(ritisch Landbouwschap Steunt „ruime-jasmodel" Familie Van Walree dol op spelletjes èn Texel a ïfSft m inelpunten Texelse Isndbouw bekeken TEXELSE C0URANT. sus patchwork Geen last van echte bommen lyslaan dicht Hoog bezoek voor mariniers Mok „Helderse burgemeester ook voorzitter gewest" Hout niet naar Texel „Vliegende winkels" moeilijk te weren oud Papier Filmclub verder met nieuwe naam te Bruijn hielp forket Garden Jazzballet gewestelijke raad van het xjbouwschap voor Noordhol- d wil de Texelse standsorgani- hs ondersteuning geven bij de itrhandelingen over het ime-jasmodel". Over de voor- ge inhoud van dit land- apsplan laat het Landbouw- up zich kritisch uit, maar ver- rilt wordt dat het plan oplos gen kan bieden voor diverse blemen waarmee de Texelse uiers worstelen. Vrijdag sprak delegatie landbouwbestuur- i hierover met hun Texelse col- is en het college van b en w. werd een kijkje genomen bij boerenbedrijven. „ruime-jasmodel" is de uit- tóng van de overeenkomst nvenant") die Gedeputeerde sn en het vorige college van b afgelopen winter hebben Dten. Afgesproken is dat bin- een bepaald gebied (Texel) bepaalde hoeveelheid natuu- «ikkeling moet plaatsvinden, dat gebeurt, wordt niet van naf (provincie of rijk) opge- maar mag men zelf plaatse- gelen. De praktische invulling art op Texel in samenspraak landbouw- en natuurorgani- Optimistisch ouder Daan Schilling toont desgevraagd optimistisch de haalbaarheid van het e-jasmodel". „Ik ben er van uigd dat we op Texel tot over- emming zullen komen. De ouworganisaties hebben met «al-brassband Walheim uit and, bestaande uit jonge anten treedt dinsdag 5 okto- i op het dorpsplein van De De 25 getalenteerde jonge- orden naar Texel gehaald Ie Koger ondernemersvere- i het concert hoeven de szich niet te vervelen. Er is hen een springkussen lig- bepaalde punten nog moeite, maar de wil is aanwezig. Ook de natuur beschermers hebben een positie ve grondhouding." Vorige week was de wethouder samen met burgemeester Willem van Rappard in Haarlem om de materie te bespreken met gedepu teerde Frans Tielrooy. „We hebben hem geïnformeerd over de stand van zaken. Tielrooy heeft ge luisterd en zal binnenkort reage ren; ik verwacht eind september of begin oktober." Als de betrokken Texelse partijen een akkoord bereiken en de pro vincie dat goedkeurt, heeft de rijksoverheid nog een vinger in de pap Texel zal als proefgebied er kenning nodig hebben van het rijk. Argusogen Het ruime-jasmodel trekt in Noordholland veel aandacht, om dat Texel hiermee in de provincie voorop loopt. „We volgen het met argusogen", zegt Hans Ghijsels, adjunct-secretaris van het Land bouwschap. „En ook met scepsis. We vragen ons af waarom GS en gemeente eerst met elkaar een overeenkomst zijn aangegaan, in plaats van eerst met de belangen groeperingen te onderhandelen." De bereidheid om mee te werken, heeft het Landbouwschap echter wel. Van deze kritiek ligt wethouder Schilling niet wakker. „Het is slim om je zo op te stellen. Maar zij be seffen ook dat ze moeten scoren, dat er resultaat geboekt moet worden. Bovendien hebben we op de eerste plaats te maken met de Texelse landbouworganisaties." Ghijsels beaamt deze laafste woorden. „Het is niet de bedoe ling dat wij op de stoel van de Texelse bestuurders plaatsnemen. Zij dragen de verantwoording, wij kunnen hen met onze kennis en kunde terzijde staan." Vrijdag is afgesproken dat de Texelse land bouworganisaties het Landbouw schap zullen uitnodigen voor een nader gesprek. Rondrit Behalve het Landbouwschap was ook de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling vrijdag pre sent. De Noord- en Zuidhollandse bestuurders kregen na een bijeen komst in het gemeentehuis een in teressante rondrit voorgeschoteld. Ook