„Wij zijn geen Catwheazels" Wetenschapsdag Nioz, IBN, EcoMare en sterrenwacht ecoMare Agenda Wetenschap Techniek TEXELSE couRANT Afzwemmen Paddestoelexcursie „Disselband" ook in Hoornder kerk Verlies voor Texelse bowlers Gevoelige foto's van Leo Barnard Van „Max" naar „Ons" Opbrengst kleding blijft op Texel Lampionnenoptocht Milieu vriendelijke spuitplaats in gebruik genomen Bedrijvig/^ or Alternatief centrum aan het Schilderend Dinsdag 4 oktober Voor de Doopsgezinde Zuster- kring vertelt oud-Texelse me vrouw Pen aan de hand van dia's over haar werk onder de Mormomen, aanvang 14.30 uur. In het Eierlandsche Huis is de eerste competitieavond van klaverjasclub De Cocks- dorp/Eierland; 20.00 uur. In Cinema Texel draait om 20.30 uur „The Client". In theater-restaurant Klif 12 in Den Hoorn brengt Bert Vis- scher zijn programma „Fijne nuances"; 21.00 uur. Toegang f15,-; vriendenprijs f12,50. Woensdag 5 oktober In Cinema Texel draait om 14.00 en 16.00 uur „De Aristokatten" en om 20.30 uur „The Client". Donderdag 6 oktober In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „The Client". Het CDA-heeft een openbare bijeenkomst in De Waldhoorn in Den Hoorn, aanvang 20.00 uur. ledereen is welkom. Vrijdag 7 oktober Van 9.00 tot 12.30 uur how den de tweede klassers vanm de OSG hun actie „KnalH voor een takie" ten bate vafl een Unicef-project in India te-Kj gen kinderarbeid. In Cinema Texel draait om 19.00 en 21.15 uur „Th» Client". Hoogwater te Oudeschild Di. 4 7.26 en 19.54u Wo. 5 8.25 en 20.54u Do. 6 9.05 en 21.35 u. Vr. 7 10.01 en 22.25 u 8 Za. 8 10.40 en 22.50u j Zo. 9 11.20 en 23.00 u. Ma. 10 11.50 en 23.40u Di. 11 12.24 en - u lbl DINSDAG 4 OKTOBER 1994 Voor de laatste keer van het sei zoen is vorige week afgezwom men in Molenkoog. De verschil lende diploma's zijn behaald door: Diploma A: Cornelis Johannes Hm; Steef Witte met Marijke Witte-Lionarons, Hali- ma Wendels, Sanne Plaatsman met Gerrie Plaatsman; Kamara Tjarda Ismail; Iris Uri- ot; Arjen Pool; Cintha Sijtsma; Samantha Laura Leontine Pieterse; Marcus Jaap Jo annes Bakker met Benno Bakker, Gerja Bas; Anouschka Maas met Truus Maas; Naomi v. Sambeek met G. J. Huisman; Thomas Huberts, Daniël v.d. Zee; Mariska de Zwart; Jacco Boersen, Marieke v. Stra ten met Jaap van Straten; Janko Duinker; Nathalie Siemeling, Gijsbert Buysman; Mi chel Stroo; Dave Pastoor; Hanneke Visser met J. J. Visser, N Kevin Keesom; Jan Blom; Hessel v. Farssen; Mary Elaine Kik kert met Ans Kikkert, Meivin Molanus; Sa rina de Lang; Niels Hin; Arjan Kager met Pietje Kager; Annette Hillen, Barry Koning; Barbara Eelman. Eva Bruin, Marjan Amens; Kamelia Naderi. Diploma B: Mirjam Oosterhof met Wietse Oosterhof; Rosita Hin; Jildou de Boer met L. de Boer; Kelly Lexmond met Janny Lex- mond; Gharib Kariebo; Anne Weijdt; Maria Kariebo; Nynke Hovinga; Nienke Daalder; Bob Fokker met Monique Fokker- Veldhuijzen; Halima Wendels, Elise van der Star; Martme Zandee, Martijn Hoogen- bosch; Dimitri Verseput; Roy Bakker, Pa trick Zijm, Jeroen Backer met Bert Backer; Peter Bakker; Tobias Heijnen; Rik v. Kat wijk; Martjne Berbée met Jos Berbée; Sa ra Monster met Piet Monster, Peter Koorn; Damëlle Rump met Henk Rump; Bas v.d. Heiden; Aart van Rijs; Henk-Maarten Prins; Kristien Schraag; Eva Witte; Laura Graaf; Ruben Hendrik Tromp, Janneke van 't Noordende met Ria Prins; George Karie- Uitsluitend voor leden van IVN en Vogelwerkgroep Texel is er zondag een paddestoelexcursie. Deze tocht onder leiding van Marcel Groenendaal begint om 10.00 uur vanaf 't Mientje aan de Randweg. Verdere informatie tel. 15096. De „Disselband", een muzikaal gezelschap bestaand uit verstan delijk gehandicapten, verzorgt zondag een optreden in de Ned. Hervormde kerk van Den Hoorn. De dienst begint om deze reden la ter dan