Cjroen 'kwarts Jexels in het harL, Schotse Hooglanders in Texels duingebied M I" i T i dein Woolthuis in beeld voor stroomcentrale Voordelig begrazingsproject SBB r;r, - ummer Landschapszorg: „niet blij mee" Transformatoren PEN vandaag onder spanning JE ZIET 'M STEEDS MEER DE NIEUWE TEXELSTICKER Brokken... u Graaf is afgehaakt als koper: angharig beest met grote horens nterdienstregeling so weer van kracht Frar Tiorszel VERDER iNDrr w Vinke: TVO moet meer vakmensen inhuren 5 sh Wisseling college komt gemeente duur te staan 5 w Jarige Kompasschool in actie voor Papoea's 6 ih Arco strandt in Berlijn op roekeloze Oostenrijker 6 Graaf: plan nieuw bedrijf in ijskast Teso-vergadering via Radio Texel texelse^courant Wie Wat Waar Kabelverbinding vastewal voltooid Onder de Pomp voor f 3,95 op vele plaatsen te koop jUICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10921 VRIJDAG 30 SEPTEMBER 1994 r E X E LS COU RANT Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 tenties/abonnementen telefoon (02220) 62600. Clja Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. jtje buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplem Burg, telefoon (02220) - 15639. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. Dick Graaf is afgehaakt als ko- van de centrale in Oudeschild i\ het PEN onderhandelen met tweede gegadigde, Ab Klein wolthuis. Deze ondernemer aide vorig jaar de publiciteit zijn plannen voor de fabrica- van foto- en filmmateriaal. Het N streeft ernaar de centrale per naart volgend jaar af te stoten. mddels heeft het PEN contact jocht met Klein Woolthuis, met al eerder is gesproken. Deze ondernemer genoot aanvankelijk niet de voorkeur, omdat de plan nen van Graaf beter overeenstem den met de wensen van het PEN. „Graaf wilde het hele complex overnemen. Dan waren wij in één keer klaar." Volgens J. Veenis van het PEN is fabrikant Klein Wool thuis nog steeds in de markt en gaan de partijen binnenkort om de tafel. Deze ondernemer gaf destijds te kennen ruimte over te houden voor andere bedrijvigheid in de centrale. Behalve de twee „grote jongens", hebben zich vol gens Veenis tal van kleinere gega digden gemeld. PEN geeft echter de voorkeur aan verkoop van de fabriek in z'n geheel. Een onder zoeksrapport over de herbestem ming van de centrale dat op kosten van het PEN is gemaakt in opdracht van de gemeente, is in middels voltooid maar nog niet openbaar. Doelstelling was het zoeken naar een bestemming waarvan Texel het meest profijt zou trekken, wat betreft de werk gelegenheid. Het college houdt zich aan de afspraak dat zolang de onderhandelingen nog bezig zijn, de inhoud van dit rapport niet naar buiten wordt gebracht. De betrek- ^■eten van de natuur in de Bollekamer en de Geul. Ineens Kt een nietsvermoedende wandelaar van een hevig Hiuif. Achter hem duikt een langharig beest op met enor- ^tiorens.... Dit is niet het begin van een Texels griezelver- maar vanaf volgend jaar april wèl een mogelijkheid. itsbosbeheer wil twintig Schotse Hooglanderkoeien in- ■n voor begrazing van beide gebieden. Natuurliefheb- hoeven zich echter geen zorgen te maken: de dieren ten een vriendelijk karakter. „Na afronding van het Moksloot- project zochten we een manier om het gebied te beheren", vertelt Er ik van der Spek van SBB. De duin valleien neigen tot „verruiging", waardoor ze dichtgroeien met eenzijdige boom- en plantensoor ten. Door de begroeiing kort te houden, krijgen ook andere, kwetsbare soorten, een kans. Er zijn twee manieren om verrui ging tegen te gaan: maaien of be- grazen. „Maaien leek ons niets. kelijke openheid die het PEN niet temin aan de dag legt is voor de gemeente nog geen aanleiding van deze belofte af te wijken. Wel zijn aan de raad in besloten over leg mededelingen gedaan over de kwestie. Sluiting centrale Harry Thewessem van het advies bureau BCR uit Den Helder dat het onderzoek heeft gedaan, denkt dat na de machtswisseling in de Texelse politiek het rapport (kosten circa ƒ50.000,-) wellicht in de bureaula is verdwenen. „We hebben er daarom niet erg mee gelobbied." Wethouder Poster: „In de bureaula? We wilden de onder handelingen die het PEN voerde met Graaf niet frustreren. De ver- Zelfs als je opdracht geeft om slor dig te maaien, krijg je strakke, kunstmatige gedeelten. Begrazing geeft een