3 Helemaal volwassen, al is-ie nog geen achttien, 9.95 NIEUW OP CD BIJ NAUTA CD NaueV Slijter, doet u mij maar een heel volmout 2495 Televisie en video I O KERS s&mz Tel. 02518-56647 JOSE FELICIANO Greatest Hits TEXELSE g COURANT N oord -Ujolland KENNISGEVING 4tWijnboeIj£ «DE QUlkC «BOfTSJBL reparatie COMBI BROUWER 12294 VOOR DE UITERSTE HOUT- BAARHEID. De nieuwe Alto 1.0 GL... f 17.995,- nu bij de Suzuki-dealer. FEEL FREE, FEEL SUZUKI OOSTEREND (TEXEL): Garage Westend, Oosterenderweg 52, 02220 - 1 83 96. GREATEST HITS 1994 - Various, vol.3 ANITA MEIJER - Love of a Woman PAOLO CONTÉ - Collezione 2 DE DIJK - Blauwe schuit R.E.M. - Monsters CD speciaalzaak Filmclub Waterschap Hollands Kroon kandidaatstelling Kiesdistricten Hoe, waar en wanneer? VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1994 PROVINCIE WET MILIEUBEHEER Besluit Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning (zgn. revisievergunning) ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend aan H. Boom te Oudeschild (Texel) ten behoeve van zijn inrichting (scheepsreparatiebedrijf, smederij en dokbedrijf) gelegen aan de Haven Oudeschild, Rijkswaterstaat directie Noord-Holland in de gemeente Texel. Het besluit is in vergelijking met het ontwerp niet gewijzigd Inzage Het besluit en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen op werkdagen van 23 september tot 5 november I994 ter inzage. - bij de Dienst Milieu en Water van de provincie Noord- Holland, Houtplein 33, kamer 2090, te Haarlem; - bij de Dienst Gemeentewerken van Texel, Afdeling milieubeheer. Groeneplaats I te Den Burg op maandag van 14.00 tot 16.00 uur en de overige werk dagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; - bij de Openbare Bibliotheek van Texel, Drijverstraat 7 te Den Burg op: maandag en zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur; dinsdag en vrijdag van 14.30 tot 20.30 uur; woensdag van 14.30 tot 17.00 uur. Beroep Beroep tegen het besluit kan tot 5 november 1994 schriftelijk worden ingediend bij de Raad van State. Postbus 20019. 2500 EA Den Haag. Voor beroepsmogelijkheden wordt verwezen naar het besluit. See, wij zijn niet overgegaan op de eerkoop van brood! Dat laten wij liever aan de warme bakker oivr Wel brengen wij u een ander prachtig natuurprodukt onder de aandachtBokma Volmout. Bokma Volmout is een zachte graanjenever met een uniek eigen karakter Gemoute gerst, tarwe, mais en rogge geven deze graanjenever zijn bijzondere basismoutwijn Sa distillatie met kruiden en specerijen (o.a. kaneel. curacaoscbillen en nootmuskaat) ontstaat de rijke en zachte smaak van Volmout. Bokma Volmout zachter kan een jenever niet zijn. Bokma VolmoutL Graanjenever m HOPP yieux OBSESS* i B F.I.-I l'.U WHIÜKT lHATEAt DE BgoirdonI |l992/199J CC. tólr» du Rhont Pijl DOK MENKES IA(.K DAM ELS UIIINKFI im LtSTAl TEACHERS milSKV Atf A EUEt PU s kr.il rouRt-bljnc JUM.t SHERRA IE \E VE R medium dntino FLORYM (ITKOhNBKAM)KUII\ ALLES ONDER DE KURK W3aiclersiraat 27, Den Burg. Tel 13185 (tegenover Albert Hei|n) Witte Kruislaan 7a. Den Burg, Tel 22165 Pri|zco zijo oXhaalprljun. Looptijd aanbiedingen tan 2i-09 l/m 01-10-1994. vertrouwd voordelig ONTDEK OE 1TE GEHtlMEN UJ "TEXEL TEXELGEV0EL HET TIJDSCHRIFT VOOR MENSEN DIE VAN ÏEXEL HOUDEN OVERAL TE KOOF VOOR 5,75 PLUS KLUS A. v.d. Vis b.v. Maricoweg 6, Den Burg. IN ALLE VORMEN EN KLEUREN Drukkerij L&R drukt ze wel PARKSTRAAT 10 1791 CA DEN BURG TELEFOON 02220-62630 U mag 'm vergelijken met z'n klassegenoten, maar dat zou 'm echt te kort doen. De nieuwe Alto 1.0 GL neemt 't namelijk veel liever op tegen auto's die qua prijs veel hoger in de boom zitten. Met z'n krachtige en vooral stille 4 cilinder motor houdt-ie ze makkelijk bij. En met z'n geventileerde schijfremmen voor en dwarsbalken in de portieren doet-ie dat nog veilig ook Hoewel het interieur ruim en comfortabel genoeg is voor vier verwende volwassenen, bent u ook in uw eentje van harte welkom voor een proefrit Want we bewijzen u graag dat je beslist geen 22, 23 of zelfs 24 hoeft te zijn, om fantastisch te kunnen rijden. Iedere Suzuki