Weekend Uitbreiding van warme maaltijdvoorziening VOOR S Agenda F amilieberichten TEXELSE^? COURANT Duizend CD's verkocht Wat ik zeggen wou. „Luchtlandings oefening" Historie alcohol op Texel beschreven Collecte nierstichting Klaverjassen Voorlichting over landbouw en milieu Aandeelhouders kiezen geen president van 24 en 25 september 1994 Kerkdiensten zondag 25 september Weer een Uitkrant met cultuuragenda Radio Texel jQfiJ oud Papier Texelse concertprimeur Eerhart Dubbelkwartet e: VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1994 Van de CD Texel mijn eiland" van Maarten Koorn zijn er dui zend verkocht. Zoals door de producenten was beloofd, is een gulden per plaatje ter be schikking gesteld van de Stichting Nieuw-Guinea in De Koog voor de actie Stuur een Papoea naar school". De ABN/Amro bank deed daar nog f200,- bij, zodat zanger Maarten Koorn (links) woens dagmiddag een cheque van f1200,- kon overhandigen aan voorzitter Harry de Graaf van de Stichting Nieuw-Guinea. In het midden gnuivend John Smit, van wie het idee om het geld voor dit doel te bestem men, afkomstig was. IFoto Gerard TimmermanI tin (V n-fU.1» Bij het lezen van de TC van dins dag 20 september jl., viel mij toch wel een storende fout op. Gespro ken werd nl. over een geallieerde tuchtlandingsoefening, waar het over operatie Market Garden ging (17 sept. '44). Nu was Market Garden bepaald geen oefening, maar wel de grootste luchtlan dingsoperatie uit de geschiedenis, bekend als de slag om Arnhem. Er werd aan deelgenomen door 36.000 man. Enige zorgvuldigheid in deze dingen is zeker geboden, vooral ook met het oog op ko mend voorjaar wanneer het 50 jaar geleden is dat de opstand van de Georgiërs begon en wij op 4 mei de gevallenen herdenken en op 5 mei de bevrijding vieren. i W. (Sjeik) Bakker (deelnemer aan Helaas afgelaste herdenkings- sprong bij Kasteel Heeswijk). |Den Hoorn Drank in de man, wijsheid in de kan. Landelijk gezien slaan Texe laars aardige hoeveelheden alco hol naar binnen. Niets nieuws, want al in de vorige eeuw, toen het drinkwater niet altijd even be trouwbaar was, was alcohol een tamelijk natuurlijke aanvulling. Daarbij vond eind vorige eeuw de overgang plaats van een land bouw naar een industriële maat schappij. Dat pakte lang niet voor iedereen gunstig uit en sterke drank was voor velen een troost voor de financiële nood. Nan Huijsman van de Historische Vere niging deed diepgaand onderzoek naar onder meer de drankwet van 1882, accijnsheffing en alcohol- consumptie. Hij schreef zijn bevin dingen in het nieuwe nummer van de Historische Vereniging, dat voor ƒ6,75 verkrijgbaar is in de boekhandels. De uitgave bevat verder onder meer een reeks Tes- selse uitspraken. De Nierstichting viert een zilveren jubileum. Voor de 25stekeer gaan de collectanten de deur langs om geld op te halen voor nierpatiën ten. De stichting vraagt collectan ten die komende week week willen helpen met de inzameling. Het geld wordt besteed aan de be handeling (dialyse), transplantatie, onderzoek naar en verbetering van de kwaliteit van het leven van nier patiënten. Klaverjasclub De Cocksdorp/Eier- land start dinsdag het seizoen in het Eierlandse Huis. Nieuwe leden zijn altijd welkom. De bijeenkomst begint om 20.00 uur met een kor te vergadering. Circa 20.05 uur hoopt het bestuur met kaarten te kunnen beginnen. Deze eerste avond telt nog niet mee voor de competit ie. De eerste officiële speelavond is dinsdag 4 oktober. Het aantal ouderen dat gebruik maakt van de warme maaltijd voorziening breidt zich uit. De toename wordt veroorzaakt door de toenemende vergrijzing. In 1993 werden in de keuken van de „Gollards" 14.046 warme maal tijden klaargemaakt en lag het ge middeld aantal afnemers op 67. In de maand december werd een record aantal van 82 deelnemers