Cjrocn 'fwartrjexels in het Mislukte omzetting kostte Teso zes ton A Plan voor snelboot tot na middernacht N Concurrent of aanvulling voor Teso 398 Veel schade bij botsing ummer UUim mets 'dni m houdt Belgen ast op Marsdiep Met passagiers van en naar Oudeschild Record opbrengst Eco-car Wasdroger nu ook voor Texelaars... VERDER IN DIT vt Catwheazels kijken op 't Horntje en bij EcoMare 2 rt Milieuvriendelijke spuit- plaats voor bootbezitters 2 w Heel Texel aan de schapenkaas 3 t VVD en TB reageren op plan voor Waddenzee 5 w Duitsers „overvallen" Teso na files 5 w Dirk en Sandra Witte winnen NK ringsteken 7 Pony op hol: wild west in centrum van Den Burg TEXELSE'^COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een Spaarkaart van 't Gouwe Boltje en een folder J drogisterijen MA1TRE PAUL GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10922 DINSDAG 4 OKTOBER 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. (rtentie/abonnementen telefoon (02220) 62600 ptla Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, jon (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. tfle buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplem D«n Burg, telefoon (02220) 15472 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. mislukte poging van Teso om de onderneming om te ten in een coöperatie heeft ongeveer f600.000,- gekost, bedrag werd weliswaar niet genoemd toen een aan- ilhouder er in de vergadering van vrijdag naar informeer maar het kon geconcludeerd worden toen directeur Wortel meedeelde dat het ging om 30% van het ver ijl in kosten tussen het afgelopen en het voorgaande de jaarstukken bleek namelijk het bedrijf het afgelopen itjaar f5.030.000,-.algemene lerskosten" heeft gemaakt irr iet jaar tevoren f3.254.000,-. een derde is deze stijging f1,8 miljoen veroorzaakt door mderzoeks- en andere kosten Teso heeft moeten maken omzetting. Ook een derde de kostenstijging werd ver- aakt door personele verplich- m, onder andere te maken Qj tend met pensioenvoorzie- en de kosten die zijn ge kt voor het aantrekken van nieuwe directeur. De reste- derde is gaan zitten in on- oek dat nodig was om een termijnvisie voor de boot st te kunnen ontwikkelen. Irritatie !e aandeelhouders waaronder Honing uit De Koog, vonden fkeurenswaardig dat Teso de- iostenstijging niet direct in ecificeerde vorm had gepre- ierd. „U had op vragen hier- kunnen rekenen", aldus de P.L. Eelman uit Finsterwolde. laak een reis van 200 kilome- m hier te kunnen zijn en dan tekst en uitleg", sn was er ook slecht over te en dat Teso van de vorige ge- makende vergadering geen ne notulen heeft gemaakt, heeft volstaan met het ter in leggen (in het kantoor) van *oces verbaal dat de notaris deze bijeenkomst heeft ge- 0ld it. Dat proces verbaal was waar minstens zo uitgebreid Bob Bakker ging zijn laatste periode In als Teso-commissaris. Hij werd met ruime meerderheid van stemmen herkozen. Bakker verwelkomde 267 aan deelhouders, die 305 stemmen vertegenwoordigden. De voor de ze gelegenheid voor de helft afge schutte sporthal Ons Genoegen bleek primp op deze toeloop te zijn afgestemd en ook Jan Stolk en zijn koks hadden op dit aantal ge rekend bij het voorbereiden van het traditionele koud buffet, zodat er aan niets gebrek was. Bakker ontkende niet dat het mislukken van de coöperatie in het afgelopen jaar een grote te leurstelling heeft betekend, maar het was hoopgevend dat toch bij na 90% van de aandeelhouders het coöperatievoorstel steunde, wat betekent dat zij achter de Teso-doelstelling staan: het exploi teren van een veilige en betrouw bare veerdienst in het algemeen belang van Texel, zonder winstne ming van aandeelhouders. Andere oplossing De coöperatie zou de beste be scherming tegen onvrijwillige overname hebben geboden. Nu dat niet is doorgegaan, beraden di rectie en raad van commissarissen zich over andere mogelijkheden tot bescherming. Op dit moment loopt Teso geen gevaar, maar dat wordt anders als de wet wordt ge wijzigd en Teso zijn statuten moet aanpassen waardoor