appy Hour: controle -falie horecabedrijven WK Berlijn „dood of voor Arco gladiolen" Verzuringsproblemen jagen boer op kosten Landbouwer: waterpeil moet eerder omlaag 8 Sport (ORT Texels TEXELSE y COURANT annende finales oor Heri Hodie Afzwemmen Zware simultaan voor schaker Dros Cursussen in Witte Engel Bridgecursus Surfwedstrijd Veehouder doet beroep op gemeente Heren Mareis sterk van start Hekwerk voor wielerbaan Waterschap bestrijdt kritiek Eilandcompetitie Volleybal Kampioenen Koogerslag Ruilavond Eten in het Proefkonijn Hoornder ouderen maken bustocht Werklozengeld voor cursussen Geef Max de zak! VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1994 nkort zullen alle Texelse ho- yedrijven aan een groot- ipse controle worden worpen, om vast te stellen ,everre zij voldoen aan de jjjke eisen op het gebied van ihygiene en (brand)veilig- Omdat het om een efficiën- ecombineerde actie gaat. deze de naam Happy Hour jgen. ioreca'moet niet alleen wor- -^ledacht aan echte hotels, ca- en restaurants met een vergunning, maar aan tal van e „inrichtingen" die volgens il onder dit begrip vallen, zo- verenigingsgebouwen, cam- strandpaviljoens, kiosken, kantines, pensions enz. Op gaat het om een paar hon- objecten. Daarbij wordt prio- gegeven aan 3-inrichtingen die behoren n bedrijf voor verblijfsrecrea- Chjhet bijzonder bedrijven waar grote publieksconcentraties den. B en W hebben de loka- jernemersorganisaties op de :e gesteld van de actie.Aan \jj nd van uitgebreide checklists Ta srden gecontroleerd of is vol- weken lang werd op de ten- len achter het Eierlandse gestreden voor de clubkam er schappen van Heri Hodie. 1 wat minder grote deelname erleden jaar deed aan de ge- iu heid geen afbreuk. Het enige em voor de wedstrijdleiding het aanhoudend slechte in de tweede week, waar- het wedstrijdterrein meer op rwembad leek dan op een sbaan. Door tijdige vermin- gvan de regen en enig dweil- werden de banen weer telbaar gemaakt en kon het programma toch doorgang de dames enkel liet een spannende finale zien: Mieke fent en Ria Zoetelief waren elkaar gewaagd en pas na F uur en drie kwartier spelen I de laatste de partij in haar Jeel te beslissen, heren enkel moest een door engheid en een bloedneus jgde Koen v. Bommel de titel rik Balkhoven laten. De laat- sagde er ook in zijn titels van jaar in de heren dubbel a mix te prolongeren en werd ook dit jaar driemaal men. jeugd was een goede stij- ran het spelpeil en een vrij deelname te constateren. werd de jeugd voor het tussen de overige wedstrij- rtgedeeld om ze beter in de N gstelling te plaatsen. In deze slaagde men en tijdens de «treiking was de vereniging ong tot oud vertegenwoor- De inmiddels traditionele sue vormde daarna een zeer tolle afsluiting van dit spor- evenement. Uitslagen l Ria Zoetelief 2. Mieke v.d. Bent; Jolanda Stark 2. Nanda Meyer; [rik Balkhoven 2. Koen v. Bommel, Balkhoven/K v Bommel 2. Frans Stolk, DD 1. M. vd. Bent/Ditte '"P 2 R. Zoetelief/Els Ooyevaar; E Balkhoven/R. Zoetelief 2. Rob- Mieke v.d. Bent. ju 13-16 jaar: 1 Ton Dubbelt 2. fcnBraven; meisjes 13-16 jaar: 1. In- $2. Jeanine Boon; jongens 10-13 Ijarko Stolk 2 Dick Hooyschuur; 110-13 jaar. 1. Sarah v.d. Vliet 2. vd. Beek; meisjes 8-10 jaar: 