)uitse Texelgangers errassen veerdienst Muntjes uit de hele wereld voor Novib „Het watertoerisme mag niet worden gedupeerd" Actie van Thijsseschool: (ÖRT Texels \eso voer vrijdag tot middernacht VVD-fractie over plan Waddenzee: Ram Kikkert kampioen Snelboot Aanrijdingen Arensman nieuwe voorzitter CDA Stijldansen 55-plus Kinderen klussen voor Unicef iso-vergadering TEXELSE^* C0URANT onverwacht grote toeloop vooral Duitse vakantiegan- bezorgde Teso vrijdagavond - rwerk. Er moesten twee extra parten worden gemaakt om al- auto's van Den Helder naar 0I over te zetten. De stroom pas op gang nadat Teso het eind van de middag de re- toot Molengat" uit de had genomen. Dit schip niet opnieuw ingezet, wat naderhand op een forse la- kritiek kwam te staan. inschattingsfout. Als we in geweten dat het 's avonds druk zou worden, waren we twee boten blijven varen", al- Teso-woordvoerder Jan an. Iiddags was het vervoersaan- redelijk groot, een logisch en vacht gevolg van het feit dat in imige delen van Duitsland de stvakantie is aangebroken. De te was echter niet veron- ;end, zodat Teso met gerust na half vijf de „Molengat" de kade afmeerde en met één de „Schulpengat", verder Vanaf half zes werd het ech- [beduidend drukker, waardoor alle auto's in één keer mee- m. Normaal neemt het aan- na een uur of half acht weer laar ditmaal bleven de Texel- irs toestromen. Langs de dijk in Helder ontstond een lange htenden. i genoeg voor spoedoverleg. Omstreeks 20.00 uur, tijdens de jaarvergadering in sporthal Ons Genoegen, is door Teso overwo gen om weer met twee boten te gaan varen. In samenspraak met o.a. de kapitein en de Helderse ver keersleiding werd besioten daar van af te zien. Bloem: „Waar schijnlijk zou de reserveboot pas tegen tienen in Den Helder kunnen zijn. Dat leek ons niet zo zinvol, ook al omdat we verwachtten dat de drukte snel zou afnemen. Ach teraf gezien hadden we de tweede boot goed kunnen gebruiken." Uit reacties van de wachtenden bleek dat hun late aankomst mede was veroorzaakt doordat „de we gen vanaf Utrecht verstopt zaten". Petje af Grote waardering heeft Bloem voor de inzet van zowel eigen per soneel als anderen. „In allerijl is extra personeel opgeroepen voor de verkoop en het regelen van het verkeer. Sommigen stonden in hun nette pak de auto's in goede banen te leiden. Het was hartver warmend. Ook voor de Helderse politie neem ik mijn petje af. Het was alweer dik drie jaar geleden dat ze zoiets bij de hand hadden, zodat er enige improvisatie voor nodig was om orde in de verkeer schaos te scheppen. Dat de politie niet blij was met onze beslissing geen tweede schip in te zetten, vind ik logisch. Erg spijtig, maar we kunnen het pas volgend jaar weer goedmaken." TandlZlnlUïl ken' 900n W loop van ee„ Taaovorgadaring. Even zeg hel ernaar uit dal da vaa,ploeg aamaak zodatdlninll 9"IP»n. omdat wagans ovarverwachte toaristandrukta twee extra vaarten moesten worden echter rakanilo oehm rie na m'dd0m0ch' Ons Genoegen arriveerde Met de vertraging van de zeebonken was door de kok eenter rekening gehouden, zodat het hen aan niets ontbrak. IFoto Harry de Graal) In de twee extra afvaarten zette Teso 389 auto's, caravans en aan hangers over. Hiervan arriveerden er ongeveer vijftig „na slui tingstijd" (21.35 uur) bij de loket ten op de Helderse veerhaven. „Zij hadden dus mazzel." Drukker Totaal vervoerde Teso afgelopen weekend 5.605 personenauto's naar Texel. Vorig jaar waren dat er veel minder (4.742). Dankzij de drukke vrijdagavond steeg het ver voer die dag tot hoogseizoen- niveau (2.619, bijna 500 méér dan in 1993). Ook zaterdag