4 A J ■V Dringen bij presentatie bedrijven Oudeschild Oude „Texelfilm" te koop bij EcoMare Kunstenaars exposeren emoties „Texel is een kunsteiland" .TEXELSE^? COURANT' Spectucalair slot seizoen Molenkoog Zwemclub houdt kampeerweekend Kan het publiek wat stiller zijn?" Actievoerders: Razende Bol als proefproject Jan Houter stopt met boekingen voor De Vriendschap Agenda Rit na menwedstrijd Lezing over Papoea's voor Gilde-vrouwen Excursie IVN naar „De Nollen )l I» DINSDAG 20 SEPTEMBER 1994 „We zijn er nog een beetje on dersteboven van. Op zoveel be langstelling hadden we niet durven hopen." Jan Jacob Rab, één van de twintig ondernemers uit Oudeschild zaterdag op de overdekte presentatiebeurs in Ou deschild, had zich geen betere dag kunnen wensen. Terwijl de regen met bakken uit de lucht viel en het eiland die dag verstoken was van andere activiteiten schuifelde een stoet van naar schatting 4000 be zoekers van 's morgens tien tot s avond tien uur langs de bonte vari atie aan stands in de schuur van Rab. Het evenement werd bewust in de „stille periode" gehouden, zodat iedereen de tijd had. Een Texels onderonsje dus, waarbij men vrijblijvend kennis kon nemen van de bedrijvigheid in Oude schild, dit alles in een gemoedelij ke sfeer, dus zonder opdringerig te worden benaderd. „Iets verkocht? Nee, maar dat hadden we ook niet verwacht. Als ondernemers in het dorp wilden we ons gezamenlijk presenteren. Nou, dat is aardig ge lukt", aldus Rab, bestuurslid van de organiserende Ondernemersve reniging Oudeschild. Bezoekers konden met eigen ogen constate ren dat het bedrijvenbestand in het vissersdorp steeds rijker en gevarieerder wordt. Vertier Om het vertier voor de passanten te verhogen had menig bedrijf een activiteit, prijsvraag of ander aar digheidje op touw gezet. Zo ver- Mannetjesputter Niels Leyen liet in Oude schild de spierbellen rollen. drongen doe het zeivers zich om de verschillende stukken hout uit gestald door Vissers Bouw- en Timmerbedrijf om te raden om welke soorten het ging. In de stand van smederij Hans Boom vermaakte vooral de jeugd zich met het hameren op de werkbank. Verder verdrong het publiek zich rond de studio van Kapsalon Co- rinne, waar de aandacht uitging naar de modellen in bruidsjapon. Bierbrouwer Harry Bonne vertelde met een brede grijns dat het zijn proeverij in de voormalige zuivelfa briek voor de wind gaat en de ver koop van Skuumkoppe boven verwachting verloopt. Bijna te goed zelfs, want de brouwer kan de vraag naar Texels bier maar nét aan en zal de komende maanden benutten om zijn voorraden weer op peil te brengen. „Veranderin gen? Nee, alles blijft voorlopig bij het oude. Maar door de ervaring die ik heb opgedaan, verloopt de bierproduktie wel steeds beter. Datzelfde lijkt op te gaan voor de vleesconserven van fabrikant Maurice Diks, die zijn marktaan deel in Nederland snel ziet groei en. De snoepjes in blik, die hij in Oudeschild als noviteit presen teerde, vonden slikvingerend af trek bij de jeugd. Ter opluistering van de beurs hiel den de muzikanten van Chaos en Just Married midden in de loods een sessie. Aarzeling was er even toen sportschoolhoudster Catheri ne Witte de microfoon overname en de omstanders uitnodigend een scheepsbel van 12,5 kilogram voorhield. Pas toen Niels Leyen als eerste zijn spierballen liet rollen, leek er geen houden meer aan en ging de zware bel van hand tot hand. Op de presentatie in Oudeschild was ook nog plaats voor het oude ambacht. In da stand van Kapsalon Connna trokken de bruidjes in het wit da aandacht Zwembad Molenkoog sluit zon dag het seizoen af met een wa terspektakel. De toegang is gratis. Het zal het laatste evene ment in het oude gebouw zijn. Deze winter worden een nieuw gebouw en peuterspeelbad aan gelegd. Zondag begint om 12.00 uur een recreatieve triathlon voor deelne mers van 10 tot 80 jaar. Dit om eens kennis te maken met het fe nomeen triathlon. De onderdelen zijn 