Cjrocn ^wartr jéxels in het Brede functie voor de amenleving bewaren" euwe koper voor De Lindeboom Straks mosselkweek in PEN-bassin? Riolering naar paal 9 maandag van start f 185,- Wampex op 28 oktober ummer de Pomp \orszel Texel proefproject verkeersveiligheid Haven Sil: hoop op vergelijk Combinatie met fietspad drukt kosten Veel prijzen voor Texelse schapen „Weekendkaart ongunstig voor eilandstudenten" TE X E LS E^COU RANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een Peacock-folder van en een HERFSTNIEUWS-folder met vele aanbiedingen van Slijterij Wijnhandel de Wit VERDER \T IN DIT lN w Tafeltje dekje voor meer ouderen w Teveel vergoeding voor wethouders? w Extra geld voor nieuw beleid w Druiven zijn zuur voor Marcel Hin Arco hoopvol naar Berlijn 7 Sterrenwacht: lezing getijden Wat gaat u deze winter doen? Texelse Uitkrant DYIVIO lOOO. De compacte portable labelmaker. ex. RICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10919 VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV. Parkstraat 10, 1c Den Burg, telefoon (02220) 62600 gniie/abonnementen telefoon (02220) 62600. sa Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, yi (02220) 62620, faxnr, (02220) 14111 ii buiten werktijd Harry de Graaf. Pelikaanweg 75, pg, telefoon (02220) - 17266. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan- huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse num mers /1,40. WELZIJNSSnCHTING TEXEL streven ernaar de culturele functie van het gebouw Texel te bewaren." Dat zegt directeur Groeneveld van iter B.V. uit het Friese Bolsward. de nieuwe koper van De Lindeboom. Streefdatum is om op 1 april 1995 jnd na een in- en externe verbouwing te heropenen. is een project en beleggings- tr B.V. ^■tkelings ^schappij. Er bestaan banden aannemersbedrijf Jorritsma B.V. De firma heeft ervaring ■et weer rendabel maken van falende projecten. Zo werd jsstadium Thialf in Heeren dat na de kostbare overkap- n de problemen dreigde te uit het slop gehaald. SSnster bij De Lindeboom is ^iten wil Groeneveld niet zeg- ,We hebben het pand ge en gaan er een formule op 5®n om het de kwaliteit te ge- Se het verdient. Dat geldt ook de Schoutenzaal en de iwburgzaal", vertelt hij. „Zo- e weten hoe we het zullen ikken, gaan we eerst met b en de RST praten." Formaliteit |ielde transactie in een verge ld stadium is, is de koop nog «lemaal rond. In verband met laillissement van Springers is toestemming van de er-commissaris nodig. We- vakantie is de curator nog ide gelegenheid geweest de lente deponeren. „Zuiver een lliteit", zegt Groeneveld. Hij loslaten dat de buitenzijde 3e Lindeboom in ieder geval losmetische en bouwkundige ^rdeling zal ondergaan. „Daar- loet u onder andere denken ffirplaatsing van de ingang een logischer plek. Ook zal aras worden aangepast aan Sjdgeest. Daarbij willen we ratlopen op plannen om de Groeneplaats aan te passen, idat laatste is natuurlijk een »an andere instanties." Ide binnenzijde van het statige law zal worden aangepast, jenwoordig zijn de eisen die een horecagelegenheid wor- Ijssteld iets anders. Met name deling zal logischer worden, 'het karakter moet behouden Isolatie fctneente heeft, tijdens de on- |<itdelingen met vorige gega- Klaas Fris, toezeggingen (ADVERTENTIE) jee 't ok hoord. Jaring s 76 worre en nag altied in de Taveerne an k Koog". |Ja.en Dirk en Dirk benne zo I met 'm dot ze nou al n prijs vraagd hewwe foor I1 trapliff ie' r®0*' gewoon bij Hlelke zijn. gedaan over een financiële bijdra ge voor geluidsisolatie van de Schouwburgzaal. Gesproken is daarbij over een subsidie van tweederde van de totale kosten, uitgaande van een