utter door jutter met Juttertje" gedoopt Verhoudingen tot nulpunt na bijspijkeren buitengebied Schilling „geniet" van felle oppositie n ■igenzinnige oornders trots ,hun" beeld .TEXELSE^" COURANT' it Strandhuisjes bij paal 15 opgeslagen Total loss 2 'i 3d Actie Amnesty mer in slotfase opnieuw teveel )r Gespreksgroep rouwverwerking Bremakker mag toch camping uitbreiden Weinig vis Start creatieve handvaardigheid Opnieuw Texelaars naar bouwprojekt in Kenia VTB centraliseert in Den Helder Texelaars voor de Rechter is mild voor autokraker Den Hoorn heeft nu een itwerk, maar het is anders tot 1j gekomen dan in andere dor- De Hoornders betaalden het gn maakten hun keus zonder )oeienis van provinciale en an- instanties. Zaterdagavond fjhet kunstwerk onthuld. Het ik een mooi en herkenbaar tien beeldje te zijn van een ndjutter, gemaakt door Paul nan uit Beemster. DINSDAG 27 SEPTEMBER 1994 jithulling werd verricht door 1-jarige Arte Lap die in zijn le- j heel wat uren juttend op het f \d heeft doorgebracht. Lap ;f het beeld vervolgens dopen de Texelse kruidendrank Jut- 1 maar dat vond hij zonde en ngerde. Pas toen hij van dorp- wissievoorzitter Hans Zijm trzekering had gekregen dat fles geen echte kruidendrank m kou we thee, voerde hij de digheid volgens plan uit en hij daarvoor beloond met een lettertje, échte deze keer. Alle digden kregen daarop een an dit zoete geestrijke vocht, gek niet op te kunnen, maar pul was dan ook aangeboden producent Cor de Wit uit Den Hofje beeld staat op het binnen- ;<e bij de entree van dorps - De Waldhoorn aan de straatwaar het prima tot echt komt. Met sierbestra- >,en boom en een bank is het itje verder leuk aangekleed loor een aardig hofje is ont- Het bronzen beeld staat op okkel die bestaat uit een stuk De Hoomder jutter viel In de smaak. ..Je ziet tenminste wat het voorstelt". IFoto Harry de Craatl van een van de twee hardhouten meet palen die vroeger aan de Pontweg in de PH-polder stonden. Ze dienden om op de Texelstroom de „gemeten mijl" te kunnen va ren, een methode om nauwkeurig de snelheid van een schip vast te stellen. Twee De eerlijkheid gebiedt ie melden dat het bronzen juttertje geen uniek beeld is. Er bestaat een tweede exemplaar van. Het beeld werd namelijk in eerste instantie vervaardigd in opdracht van Ger Bongers voor zijn café De Jutter in De Koog. Hoornder Kees Bertrand begreep dat hier een kans lag om aan een mooi beeld te komen voor een leuk prijsje. Want een tweede gietsel van hetzelfde beeld, pakt natuurlijk voordeliger uit omdat de kunstenaar de kosten van zijn in spanning over twee objekten kan omslaan. De kunstenaar werkte graag mee. Evengoed is het beeld op Texel uniek, want het eerste exemplaar is inmiddels door Bon gers naar het vasteland verkocht. Het beeld is betaald uit de winst die is gemaakt met het boek „Kro niek van Den Hoorn" van Anneke Paagman -Bakker. Herinnering Wie het beeldje van de man met zuidwester die tegen de storm wind optornt, goed bekijkt, ont dekt dat hij op zijn rug een plank draagt met het opschrift Sch 102. Dat herinnert aan een Scheve- nings vissersschip, dat ooit bij Den Hoorn strandde. De onthulling van het dorpsbeeld- je was het hoogtepunt van de di verse activiteiten ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Hoornder feestcommissie en het 40-jarig bestaan van de dorps commissie. Die jubileumviering ging zaterdag van start met een koud buffet in De Waldhoorn, waaraan door bijna 150 Hoornders en bewoners van de wijk H werd deelgenomen. Het kon allemaal net. Bij nóg meer eters hadden de organisatoren een tent bij het dorpshuis moeten neerzetten en had het minder overzichtelijk ge worden. Het koud buffet was ge maakt door Wil van Hintum en zijn medewerkers van „Loodsmans