de wethouders Schilling en Poster waren daarbij aanwezig. „Doel was om problemen zoals natuurontwikkeling, relatienotabe- leid en werkgelegenheid in de praktijk te bekijken", zegt mede organisator Jan Koolhof desge vraagd. Volgens Ghijsels was het een nuttige trip: „Het is voor bestuurders goed om voeling te houden en de achterban heeft de mogelijkheid om ons een bood schap mee te geven." De eerste stop was bij het bedrijf van Hans Stark aan de Zanddijk. Centraal stond daar het beheer van grasland ten behoeve van Staatsbosbeheer. Gepraat werd ondermeer over de hoogte van de vergoeding. Bedrijf nummer twee was „Don Bosco", waar de ge plaagde eigenaar Arie van Zuylen tekst en uitleg gaf over de verzu- De Noordhollandse lendbounbeswurd.rs bijeen in de koeienstal op ..Don Bosco ringsproblematiek. Een naburig bosje bedreigde het voortbestaan van zijn boerderij, maar na het aantreden van het nieuwe college heeft hij weer hoop Mogelijk biedt een milieuvergunning perspectief. Het Landbouwschap opperde vrij dag echter te wachten op een al gemene maatregel van bestuur (AMvB). Volgens Koolhof zal over leg worden gevoerd met de advi „Schiet mij maar in de kerst boom. Ik snap er niets meer van." Overste Bakker van de lucht macht drukt zich kernachtig uit over de oefeningen die vrijdag en gisteren hebben plaatsgevonden op de Vliehors. Er werden 28 ech seurs van het Landbouwschap om ?Pu Vliehor®' Er «erden 28 ech- duidelijkheid te krijgen voor Van ï- b°mmen af9eworpen, maar op Ja uur van Texel was in tegenstelling tot eer Zuylen. Tenslotte deed het gezelschap het bedrijf van leliekweker Jac. Dijt op Westergeest aan. Onderwerpen van gesprek daar waren o.m. bouwmogelijkheden, de inzet van Polen, schade door hazen en ge wasbescherming. dere keren, merken. nauwelijks iets te iw I. van der Werf gaat een patchwork houden. Deze an handwerken stamt uit van de Amerikaanse emi- Belangstellenden kunnen haar aanmelden voor een f|van vier vijf middagen, zal in overleg worden ge- Ze is bereikbaar via tele- !759. ïrkers van het aanne- sdrijf Westerlaken begin gen met de herbestrating Ruyslaan. Het gedeelte fe Pelikaanweg en de be kom krijgt weer een egaal waarbij de bestaande opnieuw worden gebruikt, kzal acht weken in beslag Gedurende deze periode betreffende weggedeelte keer zijn afgesloten. V.l.n.r. Commandant Den Doop van de Joost Dourleinkazerne. de Franse generaal en generaal-maioor Spiekarman van Wezelenburg IR,K T,sa Gr„„, In verband met de toekomstige sa menwerking bracht de Franse ge neraal Briggen Le Pichon vrijdag een bezoek aan de Texelse Joost Dourlemkazerne. Hij werd begeleid door generaal-majoor der mari niers Spiekerman van Wezelen burg. Binnenkort komt ook een hoge Turkse militair naar Texel. Deze contacten zijn allemaal bedoeld voor het maken van afspraken over uitwisselingen. Er zijn ook al gespreken geweest met Portuge- sen en Spanjaarden. Steeds vaker wordt samenge werkt met eenheden uit andere landen in het kader van VN opera ties. Om dat soepel te laten verlo pen zullen de deelnemende landen ook vaker bij elkaar oefenen. De Texelse Joost Dourleinkazerne kan dus in de nabije toekomst nog va ker militairen van verschillende na tionaliteiten binnen de poorten verwachten. Engelse en Belgische bataljons doen Texel al regelmatig aan. Het zou logisch zijn dat de nieuwe burgemeester van Den Helder te vens het voorzitterschap van het gewest Kop van Noordholland ver vult. Met deze uitspraak gaf de Texelse burgemeester W. van Rap pard gisteravond tijdens een com missievergadering te kennen dat hijzelf niet als eerste in aanmer king wil komen voor deze momen teel vakante functie. De plaats kwam vrij na de benoeming van de Helderse burgemeester Gme- üch Meijling als staatssecretaris