Etsen Reinder Homan een bezoek waard GEEF ONS DE ZAK!! TEXELSE J COURANT Seizoen Wat ik zeggen wou. Texels GeknipgK/ Bedrijvigtó/ Galerie Tessel sluit seizoen af: Familieberichten Geslaagd Saaie Piet of Witte Reus? Camper op De Krim volledig uitgebrand Eerste overwinning jeugdschaker Witte |fen mei ID''(dialectclub) spitte hij Texelse boeken G7 cumenten door, plaatste hij oproepen in de krantt? en praatte hij met oude eilanders. Het resultaat mag 1 er zijn: het woordenboek bevat meer woorden (14.000) dan er Texelaars zijn! Door het boek bla derend viel mij direct op hoe het dagelijks leven zijn neerslag vindt in het taalgebruik. Zo zijn er op dit schapeneiland wel zo'n twintig Texelse woorden voor schaap en twaalf voor lam. De belangrijke rol van de wind blijkt uit de twaalf'sèèggies' (gezegden)( die eraan gewijd zijn. Opmerkelijk zijn de twintig vertalingen c.q. spelwijzen van het knikkerspel op Texelj alsook de tien(!) manieren om 'gierigaard' te zeggen, van 'kneert' tot 'centebieter'. Het boek is extra aantrekkelijk door aparte kadertjes waarin 'Texelse'gebruiken - met illustratie - worden toege-j licht rond bijvoorbeeld de 'boê' (kleine schuur) enj de kap van de klederdracht. Gehee auteur alc BD-vlees in De Vlier Senioren-modeshow Cv-ketel zet nok woning in brand im VRIJDAG 7 OKTOBER 1994 puien helemaal niet door toege- men vakantiespreiding. Kinde- uit één gezin op verschillende jolen in bijvoorbeeld Amster- m hebben niet in dezelfde week jantie en kunnen daarom niet Een ontwikkeling die Van pg'en negatief voor het toerisme schouwt. Dagjesmensen j totaal aantal vervoerde auto's léso is weliswaar gelijk aan vo- jaar, ten opzichte van 1992 is j sprake van een flinke achter- od. Meer dan anders heeft het oie zomerweer dagtoeristen sr het eiland gelokt, denkt Jan (in van Teso. Een groep waar de Texelse economie slechts «naai profijt trekt. Uit gege- is van de enquêtemachine bij WV blijkt dat van de 1756 on- vraagden gedurende de laatste >e maanden, negen procent x één dag op het eiland ver ft. vervoerstoename in september jeels te danken aan het vroege jin van de Duitse herftvakantie. so verwacht daarom in oktober ixler drukte. Afname van cara- pvervoer in juli van ruim vijf pro- geeft aan dat het itlijfstoerisme is achtergebleven .ergelijking met vorig jaar. lil» iiplosieven. Bij paal 8 heeft de k en Demonteergroep van de me de explosieven tot ontplof- gebracht die de laatste tijd op 'nst eiland zijn gevonden. Ze had- ost ihun hielen nog niet gelicht of politie kwam een melding jien van een gevonden fosfor- k'1 «aat bij paal 15. Die wordt vei- P d bewaard tot het volgende ene nek. op ek d now jn tx Schraag slaagde aan de Rijks- «ersiteit van Leiden voor het op loraal examen in de Engelse en letterkunde. Als je, zoals ondergetekende, reeds meer dan 35 jaar op Texel komt, weet je waar de mooie plek jes van dit aantrekkelijke eiland te vinden zijn. Eén daarvan is het strand bij de vuurtoren, dat m.i. het mooist gelegen is en vaak het einddoel is van een heerlijke wan deling of een ontspannende fietstocht door de mooie duinen. Als je dan in dat decor die grote vuurtoren als een forse, bonkige schildwacht de wacht ziet hou den, heeft het wel iets. Hij com pleteert de ruige Noordpunt van het eiland met al zijn stoerheid en onverzettelijkheid. Minister Jor- ritsma heeft gelukkig de onzalige maatregel van Maij-Weggen weer teruggedraaid en de bezetting van alle vuurtorens in het Waddenge bied gegarandeerd. Texels vuurto ren mag dus weer stralen, maar straalt hij ook iets uit! Heeft hij, zoals de Mokummers zeggen, ook „ponum"? Wij vinden van niet, wij vinden het de meest Saaie Piet van het Waddengebied! Oude Texelaars beweren dat hij vroeger veel mooier was, net zo slank als de roodwitte toren van Ameland. Door de Russenoorlog zeer beschadigd, besloot men er een mantel omheen te bouwen, waardoor de huidige, toch wel ac ceptabele en stoere vorm ont