normaal, om 11.00 uur. De band is komend weekend op Texel ter opluistering van de Anbo- middag in de Bgm. De Koninghal. De muzikanten wilden echter graag eens in het Hoornder kerkje spelen. Voorganger in de dienst is ds. H.R. Betting. bo, Leo Witte, Theo Hoogerheide, Diny Nieboer; Ramon Grit, Jeroen v. Oosten; Pim Witte. Diploma A (volw.): André Bakker; Vera Persoon, Alie de Lang, Demiri Kevser. Diploma B (volw.): André Bakker; Vera Per soon; Lia Witte; Hanna Bakker; Marrigje Barnard; Ponnsah Jeyakumar; Premkumar Thuraiappah, Jacqueline List, Antoun Kariebo. Snorkelen A: Britta Fokker; Dominique Kooiman; Mark Roeper; Sander de Ridder; Leon Grootjen. Snorkelen B: Kees Grootjen Basis zwemdiploma: Milo Siebert, Sander de Ridder Drie Texelse bowlers, bijgestaan door één reserve, hebben in Den Helder verloren van verschillende teams uit de Noordkop. Eric Plaatsman en Robert van Splunter werden getroffen door planken koorts, wat hun score niet ten goede kwam. Erik Witte maakte het goed met een game van 160. Later wierp hij zelfs een nieuw re cord van 223. Een wissel, waardoor Ronald Blei- jerveld in het team kwam, bracht niet het gewenste resultaat, waar door Texel twee keer met 3-0 ten onder ging. ,,Het liefst had ik ze allemaal weer ingepakt en meegenomen." Schuchter reageert Leo Barnard op zijn foto-expositie in atelier 't Schildertje in Den Hoorn. Door de zwart wit beelden laat hij iets van zichzelf zien. „Daarom is het juist zo eng." Het gepraat over het kunstzinnige aspect van zijn foto's zegt Barnard niet zoveel. „Laat dat allemaal maar weg. ledereen moet er voor zichzelf maar wat van vinden of bij denken." De afdrukken betreffen oude negatieven, maar ook recen te. „De oudste is van 1961, de nieuwste van een week geleden." De foto's zijn bij bestaand licht ge maakt. Door tijdens het ontwikke len met licht te spelen heeft Barnard in zijn donkere kamer bij zondere effecten gecreëerd. Een afdruk van één van zijn kleinkinde ren is mysterieus geworden door dat de omgeving wit is gehouden. Een kronkelende sloot maakt een melancholieke indruk door de don kere, bijna sombere grijstinten. De opbrengst van de kleding en schoenen die elk najaar op Texel worden ingezameld komt al se dert jaren niet in handen van de stichting Geef Max de Zak, maar blijft op Texel om daar te worden besteed aan het Tesselhuus en aan het bekostigen van kuurrei zen van Texelse reumapatiënten. kleding van Texel naar de opkoper in Nederland of België wordt ge bracht, zijn tot dusver door de fir ma A.P.C. Koopman en de VTB tegen sterk gereduceerd tarief be schikbaar gesteld. De enige band met de stichting Geef Max de Zak bestaat hieruit, dat deze organisa tie bemiddelt bij het zoeken van een betrouwbare opkoper die de hoogste prijs biedt. Aldus wordt een hoge opbrengst tegen mini male kosten behaald. „De centen blijven dus op Texel", zegt Cor Kossen uit Den Burg, die dit jaar met de organisatie van de actie is belast. Men is niet aan de stich ting gebonden. Zou het lukken om een handelskanaal te vinden dat een nog gunstiger prijs offreert, dan zou de rotaryclub daarmee in zee gaan. De slogan „Geef Max de zak" is tot dusver steeds in de re clame gebruikt omdat het een in geburgerd begrip is. ledereen weet wat ermee wordt bedoeld. Nu echter als gevolg van de recente publiciteit de naam „Max" een ongunstige associatie oproept, wordt op Texel een andere slagzin gehanteerd: „Geef ONS de zak!". De leboratoriumefdeling van het Nioz. meenemen, anders wordt het nor male toegangskaartje in rekening gebracht. Op het Nioz worden diverse lezin gen en filmvoorstellingen gehou den. In de afdelingen worden demonstraties verzorgd en kun nen bezoekers zelf meedoen aan onderzoekjes. Voor kinderen is er een speciaal programma. Om niet te verdwalen