welvaren" die er de hele nacht mee in touw waren geweest. Ze hadden eer van hun werk. Het zag er prachtig uit, het was nog lekker ook en er was genoeg om ieder een een keer extra te laten op scheppen. Lauw bier Een volk dat zijn culturele identi teit mede dankt aan scheeps- strandingen en ander onverwacht geluk, heeft geleerd te improvise ren en zich blijmoedig te schikken in het onvermijdelijke, hetgeen po sitieve effecten heeft op de ge meenschapszin. Niemand deed ontsteld toen de dorpscommissie voorzitter aankondigde dat het bier van de tap van De Waldhoorn Arle Lap voert de dooppplechtigheid uit met koude thee. lauw was omdat de koelinstallatie was doorgebrand. Men behielp zich in eerste instantie graag met flesjes en intussen werd snel een mobiele bar geregeld. De geluid sinstallatie werkte wél goed. Zelfs zo goed dat spontaan een grote glazen lamp aan het plafond in scherven barstte toen de voorzit ter het woord nam. De brokstuk ken stortten raaklings langs enkele hoofden op het parket zonder let sel te veroorzaken. Receptie Zondagmiddag werd de officiële receptie ter gelegenheid van de ju bilea gehouden. Tot de aanwezi gen hoorden naast vertegen woordigingen van de gemeente en andere dorpscommissies van Texel tal van oud-bestuurders van de commissies. Het ophalen van oude herinneringen kon daardoor niet uitblijven. Dorspcommissie- voorzitter Hans Zijm presenteerde echter ook de Hoornder dorpsge meenschap anno nu. Den Hoorn is nog altijd een springlevend dorp met maar liefst veertig verenigin gen. De commissies staan hun mannetje, met name als het gaat om het behartigen van Hoornder belangen bij de lokale overheid. Men steekt graag de handen uit de mouwen als anderen het niet gauw genoeg doen, regelt zijn eigen zaakjes en bewandelt daar mee bij voorkeur informele wegen. Ons kent ons en een telefoontje naar een vriendje van een kennis werkt sneller en goedkoper dan een officiële aanvraag bij een in stantie. Het werd tijdens de recep tie in het openbaar en aan de tafeltjes allemaal ter sprake ge bracht, ook door burgemeester Van Rappard, die mentale over eenkomsten zag met de rest van Texel. Men wil hier graag zelf zijn lot bepalen. Archief Piet Schneider, voorzitter van de Hoornder feestcommissie, had vooral in de voorbereiding van het IFoto Herry de Groef) feest veel werk gestoken. Hij had archieven doorgespit en veel inte ressant beeld- en tekstmateriaal boven water gehaald, betrekking hebbend op de talloze evenemen ten en acties waarmee de com missie in de loop der jaren is bezig geweest. Ook in zijn toespraak schetste Schneider de (verande rende) rol van de feestcommissie. Veel belangstelling bleek te be staan voor de films die Schneider in de zeventiger jaren had ge maakt van allerlei Hoornder ge beurtenissen. Ter gelegenheid van de jubilea werden ook een kleurwedstrijd en een ballonnenwedstrijd gehouden. De rondrit met bejaarden (gevolgd door borrel en broodmaaltijd met verrassingen) staat morgen ook in het teken van het feest. Vrijdag avond om 20.00 uur is de afslui ting in de vorm van een lezing door professor Kees de Jager over het ontstaan van Den Hoorn en De Westen. Kaarten voor deze avond kunnen nog worden besteld via te lefoon 19402. rharl 300 g 30 dl iikeerterrein van Staatsbos bij paal 15 is met ingang t winterseizoen de centrale iplaats voor strandhuisjes en uiers. De gemeente heeft dat dit de enige plek op ind is waar dergelijke „uit- opslag" nog is toe- et demontabele strandhuis- niet in een loods kunnen opgeslagen, geldt een ngsregeling. Nieuwe huisjes dienen demontabel den gemaakt. S voorgaande jaren heeft «t parkeerterrein verhuurd h -jarige Oosterender heeft dagavond op de Waalder- ijn auto total loss gereden tractor. Hij wilde