aandeelhou ders stemrecht krijgen naar gelang de omvang van hun aandelenpak ket. Bakker kondigde aan dat Teso binnen afzienbare tijd met alterna tieve beschermingsmaatregelen zal komen. De resultaten van het afgelopen boekjaar stemmen tot vreugde. Ondanks het gestagneerde ver voersaanbod en de hogere kosten is genoeg positief resultaat be haald. Een belangrijk (blijvend) voordeel bracht de verlaagde rente op de scheepshypotheken, zodat in 1994 geen tariefsverhoging no dig was. Ook het nu lopende boekjaar ziet er goed uit, hoewel ook dit jaar geen sprake is van groei in het vervoersaanbod. Bakker bracht dank aan de (niet aanwezige) oud-directeur Hooger- heide die 30 jaar bij Teso heeft ge werkt, waarvan de laatste 20 jaar als directeur. „Hij heeft tijdens zijn bewindsperiode Teso een geweldi ge nieuwe impuls gegeven door de dubbeldeks verbinding tot stand te brengen. Hiermee werd de be staande capaciteitsproblematiek opgeheven en werd de basis ge legd voor een efficiënte, veilige en betrouwbare verbinding. Dat dit in het belang van de Texelse econo mie is geweest, zal ieder duidelijk zijn". Onderzoek naar de gewenste bootcapaciteit in de toekomst is Lees verder pagina 5 jjjïwone notulen, maar voor de Het bedrijf Allship Marine Projects uit Berkhout is van plan met een snelle boot passagiers te vervoeren tussen Den Helder en Oudeschild. Bedoeling is het hele jaar door dage lijks afvaarten te maken. Bijzonder is dat het schip, dat plaats biedt aan zestig personen, tot na middernacht heen en weer zal varen. Initiatiefnemer Sjouke Veenstra (49), die de boot -de „Tricat"- tevens heeft ontworpen, denkt hier mee te voorzien in een behoefte. antse aandeelhouders Is het bezwaarlijk om naar Texel te n en het verslag daar in te Eelman vond dat Teso er door handelswijze blijk van geeft iandeelhouders nog steeds neus te nemen. Vlot de rest was de vergadering, geen anderhalf uur duur- pvallend rustig van verloop, ilangstelling van de aandeel- ïrs was echter heel behoor- President-commissaris Bob Belgische Noordzeekotter die r n nker in de netten had gekre- heeft dit weekend geruime s m xtgezeten in het Marsdiep. ene Win uit Zeebrugge Z 470) tijdens de scholvisserij op ern iker, dat gezien de omvang "les bij drie meter) afkomstig tijn van een boorplatform. iker was te zwaar om op kracht door de kotter te geborgen. Zondagmiddag <fe vissers hulp van het be- 'gsvaartuig de BREE 14, dat kar snel boven water had. Een aanvulling dus op de huidige Teso-dienstregeling. zo lijkt het. Teso-directeur Rob Wortel be schouwt Allship echter als een concurrent, die Teso passagiers afsnoept in plaats van een nieuwe markt aan te boren. Volgens hem zal het aantal mensen dat 's avonds laat van de snelboot ge bruik maakt, beperkt zijn. Om die reden was een verzoek van Veenstra tot samenwerking voor Teso niet interessant. Wortel ver wacht dat het plan zal leiden tot inkomstenderving voor Teso, wat slechts met tariefsverhoging kan worden opgevangen. ..Ik sluit niet uit dat het bootkaartje hierdoor wel tien procent duurder kan wor den. De Texelse bevolking en de toeristen betalen dus het gelag." Wde boomkorren wacht de Noordreekotter Odin uit Zeebrugge in het Mars- 'P- (Foto Gerard TimmermanI De „Tricat", een nieuw type cata maran van 2154 bij 6V2 meter, bestaat alleen nog maar op papier. Of het ontwerp werkelijkheid wordt, zal de komende tijd blijken. Als de benodigde vergunningen (van de gemeenten Texel en Den Helderl in orde komen, kan met de bouw worden begonnen. Veenstra hoopt al in het voorjaar van 1995 de eerste overtochten te kunnen maken. Voorloper Van het ontwerp wil hij nog niet teveel details prijsgeven. „Het plan is zeer concreet, maar pas als alles definitief doorgaat wil ik ermee naar buiten treden. Nu kan ik slechts zeggen dat het een innova tief model betreft. Het is mijn overtuiging dat het schip een voorloper is van nieuwe ontwikke lingen. Het speciale is, dat het on danks z'n vrij kleine afmetingen op comfortabele wijze passagiers kan vervoeren bij flinke