maximum van f500.000,-. Of Sanster B.V. ook aanspraak zal maken op deze toe zegging wil Groeneveld niet be vestigen. „Zoals ik al zei maken we eerst een plan van aanpak. Als dat rond is gaan we naar de ge meente en de RST. Er moeten met die instanties een aantal zaken worden geregeld op gebied van vergunningen en bijdragen." Brede functie Volgens makelaar Paul Kuip van Texel Vastgoed B.V. wil Sanster graag in zee met één of meerdere Texelse ondernemers en zijn al contacten gelegd. Maar ook daar weigert Groeneveld op in te gaan. „Ons streven is veel door Texelaars te laten uitvoeren. Kijk, we besef fen dat De Lindeboom iets anders is dan een gemiddeld hotel op het eiland. Het heeft een brede functie in de samenleving en daarmee zul len we rekening houden." Klaas Fris, wiens kooppogingen vlak voor het seizoen definitief af ketsten, is in juli al eens benaderd door Groeneveld. „Ik gaf aan dat ik nog steeds geïnteresseerd ben in een deel van de exploitatie, want De Lindeboom heeft een stukje van mijn hart. Maar na dat eerste contact heb ik niets meer van hem gehoord. Verbaasd? Ja, wel een beetje. Maar hij is nog steeds welkom om me te bellen hoor.' Toneel Of er komende periode nog to neelvoorstellingen in de Schouw burgzaal zuilen zijn, is de vraag. B en w willen Texel aanmelden voor een verkeersveiligheidspro- ject. Het gaat om de hoofd infrastructuur, dus de verbinding tussen de zuid- en noordpunt van het eiland. Het rijk stelt subsidie voor aanpassingen in het vooruit zicht. Als de aanvraag wordt gehono reerd, zal eerst een onderzoek worden gedaan naar de knelpun ten. Ook de kosten voor deze stu die worden voor de helft vergoed. Het college wil echter nog wel een voorwaarde inbouwen. Als het on derzoek erg veel geld kost, doet Texel niet mee. Wethouder Poster heeft tegen de aanmelding gestemd. Hij vindt de financiële consequeties bezwaarlijk. De Musicalvereniging beraadt zich over een optreden in de Helderse Kampanje en Sint Jan denkt de hoge kosten voor de Lindeboom zaal (7150,- per repetitie-avondl niet te kunnen opbrengen. Huidige exploitant Raateland mag nog tot 1 januari de Schouwburgzaal ge bruiken. De officier van justitie heeft dins dag in Alkmaar met vertegen woordigers van provincie, rijkswaterstaat en gemeente Texel gesproken over eventuele strafvervolging van Sil Boon, die zonder milieuvergunning puin heeft verwerkt in zijn haven bij De Cocksdorp. Wethouder Daan Schilling bracht daarbij onder meer naar voren dat hij er niet aan twijfelt dat Boon te goeder trouw is geweest. Twee andere vergunningen die voor de havenaanleg nodig waren heeft hij wel aangevraagd en zonder pro blemen verkregen. Wat er nu verder gaat gebeuren, hangt mede af van een onderzoek dat een dezer dagen zal worden ingesteld naar de aard van de ma terialen die in de haven zijn ver werkt. Sil zelf is er zeker van dat het puin onschuldig van aard is en hoopt uiteraard dat hij niet zal worden gedwongen het materiaal te verwijderen, omdat de kosten die daarmee zijn gemoeid, door hem niet zijn te dragen. De Lindeboom en het terras, volgend jaar in een nieuw jasje? iFoto Archief Texelse Courant) Vrijdag 28 oktober gaat de jaarlijkse overlevingstocht Wampex van start. Contact personen van de groepen die willen meedoen, dienen zich aan te melden door te bellen: 02220-69354. Het wacht woord is „Wampex". Aannemer Volker Stevin die bezig is met de aanleg van het fietspad naar paal 9, start maandag ook met de aanleg van riolering naar het strandpaviljoen. Opdrachtge ver is Joop Vlaming, die de kosten geheel voor eigen reke ning neemt. Bedoeling is dat de persleiding aan de buitenzijde van het