuur lijk de nodige problemen met zich mee wegens de geïsoleerde lig ging" Panorama heeft ruimte voor 140 personen. Van 1 november tot 1 maart wordt de herberg eigenlijk alleen gebruikt voor groepen. In de kerst- en voorjaarsvakanties ko men nog wel eens individuele toe risten langs, maar dat zijn er niet veel. „Er is dus ruimte voor op vang van vluchtelingen in de win terperiode. We denken aan een aantal van zestig. Dan kunnen daarnaast eventueel ook nog toe risten onderdak krijgen", aldus Van der Velde, die zich haast te zeggen dat het nog niet zover is. „De gesprekken met de gemeente zijn nog gaande. Maar de beslis sing moet wel snel worden geno men, want wij moeten rekening houden met de boekingen voor die periode." Van der Velde geeft aan dat de voorkeur uitgaat naar vluchtelin- Schipper Sil Boon van de Vlie landboot De Vriendschap ligt in de clinch met de provincie over het haventje dat hij momenteel aanlegt bij De Cocksdorp. Hij had daarvoor een provinciale milieu vergunning moeten hebben maar die heeft hij nooit aangevraagd en dus ook niet gekregen. Het werk ligt nu stil. De officier van justitie heeft vanmiddag in Alkmaar over leg met diverse betrokkenen, waaronder vertegenwoordigers van de gemeente Texel, het Wa terschap Hollands Kroon en Rijks waterstaat. waarna wordt beslist wat er zal gebeuren. Het is niet uitgesloten dat Boon zal worden gelast het werk geheel of gedeel telijk af te breken. Sil Boon zegt zelf dat hij te goeder trouw heeft gehandeld. Van de ge meente en het waterschap kreeg hij zonder veel problemen de ver eiste toestemmingen voor het aanleggen van de dam en bijbeho rende voorzieningen om zijn schip voor onderhoudswerkzaamheden te kunnen afmeren. Dat hij ook nog van de provincie een vergun ning nodig had, wist hij niet. Die vergunning is krachtens de wet (die iedereen geacht wordt te ken nen) vereist omdat in dit geval meer dan 50 m3 afvalstoffen in de dam is verwerkt. Alvorens toe stemming te geven gaat de provin cie na of deze afval schadelijk voor het milieu en laat de beslissing daarvan afhangen. Sil Boon zegt dat hij in zijn haven uitsluitend on schuldig puin heeft verwerkt maar de provincie heeft dat dus niet kunnen controleren en houdt er daarom rekening mee dat wèl schadelijk materiaal is verwerkt. Dat bleek toen de schipper on langs bezoek kreeg van provinciaal rapporteur Johan de Niet, die er geen twijfel over liet bestaan dat de wettelijke regels overtreden waren en de kwestie rapporteerde. lende raadsfracties aan op actie. Paul Kikkert (Texels Belang) nam het initiatief. „Twee formatieplaat sen is niet genoeg. Het moeten er ruim drie worden", aldus Kikkert tijdens de vergadering van de commissie voor algemeen en or ganisatorisch beleid. Hij wees er op dat Ameland, dat met een soortgelijke beslissing werd ge confronteerd, inmiddels bij de mi nister aan de bel heeft getrokken. „Wij moeten er nu ook tegenaan gaan." De voorzitter van de com missie, burgemeester Van Rap pard, beloofde na te gaan welke mogelijkheden er zijn. „Als er méér in zit, moeten we proberen dat eruit te halen." (ADVERTENTIE) De bestuurlijke organisatie van Nederland zal over enkele jaren drastisch veranderen. Gemeen ten worden samengevoegd, ge westen eveneens en de grenzen van de huidige provincies worden losgelaten. Streefdatum is 1 ja nuari 1998. „Texel zal in de nieu we situatie een zelfstandige gemeente blijven", verwacht bur gemeester W. van Rappard. De burgemeester zei dat gister avond tijdens de maandelijkse ver gadering van de raadscommissie voor algemeen en organisatorisch beleid. De commissieleden bleken van mening te verschillen over de toekomstige herindeling. Het plan om Noordholland samen te voe gen met Zuidholland, maar de gro te steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in aparte „provin cies" onder te brengen, sprak niet iedereen aan. Het gebied zou dan te groot en onoverzichtelijk wor den. Maar ook aan het alternatief, een mini-provincie Noordholland, bestaand uit enkele samenge voegde gewesten, bleken nadelen te kleven. Een kleine provincie die zich dichtbij bevindt, vergroot wel licht de bemoeienis met het ge meentebeleid. Over een aantal aspecten waren de commissieleden het wèl met elkaar eens. „Allemaal vinden we dat het besturen van de gemeente leuk moet blijven", concludeerde Van Rappard. „Bestuurlijke taken en planning moeten zoveel moge lijk door de gemeente zelf kunnen worden gedaan. Daarbij moeten we de middelen krijgen om het be leid uit te voeren." In de commis sievergadering van volgende maand zal worden besproken welk standpunt Texel zal innemen. I Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van drogisterijen f en van RECKENDREES' (ADVERTENTIE) Het werk een de heven ven Sil ligt stil omdat de aanleg sonde, provinciale milieuvergunning heef, pleetsgevonden iFoto Dirk Kuiter) 250 ml Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1