die, 'd door een 31-jarige inwo- Den Burg, inhalen terwijl hine linksaf sloeg. De tender reed tegen het wiel ïm in een droge sloot tot De tractorbestuurder dig richting te hebben aan- n, maar de Oosterend heeft ezien. aan J. Schuiringa (telefoon 14847 of 12013) die zorgt vdor een orde lijk verloop van de opslag, die plaatsvindt tussen 1 september en 1 mei. Tegen opslag op andere terreinen wordt opgetreden. Steeds vaker worden etnische Al banezen in de provincie Kosovo in de Republiek Servië het slachtof fer van gewelddadig politie optreden. De Amnestygroep op Texel doet mee aan de landelijke actie hiertegen. Inmiddels zijn ver schillende kerken benaderd om vooral in de vredesweek aandacht te schenken aan het schenden van mensenrechten in Kosovo. De ac tie, die vorige week is gestart, bestaat voor het grootste deel uit brieven en voorbedrukte kaarten die gestuurd kunnen worden naar autoriteiten in voormalig Joe goslavië. Via de vier voorbedrukte kaarten kunnen inzenders hun be- zorgheid uitspreken over de mis handeling van Ali Murat Murati (90 jaar), Shukrije Haxha, Sadri Fetiu en Kadr Avdiu. De kaarten zijn voorzien van een Engelse en een Nederlandse tekst. Wie de ac tie wil steunen, kan dit doen door deze kaarten te versturen. Voor het bestellen van kaarten of meer informatie, kan contact worden opgenomen met Willem Witte, te lefoon 18870. De actualisering" van het bestemmingsplan Buitengebied heeft de kille verhoudingen tus sen de oppositie en het college er niet beter op gemaakt. Wethou der Schilling (ruimtelijke ordening en huisvesting) leek er zelfs ge noegen in te scheppen hoe de raadsleden hem tijdens de com missie ROH met hun argumenten om de oren sloegen. Hij liet het debat tot in de kleine uurtjes voortduren. De oppositie voelde zich niet se rieus genomen omdat Schilling voorbij ging aan het verzoek een nieuwe inspraakronde over het ontwerp-bestemmingsplan te houden. PvdA, D66, VVD en Groen Links vonden de verande ringen dermate ver gaan, dat ze het plan woensdagavond eigenlijk liever niet wilden bespreken. Toen voorzitter Schilling dit om tijdver lies te voorkomen toch eiste, was de kritiek niet van de lucht. Dirk Terpstra (PvdA) greep de dis- vier de speelduur van voet- volstrijden tot 87 minuten of corners af. Het verdient **reling voor ZDH om zich maken bij de KNVB voor 5pre "die spelregelwijzigingen, ■"gaven de Hoornders drie fl voor het eindsignaal de "ning weg, toen een cor- het hoofd van de cen- 'ts van Kwiek '78 tot een oelpunt leidde. king. It een kwestie van als, als, l Jr als gevolg van de „last- tegendoelpunten is ZDH koploper, maar neemt het fltie vlak onder de top in. lanks mag na het 1-1 ge- voorzichtig worden gecon- d dat de start van het voorspoedig is verlopen. 1 wedstrijden zijn al vier vergaard. Vorig jaar werd ■e aantal pas op de helft competitie bereikt. De bre- ctie en de degelijkheid die tegenwoordig doorgaans kt,' wettigen het vertrou- 31 ZDH een mooi jaar te n staat. moesten de Hoornders !"en zonder spits Stefan Middenvelder Roald van bewees dat hij welis waar uit ander hout is gesneden, maar zeker niet onderdoet voor zijn teamgenoot. Doordat ZDH met twee voorhoedespelers speel de (Ronald Biesboer was linksbui ten, de rechterkant werd „open" gehouden) ontstonden voor Van der Slikke zeeën van ruimte. Hij profiteerde heel behoorlijk en bracht de stevige maar wat stati sche achterhoedespelers van Kwiek menigmaal in problemen. Halverwege de eerste helft dook Van der Slikke plotseling vóór zijn directe tegenstander op. De fraaie kopbal op de bovenkant van de lat verdiende een beter lot. De andere ZDH'ers werkten bijzonder hard en deden dat bovendien met overleg, waardoor de tegenstanders uit Avenhorn aanvankelijk hun fysieke