van Defensie in het nieuwe kabi net. „In principe was hij voor een hele termijn gekozen, dus is het lo gisch dat zijn opvolger de reste rende 3'/2 jaar vol maakt", aldus Van Rappard. „Daarnaast vind ik het doodnormaal dat de burge meester van de centrumstad ook voorzitter van het gewest is. De grootste heeft doorgaans de meeste contacten." Bij iedere oefening met 500 pon ders houdt de luchtmacht het hart vast. Nadat ruim een jaar geleden de ruiten op Texel rinkelden en er muren scheurden, is grote omzich tigheid betracht. De oefeningen met dergelijke explosieven zijn tot een absoluut minimum beperkt, maar om de piloten die naar oor logsgebieden worden uitgezonden toch optimaal voorbereid te laten vertrekken, moest toch af en toe met echte bommen worden ge gooid. TNO heeft een onderzoek in gesteld naar de oorzaak van de overlast. Vermoed wordt dat weersomstandigheden en luchtla gen ermee te maken hebben. Eind vorige week werd weer een live-weapon oefening gehouden, maar de slechte weersomstandig heden gooiden donderdag roet in het eten. Vrijdag werden rond een uur acht 500 ponders gegooid. Gistermorgen werden nog eens acht bommen afgeworpen en 's middags twaalf. Op het eiland gestationeerde luchtmachtmen sen met meetapparatuur re gistreerden gistermorgen lichte trillingen en een dof geluid, 's Mid dags en vrijdag werd echter nau welijks iets gemerkt. De gemeentelijke klachtentelefoon bleef dan ook doodstil. En dat ter wijl de luchtmacht iemand in het Texelse raadhuis had gezet om de bellers persoonlijk te woord te staan. Ook het 06 nummer van de sectie geluidshinder van de luchtmacht werd, tot grote opluchting van de fensie, niet gebeld. „Héérlijk", al dus een verbaasde woordvoerder. „We hebben nog steeds geen idee hoe het kan dat de ene keer de rui ten rinkelen en de andere keer nie mand iets in de gaten heeft. Maar we hebben het liever zo." Het Texelse strandjuttersgilde staat waarschijnlijk vergeefs langs de kust te wachten op een lading hout. Zaterdag zette de Russische vrachtvaarder Ivans- hadr zijn deklading overboord bij zwaar weer, maar de wind blaast de 350 kuub hout richting Ter schelling. Door zware zeegang kreeg de Ivanshadr even ten noorden van Terschelling veel water over de pakketten hout. Dit absorbeerde het vocht, waardoor het schip top zwaar dreigde te worden. De kapi tein besloot uit lijfsbehoud zijn waar aan de zee prijs te geven en waarschuwde de kustwacht. Omdat de positie waar het hout in zee was gegooid via de radio was doorgegeven, togen enige kotter- vissers op pad. Een kustwacht- vlieg tuig noteerde hun nummers, zodat ze bij thuiskomst werden opgewacht door de strandvonde rij. Of er ook Texelse vissers bij waren, wist het kustwachtcen trum in IJmuiden niet te vertellen. De voorspelling is dat de zuidelijke wind iets toeneemt en draait naar het oosten. De kans dat er alsnog hout op Texel aanspoelt is klein, al zijn er wel de nodige pakketten uiteengeslagen en kan het losse hout met stromingen alle kanten op gaan. DINSDAG 20 SEPTEMBER 1994 De gemeente heeft bijna geen mogelijkheden eenmalige verko pingen door overkantse handela ren te dwarsbomen. „We willen het wel. maar formeel mogen we ze niet weigeren", aldus burge meester Van Rappard. Hij zei dit gisteravond in antwoord op een vraag van VVD-raadslid Erna Eelman. De „vliegende winkels" zijn de Texelse middenstand een doom in het oog Het gaat om handelaren die één of meerdere dagen naar Texel komen, een zaal afhuren en bepaalde goederen te koop aan bieden. „Soms wordt dat aange kondigd als een liquidatie- verkoping, maar is het in werkelijk heid niet zo. Kunnen we niet terug houdend zijn met de verstrekking van vergunningen?", vroeg me vrouw Eelman. Dit laatste is ech ter niet