in het grote gebouw is een route aangegeven met oran je en blauwe pijlen. Bezoekers kunnen zowel de hoofdingang als de achteringang gebruiken. Daar liggen gedetailleerde program ma's, met aanvangstijden en titels van de lezingen en filmvoorstellin gen. Tevens worden consumptie bonnen voor een kopje koffie in de kantine verstrekt. Behalve de Pelagia, die is uitgerust met de speciale laboratoriumcon tainers, ligt in de haven ook het onderzoeksvaartuig Navicula. Als net, waarna uitleg wordt gegeven over de vangst. Kinderprogramma In veldwërkcentrum De Slinger van EcoMare kunnen bezoekers met allerlei apparatuur zelf bo dem, water en lucht onderzoeken. Tevens worden enkele vormen van veldwerk gedemonstreerd. Spe- De grote buitenopstelling die het IBN op het programma had, is nog niet klaar. Wel kunnen bezoekers zien hoe zeehonden met een zen der worden gevolgd en hoe de wadbodem wordt bestudeerd via kunstmatige kwelders. In de bibliotheek is een speciale krant verkrijgbaar die is gewijd aan de wetenschap- en technie kweek. Eén artikel is gewijd aan de Texelse dag. De krant is gratis af te halen. bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon WETENSCHAPPERS 9 OKTOBER 1994 OOK IN ECOMARE Tegen inlevering van deze bon bij de balie heeft u in het kader van de Wetenschaps dag gratis toegang tot EcoMare en het veldwerkcentrum (de Slinger. bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon Aldus wordt gemeld door de Texel se rotaryclub, die dinsdag 11 okto ber weer huis aan huis kleding en schoenen ophaalt. Dit naar aanlei ding van het feit dat de stichting Geef Max de Zak recentelijk on gunstig in de publiciteit kwam, omdat het een van de liefdadig heidsinstellingen is die de verwor ven gelden voor een naar verhouding groot deel zelf ge bruikt. De stichting is bezig een grote schuld af te lossen. Elders in het land is gebruikelijk dat de stichting Geef Max de Zak de kle- dinginzamelingen zelf organiseert en uitvoert en ook zelf de beste ding van de opbrengst regelt. Om een hogere opbrengst ten ba te van het goede doel te krijgen, gebeurt het op Texel al jaren heel anders. De actie wordt hier geor ganiseerd en uitgevoerd door de rotaryclub, aangevuld met andere vrijwilligers. De reclame is ook kosteloos en hetzelfde geldt voor de bestel- en vrachtauto's die door diverse bedrijven beschikbaar worden gesteld. De grote vrach tauto's waarmee de opgehaalde De lampionnenoptocht in Ooster end, met dit jaar als thema stripfi guren, is zaterdagavond een daverend succes geworden. Voor uitgegaan door Excelsior trok een ongeëvenaard groot aantal kinde ren met lampionnen door het dorp. Voor de mooiste uitbeeldingen waren prijzen weggelegd. Uitslagen. Enkelingen: 1. Rosita Hin (Donald Duck op vlot), 2. Simon Kikkert (Lambiek). 3. Ste fan Bremer (Lampje) Paren: 1. Liesbeth en Sandra Bremer (Hia watha), 2 Hanneke en Rob Legierse (Luchtballonnen), 3. Leonie Moor en Mar grit Boer (Lucky Luke). Groepen 1 Cyntha, Martine en Saskia Timmer (Kwik, Kwek en Kwak), 2. Chris Ellen en haar groep (Turtles), 3. Lea van der Zee en groep (auto van Donald Duck) De watersportvereniging heeft een milieuvriendelijke afspuitplaats voor boten op het industrieterrein van Oude schild in gebruik genomen. Wim Klein Bretel er verzorgde de inwijding maandag met zijn jacht TuimelaarCham pagne kwam er niet aan te pas, we! water uit een hoge drukspuit.... Om aangroei aan de onderkant tegen te gaan zijn de boten voorzien van een zogenaamde antifoulmglaag. Na het vaarseizoen worden meeste pleziervaartuigen uit het water genomen, waarna ze worden gereinigd. Daarbij komt meestal wat van die milieu-onvriendelijke be schermlaag mee. In het verle den gebeurde dat vaak aan de waterkant. Dat is echter ver boden en de politie contro leert