overwicht niet konden uitbuiten. De tweede helft was opnieuw voor de Hoornders. Met vaardig combinatiespel werd Kwiek terug gedrongen op eigen helft. Na vlot samenspel met Ronald Biesboer kwam middenvelder Joop Rom- mets na een kwartier in kansrijke positie voor het Kwiekdoel. Hij aarzelde een fractie van een se conde te lang tussen kappen of schieten met het „verkeerde" lin kerbeen, waardoor een tegenstan der hem de bal kon ontfutselen. Tien minuten later leek ZDH de score dan toch te openen. Rob van der Stap gleed op onnavolgbare wijze langs vijf Kwiek-spelers en besloot zijn actie met een „stiftje" over de keeper. Tergend langzaam draaide de bal vervolgens richting paal. Alles wat ZDH was, haalde opgelucht adem toen bleek dat Ronald Biesboer goed had geanti cipeerd en op de juiste plaats stond voor de rebound. Waar schijnlijk al in een feestroes haalde Biesboer echter dusdanig onbe suisd uit, dat de bal zelfs voor een rugbydoel te hoog zou zijn geweest. Even werd gevreesd dat de lin kerspits bij het grofvuil kon wor den gezet. Maar Biesboer bewees een knokker te zijn en deed zich van meet af aan weer volop gel den in de onderlinge duels. Na een klein half uur kreeg hij zijn revan che. Bram Brouwer ging op rechts goed door en leverde een voorzet af, die misschien een tikje te scherp was. Biesboer „donderde" echter door en kopte de bal na een prachtige zweefduik steenhard in het doel: 1-0. Pas toen zette Kwiek aan voor een wanhopig slotoffensief. Het lever de het team een serie corners op die met kunst- en vliegwerk door de Hoornders onschadelijk konden worden gemaakt. Tot drie minuten voor tijd, toen de even vrijgelaten centrumspits van Kwiek goed in kopte. Een minuut later zorgde Rob van der Stap uit lastige positie nog bijna voor 2-1, maar zijn schot kon juist worden gepareerd. cussie rond de uitbreiding van het kamperen bij de boer en het toestaan van inpandige apparte menten aan om zijn politieke gal te spuwen. „Dit is geen politiek com promis tussen Texels Belang en het CDA. Het zijn twee zaken die er door afzonderlijke minder heidspartijen worden doorge douwd." Terpstra verweet het college geen rekening te houden met de Teso-enquête, die tendeer de naar een behoudend uitgiftebe- leid, en het inmiddels voltooide sociaal economisch structuuron derzoek. Hij hief naar wethouder Schilling de waarschuwende vin ger op dat diens gulle slaapplaat- senbeleid „Zeeuwse toestanden" over Texel zou uitroepen. „En wat gebeurt er als de boer ermee stopt?", doelde Terpstra op de meerwaarde die het agrarische be drijf erdoor krijgt. Schilling garan deerde dat de vergunning er onmiddelijk afgaat zodra de A- bestemming wijzigt. Verder garan deerde hij dat inpandige apparte menten hun recreatieve functie houden. Linzensoep „Het CDA verloochent haar ver kiezingsprogramma voor een bord linzensoep, in dit geval de inpandi ge appartementen", herinnerde Jaap Vlaming (Groen Links) aan de campagnetijd. „Jullie zijn bezig er een zootje van te maken." Erna Eelman (WD) kwam met een nieuw voorstel. Ze vond dat De Overkoepeling van Texelse Vrouwenorganisaties is van plan een gespreksgroep rouwverwer king te starten, olv. mw. Bepke En gelhart, die veel ervaring met dit onderwerp heeft. De gesprekken kunnen onder andere gaan over de voorbereiding op het sterven en het verdriet er om heen, de bevrij ding van een lijdensweg, alsmede over eventuele negatieve gevoe lens en de acceptatie daarvan. Ook een scheiding is een vorm van rouw, men heeft tijd nodig om er over heen te komen. Al deze on derwerpen kunnen aan de orde komen. Ook heren mogen zich op geven. De gespreksgroep komt bij een in het gebouwtje bij de Doopsgezinde Kerk op 15 en 22 november. M. de Boer, tel. 13531. J. Zijlstra, tel. 