1. Jo- 'tetdorp 2. Saskia v.d. Beek. ticlub TX'71 heeft diverse "ens voor zwemdiploma's ge ien. De geslaagden zijn: daan op voorschriften die gericht zijn tegen stankhmder, geluidso verlast, hinder en gevaar door af valstoffen, luchtvervuiling, bodemvervuiling, brand- en ont ploffingsgevaar, enz. Als er wat mis is, wordt meteen bepaald wel ke maatregelen moeten worden genomen en welke maximale ter mijn daarbij wordt toegestaan. Texels kampioen schaken Jaap Dros had het maandagavond niet makkelijk tijdens de traditionele simultaan, ter gelegenheid van de opening van het seizoen. Maar liefst zestien tegenstanders na men plaatst achter de borden om het Dros moeilijk te maken. Het begin was hoopvol, want al snel had Dros in Jeroen Drabbe zijn eerste slachtoffer te pakken. Maar de stand op de borden be loofde niet veel goeds. Roel Rieg- man was de eerste die daarvan profiteerde en de winst kon bin nenhalen. Op sommige borden moest Jaap Dros alle zeilen bijzetten om nog overeind te blijven. Zijn geweldige behandeling van het eindspel le verde toch de nodige punten op. Tegen de sterke Rus Victor Chere- chenko en tegen Jaap de Wijk moest Dros echter in het stof bij ten. Nadat hij remises had moeten toestaan aan Rinus Vittali en Frans Eijgenraam bleef uiteindelijk alleen nog Taeke van Lingen over. In een alles of niets poging liep Dros te gen een listig mat op, zodat hij in vier schakers zijn meerdere moest erkennen. Toch haalde Dros, met tien overwinningen op zak, een al leszins acceptabele score van 69%, maar daar was hij zelf toch niet geheel tevreden mee. De overwinningen werden door Dros behaald tegen: H. van Barne- veld, Willem van de Rijke, Sieme van de Geest, Maarten Bol, Paul Eelman, Ali Naderi, Thijs Witte, Gerard Zoetelief, Jan Willem Bak ker en Jeroen Drabbe. In atelier De Witte Engel in de War moesstraat starten de komende week vijf cursussen. Saskia Gaas beek doceert 26 september over poppen van sprookjeswol. 26 sep tember worden poppen in her fstkleuren gemaakt met uiteen lopende moeilijkheidsgraad. Een cursus die dinsdag 4 oktober start, staat in het teken van kerst poppen en het gebruik van tradi tionele kleuren. De cursus duurt 7 avonden. Vrijdagmorgen 7 oktober leert Ineke Valliant uit Zeist hoe met verschillende vormen van patchwork mooie resultaten kun nen worden bereikt. Inlichtingen tijdens openingsuren of telefo nisch: 13644. Uitslagen Ontspannen bereidde Arco zich de laatste weken voor Zondag is het echter d'r op of d'r onder Als zondagochtend het startsein voor de marathon van Berlijn klinkt, sprint Arco de Graaf er vandoor. Met alle geweld wil de Texelse rolstoelatleet zorgen dat hij in de kopgroep zit. ,,Als je niet gelijk mee gaat, kom je er in onze sport later niet meer bij. Ik zal er daarom hard tegenaan gaan en zie wel waar het schip strandt. Het wordt de dood of de gladio len." De wedstrijd in Berlijn geldt tevens Bridge moeilijk? Leden van Bridge club Alert uit Oosterend vinden van niet. Dat komt omdat ze een cursus voor beginners hebben ge volgd, die bij voldoende belang stelling opnieuw van start gaat. Docent Piet ten Hoeve maakt de spelers tijdens tien tot vijftien les sen deelgenoot van de geheimen van het kaartspel. De lessen