250 meter zwemmen, 9 km fietsen en 2,2 km hardlopen. Men kan zich aanmelden bij de kassa van het zwembad. Om 13.15 uur is er een demonstra tie waterpolo van de zwemclub, gevolgd door de beroemde familie estafette om 15.00 uur. Elke ploeg moet uit vier deelnemers/sters be staan waarvan er minstens drie uit Zwem- en poloclub TX '71 houdt komend weekend op het terrein van zwempark Molenkoog het jaarlijkse kampeerweekend voor de jeugd. Omdat het zwembad in grijpend wordt vernieuwd staat het programma in het teken van de veranderingen. Leden, oud leden en andere belangstellenden worden zondagmiddag uitgeno digd een kijkje te nemen bij de ac tiviteiten. Na de opening op vrijdagavond om 21.00 uur worden voor de jeugd tal van spelactiviteiten op touw gezet. Zaterdag verpozen de kam peerders overdag in en rond het zwembad, 's Avonds staat een bonte avond op het programma met als climax een nachtelijke speurtocht over het eiland voor de jeugd van 14 jaar en ouder. Zon dag doet de organisatie in het slo- tonderdeel een beroep op de creativiteit en inventiviteit van de zwemmers. De opdrachten staan in het teken van de zwemclub en het vernieuwde zwempark. Vanaf 15.30 uur zijn de bouwwerken voor iedereen te bezichtigen. De organisatie rekent bij deze reünie bijeenkomst op de komst van veel oud-leden en andere belangstel lenden. hetzelfde gezin moeten komen (dus één gastzwemmer is toege staan). Ook hiervoor kan men zich inschrijven bij de kassa van het zwembad. Om 16.00 uur is het „Texelse Topglibber Kampioen schap". De deelnemers zullen in verschillende categorieën worden ingedeeld. De honden mogen weer te water vanaf 16.30 uur. Tussendoor vinden er allerlei ande re activiteiten te water plaats en mogen kinderen onder leiding van een kleurrijke clown het hele zwembad van een vrolijk kleurtje voorzien met stoepkrijt. Paul Kikkert (Texels Belang) ergert zich aan het geroeze moes op de publieke tribune tijdens de raadsvergadering. Het raadslid vroeg gister avond aan burgemeester Van Rappard of die de toehoorders in bepaalde gevallen tot stilte wil manen. Van Rappard ant woordde daar weinig voor te voelen. „Ik probeer een losse sfeer te creëren. Als het pu bliek reageert op wat er in de raad voorvalt, is dat niet zo erg. Het verhoogt juist de le vendigheid van de vergade ring. Zolang men maar niet met rotte eieren gaat gooi en..." Hij adviseerde Kikkert de mensen op de tribune rechtstreeks aan te spreken. Collega-raadslid Jan Koolhof (CDA) vergeleek de situatie met die van een voetbalkee per, die erop kan rekenen dat supporters achter zijn doel plaatsnemen. „Ze proberen je te beïnvloeden. Maar het kan ook wel eens humoristisch zijn." Ook Erna Eelman (VVD) nam het luchtig op: „Daar word je hard van." Bezoekers van de bedrijvenbeurs in Oudeschild buigen zich over de vraag om welke houtsoort het gaat lFoto Gerard ïïmmermBn) verkeerde keelgat geschoten. Om dat de manier waarop de Hors al vele jaren wordt gebruikt geen en kele bedreiging vormt voor de na tuurwaarden, was niet duidelijk waarom het rijk een dergelijke zware maatregel afdwong. Hoewel het college van b en w aanvankelijk bezwaar maakte te gen de aanwijzing, werd dit inge trokken toen de staatssecretaris beloofde een zogenaamde „be- heersoverleggroep" in te stellen. De actiegroep „handen af van de Hors", de dorpscommissie van Den Hoorn, Texels Belang, J.M. Engelvaart en D.J. Drijver hebben dat opgevat als een gebrek aan steun. Dat de houding van het col lege veel schade heeft veroor zaakt, bleek volgens hen uit een hoorzitting op het ministerie. Daar werd de opstelling van b en w uit gelegd als zou de gemeente volle dig achter de aanwijzing staan. Vertaling De tegenstanders hebben in een brief het college hun verwijt duide lijk gemaakt. De briefschrijvers willen liever dat het rijk alleen hoofdlijnen opstelt voor grote na- Plaatselijke regels voor bescher ming van grote natuurgebieden. Een groep