16438. boeren die al een recreatief opstal op het erf hebben, toch recht heb ben op twee inpandige apparte menten. Uitwisseling van tenten of appartementen zag ze niet zit ten. „Of het één of het ander." De varianten die ze ter tafel bracht vonden weinig gehoor bij Schil ling. „Ik hoor geen eensluidende adviezen", ging hij voorbij aan de steun die Eelman kreeg van twee andere commissieleden. Toeristisch platform De manier waarop de wethouder Erna Eelman het zwijgen oplegde („néé, néé, néé en nog eens néé!) was de druppel die de emmer voor opposant Vlaming deed overlo pen. „Ik vind uw reactie ronduit kwetsend. U probeert onze in breng inferieur te laten lijken." De politicus betwijfelde of het college de adviezen uit de commissie wel serieus nam. De familie Koning mag camping de Bremakker uitbreiden met een aangrenzend terrein. Exploitant en bewoners van ,,Oud Vrede- lust" hadden daartegen bezwaar gemaakt. De kwestie gaf aanlei ding tot een hoorzitting. De com missie ROH zag echter geen reden de uitbreiding tegen te houden. Bij de uitbreiding gaat het niet om extra slaapplaatsen. Het gaat om een speel annex parkeerterrein. In de zomermaanden is groepskam- peren mogelijk. Het overgangsge bied tussen „Oud Vredelust" en de Bremakker zal als natuurgebied in gebruik worden genomen. Toch is de buurt bang voor achteruit gang van het uitzicht en overlast, met name door kampeerders die de pas willen afsnijden naar De Koog. Volgens de familie Koning is dit uitgesloten dankzij een „on doordringbare" houtwal. Verder toonde ze aan de hand van foto's aan dat de afstand van de gepar keerde auto's tot de naburige hui zen groter is dan zestig meter. De voorzieningen en de manier waar op de uitbreiding was vorm gege ven, stemde de commissie ROH evenals wethouder Schilling tot tevredenheid. „Ik heb het natuur terrein op de Bremakker bekeken. Nou, ik wou dat ik zulke buren had." „Als politiek moeten we niet doen alsof we verstand hebben van lo- giesverstrekking", pleitte Pieter de Groot voor een toeristisch plat form van ondermeer mensen uit de sector zelf dat adviseert over marktgerichte uitgifte van slaap plaatsen. „Als het er dan toch van moet komen, dan maar uitbreiding van kamperen bij de boer, gezien de afname van de toeristische kampeerplaatsen." Overeenstemming was er over de uitbreiding van het vloeroppervlak van zomerwoningen, appartemen ten en recreatieve opstallen. De laatste mogen groeien naar 55 vierkante meter. Kleine logies- verstrekker Gerard Zoetelief nam daarmee geen genoegen en pleitte voor 70. Schilling: „We hebben met een dergelijk voorstel al drie keer bot gevangen bij de provincie. En zelfs een ezel..." Inzake de beschikbaarheid van 1400 extra slaapplaatsen, infor meerde Gerard Zoetelief of parti culieren daarvoor ook in aanmerking komen. „Nee, alleen bedrijfsmatige kleine logies- verstrekkers. Maar iedere particu lier die zich laat inschrijven bij de Kamer van Koophandel heeft een bedrijf." GroeT Ook kampeerboerderijen rekent de gemeente tot de kleine logies, stelde Schilling GroeT-voorzitter Gerard Bakker gerust. Bakker ver wacht een groei in zijn sector van 15 procent, ongeveer 200 bedden. Zijn pleidooi voor één (grote) tent, ten dienste van het groepskampe- ren, vond gehoor bij de voltallige raad. „Mits er sprake is van een verdunning van bedden en het geen extra slaapplaatsen geeft", stemde de commissie in. Negen sportvissers hebben bij paal 12 na tweeënhalf uur inten sief de dobber in de gaten houden 66 centimeter vis op de kant ge kregen. Johan Hopman werd eer ste met een exemplaar van 35 cm. en Map van der Zwaag tweede met 31 cm. De volgende wedstrijd in de serie om het kampioenschap is op 9 ok tober om 08.00 uur aan de IJsdijk, tegenover Nieuw