was het drukker dan vorig jaar. Richting Den Helder zette Teso eveneens méér passagiers over. Wellicht heeft de drukte ook te maken met de „Dag van de Duitse hereniging", een feestdag die gisteren plaatsvond en die moge lijk voor sommigen aanleiding was een lang weekend op te nemen. Voor Teso was het in elk geval aanleiding ook gisteren een extra boot in te zetten, met het oog op weer huiswaarts gaande Duitse toeristen. In welke mate van deze service gebruik is gemaakt, kon Bloem gistermiddag nog niet zeg gen. Naar zijn inschatting liep het niet storm, al was het in het begin van de middag redelijk druk op veerhaven 't Horntje. Een eenjarige ram van schapen fokker Kees Kikkert uit De Westen is op de Alkmaarse landbouwdag tot jeugdkampioen van Noordhol land gekroond. Het dier onder scheidde zich op het Waagplein door de goede ontwikkeling, de vorm en een goede kop. Een oude re ram, eveneens uit de stal van Kikkert, werd winnaar in zijn cate gorie. De jury prees de goede bespiering, voldoende uitstraling en de ontwikkeling. Tot de andere kampioenen behoorden een ram uit de stal van Kees Commandeur uit Den Hoorn. /ERVOLG VAN PAGINA 1 met de boot mee kunnen? tel: „Teso onderzoekt perma- of de dienstregeling aansluit Je behoeften van het publiek. J er voldoende vraag is, zullen iatuurlijk een wijziging door- »n. Voor extra afvaarten op de evond is op dit moment onvol- de animo. Dat kun je ook af- uit de bezetting van de te boten; die is vrij slecht." igens vindt Wortel dat een iele aanvulling op de huidige 2 ce door Teso zelf moet wor- uitgevoerd. Goedkoper )egevoegde waarde van de ie bootverbinding is volgens tl gering. „De enige extra's fe late afvaarten en het afme- Oudeschild. Het staat voor een paal boven water dat oedkoper kunnen varen dan Omgerekend zijn de nper passagier bij Teso lager, rdien vaart Teso niet voor de dat is in onze statuten vast- Wij varen voor de continuï- an de veerverbinding." Bezwaarschrift 'het plan heeft Teso bezwaar akt bij de gemeente Den Hel der, waar Veenstra een aanvraag heeft gedaan voor een aanlegver- gunning. Teso wijst er in het be zwaarschrift op dat de nieuwe bootverbinding nauwelijks iets toevoegt, terwijl Teso wordt ge confronteerd met de nadelen. „Daarmee is het algemeen belang in het geding. Hopelijk laat de ge meente Den Helder dat meewe gen." Inmiddels is Allship aan de beurt om op het Teso-bezwaar te reage ren. B en w van Den Helder zullen vervolgens een beslissing nemen. Het staat nog niet vast of Teso ju ridische stappen zal ondernemen als b en w de aanlegvergunning afgeven. Een automobilist uit Markelo reed gistermiddag op het parkeerterrein van AH tegen een geparkeerde Duitse wagen. Die liep daardoor een deuk in een deur op. Een 21-jarige Duitser stond even later stil voor de kruising Schilde- rend/Emmalaan. Hij reed achteruit om te kijken of ergens een voor rangsbord stond, maar keek daar bij niet in zijn spiegel. Er was ondertussen iemand achter hem komen staan. De schade was gering. Piet Arensman uit Den Burg is tij dens de algemene ledenvergade ring gekozen tot voorzitter van het CDA, afdeling Texel. Hij volgt Riet Huitema-Vos op, die zich na drie jaar niet meer herkiesbaar stelde wegens drukke werk zaamheden. Het plaatselijk CDA-bestuur on derging meer wijzigingen. Secre taris Simon Vlaming nam afscheid na zijn functie acht jaar te hebben vervuld. Zijn plaats is ingenomen door Kick Smit. De nieuwe pen ningmeester is Piet Plug, als opvol ger van Jan Vonk. Op de vergadering, die afgelopen week werd gehouden in zaal De Poort aan de Elemert, werd ook Rob Bakker (Westergeest) in het bestuur gekozen. Hij zal zich spe ciaal bezighouden met jeugdza ken. Axel Lap vult het bestuur aan als gewoon lid. Het nieuwe bestuur gaf te kennen zich met frisse moed in te zetten om contact te leggen met de Texelse samenleving. Na een suc cesvol bezoek aan De Cocksdorp gaat het CDA deze week donder dag naar Den Hoorn. Vanaf 20.00 uur zijn alle Hoornders welkom in dorpshuis De Waldhoorn. In een reactie op het ontwerp In terprovinciaal Beleidsplan Wad denzeegebied (IBW) vraagt de Texelse VVD-fractie met klem de haven van Oudeschild toe te voe gen aan de in het ontwerp ge noemde havens waar econo mische activiteiten plaatsvinden. „Wij ervaren het niet opnemen van de Texelse haven als een eco nomische achterstelling." Verlen ging van de havenmond naar diep water mag volgens de fractie pla nologisch geen enkele belemme ring zijn. Een in het ontwerp genoemd on derzoek dat aan moet tonen dat recreatie-activiteiten en natuur waarden onverenigbaar zijn en en kele in het plan genoemde aanpassingen om het watertoe risme te beperken, hebben de fractie de uitspraak ontlokt dat wordt uitgegaan van een voorin genomen standpunt. „Plankzeilen, kanovaren en catamaranzeilen zijn in het geheel niet verstorend", al dus de VVD. „U benadeelt niet al leen de mens in haar bewegingsvrijheid, maar dupeert ook een belangrijke economische sector: het watertoerisme, waar onze gemeenschap voor een groot deel van afhankelijk is." Inperking van het huidige areaal mag in geen geval plaatsvinden, meent de fractie. Vliehors Ten aanzien van de Vliehors is de VVD van mening dat de concen tratie van oefeningen, na de slui ting van de Noordvaarder op Vrijdagavond gaat in „De Buure- ton" in Den Burg een nieuwe groep stijldansen van start, aan vang 20.00 uur. Er is nog plaats voor enige paren. Ook al leenstaanden kunnen zich aan melden. Informatie: Henk Snijders, tel. 12696 (De Buureton), of Corry Raateland (tel. 13103). Terschelling, zeker niet tot toena me van de geluidshinder in de noordkop van Texel mag leiden. De fractie stelt voorts dat de loka le overheid steeds minder zeggen schap krijgt. „Dit in tegenspraak met de in gang gezette decentrali satie van taken, die de verant woording zo dicht mogelijk bij de burger legt." De in de nota genoemde begren zingen hebben bij de VVD de nodi ge vragen opgeroepen. „Wij gaan ervan uit dat er geen beperkingen mogen plaatsvinden, als er geen goede redenen zijn om dit wel te doen". f Sportvissen, pierensteken en meer van dit soort kleinschalige zaken moeten ongestoord mogen woiden voortgezet. „Nieuwe acti viteiten zullen uiteraard aan een kritische beschouwing onderwor pen dienen te worden, maar mo gen niet op voorhand geen kans van slagen hebben." Een knakie voor een takie. Onder die naam voeren leerlingen van de tweede klassen van OSG De Ho- geberg actie voor Unicef. Op vrijdag 7 oktober gaan de tweedeklassers tussen 09.00 en 12.30 uur op pad om taken uit te voeren. De opbrengst gaat naar een project tegen kinderarbeid in India. Ongeveer tweehonderd leerlingen gaan op pad in alle Texelse dorpen. Het is de bedoeling dat ze twee aan twee bij woningen aanbellen en om een klusje vragen. Per twee wordt voor een kwartier f2,50 ge rekend. Net als bij de kinderzege- lactie worden deurstickers uitgedeeld, zodat niet steeds bij dezelfde mensen wordt aan gebeld. Leerlingen die een groot bedrag bij elkaar werken, krijgen een prijs. Na afloop van de actie krijgen de deelnemers in de aula van de OSG een lunch aangeboden door de Dagmarkt. Kees Kikkert (tweede van rechtsgeflankeerd door kopstukken uit de