krijgt 3 joor totoalgarantio en joor tegen roesten von binnenuit Prijs ind. BTW moor exd oflovenngskosten licht metolen velgen en stootstrips optio VUREN GRENEN RED CEDAR TUINHUISJES. GARAGES, SCHUREN, PAARDEBOXEN, PRIEËLEN enz. SCHUTTINGEN OP MAA T GEMAAKT. Verkrijgbaar als 80UWPAKKET in COMPLETE ELEMENTEN of door ons GEPLAATST Bi| aankoop van een bouwpakket de standaard fundenng door ons geplaatst OUDE HAARLEMMERWEG BEL VOOR INLICHTINGEN 77A 1901 ND CASTRICUM EN DOCUMENTATIE: Horen, luisteren, dromen, Zien, kijken, genieten, Da's nou typisch Nauta CD De 5 kwantiteits waterschappen Hollands Kroon, Groot-Geestmeram- bacht. Westfriesland, Het Lange Rond en De Waterlanden orga niseren hun verkiezin gen gezamenlijk. Doel van de samenwerking is een efficiënte en gestroomlijnde verkiezingsprocedure en duidelijke en eenduidige infor matie voor de Noordhol landers. Maandag 17 oktober 1994 vindt de plaats voor de verkiezingen voor een nieuw algemeen bestuur dat in 1995 aantreedt. Dit bestuur bestaat uit 29 leden die worden gekozen uit de categorieën van belanghebbenden gebouwd, ongebouwd, pachters en ingezetenen met de volgende zetelverdeling: GEBOUWD: 5* ONGEBOUWD 14* PACHTERS: 5 INGEZETENEN: 5 *Voor de categorie gebouwd wordt 1 zetel gereserveerd voor de gezamenlijke woningbouw corporaties in het gebied. *Voor de categorie ongebouwd worden 2 zetels gereserveerd voor de Dienst der Domeinen en 1 zetel voor de natuurbeherende instanties in het gebied. Deze zetels vallen buiten de verkiezingen. De zittingsduur van het bestuur is vier jaar. Voor alle categorieën geldt een indeling in kiesdistricten: Aantal zetels Gebouwd Ongebouwd Pachters Ingezetenen Kiesdistrict T (1): (het gebied van het voormalig waterschap Texel) 13 11 Kiesdistrict A (2): (het gebied van het voormalig waterschap De Aangedijkte Landen en Wieringen) 2 7 13 Kiesdistrict W (3): (het gebied van het voormalig heemraadschap De Wieringermeer) 113 1 De officiële spelregels Iedereen, die krachtens de Kieswet niet is uitgesloten van het stemrecht, kan zich kandidaat stellen voor het bestuur De kandidaat moet bij aanvang van de zittingsperiode 18 jaar of ouder zijn. Voorts geldt onder meer het volgende: 1. Elke opgave van kandidaatstelling bevat de naam van één kandidaat. 2. Niemand mag zich kandidaat stellen voor meer dan één categorie van belanghebbenden en in meer dan één kiesdistrict. 3. De opgave moet ondertekend zijn door ten minste tien personen die behoren tot de categorie en het kiesdistrict waarvoor de persoon zich kandidaat stelt. 4. Niemand mag per categorie van belanghebbenden meer dan één opgave ondertekenen. De formulieren voor de opgaven van kandidaten zijn vanaf maandag 26 september 1994 kosteloos verkrijgbaar op het waterschapskantoor, ïr. Smedingplein 1 in Wiermgerwerf, tel. 02272-6600. Na telefonische aanvraag zijn deze formulieren ook verkrijgbaar op de districtskantoren in Anna Paulowna en op Texel. De kandidaatstelling vindt plaats op maandag 17 oktober 1994 van 9.00 tot 15.00 uur. De schriftelijke opgaven van kandidaten kunnen dan uitsluitend op het waterschaps kantoor in Wieringerwerf worden ingeleverd. De inlevering van de opgaven gebeurt persoonlijk bij de voorzitter van het hoofdstembureau, door iemand die bevoegd is tot kandidaatstelling in het kiesdistrict waarvoor de opgave wordt ingeleverd. Degene die de opgave inlevert, ontvangt een bewijs daarvan. Op 20 oktober 1994 om 17.00 uur houdt het hoofdstembureau in café-restaurant 'De Maaier', Terpstraat 1 te Wieringerwerfeen openbare zitting waarin wordt beslist over de geldigheid van de ingeleverde opgaven. Algemene informatie vindt u in de speciale verkiezingskrant, die huis-aan-huis wordt verspreid Deze krant is ook verkrijgbaar op het waterschapskantoor. Daar is men graag bereid nadere informatie te verstrekken. Wieringerwerf, 20 september 1994 S.P. Steltenpool, voorzitter (Hiermee wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 13, tweede lid, van het Algemeen Kics-reglement waterschappen Noord-Holland) trfc®

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8