mogelijk, omdat niet de gemeente, maar het rijk de ver gunningen afgeeft. Alleen als de verkoping wordt ge houden op een plaats waar dat niet mag, kan de gemeente het verzoek via een planologische pro cedure (bijv. artikel 17) afwijzen. Concurrentievervalsing is daarbij echter geen officieel te gebruiken argument. Volgens Van Rappard kunnen de plaatselijke ondernemers wel pro beren actie te ondernemen tegen de vliegende winkels. Bijvoorbeeld door geen ruimte beschikbaar te stellen. Pieter de Groot (D66) wees op de situatie in Nijmegen, waar de verkopingen aan banden zijn gelegd door ze nog slechts in één lokatie toe te staan. In Oudeschild wordt vandaag (20 september) vanaf 15.30 uur door „De Bruinvis" oud papier opge haald. leder wordt verzocht het papier tijdig gebundeld aan de straat te zetten. Cinema Paradiso" is de nieuwe naam waaronder de club van lief hebbers van bijzondere films op 11 oktober weer van start gaat. Voor komende winter staan diver se films op het programma. Leden krijgen een programmaboek waarin bijzonderheden staan over de te verwachten filmvoorstellin gen. De eerste dinsdag is gereser veerd voor „Un coeur en hiver", bekroond met een zilveren leeuw in Venetië. De regie is gedaan door Claude Monet. De voorstellingen van Cinema Pa radiso draaien op dinsdag 14.30 en 20.30 uur en op woensdag om 20.30 uur. In vakantieperiodes zul len er geen clubavonden zijn. Lid maatschap kost ƒ15,- per persoon. Nadere bijzonderheden of aanmel den kan bij Frits Nieuwenhuizen in Cinema Texel. 'enmeester Ed de Bruijn ^kend als coördinator van ""isch vliegonderdeel be- Qsweest bij de herden- 11 de operatie Market d» gealieerde luchtlan ding in de Tweede We il- "naakte deel uit van een "luchtleiders dat door de «nde Stichting Market "as gestrikt. „Bij vlieg- 5 is het toch een klein Iedereen kent elkaar en ,ord je dan al snel voor anient gevraagd." )"as dat 25 historische 1 een collectie die sinds Iniet meer in Nederland ftveest, zaterdag kort na 'Duur van Vliegbasis zouden opstijgen om k'sche route te volgen ■deer kasteel Heeswijk °eek. Het ging om ge tuigen als de Spitfire, a B 19 (vliegend fort), eanse jachtvliegtuig de Dakota en een pas ge- 'e Bristol Blenheim, een voor hen was het een teleurstel ling dat door het noodweer het merendeel van de toestellen aan de grond moest blijven. „Om 13.30 uur mochten de eerste twee groepen nog opstijgen voor een beperkte vlucht, maar voor de Da kota was het weer al te slecht. Even uitstellen ging niet, want al les was tot op de seconde gep land." Om het publiek toch nog wat te bieden, besloot de leiding na overleg enkele zeer ervaren pi loten toch een korte vlucht te la ten maken. Ondanks het weer ervoer De Bruijn de herdenking toch als heel apart. De bemanning van de Rus sische Dakota die zaterdag aan de grond moest blijven wilde aan het bezoek nog een tussenstop op Texel koppelen. Wegens de nattig heid zal dat niet gaan. Het vlieg veld is alleen open voor beperkt gebruik. Donderdag 29 september gaat in De Waldhoorn in Den Hoorn een tien lessen omvattende cursus jazzballet van start. Geoefend wordt van 19.00 tot 20.00 uur. De lessen beginnen met een uitge breide warming up op muziek en uiciineiiii, een Dreiae warming up op muziek en menwerper. Op het worden beëindigd met een dans. pektakel waren veel Inlichtingen en opgave bij Manda e's afgekomen. Ook Bergsma, tel. 19708. Twee stoelen op het dak en oma achterin. Zó kwam het Amster damse echtpaar Van Walree 25 jaar geleden voor het eerst naar Texel. De kennismaking beviel zó goed, dat Jur en Wil van Walree Inu allebei 701 jaarlijks terugkwa men. De Daf heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een luxe auto en de familie Plaatsman, die hen die eerste keer onderdak