bereikt. De raadscommissie voor welzijns beleid stemde dinsdagavond in met een voorstel om de container setjes (roestvrijstalen bakjes waarin de maaltijden worden ver voerd), met veertien stuks uit te breiden. Een voorstel om de kilometerver goeding voor de vrijwilligers te verhogen kreeg ook bijval. De groei van het aantal deelnemers houdt in dat er meer routes moe ten worden gereden en dat meer vrijwilligers nodig zijn, want de maaltijden moeten uiteraard wel warm worden aangeleverd. Het idee om de deelnemers een magnetron aan te bieden, waar door de maaltijden op ieder ge schikt moment door de afnemers zelf kunnen worden opgewarmd, levert volgens H. Schneider van de De milieuregelgeving in de agrari sche sector staat niet stil. Land bouwbedrijven moeten vóór 1 oktober een meldingsformulier in leveren bij de gemeentelijke afde ling milieubeheer. Als bij controle blijkt dat aan de regels wordt vol daan, is geen milieuvergunning nodig. Naar verwachting geldt dit voor 90 procent van de bedrijven. Over het hoe en waarom gaat een informatiebijeenkomst die dinsdag om 20.00 uur wordt gehouden in „Bosch en Zee". Vakorganisaties zoals het Platform Bloembollen teelt, Uitwaterende Sluizen en de milieupolitie zijn betrokken bij de bijeenkomst. De aandeelhouders van Teso kie zen volgende week vrijdag tijdens de jaarvergadering in „OnsGenoe- gen" een commissaris wegens periodiek aftreden van president commissaris Bob Bakker, die her kiesbaar is. De andere kandidaat is Koos Bremer uit Oosterend. In te genstelling tot wat velen blijken te denken wordt de herkozen of ge kozen commissaris niet automa tisch president-commissaris. Dat wordt later door de commissaris sen onderling uitgemaakt. HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 10.00 u. dienst in Doopsgezinde kerk. De Waal: 9.30 u. dienst in Den Hoorn. De Koog: 9.30 u. mevr. C. Vlaming uit Diemen. Den Hoorn: 9.30 u. ds. H.R. Betting; dienst samen met De Waal. Oosterend: 9.30 u ds. H.K. Fibbe; Heilig Avondmaal. Oudeschild: 11.00 u. ds. H.K. Fibbe; Heilig Avondmaal; m.m.v. Soli Deo Gloria. De Cocksdorp: 11.00 u. mevr. C. Vlaming uit Diemen. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. drs. N.B. Olde uit Kolhorn; 19.00 u. drs. N.B. Olde; uitz. via De Lichtboei. Oosterend: 10.00 u ds. J.J.N. Wilmink; 16.00 u. start zondag jeugdwerk aan de Slotskolk. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 en 16.00 u. dienst. Do. 29/9 19.00 u. ds. F. Harinck. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. 10.00 u. ds. L. Knipscheer; extra collecte voor Tessel- huus; dienst samen met hervormden; uitzending via De Lichtboei. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. ds. J. Visser. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za 19.30 u The Gospeltrain; themaviering; uitzending via De Lichtboei. Zo. 10.45 u. Herenkoor; uitzending via Radio Texel. De Koog: zo. 9.30 uur. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u „Hoe liefde tot uitdrukking te brengen in een wetteloze wereld." Wachttorenstudie: 11.20 u. „Kweek redelijkheid aan." Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen. Dokter W. Vos, Schilderend 38, Den Burg, tel. 12023. Verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging): Kruiswerk Kop van Noord-Holland, afd. Texel. Voor dringende verpleegkundige thuiszorg in het weekend buiten de spreekuren: 02230-50150. Spreek uur verpleegkundige thuiszorg (iedere werkdag 13.00-14.00 uur), tel. 13241. Spreekuur jeugdgezond heidszorg (iedere werkdag 8.30-9.00 uur), tel. 13241. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spreek uur zaterdag, zondag en maandag om 18.00 uur pre cies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg (bejaardenhulp en gezinszorg): Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen- 06-11 •Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. •Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. •Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute problemen met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechmek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069, b.g.g. 0652804779. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. •Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17,00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Stichting Welzijn voor Ouderen Texel een ander probleem op. De maaltijden dienen in dat geval op snelle wijze te worden gekoeld en daar zijn geen voorzieningen voor. Bovendien is een magnetron voor de deelnemers, waarvan hef grootste deel tussen de 80 en 90 jaar oud is, in veel gevallen een on bekend apparaat. De Warme Maaltijdvoorziening heeft sinds 1990 te maken gehad met stijgingen in de kostprijs van de maaltijden, die aan de klanten zijn doorberekend. Met ingang van 1 september is de prijs verhoogd tot f 8,- per maaltijd, per 1 januari 1995 zullen de kosten ƒ8,25 gaan bedragen. Ook dit jaar brengt de Wel- zijnsstichting de Texelse Uitkrant uit. Een belangrijk onderdeel hier van is de agenda met culturele activiteiten in het seizoen 1994-1995. Alle verenigingen, or ganisaties en personen die in herfst, winter of voorjaar iets or ganiseren, kunnen dat nog deze maand doorgeven. De agenda geeft een overzicht van (openbare) evenementen, lezin gen, cursussen, concerten, expo sities, tentoonstellingen, belang rijke wedstrijden, toneelvoorstel lingen, optredens, workshops, toernooien, enzovoort. Des te completer de agenda is, des te groter het nut voor zowel vereni gingen als bezoekers. De uiterste inleverdatum voor acti viteiten is 30 september. Ook acti viteiten onder voorbehoud kunnen worden doorgegeven. Liefst met een briefje (Welzijnsstichting, Postbus 143, 1790 AC Den Burg) of per fax (14300). Eventueel kan het ook telefonisch (15582 tijdens kantooruren). De krant wordt uit gebracht als bijlage bij de Texelse Courant op vrijdag 14 oktober. Vrijdag 23 september In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Four wed dings and a funeral". Zaterdag 24 september Om 9.00 uur begint bij mane ge Akenburg de samengestel de menwedstrijd. Uitgebreide informatie elders in deze krant. In de Ferever-zaal kan worden deelgenomen aan een proef- training judo. Iedereen is wel kom vanaf 10.30 uur. Zwem- en polovereniging TX 71 houdt onderlinge wedstrij den in zwempark Molenkoog, aanvang 10.30 uur. In het Krimbos bij De Cocks dorp wordt een paddestoele- nexcursiegehouden onder leiding van Arthur Ooster- baan. Verzamelen om 13.00 uur. bij hotel Molenbos. Dee- name kost f10,- p.p. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Blank Check" en om 19.00 en 21.15 uur „Four weddings and a funeral". In het kruisgebouw aan de Schoonoordsingel wordt een informatiemiddag over diabe tes gehouden, aanvang 15.00 uur. Toegang gratis. In EcoMare houdt Arthur Oosterbaan een dia-lezing over vogeltrek, aanvang 20.00 uur. Entree f5,- Het Eerhart Dubbelkwartet (vocaal ensemble) geeft om 20.00 uur een uitvoering in de Hervormde kerk van Ooster end. Entree gratis. Na afloop wordt een collecte gehouden. Dansclub Madira houdt een gezellige dansavond in de schouwburgzaal van De Lin deboom, aanvang 20.30 uur. Entree f5,- per persoon. Zondag 25 september Van 8.00 tot 10.30 uur houdt de sportvissersclub op het strand bij paal 12 een wed strijd, meetellend voor het Texels sportviskampioen schap. Bij Dijkmanshuizen gaat om 11.00 uur een surfwedstrijd van start. Inschrijven vanaf 10.00 uur. Om 12.00 uur gaat in zwem park Molenkoog een recrea tieve promotie-triatlon van start als onderdeel van het sluitingsprogramma. Verder: waterpolowedstrijd oud tegen nieuw (13.00 uur), familie estafette (15.00 uur), „topg- libber" (16.00 uur) en honden te water (16.30 uur). Op het land van J. Stroo aan de Hoofdweg in Eierland wordt de jaarlijkse ploeg- wedstrijd om het Texels kam pioenschap gehouden. Aanvang 13.00 uur. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Blank Check" en weddings and a furferal". Onder leiding van Arthur Oosterbaan maakt het IVN een excursie naar De Nollen in Den Helder. Vertrek met de boot van 14.05 uur. Schrijfster Yvonne Kroonen- berg geeft om 14.15 uur een lezing in de openbare biblio theek in Den Burg. Met mu ziek van The Small Buzz. Entree f10,-. Maandag 26 september In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Four wed dings and a funeral". De Stichting Texelse Sport raad heeft een vergadering de kantine van Ons Geno» gen; 20.00 uur. jjde Klaverjasclub Den Burg heef de algemene ledenvergadj £f1 ring in d'Ouwe ULO; 20,cj In de Hervormde kerk van Koog verzorgt W. Wiering dia-avond over Texel; 20.Q uur. In het zaaltje bij de Doopsg; zinde kerk wordt een U* huisbijeenkomst gehouder aanvang 20.00 uur. Mevroir, drs M. Hartog spreekt o-* „Jezus en de vroege Chas sidiem". Dinsdag 27 september In Cinema Texel draait opi 19.00 en 21.15 uur „Four we; In „Bosch en Zee" wordt ea milieuvoorlichtingsbijeen komst gehouden voor a riërs, aanvang 20.00 uur. Klaverjasclub De Cocksdorp Eierland vergadert in het Eie landsche huis. Daarna worfi'96 er gekaart maar nog niet voa de wintercompetitie; 20.0] enh Sier De afdeling Dialect van dj Historische Vereniging Texs komt om 20.00 uur in d'Ou we ULO bijeen. Ook niet-leder zijn welkom. Hoogwater te Oudeschili M Vr. 23 11.04 en 23.15 Za. 24 11.35 en 23.37 Zo. 25 11.00 en 23.00 Ma. 26 11.20 en 23.00 Di. 27 11.20 en 23.27 Wo. 28 - en 12.10 Do. 29 0.40 en 13.20 Vr. 30 1.54 en 14.40 Aan het strand is het ongeveer eenuu eerder hoog water. De zon komt september op om 6.28 u. en gaat o der om 18.31 u; 28 september laatst kwartier, 30 september doodtij l Oi De nieuwe winterprogrammering van Radio Texel is bekend. Iedere week kan worden geluisterd naar: Vrijdag 18.00 u Radio Texel Aktueel met Texels nieuws; 19.00-23.00 u. Radio, gevarieerd muziekprogramma. Zaterdag 9 00 u. Typisch Texel met de Texelagenda en weerbericht; 10.00 u. Bedrijven voor bedrijven met de vacaturebank; 12.00 u. Goedemiddag Texel, muziekprogramma; 14.00 u Jukebox, muziek, 16.00 u. Elec tric; 17.30 u. The Musiccube, populaire muziek; 19.00 u. De dansbare 21 met dansbare discomuziek; 21.00 u. Vroeg naar de kroeg, eigentijdse muziek. Eerste zaterdag van de maand: 20.30-24.00 u. 1001 vragenspel, fami liequiz Zondag 9.00 u. Klassiek op zondag, klassieke mu ziek; 10.00 u Kerkdienst, steeds uit een andere kerk op Texel, 11.00 u. Vlaswiek, muziek en poèzie; 12.00 u Natuurwijzer, over de Texels natuur; 13.00 u. Nieuws en achtergronden; 14.00 u. Goud van Naud met het eerste uur Nederlandstalig; 16.00 u. Sportlokaal met sportverslagen en in terviews, 18.00 u Time Travelling, muziek door de tijd; 19 00 u. Radio Texel Top 20, jongerenprogramma, 20.00-21.30 u. Ille gal Hip Hop and Rap. Maandag 18.00 u Symphonica, klassieke verzoek platen; 19.00-20.00 u. Radio Texel Cultu reel, signalement. Eerste en derde maandag van de maand: 19.00-20.00 u. Bij elkaar geraapt, geva rieerd muziekprogramma. Dinsdag 18.00 u. Bonte dinsdagavond, verzoekpla ten voor ouderen, 19.00-20.00 u Tot achten. Tweede dinsdag van de maand recht streeks en integraal: 19.00 u. Raad en Daad met nieuws over de Texels politiek; 19 30-23.00 u. Raads vergadering vanuit het gemeentehuis. Woensdag 18.00-18.15 u. Radio Texel Aktueel, nieuws uit kerk en religie; 18.15 u. Eigen wijs geestelijk kinderprogramma; 18.30 u. Onder de toren geestelijk programma; 19.45 Gelezen verhalen 1 keer per maand West-Fries; 20 