zeegang." Volgens Veenstra steekt de „Tri cat" met een gemiddelde snelheid van 25 knopen het Marsdiep over. In een kwartier vaart de moderne pont van het afmeerpunt aan de Zeedoksluis in de Helderse haven naar het afmeerpunt aan de „lan ge dam" in de haven van Oude schild. Wat betreft dit laatste heeft Rijks waterstaat, dienstkring Texel, al toestemming gegeven. Technisch gesproken ziet RWS geen belem meringen. „Het is wel wat krap, maar aan de lange dam in de zuid erhaven is er nog ruimte. Veel voorzieningen zijn niet nodig. Een ponton langs de kade, die op en neer gaat met het tij, is voldoen de", aldus RWS-woordvoerder Mart Zijm. Volgens scheepsbouwkundig in genieur Veenstra is het de bedoe ling dagelijks tot 01.00 of 02.00 uur door te varen. „Waarschijnlijk varen we één keer per uur, in de spits eventueel vaker. Het is zeker niet de bedoeling alleen de kren ten uit de pap te halen, door bij voorbeeld alleen in het seizoen te varen." Behalve passagiers kun nen ook fietsen en kleine goede ren, zoals pakketten, aan boord worden genomen. Allship Marine Projects is een in genieursbureau op scheepvaart kundig gebied, geen rederij. Gaat het Veenstra vooral om het pro moten van zijn „Tricat", of pro beert hij een blijvende bootverbinding op poten te zet- Bij de laatstgehouden inzameling van klein chemisch afval per Eco- car, is een record geboekt. Er werd niet minder dan 1695 kg chemisch afval opgehaald bij to taal 166leveranciers". Het over grote deel bestond uit verf resten. De oogst bij vorige inzamelingen (het gebeurt eens per twee maan den) was honderden kilo's minder. ten? „Nee nee", haast Veenstra te antwoorden, „we zien dit echt als een gat in de markt. Daarbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan, het is serieus onderzocht." Toch zegt hij ook: „We wilden om de nieuwe boot demonstreren. We konden ons niet veroorloven om zomaar een boot te bouwen en dan te roepen: kijk eens wat een leuk speeltje!" Animo Veenstra kreeg de hulp van de Stichting Ondernemen in de Kop (Business Creation Result), die nieuwe vormen van werkgelegen heid in de kop van Noordholland en op Texel ondersteunt. Eerst werd contact gezocht met Teso, maar die hield de boot letterlijk en figuurlijk af. „Jammer", zegt Veenstra. „Teso denkt anders dan ons, Teso denkt vooral in auto's. Dat ze met met ons in zee wilden gaan, vind ik aan een kant best be grijpelijk, maar er kleven voor Teso ook voordelen aan. De snelboot kan bijvoorbeeld een oplossing bieden voor de groei van het ver voersaanbod. Als mensen met ons mee kunnen, hoeft Teso geen gro tere boten te laten bouwen en gro tere havens aan te leggen. Want dèt zou ook tot de hogere tarieven leiden, waar Wortel nu voor waar schuwt..." Uit onderzoek blijkt volgens Veenstra dat er voldoende animo zal zijn voor de snelboot. „Bijvoor beeld mensen die naar het theater gaan, of seizoenwerkers die op het vasteland wonen, kunnen ervan gebruik maken." Derving Teso-directeur Wortel gaat er van uit dat het snelboot-project niet rendabel te maken valt. Toch heeft hij uitgerekend wat de eventuele „We zijn ons doodgeschrokken van alle commotie." Een woord voerder van de Gaswacht vertelt dat naar aanleiding van de adver tentie voor een wasdroger op aardgas door veel Texelaars is qe- beld. Het rayon van deze instantie bleek echter niet tot Texel uit te strekken. Tegen deze rechtsonge lijkheid kwam de gemeente in het geweer. „Het betreft een communica tiestoring. De apparaten worden verhuurd door Gas Rent, een onderafdeling van de Gaswacht. Gasbedrijf Kop van Noordholland en de Pen hebben echter de adver- Op het kruispunt Pontweg- Pijpersdijk deed zich gister middag een aanrijding voor waarbij veel materiële schade ontstond. Er was één lichtge wonde. Het gebeurde toen de 37-jarige bestuurder van een Texelse taxi (een grote Che vrolet Caprice Classicdie uit de richting De Koog kwam, linksaf wilde slaan. Hij ver leende daarbij geen doorgang aan een uit de richting veerha ven komende Mercedes, bestuurd door een 44-jarige