voorstanders daarvan wil dat de gemeente er bij de mi nister op aandringt hiermee een proef te doen. De Razende Bol zou het onderwerp van het pro ject moeten worden. De beslissing van staatssecretaris Gabor om de Hors onder de Na tuurbeschermingswet te laten val len is veel Texelaars in het Jan Houter van het Vlielandse fietsverhuurbedrijf Jan van Vlie land wil op zijn eiland geen kaart jes meer verkopen voor rederij De Vriendschap. Mensen die vanaf ,luul„„,, Vlieland naar Texel willen, moeten tuurgebieden, maar dat op plaat voortaan boeken door contact op selijk niveau een op maat te nemen met Sil Boon op Texel, gesneden vertaling wordt ge maakt, waarin zaken als het voort- Groot ongenoegen is de reden van bestaan van historisch zijn besluit. Hij heeft niets tegen medegebruik door de eigen bevol- Sil Boon („In tegendeel, ik heb king worden opgenomen. Ze stel- voor hem een warm hart") maar |en voor aan te dringen bij de Dinsdag 20 september In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Four wed dings and a funeral". De raadscommissie voor wel zijnsbeleid heeft om 19.30 uur een openbare vergadering in het raadhuis. Onder meer wordt gesproken over het jaarverslag van de Stichting Welzijn Ouderen, leerlingen vervoer, warme maaltijdvoor ziening en de speelgelegen- heid bij het Paelwerck in De Mars. In d'Ouwe ULO houdt de historische vereniging Texel een bibliotheekavond, alleen voor leden toegankelijk; 20.00 uur. Woensdag 21 september In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Black cheque" (speelfilm Walt Disney) en om 19.00 en 21.15 uur Four weddings and a funeral". Het Katholiek Vrouwengilde opent het seizoen om 19.30 uur met een eucharistieviering in de R.K. kerk van Den Burg, gevolgd door een dialezing in de Witte Burcht, verzorgd door Harry de Graaf. De raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbe leid heeft om 19.30 uur een openbare vergadering in het raadhuis. Onder meer wordt gesproken over het bestem mingsplan buitengebied, de voortgang van fase III van het bestemmingsplan de Mars en de golfbaan bij De Krim. De Plattelandsvrouwen van de afdeling Texel hebben in de voormalige LBO-kantine een bijeenkomst, aanvang 20.00 uur. Mieke van der Spek houdt een lezing over „Onze voeding en gezondheid gezien vanuit de alternatieve genees wijzen". Donderdag 22 september In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Four wed dings and a funeral". De raadscommissie voor fi nancieel, economisch technisch beleid heeft een openbare vergadering in het raadhuis, aanvang 19.30 uur Onder andere komt de jaarre kening '93 met begroting '94 van de RST ter tafel en de ont wikkeling van Den Burg-West Vrijdag 23 september In Cinema Texel draait 19.00 en 21.15 uur „Four wed dings and a funeral". De cursus t'ai-chi-chuan (Cto nese bewegingskunst) van start. Info bij Paul var Mierlo, tel. 19706. Om 21.00 uur begint het kam peerweekend van de zwem en poloclub TX 71. Hoogwater te Oudescl# Di. Wo Do. Vr. Za. Zo. 20 21 22 23 24 25 Ma. 26 Di. 27 9.50 en 22.15i |4 10.25 en 22.17 10.34 en 22.30 11.04 en 23.15 11.35 en 23.37 11.00 en 23.00 11.20 en 23.00 11.20 en 23.27 Aan h^t strand is het ongeveer een eerder hoog water. De zon komt september op om 6.28 en en gaai der om 18 31 u. 19 sept volle m>i 21 september springtij. De film „Texel de Parel der wad deneilanden" van Herman van der Horst is bij EcoMare als video kopie (VHS) te koop. Als er vol doende belangstelling voor is. zal de 65 minuten durende film bij voorintekening niet meer dan f27,50 kosten. Geïnteresseerden dienen zich te vervoegen bij pr- medewerkster Margreet Sandee, telefoon 17741. De in de oorlog in opdracht van Teso gemaakte documentaire was de eerste film van Van der Horst. De „Texelfilm" was bedoeld om el ders in het land gedraaid te wor den gedraaid als reclame voor Texel. Dat is echter maar enkele keren gebeurd. Wel werd de film in de vijftiger jaren vele