00-22.00 u. Reggae on the move, muziek. Donderdag 18.00 u. Country Time, muziek; 19.00-20.00 u. Radio Texel Aktueel met Texels nieuws. Voor en na de Radio Texel uitzendingen Radio 10 Gold. Texel krijgt de primeur van het nieuwe repertoire van het Eerhart Dubbelkwartet. Het vocale en semble, met o.a. Loes Bakker (fluit) en Dia Wassink (basso contimio) geeft zaterdag om 20.00 uur een concert in de Nederlands Her vormde kerk in Oosterend. Het kwartet onder leiding van diri gent Bert Schreuder bestaat uit twee sopranen, twee alten, twee tenoren en twee bassen. Er wordt uitsluitend a cappella muziek ge zongen. Het programma orl» werken van Palestria (geest en Orlando di Lasso (geestelij *ei wereldlijk), als herdenking var 400e sterfjaar van beide cot nisten. Verder zes liederen Brahms. Toegang is gratis, iv loop is er een collecte. Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 3. Schilderend, Keesomlaan, Em- malaan, Haffelderweg, Ada van Hollandstraat, Pieter van Cuyck- straat en Elemert. Hij overnacht in veiligheid bij een almachtig koning Psalm 91 Met intens verdriet delen we u mede dat we, ondanks onze hoop op enig herstel, afscheid hebben moeten nemen van mijn man, onze vader en grootvader Pieter Bakker 30 januari 1923 t 20 september 1994 Den Burg: P. Bakker-Groenewold Middenmeer: Jan en Ans Ard en Miriam Haarlem: Martha en Fried Esther en Jasper Richards Landing (Can): Gonny en Steve Heidi en Jan Port Perry (Can): Hiddy en Piet Peter, Arian en Christa Den Burg: Peter en Ineke Hidde Boogerd 30, 1791 GX Den Burg In de liefde die we voor hem voelen, gunnen we hem zijn rust. Gelegenheid tot condoleren op vrijdag 23 september van 19.00 tot 20.00 uur in „De Poort", bij de Gereformeerde kerk, Elemert, Den Burg. De Dienst van Woord en Gebed wordt ge houden op zaterdag 24 september om 14.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna de teraardebestelling aansluitend zal plaats vinden op de algemene begraafplaats te Den Burg. Na de teraardebestelling is er tevens gele genheid tot condoleren in het uitvaart centrum. Wij zijn bedroefd om het voor ons onverwachte overlijden van onze broer, zwager en oom Pieter Bakker Dat hij mag rusten na zijn gedane arbeid. Nijverdal: Den Burg: K. Bakker C. J. Bakker-Boogaard J. Keijser-Bakker G. A. Keijser neven en nichten Verslagen zijn wij door het plotseling over lijden van onze voorzitter van de commis sie van beheer en oud scriba van onze gemeente. Dhr. Piet Bakker We zullen hem erg missen, maar weten o, wie hij zijn vertrouwen stelde. Ps. 91:2 Mijn toevlucht en mijn vesting mijn God op wie ik vertrouw Kerkeraad en Com. van Behee - Geref. kerk Den Burg Jan Agter en Ivonne Visser zullen op vrijdag 30 september 1994 om 14.15 ut het gemeentehuis te Den Burg elkaar het ja-w geven. U bent van harte welkom op onze receptie in Hl Jjj Tatenhove, Bosrandweg 202 te De Koog, waar u tussen 19.00 en 20.30 uur kunt feliciteren. Ons adres: Duinroosstraat 10, 1796 BJ De Koog. Johnny Drijver en Mariëlle Kuiter gaan trouwen op vrijdag 30 september a.s. 13.30 uur in het gemeentehuis van Den Burg De kerkelijke inzegening is om 14.30 uur w Gereformeerde kerk te Oosterend. Van 19.00 tot 20.30 uur is er gelegenheid ons feliciteren in de „Bijenkorf". Ons adres is: Cor Bremerstraat 7, 1794 AX Oosterend. Geheel zonder boterbrief deelden wij 15 jaar leed en lief maar op 30 september van dit jaar worden wij officieel een paar Hans Westdorp en Ankie Hooijschuut geven elkaar het ja-woord op vrijdag 30 septj ber, om 15.00 uur in het gemeentehuis te Burg. U kunt ons feliciteren van 19.00 tot 21.00 W Partycentrum Calluna, Schumakersweg 3, De Koog. Ons adres blijft: Slufterweg 2, 1795 KP De Cocksdorp, telefoon 02220-11311. Kadotip de Se. He ich col 14 -i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2