bood, heeft het logies met ontbijt al ja ren geleden ingeruild voor het comfortabele hotel „Rebecca". De liefde voor het eiland is echter altijd hetzelfde gebleven. Deze trouw kreeg afgelopen week een beloning, toen Ig en Mies Plaatsman de Amsterdammers een gratis verblijf in hun hotel aan boden. De verrassing was hele maal compleet toen ook de VVV-directeur en de Texelse Cou rant op de stoep stonden... Bijna was het allemaal heel anders gelopen, zo vertelt de familie Van Walree in sappig Mokums. Wil's moeder, die vroeger al vaak op het eiland vakantie vierde, wilde weer eens een bezoek brengen. „We prikten een naam uit het telefoon boek. Toen we de bevestiging van de boeking thuis kregen, bleek dat we met iemand in Den Burg, maar in Burgh-Haamstede hadden ge beld... We vonden het te flauw om af te zeggen en zijn dus maar naar Zeeland afgereisd. Achteraf was het nog een leuke vakantie ook. Maar het jaar erop keken we beter en boekten wél voor Texel." Verkering Ze belandden, op zoek naar een geschikt adres, in De Waal. Het toenmalige „Rebecca" bestond uit vijf kamers,( gemaakt in een woning plus schuur. Officieel stonden ze te boek met „logies met ontbijt", maar Mies Plaats man was bereid voor de gasten te koken. „Het was meteen goed en gezellig", aldus Jur van Walree. „Na 25 jaar kennen we eikaars wel en wee. We voelen ons hier echt thuis." De onderlinge band werd nog verstevigd door de kin deren. Tijdens de vakantie nam de familie Van Walree graag de doch ters Plaatsman mee naar het strand. Hun zoontje had als kind alras „verkering" met één van de meisjes. „Ik weet nog goed dat ik hem toen eens vroeg wat hij later wilde worden. Kennelijk aangesto ken door zijn Texelse vriendinnetje antwoordde hij: boer! Daar moest ik verschrikkelijk om lachen", her innert Jur zich. de Amsterdammers slechts één maal gedaan. Bij slecht weer rij den ze liefst de Texelroute. „En als het drie dagen regent? Ach, dan gaan we naar EcoMare, dat doen we ook elke vakantie. Of we be zoeken één van de dorpen." „Of ze doen een spelletje", vult Mies Plaatsman aan. Volgens de gastvrouw zijn de Van Walrees al tijd het middelpunt als in het hotel spelletjes worden gedaan. „Dat hebben we niet van een vreem de", zegt het echtpaar. „Oma, een keurige vrouw, voetbalde op haar tachtigste nog mee Ze was vooral gek van 'bakbal', een spel waarbij de bal in een vuilnisbak gegooid moest worden." Tijdens hun Texelse vakanties kun nen Jur en Wil van Walree bijko men van hun liefhebberij, het optreden als figuranten in films, reclamespots en opera's. Natuur lijk zijn daarover fraaie anekdotes te vertellen. Wil: „Jur speelde eens iemand die een zoute haring moest verorberen. Hij acteerde dat niet, maar at de haring echt op. Helaas voor hem moest die scène wel tien keer overnieuw. Die vis kwam hem op het laatst de strot uit..." De afgelopen 25 jaar hebben ze hun vakantie-eiland flink zien ver anderen. „De drukte is toegeno men en er zijn een rotonde en stoplichten bij gekomen. Maar toch houden we het gevoel dat in vergelijking met de stad de tijd hier heeft stilgestaan." Ruitenwissers Het echtpaar bezoekt het eiland steevast per auto. In de beginjaren was dat vaak een hele onderne ming. Zo knapten op de Pontweg eens de „bretels" -de banden- van het oude Dafje. „De koeien in het weiland sloegen pardoes op hol." Ook kwam het echtpaar eens in een oud model Renault naar het eiland. „Dat wagentje glom gewel dig, maar roestte als de pest. De achterklep wilde niet dicht en de ruitenwissers deden het niet. Toen we in een stortbui belandden, moest ik ze met touwtjes heen en weer bewegen..." Nog steeds speelt de auto een grote rol. Een fiets huren hebben IFoto Frans Hopman)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5