grilliger, natuurlijker pa troon. Bovendien is het financieel niet onaantrekkelijk." Ongelukken De volgende vraag was welk vee moest worden ingezet. Schapen vielen al snel af. Van der Spek: „Die vreten geen ruigte, dus dan zou je toch nog moeten maaien of branden." Runderen of paarden bleven over. „We hebben nage dacht over paarden. Qua begra- zingsgedrag kan dat heel goed. Alleen zijn veel mensen niet bang voor deze dieren, sterker nog, ze zoeken ze op om ze te aaien en te voeren. Sommige ouders proberen zelfs hun kinderen op een paarde- rug te zetten. Die paardjes zijn heus vriendelijk, maar als ze het zat zijn krijg je ongelukken. Dat heeft de ervaring elders in het land geleerd." Afschrikwekkend Het moesten dus runderen wor den. Van der Spek: „Melkvee was De Schotse Hooglanders zijn rustig en vriendelijk van karakter /Foto's SBB) f «lopen zondag is bij Teso de M terdienstregeling ingetreden, houdt in dat op zon- en feest en de eerste boot van Texel 08.05 uur vertrekt. Vanuit Helder is dit 08.35 uur ge inen. Op oudejaarsavond ver- Hinde afvaarten van 21.05 van I il en 21.35 uur vanuit Den 'eserveboot wordt tijdens de lerlandse en Duitse herfstva- óes meerdere malen ingezet, sten twee boten op 1, 3, 7, 8, 15, 21, 22, 28 en 29 oktober, tweede boot vertrekt op deze «om 09.35 uur vanaf Texel en thtom 16.05 de laatste afvaart «t Oen Helder. Op 7 en 28 ok- zijn de afvaarten van 10.05 '■'it Den Helder en 13.35 uur 'I Texel uitsluitend bestemd het vervoer van gevaarlijke Ken. De chauffeur van deze Mer cedes verleende gistermid dag geen voorrang aan een vrachtauto, toen hij het VTB- terrein aan de Maricoweg wil de verlaten. Hij had de vrachtauto te laat gezien om dat het uitzicht werd belem merd door een geparkeerde hoge vrachtwagen. De Mer cedes bouwjaar 19861 werd zeer zwaar beschadigd, de vrachtauto mankeerde wei nig. Persoonlijk letsel was er nauwelijks. IFoto Harry da Gr ■^el vergadert deze week nog gesloten deuren. koop is in wezen een zaak van het PEN." Wanneer eind december de gene ratoren in Oudeschild worden stil gezet, wordt de fabriek ontmanteld. Drie generatoren zijn v3rkocht aan een Arubaans ener giebedrijf en de zogenaamde „blackstart" gaat naar een ener giebedrijf in Utrecht als noodvoor ziening. Het ceremonieel bij de sluiting van de centrale in Oudeschild eind de cember zal sober van aard zijn, voorspelt Veenis. „Er is geen re den voor een hoerastemming." Van de vaste medewerkers is voor twee mensen nog geen vervan gende werkkring gevonden. Naar een oplossing wordt nog gezocht. bij voorbaat al uitgesloten, want dat moet twee keer per dag wor den gemolken en dat gaat niet in een natuurgebied." Jongvee leek een mogelijkheid. „Die dieren zijn echter erg nieuwsgierig en gaan snel achter wandelaars aan. Dat kan dus ook niet. Wel jammer, want we waren graag met een boer uit de omgeving in zee ge gaan." Lees verder pagina 5 Dick Graaf heeft zijn plannen voor een nieuw bedrijf in isolatiemate riaal voorlopig in de ijskast gezet. Hij gaat zich volledig op de Texel se Wolonderneming richten. De ondernemer is niet langer in de markt voor overname van de stroomcentrale in Oudeschild. Een tegenvaller voor de PEN- directie die Graaf al een optie had verleend op het gebouw. ,,Zeg nooit nooit, maar voorlopig zie ik ervan af", licht Graaf toe. Hij windt er geen doekjes op dat zijn besluit het gevolg is van de fraude in zijn bedrijf die aan het licht kwam na de dood van de potentië le overnamekandidaat. „Ik moet De Werkgroep Landschapszorg is niet blij met de plannen van SBB om Schotse Hooglanders in te zetten in natuurgebieden. „Histo risch hebben daar nooit grote grazers rondgelopen, dus het past er niet. Het is een soort modeverschijnsel", aldus Sytske Dijksen. Vol gens Landschapszorg is bewezen dat de koeien planten en zelfs jonge vogels vertrappen. „Het wordt een modderbende en ze eten ook zeldzame planten. En het is nog maar de vraag of ze wel aan die ruigte vreten, want ze beginnen natuurlijk met sappig jong spul. Leuke beesten? Dan kunnen ze er ook wel een giraffe neerzetten, dat vinden de mensen nóg leuker...." De werkgroep ziet meer in handmatig maaien om verruiging tegen te gaan. Dijksen: „Dan zie je wat je doet en dat kan heus wel een beetje speels worden gedaan. Daarnaast is het nog goed voor de werkgelegenheid