fietspad langs de Witteweg wordt ingegraven. Tot aanleg is besloten toen na enig pas- en meetwerk en de nodige onderhandelingen bleek dat het karwei met de werkzaamheden aan het fietspad kan worden mee genomen. Daardoor vallen de kosten een stuk lager uit dan de f130.000,- die er aanvankelijk voor was begroot en kwam een bedrag van f44.000,- uit de bus. „De kapitaalslasten zijn iets hoger dan de kosten die ik nu moet ma ken voor de afvoer naar het riool in Den Hoorn", rekent Vlaming voor. De totale lengte van de persleiding bedraagt ongeveer 2,3 kilometer. De riolering is nodig wegens een verbod op lozing van afvalwater in dë bodem, dat 1 juli 1995 door de overheid wordt opgelegd. Omdat met riolering van alle strandpavil joens op het eiland miljoenen gul dens zijn gemoeid, wees het college het ministerie van volks huisvesting en milieuhygiëne on langs op de problemen en vroeg om een uitzonderingspositie voor Texel. Hoewel de afdeling milieu nog geen officiële reactie binnen heeft, leidt Kees Witte uit informe le contacten af dat de het verzoek niet helemaal voor niets is ge weest. „Er gelden strengere voor schriften voor vaste paviljoens dan voor verplaatsbare, die toch wel wat minder afvalwater produ ceren." Als mogelijke alternatieven noemt Witte afvoer per tankwagen naar de rioolwaterzuivering of een eigen zuiverings installatie. „Het is nu aan de paviljoenhouders zelf om initiatief te nemen." srel vergadert drie weken ach- Püssloten deuren. Aannemer Volker Stevin werkt aan de voorbereidingen voor het fietspad naar paal 9. De jaarlijkse Purmerender ten toonstelling en veiling had enkele Texelse schapenfokkers onder de prijswinnaars. Bij de rammen ging het kampioen schap naar een dier van H. en K. Tjepkema, gefokt door C.M. Vee- ger. Een 1A-prijs voor een drietal ramlammeren was voor D. Kikkert. J. Eelman zegevierde in de rubriek schaap met twee ramlammeren. Reservekampioen bij de eenjarige viertallen ooien werd P.G. Kooi man. Een ram, gefokt door P. Ver- berne, tekende voor het vaderschap van een kampioens viertal ooilammeren. Overlegorgaan Waddeneilanden: Het Overleg Orgaan Wadden eilanden (samenwerkingsorgaan van de eilandgemeentenl zal bij de minister bezwaar maken tegen de geldigheidstermijn van OV weekendkaarten voor studenten. De weekendkaart is pas op vrij dagavond 19.00 uur van kracht, waardoor dus vóór die tijd niet gratis met de trein of ander open baar vervoer kan worden gereisd. Op de eilanden woonachtige stu denten, die vaak tijdig moeten af reizen om de boot naar hun eiland te halen, komen daardoor voor kosten te staan zodat zij slechter af zijn dan andere Nederlandse studenten. De betrokken eilandgemeenten zullen nog nader onderzoeken wat de financiële omvang van deze on billijkheid in de praktijk is en om welke aantallen studenten het gaat. De resultaten van dit onder zoek zullen te zijner tijd ook naar de minister worden gestuurd. Het Overlegorgaan vindt boven dien dat het bedrag van f100,- („ei landsnip") dat de eilandstudenten jaarlijks van de overheid krijgen als tegemoetkoming in de boot- kosten, aanzienlijk moet worden opgetrokken omdat de werkelijke bootkosten bij lange na met wor den gedekt. En dat terwijl de tege moetkoming is bedoeld als compensatie voor het feit dat de OV-jaarkaart niet geldt voor de waddenveerdiensten. "Leerlingenvervoer. De kilometer vergoeding voor het leerlingenver voer wordt per 1 januari 1995 gehalveerd. In verband met een aanpassing aan de modelverorde ning van de Vereniging voor Ne derlandse Gemeenten wordt voortaan 28,5 cent per kilometer vergoed. Drie Texelaars koesteren plannen om in het inlaatbassin van