zijn op donderdagavond in De Bijen korf. Het lesgeld bedraagt ƒ50,-. Wie enthousiast geworden het lid maatschap van Alert ziet zitten, hoeft dan alleen nog het inschrijf geld te betalen. Informatie bij Anja Koot (tel. 18283), Ankie de Klerk (18582) of Piet ten Hoeve (18268). Zondag houdt de Windsurfclub Texel een surfwedstrijd bij het surfstrand te Dijkmanshuizen. De ze slalomwestrijd, de laatste van dit seizoen, telt mee voor de com petitie om het clubkampioen schap. Inschrijving vanaf 10.00 uur in de kantine van de windsurf club. De start is om 11.00. De wedstrijd is ook toegankelijk voor surfers die geen lid zijn. W zwemmen I Anna Kikkert; He- Knaap aWtet II: Karin Zwaneveld. II: Yrene Wassink; Imme K. **Ammen I: Meiion v. Abs, Cathelij- 95lvaart, Bettine Schraag; Jojanneke ^'Gen; Tamara de Lang; Esther v.d. ^gitta Witte; Anna Kikkert; Boite *nia Ellen. ^sche Zwemslagen I: Martina Bar- S"none Toorenburg, Nora Terpstra; :«n Zijm; Frida Buysman; Hans Zijm; «vd. Zwaag; Stephan v. Maldegem; foaneveld; Elise Dijkshoorn; Amka Jolanda Ellen; Nelda Eelman; Ed- "aneveld, Sebastiaan Ran; Jessica ïl' Leandro v. Karsen; Dominique Gember: III: Madeion den Brole, Eline ^emvaardigheid II: Diede v. Abs; '°v. Karsen; Zwemveardigheid I: Ta king, Reddend zwemmen II: Brit- Basisdiploma: Pim Lexmond; '''Ulemse; Simone de Wit; Jeffrey 'kmon Noorlander; Monique de Marcel Hin van de Spangerweg, wiens rundveehouderij in een ver- zuringsgevoelig gebied ligt, vindt het niet terecht dat hij moet op draaien voor de extra kosten voor de bouw van een zogenaamde Groen Label-stal", die nodig is om zijn bedrijf levensvatbaar te houden. Het beroep dat hij deed op de gemeente, werd door de raadsleden woensdagavond met gemengde gevoelens ontvangen. Hins bedrijf is een van de 25 vee houderijen in de buurt van een ver- zuringsgevoelig natuurgebied. Om de uitstoot van ammoniak te be perken mag de agrariër alleen uit breiden met een „Groen Label-stal". Daarin zijn voorzienin gen opgenomen waarmee de uit stoot met zeventig procent wordt beperkt. In zijn geval gaat het om een stal voor honderd stuks groot- vee en belopen de extra kosten zo'n anderhalve ton. Z'n huidige stal stelt hij buiten gebruik, het geen een forse kapitaalvernieti ging betekent. „Ik kom door dit alles in een oneerlijke concurren tiepositie ten opzichte van colle ga's die gevrijwaard zijn van deze kosten." Toch acht hij de uitbrei ding van zijn bedrijf nodig om de continuïteit te waarborgen. Reacties Het bedrijf was er al vóórdat het gebied als verzunngsgevoelig ge bied werd aangemerkt", stelde Er na Eelman (VVD). „Dus als er geen alternatieven zijn moeten we toch kijken of er manieren zijn om te helpen." Een bijdrage in de kosten door de gemeente, zoals Jan Koolhof (CDA) en Rinus Kui per namens de landbouworganisa ties voorstelden, vond geen gehoor bij opposant Dirk Terpstra (PvdA). Het is niet de bedoeling dat gemeente of provincie op draait voor de kosten van milieure gelgeving die door het rijk is opgelegd." Pieter de Groot (D66) vond niet dat de moeilijke positie van de landbouw een voor keurspositie rechtvaardigt. Zodra het over de boeren gaat draaien we ons in alle richtingen om ze te gemoet te komen, terwijl andere