Cjrocn 'Zwartrjexels in het harL, Garnalenvissers vrezen aanslag op visgronden Nieuwe glasbakken voor kleurscheiding Dynamiek Razende Bol door de jaren heen TE HUUR ZEGEL HDDE5 azende Bol onder natuurbeschermingswet efensie mag oorgaan met lietoefeningen w Ria Keyser, een spil voor de zwemclub 2 sh Bewijst Langeveld collega's slechte dienst? 2 ïh Kunstwerk voor eigen zinnige Hoornders w Koude oorlog tussen college en oppositie w Vier eerste prijzen voor Texelse menners uitser netter het verkeer W." Herkomst hash nog niet bekend W.P. van der Vis directeur MJM en Oudheidkamer DOUWE EGBERTS Koffie Select TEXELSE'^COÜRANT IERICHT DINSDAG 27 SEPTEMBER 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. enties/abonnementen telefoon (02220) 62600 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. [tie buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein Burg, telefoon (02220) - 15639. 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10920 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs M9,95 per half jaar. Losse nummers /1,40. 0£ HORS alenvissers vrezen dat «ijzing van de Razende (Noorderhaaks) als «natuurmonument ten gaat van hun bedrijfs- ng. Vooral aan de ran- van de zandplaat wordt gevist. De Natuurbe- mingswet zal er in de van volgend jaar van worden. Om de na- rust te gunnen zal het slijk deel van de zand- niet meer toegankelijk gelden voor het noor- telijk deel beperkingen, trkelijk is dat militaire feiten weimogen laan. net- en landingsoefeningen de Koninklijke Marine en lacht zijn volgens een .oerder van het ministerie stuurbeheer gebaseerd op echten. Wel worden strikte ien gemaakt over wat wel mag en er komt jaarlijks met Defensie, het afgesloten gebied mag geval geen schade worden icht en in de tijd dat zee- ihun jongen zogen, mag er wden geoefend. <else college vindt dat de dmet de aanwijzing voorbij gaat aan de belangen van de Texe laars. „We hebben zelf voldoende bevoegdheden om regulerend op te treden." De staatssecretaris vindt de be scherming die de gemeente kan bieden echter te beperkt en eist garanties over de manier waarop dit correct kan gebeuren. Overleg hierover en over de gedetailleerde uitwerking van het plan is gaande. Geliefd Hoewel het betreden van de Ra zende Bol in verband met de mili taire oefeningen voor eigen risico is, is de zandplaat geliefd onder watersporters, wandelaars en zo- naanbidders. Bezoekers nemen ook honden mee, die op de zand plaat worden losgelaten. Inciden teel worden er volgens het ministerie zelfs bruiloften en partij en gehouden en vindt er wel eens een barbecue plaats. Ook zou er wel eens met motoren en brom mers zijn gecrossed. Recreanten met (speed) boten voor een groot deel afkomstig uit Den Helder, meren bij westelijke wind bij voorkeur af aan de zuid kant van de Noorderhaaks of gaan liggen in de luwte van de inham, die wordt gebruikt door zeehon den en vogels. Vanuit Den Helder worden zelfs rondleidingen geor ganiseerd naar de Razende Bol. Ook worden wel waterscooters, jetski's, plankzeilers en zeekano's en sportvissers rond de bol gesig naleerd. Verstoringen De genoemde activiteiten versto ren volgens het ministerie de vo gels en zeehonden op de zandplaat. Daarom zal het weste lijk deel volledig worden afgeslo ten. Op het oostelijke deel van de Ra zende Bol waar men onder de Na tuurbeschermingswet nog wel mag komen, worden beperkingen van kracht. Honden mogen er niet meer loslopen en ook tenten en geluidsapparatuur worden taboe. Boten mogen niet harder dan twintig kilometer per uur varen en alleen langs de doorgaande geulen voor anker gaan. Afmeren in de geul aan de zuidkant van de plaat zal niet meer gaan. Garnalenvissers Namens de garnalenvissers heeft vissersvereniging DETV Texel be zwaar gemaakt tegen de begren zing van het staatsnatuurmonu- ment. De ondiepe wateren langs Noorderhaaks zijn geliefde vis gronden. Hoewel visserij in het niet-afgesloten deel met vergun ningen mogelijk blijft, zijn ze bang dat aanvullende voorwaarden de bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen. Het is namelijk niet toe gestaan de natuur te „verstoren" en die term vinden ze voor velerlei uitleg vatbaar. KUIT; xrschil in verkeersgedrag Duitse en Nederlandse nobilisten is groot. Md Kees Hin (CDA) te in commissieverband week op dat landgeno- )eestal niet stoppen voor trs en overstekende voet- ifs, maar onze Oosterbu- e/. „Dat wekt verwarring Hrdoor ontstaan gevaar- ituaties." Hij wilde via de aan Duitse toeristen leven dat ze zich aan de landse gedragsregels en aanpassen. Dat wek- ye hilariteit op bij andere leden. „Straks denken ze dus overal maar door scheuren", merkte 3n hen op. Volgens Jaap ng van Groen Links zijn \iitsers inderdaad zorg- ler. „Laat dat maar zo. Mt vaker positief uit dan De doorgetrokken lijn op het kaartje geeft de voorgestelde begrenzing aan van het tota le natuurmonument Noorderhaaks. Het gebied binnen de onderbroken lijn Iartikel 17 Natuurbeschermingswetwordt afgesloten. De Razende Bol, het gedeelte van de Noorderhaaks dat boven water uitsteekt, is een dynamische zandplaat. Dat blijkt uit foto's die door Jook Nauta zijn