Duitse toerist. Beide wagens liepen aan de voorzijde forse schade op. De Mercedes (die op het dak enkele fietsen ver- voierde) is waarschijnlijk total loss. Een 41-jarige vrouw die als passagier in deze Duitse wagen zat, werd per ambu lance voor onderzoek naar het Gemini-ziekenhuis gebracht. De foto geeft een beeld van het opruimingswerk. De zwaar beschadigde Mercedes hangt in de takels van de ber gingswagen, de politie veegt de straat aan. Later kwam de brandweer om het door olie besmeurde wegdek te reini gen. (Foto Harry de Graat) tentie gezet, aangezien die een subsidie verstrekken van f200,- voor snelle beslissers, omdat het zo'n energiebesparend apparaat is." Deze week wordt met Texelse in stallateurs overlegd door de Gas wacht, zodat ook op het eiland de wasdrogers op aardgas hun intre de kunnen doen. „Het is beter om dat met plaatselijke mensen te re gelen. Die kunnen sneller service verlenen en het is goedkoper dan dat iemand van ons van de vaste wal moet komen." Texelaars die geïnteresseerd zijn kunnen zich nog steeds aanmel den via telefoon 072-123134. „Zij krijgen er nèt zo snel eentje als de mensen in de rest van de Noord- kop." gevolgen zijn, mocht het plan toch levensvatbaar blijken. „Uitgaande van een dagelijkse dienstregeling kost zo'n lijn op jaarbasis twee miljoen gulden. Allship zal dus twee miljoen moeten omzetten. Die omzet moet ergens vandaan komen. Het extra aantal mensen dat 's avonds anders niet met de Teso-boot zou reizen, is volgens mij zeer beperkt. Het overgrote deel van de omzet komt dus rechtstreeks bij Teso vandaan. Voor ons een derving van twee miljoen. Om er weer plus twee miljoen van te maken, is een ta riefsverhoging nodig die vier mil joen in het laatje brengt." Volgens Wortel blijft het daar niet bij. „Niemand kan garanderen dat de passagiers niet gratis met Teso terug gaan naar Den Helder. Waar schijnlijk zullen daarom voorzie ningen bij de veerhaven op Texel moeten worden getroffen, bijvoor beeld voor kaartverkoop of contro le. Ook dat brengt extra kosten met zich mee." Avondvaarten Een voorstelling van zaken die door Veenstra overdreven wordt genoemd. Over bedragen laat hij zich liever niet uit, maar, zo zegt hij: „Ik kan met met voorstellen dat Teso zich hier zo druk over maakt. Onze opzet is heel be scheiden, heel simpel. Vermoede lijk vindt Teso het gewoon vervelend, dat ze na een jarenlang monopolie nu met een ander te maken krijgen. Maar ook wij wer ken in het belang van de Texelaars. Wij bieden avonddiensten, die Teso niet wil bieden." Overweegt Teso zelf niet de dienstregeling aan te passen, zo dat ook op de late avond nog men- Lees verder pagina 5 Met het zadel aan zijn buik is een op hol geslagen pony donderdag middag dwars door het centrum van Den Burg gerend. Eén vrouw, werd omver gelopen, maar de schade viel mee. Een niet goed aangesingeld zadel was er de oorzaak van dat de be rijdster in de Dennen ter hoogte van camping 't Woutershok van de pony viel. De slingerende stijg beugels maakten het dier nerveus en hij nam de benen. In plaats van de weg naar huis (Zuid Haffel) te nemen, vloog de pony de Pontweg over, richting het centrum. Via het Schilderend galoppeerde hij door de drukke Weverstraat. Wande laars zochten links en rechts een goed heenkomen. Een 35-jarige vrouw uit Gouda werd door het dier opzij geduwd en kwam ten val, waardoor ze schaafwonden en gaten in haar kleding opliep. In de Gasthuisstraat wist Paul Kuip van Texel Vastgoed de pony te vangen. Hij bracht het dier, dat bloedde uit wondjes op zijn benen, naar Anjo Kikkert even verderop in de straat. De dierenarts werd gea larmeerd, maar de verwondingen bleken niet ernstig. Kuip achter haalde de eigenaar. De amazone, die bij haar val geen letstel had op gelopen, was inmiddels naar ma nege Akenburg gelift en had van daaruit haar moeder gebeld. Met de trailer is de pony opgehaald. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) slagroom, mokka of schwarzwalder schmtt Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1