seizoenen el ke vrijdag vertoond in Texels Bio scooptheater, (de toneelzaal van De Oranjeboom, thans Chinees restaurant Azië) en trok vele dui zenden kijkers, zowel toeristen als Texelaars. Om er een avondvullen de gebeurtenis van te maken, droeg de toenmalige VVV- directeur Oskamp voorafgaand aan elke vertoning de Texelse le gende-De Strooppot voor. Romantisch Vooral de Texelaars zelf vonden de Texelfilm prachtig. Sommigen gin gen hem elk jaar opnieuw zien. Ze wisten op het laatst precies wat er kwam en konden hele stukken van het commentaar dat erbij werd gesproken, uit het hoofd opdreu nen. De film maakt op de heden daagse beschouwer een primitieve indruk, maar als de technische en tijdsomstandighe den waaronder hij werd gemaakt, in aanmerking worden genomen, was „Texel de parel der wadden eilanden" een product waarin de kwaliteit van de later beroemd ge worden Van der Horst herkenbaar is. De documentaire gaat vooral in op wordingsgeschiedenis, cultuur en natuur van Texel. Het had ook moeilijk anders gekund want an dere toeristische attracties kende Texel destijds nauwelijks. Boven dien was de maker (toen directeur van het Texels Museum) beperkt in zijn mogelijkheden, omdat veel terreinen op Texel door de bezetter tot „sperrgebiet" waren aangewe zen en dus niet toegankelijk wa ren. Vogelopnamen De vele fraaie opnamen van vo gels zijn niet gemaakt door Van der Horst zelf maar door Nol Bins- bergen. In de film komt zijn naam echter niet voor. De directie van EcoMare zal aan de nu uit te bren gen video-kopie titels toevoegen, waardoor de vermaarde vogelfoto graaf alsnog posthuum de eer krijgt die hem toekomt. De nationale Filmdagen die eind deze week beginnen in Utrecht, staan in het teken van Herman van der Horst. In verband daarmee wordt vrijdagavond a.s. door de NOS via Nederland III een docu mentaire over Herman van der Horst uitgezonden, aanvang 11.15 heeft schoon genoeg van de pro blemen die in voor- en naseizoen ontstonden als passagiers, die op Vlieland hadden geboekt, bij het Posthuis te horen kregen dat de tocht niet doorging omdat de Vriendschap wegens gebrek aan passagiers op Texel bleef liggen. De maat was vol toen dit gebeur de met een mensen die op Texel een begrafenis zouden bijwonen. Ze werden niet overgezet en Hou ter moest toen in allerijl regelen dat ze met de snelle Koegelwiek van Doeksen naar Harlingen wer den gebracht, vanwaar zij nog op tijd naar Texel konden reizen. Aanvankelijk was de kaartverkoop op Vlieland in handen van de VVV aldaar. Die stopte er volgens Hou ter mee omdat dergelijke proble men zich ook toen al voordeden. „Ik nam het toen over omdat ik die verbinding met Texel heel belang- rijlyvindt voor het toerisme en voor de eilandkontakten. Maar dit kon echt met langer". Volgens Houter treft Sil Boon geen blaam en moet voor de oorzaak van het escaleren in een andere Texelse richting worden gewezen. „Ik wil daar verder niet op ingaan". Menvereniging „Tussen, Wad en Duin" zal na de samengestelde menwedstrijd van a.s. zaterdag, zondag met de deelnemers een rondrit over Texel maken. Ook an dere aanspanningen zijn welkom aan deze rit deel te nemen. Gestart wordt om 11.30 uur bij „St. Anna" nabij Den Hoorn. Na afloop van de rit is er een geza menlijke maaltijd (denk aan de wintertijd). Wie zin heeft om mee te rijden, kan zich vóór donderdag avond 20.00 uur opgeven bij L. Eelman, tel. 12746. minister op een proefproject met De Razende Bol, zodat hun plan in de praktijk kan worden getoetst. Het college heeft veel waardering voor de briefschrijvers. „U denkt goed mee over het beheer van kwetsbare gebieden." Omdat de aanwijzing van de Hors onafwend baar was besloten b en w zich dan in ieder geval sterk te maken voor een beheersoverleggroep. „Dan kunnen we tenminste nog enige invloed uitoefenen op het beleid ten aan zien van het gebied." Tegen aanwijzing van De Razende Bol zullen b en w zich wel tot het einde toe