sectoren zich aan de regels moe ten houden." Wellicht is de dure stal niet nodig, als Texel op gebied van ammonia- kwetgeving een uitzonderingspo sitie krijgt. „Wacht eerst eens af hoe eventuele gebiedsgerichte saldoberekening zich ontwikkeld. Dat heeft wel degelijk een kans", stelde Dick Drijver (Texels Belang) voor. Onverkoopbaar Mocht de zaak niet tot een oplos sing komen, sluit Hin niet uit dat hij zijn bedrijf naar elders moet verplaatsen. Volgens insiders zijn op Texel momenteel vijf melkvee houderijen vrijwel onverkoopbaar wegens de verzuringsproble- matiek. als wereldkampioenschap, zodat alle toppers van de wereld aan de start zullen staan. Samen met zijn maat Iwan van Breemen, die diver se keren in het jaarlijkse trainings kamp op Texel present was, zorgt Arco voor de Nederlandse in breng. De zwaarste concurrentie komt uit Zwitserland, Frankrijk, Amerika, Zuidafrika en Australië. Ook de thuisrijdende Duitsers mo gen niet worden onderschat. Hard getraind Aan een prognose waagt de Texe laar zich niet. Zijn persoonlijk re cord staat op 1 uur 28 minuten en 15 seconden. Toen hij dat twee jaar geleden in Zwitserland vestig de, behoorde hij daarmee tot de snelste wheelers ter wereld. Na dien wist Arco de marathon ech ter niet meer onder de 1.40 uit te rijden. Toch rekent hij er op, dat hem dat zondag wèl lukt. „De laatste maanden heb ik hard en ef fectief getraind. Bovendien heb ik baat bij m'n nieuwe stoel." Een voordeel was ook dat de Texelse sportman zich zonder financiële Zowel de dames als de heren van basketbalvereniging ,,De Mareis" speelden zaterdag hun eerste competitiewedstrijd van het sei zoen. De heren weerden zich het best. Dat de snelle speeldatum als een verrassing was gekomen, was bij de dames goed te zien. Voor het eerst in de tweede klasse maakte dat ook de onzekerheid meespeel de. Het werd een stroeve wed strijd waarbij het met name in de afronding misging. Ondanks een geringe achterstand bij de rust (10-5) en beter spel in de tweede helft, wisten de dames het tij niet te keren. Het werd uiteindelijk 25-15 voor B.V. Enkhuizen. Top scorer werd Odiele Nitzsche met zes punten. Anders was het bij de heren. Ope nen tegen de kampioen van vorig jaar leek niet echt gunstig. ZAP-2 uit Anna-Paulowna werd echter bij vlagen weggespeeld. Een solide verdediging stond aan de basis van een ruime overwinning. De veelzijdigheid van Paul Inpijn en de schotvaardigheid van Martin Koe nen (27 punten!), brachten De Mareis na een ruststand van 24-20 naar een overwinning van 52-34 overwinning. Volgende wedstrijd dames: 24 september 18.00 u. tegen Ste- debroec in Den Helder. Volgende wedstrijd heren: 24 september 19.00 u. tegen Pottenwinkel in Den Helder. Een deel van de wielerbaan krijgt een nieuw hek. Dat gebeurt in de bocht bij het C-veld van Texelse Boys, waar een soort doorgang is ontstaan. De boomsingel wordt op die plaats ook hersteld. Dit kost de gemeente ƒ5000, Doordat meerdere verenigingen dicht bij elkaar zitten, ontstaan af en toe gevaarlijke situaties. Hele maal daar op de wielerbaan met hoge snelheid wordt gefietst, wat risico's met zich meebrengt voor overstekende mensen of dieren. Maar het is te duur om de hele baan van een hek te voorzien. (Foto