streng. De nieuwe spuitplaats van de watersportvereniging, die ruim f30 000,- heeft gekost en is aangelegd door firma Ta- tenhove, heeft een bezinkput. Het water dat bij het afspui- ten van boten vrij komt ver dwijnt in het riool, terwijl het vervuilde bezinksel in een ver gaarbak komt en op verant woorde wijze kan worden afgevoerd. Leden van de watersportvere niging kunnen de sleutel van het terrein afhalen bij de bestuursleden. Voorlopig wordt een hogedrukreiniger van firma Duinker gebruikt, maar in de toekomst komt er een vast apparaat. Het terrein wordt tevens gebruikt voor opslag van materiaal van de vereniging en boottrailers. Overigens beschikt ook firma Betsema aan de Spinbaan in Den Burg over een speciale af spuitplaats. IFoto Tessa de Graaft) Wat doen ze daar eigenlijk? Een veel gestelde vraag op een „sundags rondje" langs het Nederlands Instituut voor On derzoek der Zee (Nioz) en het Instituut voor Bos en Natuu ronderzoek (IBN) op 't Horntje. Zijn wetenschappers allemaal „Catwheazel'-achtige verstrooide types in witte jassen? Het antwoord daarop kan iedereen zelf ontdekken tijdens de Wetenschapsdag die zondag wordt gehouden. Het Nioz, IBN, EcoMare en Volkssterrenwacht De Jager openen hun deuren vanaf 11.00 uur. Ook het Nioz-schip „Pelagia" is te bezichtigen. doen", vertelt Gerard Nieuwland. „Het Nioz is groot" geworden door de biologen. Die traden ook het meest naar buiten. Maar zij vormen maar een kleine afdeling in dit bedrijf. Er is veel meer, zoals chemie, geologie en fysica." Norbert Dankers van het IBN (voorheen RIN) vult aan dat de dag is bedoeld om drempels te verlagen. „De wetenschap moet uit die ivoren toren. Het is niet zo zeer de bedoeling mensen te wer ven voor studie of iets dergelijks. We willen vooroordelen wegne men." Het thema van de wetenschaps dag is „kleur". Dat slaat niet al leen op verschillende tinten, maar vooral ook op „kleur bekennen". Bezoekers kunnen zelfstandig rondkijken of de activiteiten bijwo nen. Programmaboekjes zijn bij al le instellingen en op de boot verkrijgbaar. Informatrice Margreet Sandee van EcoMare legt uit dat dit voorlich tingscentrum voor wadden- en Noordzee weliswaar geen weten schappelijk instituut is, maar wél zorgt voor kennisoverdracht met wetenschappelijke gegevens als basis. Bovendien is de volksster renwacht er gehuisvest. Grote promotor daarvan is Kees Rib- bens. „Wij doen geen weten schappelijk onderzoek, maar we verzorgen regelmatig lezingen en kijkavonden. De belangstelling voor sterrekunde neemt toe. Wij doen ons best om daar een invul ling aan te geven." Zelf meedoen Alle centra zijn gratis toegankelijk. Wie ook de expositie in EcoMare wil bezoeken moet bijgaande bon De Pelagia is zondag In de haven van 't Nioz te bezichtigen. iFoto's Archief Texelse Courant) Vier jaar geleden is al eens een dergelijke wetenschapsdag ge houden. De Texelse instituten trokken ongekend veel publiek: meer dan 2000 mensen namen een kijkje. Zondag worden weer veel toeschouwers verwacht. Van daar dat tussen de deelnemende centra een pendelbus rijdt, waar iedereen gratis gebruik van kan maken. Aangezien bij EcoMare de meeste parkeerruimte is, wordt iedereen geadviseerd daar de auto achter te laten. Is dit terrein vol, dan kan ook bij het strand van paal 17 worden geparkeerd. Vanaf daar is het slechts een klein eindje te ruglopen naar EcoMare. Ivoren toren het weer het toelaat kunnen per keer zo'n twintig mensen mee voor een tochtje. Er gaat tevens een bioloog mee. Onderweg wordt een „trekje" gemaakt met een vis- ciale aandacht is er voor het yveer. Ook hier is een speciaal program ma voor kinderen opgesteld. In De Slinger is ook de Volksster renwacht. Om 16.00 uur worden daar video's en dia's vertoond met als thema: kijk op planeten, 's Avonds om 20.00 uur, als de we tenschapsdag eigenlijk al is afge lopen, kunnen belangstellenden nog wel bij de sterrenwacht te recht. Met een telescoop worden de sterren afgespeurd. Het doel van de dag is weten schap dichter bij de mensen bren gen. „ledereen kent onze gebouwen op 't Horntje. Maar bij na niemand weet wat we hier bovirtó Leo en An Barnard, twee portretten. In het kantoor van de Wel- zijnsstichting in d'Ouwe ULO komt de dorpscommissie van Den Burg bijeen; 20.00 uur. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. De zon korw 9 oktober op om 6.53 en en gaat&v der om 17.59 u. 7 oktober springtij. 5 oktober nieuwe maan. Veel familieleden sieren de ex po sitie. Een Engels lijkend beeld van zijn drie zonen op een rijtje en een indringend portret van zijn vrouw An. Maar ook een schitterende opname van dirigente Betty Bak ker en een typerende plaat van atelierhouder Henk Noorlander. De foto's in fraaie lijsten en passe partouts zijn opgehangen door Barnards vrouw An, dochter Ra- n chel en schoondochter Klarin jd hebben er een sfeervol gehef wej gemaakt met draperieën en s derijen van Noorlander ter vulling. op De opening van de expositie verricht door Noorlanders Nettie van der Brake. De expr ve is de laatste van het seizoen Schildertje. Belangstellenden nen er tot eind oktober tere r Olge en Martin Zandstra in de zaal van de stichting White Eagle Erachter nog een behandelkamer. Foto Frans Na een verbouwing is de voorma lige Koninkrijkszaal van de Jeho vah's Getuigen aan het Schilderend nu een centrum voor alternatieve hulpverlening. Het centrum is in handen van de stichting White Eagle, waarachter twee gewone Texelaars schuil gaan: Olga en Martin Zandstra. Samen met een groep vrijwilligers proberen zij met methoden als magnetiseren, regressie en ener giemassage mensen weer „in ba lans" te brengen. Een jaar of zes geleden kwam het echtpaar Zandstra in aanraking met het „alternatieve circuit". On der begeleiding van een paragnost leerden ze zelf te magnetiseren, „leder mens kan dit in zichzelf ontwikkelen", aldus het echtpaar. Na verloop van tijd kwamen er mensen om hulp vragen en begon nen ze thuis met behandelingen. Tot voor kort moesten ze het heb ben van mond-tot-mond reclame, maar nu is de tijd rijp om méér in de openbaarheid te treden. Indiaan De naam van de stichting White Eagle is afgeleid van een oude wij ze indiaan, wiens kennis te boek is gesteld. „De Texelse stichting is zelfstandig en krijgt bestuurlijk medewerking van mensen uit de Texelse bank- en verzekeringswe reld. Financieel wordt de stichting gesteund door giften en ties." White Eagle richt zich op mef^ die hulp zoeken bij ziektes, van een dierbare, psychische chamelijke problemen. Ook w verlichting gegeven bij het vensproces. De behandelui worden uitgevoerd door hete p paar Zandstra. De vrijwilligs n een stuk of acht Texelse vroifi zorgen voor begeleiding. Niet tastb ,J! A De stichting wil zowel een alte tief als een aanvulling zijn vo<| 0 reguliere gezondheidszorg, accepteren geen mensen die eerst de dokter hebben gei pleegd. Vaak komt men hier al ïif renlange klachten niet langs gewone weg zijn verholpen. De methoden zijn (nog) nietsjep kend bij iedereen. „Waar wi] bezig zijn, is niet tastbaar gisch. Maar men bepaalt zeil ver men gaat. Alleen binnenlopen voor een ma jl i rust is hier net zo goed mogi tie De ruimte is maandag tot en met vrif morgens van half negen tot twaalfu opend. Men kan er vrijblijvend langs Ook kan men een afspraak maken* 14158. Tevens is het mogelijk dezwA plaatsen) te huren voor o.a. cursuss zingen en yoga. Vernieling. Op het plein van Thijsseschool is zondagmiddag basketbalring van het bord ken. De schade bedraagt f 5USi VEI !0.( vr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2