blijven verzetten, want de Natuurbeschermingswet wordt gezien als een te zwaar middel, terwijl de bescherming van het ge bied al zeer goed is geregeld op plaatselijk niveau. Zondag houdt het IVN een e sie naar het natuur- en kun bied „De Nollen" in Den R Hier zal Arthur Oosterbaan rondleiding geven door dit i| stukje natuur. Deelnemers i melen op de boot van 14.0 en gaan gezamenlijk met de fiets naar het gebied. Bootk zijn voor de deelnemers zd excursie is toegankelijk voorl een. Waarschijnlijk is men irl boot van 17.35 uur terug opk Voor verder informatie tel. dl nl, i mi zwarte inkt van een opdril struktuur. Noordermeer i graag gebruik van de stei waarbij een vlakgei ''u' kalksteen zodanig wordt be dat alleen het betekendtU wordt afgedrukt. Zij werk schokken vindt hij. Onven m toon ItX Texel is een kunsteiland dat bol staat van de culturele activiteiten. Waar aan de vastewal de ene na de andere galerie moet sluiten, neemt het kunstaanbod op Texel alleen maar toe. Wethouder Nel Eelman Icultuurwas bijzonder te spreken over de brede interesse waarin de kunst zich op het eiland mag verheugen. Dat werd nog eens bevestigd door de grote be langstelling voor de nieuwste ex positie in Het Posthuys in De Koog die de wethouder zondag opende. Er waren werken te zien van schil der Dirk Breed, Herman Noorder meer en metaalwerken van Hubert Teschlade. Alledrie de kunstenaars die in het Posthuys exposeren laten in hun werk hun emoties sterk meespe len. Dirk Breed schildert polder landschappen zoals hij ze ziet en ervaart. Hij maakt ze nog leger en rechtlijniger dan ze al zijn en als er eens een mens in figureert dan is dat om deze nietig te maken te genover het hem omringende landschap. Het opvallendst in zijn werk is de kleurkeuzebijzonder opvallende kleuren die soms ont leend zijn aan de werkelijkheid en soms worden ingegeven door zijn gevoel. Ook in de voorstelling zien we die samensmelting van het be schouwende en het gevoelsmati ge; bestaande vormen als huizen worden gestileerd, andere vormen zoals wolken ontstaan vanuit de expressie. Vooral zijn kleine schil derijtjes zijn soms ware impressio nistische juweeltjes, vormen vervagen door stippeling waar door de poëtische kleuren nog be ter tot hun recht komen. Noorderveer Herman Noorderveer gebruikt zichzelf als inspiratiebron. Zijn ge dachten, ervaringen en emoties worden in situaties uitgebeeld waarin de mens bedreigd lijkt te worden door organische vormen. Het sinistere van zijn werk wordt versterkt door het kontrast tussen het zachtgrijze potlood waarin de mens wordt getekend en de diep- ud tegenover zijn werk staan te Tersti Hubert Terschlade schildek ie zelf zegt, met brons en vu koperen platen wordt mei op sommige plekken een rel brons aangebracht waan plaat wordt beschilderd en aangebrachte kleur wrft- manier van werken doet (JJJ denken aan het ontstaan wereld uit de chaos. Zip de schappen doen inderdaai aan oertandschappen, ruiJ. rept en indrukwekkend, ft terende kteurenkorri IVf verhogen nog eens het t ij] sche van de landscl Terschlade exposeert oi groot aantal kleine bronzen jes met veelal de mens als werp Deze zijn een minderexpressief dan zijns rijen door de soms wat al - leerde vormen en houding. Henk An Woensdag (morgen) begint het seizoen van het Katholiek Vrou wengilde met een door Harry de Graaf verzorgde lezing over de Pa poea's van Nieuw-Guinea, aan vang ca 20.30 uur in De Witte Burcht. Aanvankelijk zou de openingsa vond worden verzorgd door F. de Wit uit Wieringerwerf over blinde- geleidehonden, maar deze spreker is verhinderd. Traditiegetrouw wordt voorafgaand aan de lezing een Eucharistieviering gehouden in de kerk, aanvang 19.30 uur. Ook nieuwe leden zijn welkom. Aan introducées wordt een entree van f7,50 gevraagd. Kunstenaars Dirk Braad llinksl en Hubert Teschlade kijken toe hoe wethouder Nel Eelman de expositie in Het Ponk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2