Frans Hopman) zorgen kon voorbereiden. „Mijn sponsor de Texelse Wolonderne ming vergoedt alle reiskosten en overnachtingen. Als ik dat van mijn salaris had moeten doen, zou ik niets overhouden en had dit dus niet gekund." Vorm Dat hij nog tot topprestaties in staat is, bewees Arco op 30 augustus j.l., toen hij Nederlands kampioen halve marathon werd. De weken erna waren spannend, want hij moest zijn vorm vast zien te houden. Zondag zal blijken of dat is gelukt. Ook de omstandigheden kunnen een rol spelen. „Bij nat weer krijg ik kramp in mijn armen. Liefst heb ik lekker nazomer-weer, een graadje of twintig, dat is goed voor de spieren." Dinsdag keert Arco weer terug op Texel. Hopelijk met gladiolen... dinsdag 27 september Veld A: mannen: 18.30 RWS-Handicap Graaf Spuit. 19.15 Maarcobouw-Graaf Spuit.Super 20.00 TESO-Super Tex. Auto 20.45 Tex. Autoc.-Slock 2 TESO 21.30 Kobeko-DGM Arch. Uriot 22.15 Archrt. Uriot-Paal 9 Kobeko Veld B: gemengd en mannen: 18.30 Tatenhove 2-Zandloper Beverd. 19.15 Slagerij Beverdam-Klif Zandl. 20.00 Ecomare-L en R Klif 20.45 NBC-Waayer L en R 21.30 Tatenhove 1-Balcken Paal 28 22.15 ABN-Paal 28/Krim Tatenh. Veld C: vrouwen 18.30 Top Tien-Texèle 7 Prov. 19.15 Klif 12-7 Prov. Beaut. Texèle 20.00 Eierl. Huis-Haarstudio Klif 12 20.45 Schiphorst-Smash '68De Vlier 21.30 Vlier-Visser Bouw Gr.Slock 22.15 Bosma-Gr. Slock Visser Wedstrijdleiding voor deze avond let Willem (15194). Uitslagen 20 september: De Pilaar-R.W.S. 3-0; Maarcobouw-Sport- shop 0-3, Graaf Spuit-Fitt 2-1; Tex. Autocentrale-TESO 1-2, Gr. Slock 2-Handicap '94 2-1; Super-Perfect Bodies 0-3; Cohen-Timmers Bakkerij 0-3; De Vlier-Slagerij Schiphorst 2-1; Gr. Slock- Bremakker 3-0; ABN/AMRO-D.G.M. 3-0; Cocky's kap.-Paal 28 1-2; Beautique Texèle-Leydekkers 3-0; Nioz-Klif 12 0-3; Westerlaken-Vespertina 2-1; Durper Drup- Question 2-1; Haarstudio lepe de Boer 2-1; 7 Provinciën-Top Tien 3-0; Kobeko- Meubelhuis 2-1. Tennisvereniging De Koogerslag heeft in de Stappelandhal de fina les van de clubkampioenschappen gehouden. Vijftien categorieën kwamen aan bod. De uitslagen zijn: Uitslagen Koogerslag: Heren enkel Semor-Maurice de Groot, jumor-Rutger Panneman; jeugd-Eddy Witte; jeugd 2- Eelco Buys Dames enkel Semor-Atie Voerman; jumor-Musetta Pel- legrino; jeugd-Sandra Stiggelbout Heren dubbel Senior-Joan de Groot/Maurice de Groot; junior-Ronald Bleyerveld/Bas Thtjssen; jeugd-Roelf Siebmga/Ben Siebmga. Dames dubbel Senior-Nel Rommel/Marjan van Aken; jumor-Musetta Pellegrino/Harmke van Aken. Mixed dubbel Senior-Atie Voerman/Maurice de Groot; junior-Erik Witte/Harmke van Aken; jeugd- Eddy Witte/Sandra Stiggelbout. De verzamelaarsclub van de Histo rische Vereniging houdt woensdag weer een ruilavond in de Witte Burcht, aanvang 20.00 uur. Door dat de zaal niet op vrijdag beschik baar is, is de bijeenkomst verplaatst naar woensdag. Het waterschap had wel wat aler ter mogen reageren toen erbegin vorig week slecht weer werd voorspeld. Dat vindt landbouwer Piet van Groningen uit de Prins Hendrikpolder die klaagt over de hoge waterstand in de sloten rond zijn akkers. ,,Het was te voorkomen geweest als ze het slootwaterpeil begin vorige week al verder hadden laten zakken." Waterschap Hollands Kroon