Buitenheim Op vrijdag 30 september gaat voor 55-plussers die zich bezig houden met creatieve handvaar digheid een nieuw seizoen van start. Deze activiteit van de Stich ting Welzijn Ouderen Texel trekt zoveel belangstellenden, dat er geen plaats is voor nieuwe deel nemers. Het schooltje dat vorig jaar door een groep jonge Texelaars is ge bouwd in Isiolo in Kenia, is aan uitbreiding toe. De toeloop van mensen naar dit gebied is zo groot dat vier lokalen extra nodig zijn. De organisatie World Ser vants is op zoek naar menser) van 16 tot 25 jaar die volgend jaar eind juli naar Kenia willen gaan om daar drie weken met de bouw te helpen. Ze kunnen zich aanmelden bij Fer van Tatenhove in Oosterend, tele foon 18202. Hij maakte vorig jaar deel uit van de Texelse groep, maar trok de afgelopen zomer opnieuw naar een World Servants-projekt in het Oostafrikaanse land. Hij werk te als technische nestor veertien dagen met 40 jongeren uit Sneek en Gorredijk aan de bouw van een kerk in het 40 km ten noorden van Nairobi gelegen Mitabota. Van Ta tenhove is opgetogen over dit soort ontwikkelingswerk, dat veel voldoening geeft en erg leuk is wegens de vele contacten met de plaatselijke mensen. Van Tatenhove weet te melden dat de op zonne-energie werkende kooktoestellen (bekostigd met geld van Texel) in Isiolo een groot succes zijn. De mensen maken er regelmatig gebruik van om eten te bereiden. „Wat is Texel zonder VTB? Inder daad gaan we enige activiteiten centraliseren in Den Helder, maar het Texelse kantoor blijft hoor." Henri van Maldegem, bedrijfslei der van de eilandelijke transport vestiging, ontkent de geruchten als zou het bedrijf van het eiland verdwijnen. In Den Helder draait het transport bedrijf onder de naam Van der Eijk Vervoerscentrale. Vorig jaar is 3000 vierkante meter grond ge kocht bij het Kooypunt in Juliana- dorp. Daar wordt nu gewerkt vanuit een huurloods, maar binnen een half jaar zal een eigen gebouw verrijzen. „Uit efficiëncy-overwegingen gaan we wat activiteiten naar Den Helder overbrengen. De Teso- tarieven spelen wel een rol bij deze beslissing, maar geen doorslagge vende. Het is gewoon handiger", vertelt Van Maldegem. Hij heeft twaalf personeelsleden rondlopen, waarvan de helft van de overkant komt. „Het Texelse kantoor wordt op dezelfde manier voortgezet. Ik blijf hier ook. Alleen enkele lo gistieke zaken worden gecentrali seerd, bijvoorbeeld routeplan ning." De Helderse vestiging wordt volgens Van Maldegem te vens een distributiepunt voor heel Den Helder. „Transporteurs kun nen bij het Kooypunt hun waren kwijt, wij zorgen voor de verdere verspreiding. Dan hoeven ze niet allemaal meer met die zware vrachtwagens het centrum in." Een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden en 210 uur dienst verlening is de veroordeling die de Alkmaarse rechtbank een 29-jarige autokraker uit Den Burg heeft opgelegd. De officier van justitie E. Bueno had twaalf maanden cel geëist, waarvan vijf voorwaardelijk. Of hij tegen de uitspraak in hoger beroep gaat is nog niet bekend. De veroordeling heeft betrekking op een reeks auto-inbraken, waar bij radio's werden gestolen. Tij dens de rooftocht verkeerde de Texelaar, die daarbij werd verge zeld door drie anderen, onder in vloed van drank en drugs. Op de rechtszitting werd duidelijk dat de dader nog niets had gedaan aan schadeloosstelling van de slachtoffers. Bueno maakte zich daar bijzonder boos over, zeker toen de Texelaar aangaf dat van een kale kip niets valt te plukken. De officier van justitie verweet de man kennelijk wél geld te hebben voor het kopen van softdrugs. Of inmiddels iets gedaan is aan schadevergoeding werd tijdens de zitting niet duidelijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5