ook." Ze wijst erop dat de lage delen van het duingebied al worden begraast door grauwe ganzen. „Die horen er van nature wèl thuis. Het is trouwens toch erg scheef, want konij nen worden juist éfgeschoten omdat ze teveel vegetatie opvreten." Landschapszorg wijst erop dat de Bollekamer onvervangbare hoge duinen heeft met zeer kwetsbare korstmossen. „Het is te hopen dat ze die koeien déér in ieder geval weten uit te houden, ook al betekent dat nog meer hekken." eerst orde op zake stellen in de boekhouding." J. Veenis van het PEN, heeft be grip voor Graafs besluit. „Ik be grijp dat hij nu de verkoop niet door is gegaan niet over het beno digde geld beschikt. Jammer, want zijn plannen stemden het meest overeen met onze wen sen." Volgens Veenis was echter geen sprake van een bindend con tract. Wel laat hij doorschemeren dat Graafs bod aantrekkelijker was dan dat van de tweede gegadigde, foto- en filmfabrikant Ab Klein Woolthuis. (ADVERTENTIE) De aandeelhoudersvergadering van Teso, hedenavond in sporthal „Ons Genoegen", wordt rechtstreeks uitgezonden door Ra dio Texel. De uitzending begint om 19.45 uur. (ADVERTENTIE) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de gemeentegids '94/'95 en een folder van BAKKER'S IJZERHANDEL Jan van Maas. montageleider van het transformatorgedeelte in Den Burg. en elektro- monteur Henk de Goede leggen de laatste hand aan de noodrail in het transforma torstation. IFoto Gerard Timmerman) Do olectriciteitsverbinding tussen Texel en de vastewal is een feit. Als alles volgens plan verloopt zijn de twee transformatoren in Den Burg die de spanning van 50 kiloVolt omzetten naar 10 kV van: daag onder spanning gekomen. De komende tijd zal het eiland fa segewijs op elektriciteit van de vastewal overstappen. Aan het eind van dit jaar zal de schakelaar in de centrale in Oudeschild defi nitief worden omgedraaid. Dan komt een eind aan een om vangrijk karwei waardoor Texel via twee kabels door de Waddenzee stroom krijgt van de vastewal. Vol gens projectleider G. Ottenhof is het werk tot dusver volgens de planning verlopen. 9 september heeft de Nederlandse Kabelfabriek (NKF) de zeekabels, elk met een lengte van circa 7,5 kilometer, op geleverd. Een project dat na de start in het voorjaar eerst wat stroef verliep omdat de spuitlans vastliep op staalkabels, die door schepen overboord waren gezet. Verder zat het weer niet altijd mee en ondervonden de kabellegers hinder van sterke stroming. Landkabels Vanaf de dijk in de PH-polder vol gen de landkabels het tracé ter weerszijden van de Amaliaweg, Pontweg, Hogeberg om via de Haffelderweg bij de trafostations aan het Schilderend uit te komen. Visser en Smit Hanab heeft dit tra ject over land inmiddels afgerond. De stroom zal worden geleverd door de 150 kiloVolt-centrale in Velsen, die is aangesloten op het trafostation in Anna Paulowna. Vanaf dat punt vloeit de stroom onder 50 kV spanning naar Texel, een spanning die volgens monta geleider Jan van Maas op Texel nog niet eerder is toegepast. Dankzij deze spanning is het ver lies tijdens het transport over ruim 13 kilometer minimaal. In de tra fo's aan het Schilderen wordt de elektriciteit omgezet in tien kilo- volt distributiespanning. Testen Begin volgende week gaat het PEN de verbindingen testen waar mee beide de kabels kruislings op de andere transformatoren kun nen worden geschakeld. Een noo drail is nodig voor het geval één van de kabels of transformatoren uit mocht vallen en het eiland zon der stroom komt te zitten. Elke ka bel en Pauwels-trafo hebben afzonderlijk voldoende capaciteit om heel Texel van elektriciteit te kunnen voorzien. Het PEN benut de komende tijd om tests uit te voeren en om de 10 kV-kabels aan te sluiten. De hele installatie wordt via mee- gelegde telecommunicatiekabels gestuurd vanuit het PEN bedrijfs voeringscentrum in Haarlem. Voorlopig zijn de glasvezelkabels alleen voor intern gebruik door het PEN, maar Ottenhof sluit niet uit dat deze op termijn ook voor ande re doeleinden worden gebruikt. (ADVERTENTIE) Hew jee t 'ok hoort toen de VVV laast dicht wos hadden ze'et an De Koog geliek veul drokker. Weljajet aars sturen ze die bod- goste allegaar naar Warnaar ne- tuurluk. >f gewoon bij HIELKE zijn" BT LANGEVELD Of fiOfjy.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1