de PEN-centrale te Oudeschild mos selen te kweken. Ze willen dat doen volgens de hangcultuur, waarbij de mosselen niet op de bodem liggen maar zich vrij in het water bevinden, hangend in net ten aan lijnen en vlotten. Voordeel van deze methode is dat de mos selen van veel betere kwaliteit zijn: absoluut zandvrij en een be langrijk hoger visgewicht. Na de sluiting van de elektriciteit scentrale, wordt het inlaatbassin een geschikte plek voor deze cul tuur. Door de beschutting is de be drijfszekerheid groot en de omstandigheden waaronder de mosselen gedijen zijn enigszins beheersbaar. Drietal De initiatiefnemers zijn Flip Duin- ker uit Oudeschild (producent van visaas), zijn vriendin Cynthia Win kelman (bioloog) en garnalenvis- ser Theo Eilander. Zij zijn thans in onderhandeling met B en W. Daar hangt veel van af want de ge meente heeft een optie op het bassin en heeft dus het eerste woord wat de bestemming be treft. De eerste reacties van de ge meente zijn hoopgevend. Het inlaatbassin biedt voldoende ruimte voor mosselbedrijvigheid. De oppervlakte is vier hectare Bij vloed staat er 4,5 meter water in. Het bassin staat via een inlaatsluis in verbinding met de Waddenzee, waardoor het water bij elke vloed voor een groot deel wordt ver verst. Dit systeem is destijds ont worpen om er zeker van te zijn dat de centrale altijd over een voor raad koelwater zou beschikken. Bij ijsgang of extreem laag water, wordt de sluis gesloten en blijft er voldoende water in het bassin om recirculerend te blijven koelen. Voor de groei van de mosselen is aanvoer van voedsel- en zuurstof rijk water van fundamenteel belang. Deskundigheid Het drietal heeft de heer L. West broek uit Den Burg aangetrokken als adviseur. Westbroek heeft in het verleden veel te maken gehad met mosselkweek, met name met expierimenten op het gebied van kunstmatig verwateren. Kennis van zaken wordt ook ontleend aan de mosselkwekerij Neeltje Jans in Zeeland. Naast het kweken van mosselen zien de initiatiefnemers in het PEN-passin ook andere mo gelijkheden, bijvoorbeeld het ex perimenteel kweken van zagers, een zeer gewild aas voor sportvis sers. Ook aan het kweken van oesters wordt gedacht. Als blijkt dat het stichten van een kweekplaats in het bassin een haalbare kaart is, zullen Duinker c.s. een BV in het leven roepen. Het is de bedoeling dat daarnaast de huidige bedrijven van de be trokkenen gewoon blijven voort bestaan. (ADVERTENTIE) Cth ^mjrL. Jr 'tl la Lit hurt. Lange\ ty/P'h PRESENT Boek- en kantoorboekhandel Langeveld en de Rooy Parkstraat Den Buig Telefoon 02220 - 62610 F» 02220 MUI Helaas zijn de prijzen op de achter pagina van de folder van de Conner Tape Streamer en Microsoft office verwisseld. C. Veth verzorgt donderdag om 20.00 uur een lezing voor Volkssterrenwacht De Jager in het veldwerkcentrum De Slinger bij EcoMare. Titel is „Eb en vloed in de Noordzee en Waddenzee". En tree is f5,-, donateurs gratis. (ADVERTENTIE) Vrijdag 14 oktober a.s. verschijnt de Activiteiten voor het culture le seizoen 1994-1995 uiter lijk 30 september doorgeven aan de Welzijnsstichting, Postbus 143, 1790 AC Den Burg, fax 14300. Hoe com pleter, hoe beter! Advertenties kunnen wor den Ingeleverd tot en met woensdag 5 oktober bij de advertentiebalie van de Texelse Courant, Parkstraat 10, Den Burg (fax 14111, telefoon 62600). Drukkerij/Uitgeverij Langeveld en de Rooy Parkstraat 10. Den Burg Telefoon 02220 - 62600 F?x 02220 - 14111 I M ADVERTENTIE A~) PRESENT. I Boek- en kantoorboekhandel Langeveld en de Rooy Parkstraat 10. Den Burg Telefoon 02220 - 62610 Fax 02220 - 14111

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1