Noordhollandse schapenwereld. IFoto Koes Vis) :«V0LG VAN PAGINA 1 jaande. Bakker benadrukte it vooral afhangt van de drie :den. Als die toelaten of be ren dat de recreatie op Texel zal Teso voor de ver- togelijkheden moeten zor- De consequenties voor 1 en infrastructuur op Texel Den Helder zijn zeer in- nd. ielhouder J.N. de Ruijter uit mm kreeg desgevraagd te dat de verlaagde hypothee- waarvan Teso nu profiteert, Jaarvergadering ZDH. ZDH houdt vrijdagavond om acht uur de algemene jaarvergadering. Op de agenda staan de behandeling van het financieel verslag en bestuursverkiezingen. Aftredend is Henk Zijm en de nieuwe kandi daat is Ton Arnout. Supporters die zondag mee willen naar de uit wedstrijd in Sint Pancras kunnen contact opnemen met Ruud Bakker. nog tot het jaar 2000 zal gelden. En de 1,8 miljoen extra beheers kosten die het afgelopen jaar op de exploitatie rustten, zijn van inci dentele aard. Bob Bakker werd met ruime meer derheid als commissaris herkozen, van de 305 stemmen werden er 271 op hem uitgebracht. Naar me dekandidaat Koos Bremer uit Oosterend gingen 33 stemmen en 1 stem was blanco In zijn dan kwoord liet bakker blijken dat het wel zijn laatste zittingsperiode is. Rondvraag Aan PTT-post wordt tegenwoordig het normale tarief in rekening ge bracht voor het vervoer van de postauto's. Het bedrijf geniet dus geen Texelkorting, wat conse quent is want PTT-post is een niet op Texel gevestigd bedrijf, zo kreeg Cor van etten desgevraagd te horen tijdens de rondvraag. Foutje Mr D. Roemers uit Lijnden had een fout ontdekt in het proces verbaal dat van de vorige buitengewone aandeelhoudersvergadering is ge maakt. Roemers had in die bijeen komst bij amandement voor gesteld dat ook de kinderen van w zooi ujuoii> uo voryaaermg. IFotos Horry do Graal) coöperatieleden lid van de coöpe ratie zouden kunnen worden ter wijl in het proces verbaal stond dat hij dat alleen had gevraagd voor kinderen van Texelse leden. Het zal worden gecorrigeerd, al is het niet meer van zoveel belang omdat de coöperatie toch niet doorgaat. Roemers stelde ook voor voortaan een extra boot te laten varen, een half uur na de jaarlijkse aandeelhoudersvergade ring. Dit ten gerieve van de vele overkantse aandeelhouders. Bak ker: „We zullen het overwegen". Het leek er even op dat Roemers op zijn wenken werd bediend, want vrijdagavond moesten in ver band met de grote stroom her- fstvakantiegangers twee extra diensten worden gevaren, waar van meerdere overkantse aandeel houders gebruik hebben gemaakt om 's avonds weer thuis te kun nen zijn. De meeste andere had den al verblijf bij familie, kennissen of in een hotel geregeld. Tijdens de discussie over dit onderwerp werd wel geklaagd dat het vinden van een hotel problemen geeft. Texelse hoteliers zijn niet gek op mensen die voor één nacht komen. Aad Boerhorst („meneer de presi dent!") had gehoord dat Teso al een manier heeft ontdekt om de onderneming alsnog tegen over name te beschermen. Directeur Wortel: „We zijn ermee bezig". Toekomst Een bevestigend antwoord kreeg Boerhorst op zijn veronderstelling dat Teso niet zelf aandelen mag kopen om op die manier te voorko men dat ze in overkantse handen komen. Verder zei Wortel dat Teso ter dege kennis heeft genomen van de mening van de plaatselijke bevolking wat betreft de capaci teit van de veerdienst in de toe komst. Het is echter de taak van de lokale overheid om die mening in beleid om te zetten en het is de taak van Teso om te zorgen voor voldoende bootcapaciteit. Wortel voegde daar aan toe dat hij per soonlijk allerminst behoefte heeft aan grotere boten, nieuwe