genomen. De bovenste foto dateert uit 1980. De onderste foto nam Nauta begin augustus van dit jaar. Zichtbaar is dat de landtong aan de zuidkant aanmerkelijk is gegroeid. In die 14 jaar is de bol ook nog ruim een ki lometer in oostelijke richting „ge wandeld". De bol dankt het ontstaan aan het zand in het Noordzeewater dat met de vloedstroom wordt meegevoerd. Wanneer de Waddenzee bij laag water leegvloeit, botst de ebstroom op de watermassa in de Noordzee en deponeert meege voerd zand in het deltagebied. Snelheid Metingen van Rijkswaterstaat ge ven aan dat de bol in 1956 drie ki lometer meer naar het westen lag. De verplaatsing bedraagt gemid deld 100 meter per jaar. De laatst tijd zit er echter niet veel bewe ging meer in, stelt Dirk Maas van RWS vast. Het ,,gat" tussen de punt van de Hors en de bol is nu nog 650 meter. Kennelijk wint de sterke stroming door het smalle Molengat het van het afgezette zand. Van punt tot punt meet de Razen de Bol zeven kilometer en na een wandeltocht rond de plaat bleef het meetwiel van Maas steken op 16 kilometer. Niet zichtbaar is de onderzeese aangroei van zand op de Noorderhaaks. Die blijkt veel groter dan je zou denken. De zand bank blijkt in noordelijke richting snel uit te breiden. De breedte van het bevaarbare deel van het Molengat is voorbij paal 9 afgenomen tot 400 meter en de diepte tot 7.30 m. Voor gro tere Imarinelschepen is dat niet diep genoeg. Kotters, met een diepte van circa 5 meter, en be voorradingschepen nemen nog wel de korte route, al kan dit bij ex treem laag water of hoge branding problemen geven. Door de aan groei ten noorden van de Razende Bol kunnen schepen in het Molen gat pas ter hoogte van het Jan Ay- eslag naar zee afbuigen. Het onderzoek naar de herkomst van de hash die onlangs in de net ten van de TX 9 boven water kwam, loopt nog steeds. Volgens de politie te water had de circa 1000 kilo een straatwaarde gehad van drie miljoen gulden. „Als het nog goed was geweest. Maar het heeft waarschijnlijk lang op de zeebodem gelegen", vertelt woordvoerder Kaandorp. De partij is inmiddels vernietigd. Vindersloon zit er voor de TX 9 niet in. „Dat krijgt men alleen als de vondst geld opbrengt. Maar wij zullen wel ons best doen voor de Texelse vissers een vergoeding te regelen voor het verlet dat ze heb ben gehad." Si Wethouder Poster heeft gisteren kleurscheiding in gebruik geno de eerste nieuwe glasbak voor men. Deze werd geplaatst in Ou- MALTHA recycling neemt de nieuwe glasbak in gebruik. Ernaast staat nog een oud exemplaar. tFoto Tossa do CroatII deschild. Weer een stapje op de ladder van afvalscheiding is gezet. Over heel Texel worden dertig nieuwe en vijftig omgebouwde glasbakken geplaatst. In de nieu we exemplaren zitten drie inwer- popeningen: voor wit, groen en bruin glas. Er is rekening gehou den met de geluidsoverlast die het inwerpen met zich meebrengt: de bak is aan de binnenkant met rub ber bekleed. De omgebouwde versie betreft een vierkante stalen bak voor groen en bruin glas. Naast een dergelijke bak zal een traditionele glasbol worden geplaatst voor wit glas. Wit glas Voorheen kwam al het ingezamel de glas op een grote hoop terecht. Dat hield in dat bij recycling alleen gekleurd glas kon worden ge maakt. De vraag naar wit glas is echter vele malen groter. Onderzoek heeft uitgewezen dat de helft van het glas dat in de bak ken terecht komt wit is. Door dit apart in te zamelen kan aan de grote vraag naar nieuw wit glas tegemoet worden gekomen, waar door minder van grondstoffen (o.a. zilverzand en kalk) nodig is voor productie va nieuw glas. Boven dien is de verwerking van voorge sorteerd glas goedkoper dan dat alles door elkaar wordt aange leverd. Doppen en deksels mogen niet in de glasbak. Kruiken (bijvoorbeeld van Jutter) ook niet. „Zelfs niet in het gat voor „bruin". De kruiken zijn namelijk niet van glas, maar van steen", aldus Warner Scheurs van gemeentewerken. Willem Peter van der Vis, con servator van het Maritiem en Juttersmuseum, is benoemd tot directeur van deze instel ling en van de Oudheidkamer in Den Burg. Dit is besloten in de laatste vergadering van de Stichting Texels Museum, waar beide vestigingen onder vallen. Van der Vis volgt Jan Kuiper op, die nog wel directeur van EcoMare blijft, maar geen tijd meer heeft voor beide neven functies. Daarnaast had de conservator de dagelijkse lei ding al geruime tijd in handen. „Kuiper blijft wel betrokken bij de twee musea, maar zal zich alleen nog met de grote lijnen bezig houden", zo meldt het bestuur van STM. Gevallen. Een 61-jarige fietster uit Duitsland is op het pad uit de duinen dat uitkomt op de Ruijslaan ten val gekomen. Ze had haar schouder zodanig verwond, dat ze via een arts per ambulance naar het Geminiziekenhuis werd vervoerd. Bekrast. Opnieuw is een auto bekrast. Dit keer werd een Duitse toerist bij vakantiecentrum De Krim het slachtoffer. De schade bedraagt f1000,-. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) snelfiltermaling pak 250 gram van 415 voor Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 (ADVERTENTIE) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1