vindt de kritiek onterecht en zegt ade quate maatregelen te hebben genomen. „Zijn landerijen bij de Amaliaweg liggen in dit soort extreme situa ties ongunstig", aldus districts hoofd Kasper van Zuilekom. „Een groot deel van het water uit de polder moet bij hem door de stuw. Daar hebben we vorige week trou- Eters kunnen woensdag weer te recht in het Proefkonijn, het restaurant van OSG De Hoge- berg, dat wordt gerund door leer lingen van de afdeling consumpief. Het Proefkonijn opent om 18.00 uur de deur aan de zijkant van het voormalige LBO-gebouw. Vooraf reserveren is noodzakelijk, dit kan tot woensdag 10.00 uur. Met dië ten, mits vooraf aangegeven, wordt rekening gehouden. De kosten bedragen ƒ15,- per per soon, exclusief drankjes. De bejaarden van Den Hoorn en omgeving, maken woensdagmid dag a.s. een bustocht over Texel. Over route en bestemming be waart de organiserende feest commissie het stilzwijgen. De start is om 14.30 vanaf het pleintje bij Goënga. Omstreeks 17.30 uur moet het gezelschap te rug zijn in Den Hoorn voor borrel en broodmaaltijd in het dorpshuis. Daarbij wordt voor wat eilandelijk vermaak gezorgd. Onder andere draagt Harry de Graaf een van zijn nieuwe verhalen voor. Deelnemers kunnen zich nog aan melden bij de dames I. de Ruyter (telefoon 19436) of Jannie Schuijl (telefoon 19260) Autorek. Van een rek achterop een auto is een racefiets van ƒ1500,- gestolen. De wagen stond op het Schilderend. Benadeelde is een 37-jarige inwoner van Den Burg. Kalender. Flying Focus, gespeci aliseerd in luchtfotografie, heeft net als vorig jaar een fraaie kalen der op de markt gebracht. Er zijn twee versies: scheepvaart en vis serij. In de laatste staat een fraaie opname van de TX 36. De kalen ders zijn verkrijgbaar bij Nauta Boek. Verkeerslichten. Gerard Weijers (Texels Belang) wil met spoed on derlichten laten plaatsen bij de verkeerslichten op Akenbuurt. „Met de laagstaande zon van het moment zie je anders niets." Wet houder Poster is het met hem eens. Hij wil tevens speciale drukknoppen laten plaatsen voor mensen die te paard willen over steken. Excuses? Nu hij Gerbrand Poster in de ogen kon kijken tijdens een commissievergadering, herhaalde Pieter de Groot van D66 de op merking dat de wethouder er ten aanzien van het openbaar groen- beleid een zootje van heeft ge maakt. Die repliceerde dat het hem koud op z'n dak was gevallen en dat hij in geval van De Groot z'n mond had gehouden tot de be trokkene er weer was. „Behalve dan als u een compliment had wil len geven." Bekrast. De auto van een 29-jarige Bergen op Zoomse is dinsdagmiddag op de Nikadel be werkt met een scherp voorwerp. De schade bedraagt zo'n ƒ750,-. Stroper. In het water naast de IJsdijk is een 49-jarige Oosteren- der betrapt terwijl hij vijf fuiken lichtte. Hij verklaarde op zoek te zijn naar twee fuiken die van hem zijn gestolen. Zijn verhaal maakte weinig indruk, het vistuig werd in beslag genomen, de vijf palingen die er inmiddels in zaten ontspron gen de dans en kregen de vrijheid terug. wens wel een plank afgehaald." Kort vóór het begon te plensen, trok Van Groningen aan de bel bij het waterschap. „Maar ze wilden het peil niet verlagen." De gevol gen bleven volgens hem niet uit. „Het