havens en vierbaanswegen. Jan Hennink had klachten over de toiletten in het Teso- wachtgebouw in Den Helder. „Het is misschien verstandig hier zel freinigende toiletten te installe ren". Wortel: „Toiletten moeten natuurlijk schoon zijn. We zullen erop letten". Respect J.N.de Ruijter uit Castricum vroeg om respect voor alle aandeelhou ders als straks een nieuwe be schermingsmethode aan de orde komt. „Beschouw ons niet als speculanten". Wortel: „Respect is uitgangspunt". De Ruijter zag bij het streven om de aandelen van Teso op Texel te houden ook een rol weggelegd voor de gemeente en de banken. „Die zouden aande len kunnen kopen". Mevrouw N. Keesom stelde voor de aandeelhoudersvergadering eerder te laten beginnen, zodat hij afgelopen is voordat de laatste boot vaart. De overkantse aan deelhouders kunnen dan dezelfde avond weer thuis zijn. Vrijkaartje De president-commissaris herin nerde aan de (tijdelijke) Teso- expositie die te zien is in het Mari tiem en Juttersmuseum in Oude schild. De aandeelhouders die de vergadering bezochten kunnen dat gratis doen, want ze kregen bij het betreden van de zaal een vrij kaartje. Texelaars zijn reislustig en zwer men uit over de hele wereld. Dat bleek uit de buitenlandse muntjes-actie die de Thijsse school voerde ten bate van de NOVIB. De opbrengst is voor een scholenproject in Bangladesh. Na een buitenlandse vakantie blijft er vaak muntgeld over dat in een potje verdwijnt waar het soms ja ren blijft liggen. Wanneer al deze „vreemdgeld-potjes" bij elkaar worden gedaan kan dat een leuk bedrag opleveren. Bakken vol Li res, Peseta's, Kronen, Marken, Dollars en Roebeltjes; het slijk der aarde uitgestald. Net als Dagobert Duck grabbelden de leerlingen van de Thijsseschool naar hartelust in de berg munten. Vorige week stond in alle klassen een busje waarin de leerlingen restanten van het vakantiegeld in deponeerden. Uiteraard ook Ne derlands geld, want lang niet iedereen was over de grenzen ge raakt. Het was nog een heel ge- puzzel om de grote opbrengst te sorteren. Uit Koeweit De grote vitrine in de aula van de school trok veel bekijks van ouders en leerlingen. Muntgeld uit meer dan vijftig landen en een bakje met het opschrift „onbe kend". Een eenzaam muntje op een schoteltje uit Koeweit. Scha len vol Duits, Frans en Engels geld. Geld uit Singapore „van een bag- gervader"aldus een leerling. Rus land, Japan, IJsland overal waren de Texelaars geweest. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vonden het schitterend om met meester Loning alles uit te zoeken. De diverse exotische landen wer den breedvoerig besproken. Oude en bijzondere munten worden apart gehouden en aan verzame laars verkocht. De opbrengst gaat naar scholen in Bangladesh. Novib bouwt daar kleine dorpsscholen voor 30 leerlingen. Lesmateriaal, leerkracht en administratie: totaal- kosten f900,- per jaar. De kinde ren leren rekenen, schrijven en lezen. Maar ook hygiëne, leven in en rond het dorp, muziek en poë zie. Later komen er Engels, ge schiedenis en aardrijkskunde bij. BRAC, Novib's partner ter plekke, bouwt samen met de ouders de schooltjes. Educatief „Een korte eenvoudige actie, die ook in educatief opzicht zeer geslaagd is", aldus de leerkrach ten van de Thijsseschool. De tota le opbrengst is nu nog niet bekend omdat hét geld nog bij een Grens Wisselkantoor moet worden ver werkt. Novib heeft landelijk met de Grenswisselkantoren daarover een afspraak. Wil de Leeuw De leerlingen sorteren de vreemde munten IFoto March Hei/nan) DINSDAG 4 OKTOBER 1994

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5