water stond vrijdag vijf centi meter onder de rand van het talud. Via de greppels die ik had gesto ken om het water uit de aardap pels weg te krijgen, stroomde het nu het land op." Niet nodig Volgens Van Groningen was dat niet nodig geweest. „Gewoon, door eerder over te stappen naar winterpeil. Maar daarvoor was het nog te vroeg, zo werd mij verteld. Pas na lang aandringen werd er bij mij één plankje van de stuw ge haald, maar dat stelt met zoveel regen ook niet veel voor." Volgens Van Zuilekom is het niet verantwoord het waterpeil in één keer veel te laten zakken. „Dat krijg je veel waterdruk op de sloot kanten en dan storten de taluds in." „Als Van Groningen persé een zomerpeilverlaging wil, kan hij voor het volgend jaar in overleg met achterliggende ingelanden een peilwijziging bij het water schap aanvragen." Zelf gezien Ook Henk Vonk, technische man van waterschap Hollands Kroon, vindt de kritiek misplaatst. „Van mijn mensen begrijp ik dat er be gin vorige week al maatregelen zijn genomen. Ik heb het ook zelf gezien, want ik rij elke dag door de Prins Hendrikpolder naar huis. In het weekend stond het water in derdaad hoger. Maar toen konden we door het extreem slechte weer niet spuien. Vergeleken met de si tuatie aan de vastewal was het op Texel heilig." Gemaal Volgens bollenkweker Geert Tim- mer is het gemaal het achterlig gende probleem. „De capaciteit is in dit soort situaties eigenlijk te laag. Wat was er gebeurd als de bollen al in de grond hadden geze ten?" Volgens Henk Vonk voldoet de capaciteit van het gemaal wèl aan de normen. „Vuistregel is een pompcapaciteit van tien kuub per honderd hectare. In verband met kwelwater ligt die in de PH-polder zelfs nog wat hoger. Kijk, zóveel water in een paar dagen is uitzon derlijk. Daar kun je een gemaal niet voor inrichten. Bovendien moeten dan ook de waterlopen worden aangepast. Extra kosten dus, en daardoor moeten de tarie ven omhoog." Om het dichtslibben van de uit monding van het gemaal te voor komen, zal die gelijk met het asfalteren van debuitendijk over enige jaren worden aangepast. Texel kreeg altijd ƒ23.000,- van het rijk om projecten op te zetten voor werklozen. Sinds januari van dit jaar zit dit bedrag verwerkt in een brede uitkering. Het college wil het geld echter blijven bestem men voor beroepsgerichte groeps- en individuele cursussen voor werklozen. VAC. De Vrouwen Advies Com missie krijgt van de gemeente vol gend jaar ook weer ƒ1775,- subsidie. Zwerfdieren. Mevrouw Huisman van dierenpension Slufterweg krijgt van de gemeente ƒ1500,- als tegemoetkoming in de kosten voor opvang van zwerfdieren. Onderwaterarcheologie. In na volging van gedeputeerde Frieda van Diepen heeft de gemeente toegezegd ƒ5000,- te geven voor een onderzoek naar de haalbaar heid van een onderwaterarcheolo- gische presentatie in het Maritiem en Juttersmuseum. De totale kosten van het onderzoek bedra gen ƒ35.000,-. Dinsdag 11 oktober: Begin tijdig met het uit zoeken van kleding en schoenen die u missen kunt voor Tesselhuus, reumapatiënten en straa tarme kinderen in Surina me. Zet de spullen (schoenen en kleding apart!) dinsdag 11 okto ber uiterlijk 13.00 uur aan de straat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7