stond. Maar er moeten toch vele Texelaars zijn, die zich ergeren aan de gesteldheid van hun toren (hét kenmerk van een eiland!), dié er niet alleen saai, doch ook slordig en gehavend, met talrijke littekens, bijstaat. Wat zou het een schitte rende face lift voor de toren bete kenen (gelegen temidden van die vrolijk gekleurde daken van de vuurtorenwachters-woningen), als hij geheel in een mooie kleur (bijv. wit of licht-crême) zou worden ge schilderd! Er zijn genoeg capabele schildersbedrijven op Texel, die de ze klus met de beste zeewindwe- rende verf kunnen klaren. De kosten zullen wel enkele tiendui zenden guldens bedragen, maar kunnen we dat met z'n allen niet opbrengen? (gemeente, zakenlie den, „half-Texelaars" zoals ik, de vele sympathiserende toeristen etc.) In april 1995 (dus over een half jaar) is het 50 jaar geleden dat de toren, het laatst bolwerk van de wanhopig strijdende Georgiërs, werd kapotgeschoten. Na een hal ve eeuw zal die aangrijpende Een camper van een Duits gezin op De Krim is vanmorgen geheel in vlammen opgegaan. De brand ontstond rond half negen vanmor gen, vermoedelijk door een tech nisch mankement aan de gas installatie waarmee de wagen wordt verwarmd. Toen de brand werd ontdekt kon de eigenaar de gasflessen nog naar buiten bren gen. Doordat veel kunststof in de wagen is verwerkt, breidde het vuur zich echter te snel uit om de vlammen te doven. Brandweerlie den uit De Cocksdorp en Den Burg gingen de vlammen met perslucht te lijf, maar konden niet voorko men dat de camper in rook op ging. Er deden zich geen persoon lijke ongelukken voor. (Foto Dirk Kuiter) opstand tegen het Duitse juk op Texel zeker waardig worden her dacht, ook bij de voet van de vuur toren! Wij vinden dat die fraai gelegen reus er dan „spic-en- span" moet bijstaan. Laat het een mooie Witte Reus zijn!! Kom Texelaars, wie neemt het voortouw? G. J. de Ruiter-Enschede Arjan Witte is dit jaar overgeko men uit de jeugdsectie van schaakclub „En Passant" om zich te meten met de oudere garde. Vo rige week was zijn eerste optreden nog wat nerveus. Met name het gebruik van de klok vergt enige beheersing en daar moest het jeugdig talent nog aan wennen. Deze week ging dat al beter en dat wierp meteen vruchten af. Tegen good old Evert de Visser liet Arjan Witte zien het niveau wel degelijk aan te kunnen. Hij koos met het vierpaardenspel voor een rustige opening. In het middenspel trok Witte de partij naar zich toe door zijn tegenstander te confronteren met een paar lastige penningen, die materiaalwinst opleverden. In een alles of niets poging smeet De Visser, normaal een degelijke schaker, met grof geweld zijn da me voor de leeuwen en toen ook dat niet hielp kon Arjan Witte zijn eerste overwinning laten noteren. Grof geweld was er ook te zien in de partij tussen Ferry van Tatenho- ve en Thijs Witte. Van Tatenhove, nooit te beroerd om er een offer tegenaan te gooien, belegerde de vijandelijke koning door maar liefst twee stukken te offeren. Toen hij zag dat Witte zich simpel kon ver dedigen gaf Van Tatenhove me teen op, zodat de stukken na een half uur al weer in de doos kon den. Iets fijnzinniger ging het toe in de Siciliaanse partij tussen Jaap de Wijk en Abe Zijm. Ook De Wijk gooide er een stukoffer tegenaan, maar die investering kreeg hij vier zetten later met rente weer terug. De stelling van Zijm werd zo zwaar bestookt dat hij alleen redding kon vinden ten koste van een volle to ren. Deze achterstand is zelfs voor de allerbeste schaker te veel van het goede, zodat Zijm uiteindelijk jammerlijk ten onder ging. Rapid-toernooi Arjan Witte kan nog een extra Onder de kop „Boê, kneert en cen tebieter" wordt in het glossy ma gazine „Nouveau" een stukje gewijd aan het Tessels woorden boek van Gelein Jansen. Het staat in de rubriek Haagse notities" van historisch publiciste Reina van Ditzhuyzen, die een tweede wo ning op Vlieland bezit en zodoen de bijzonder in de wadden dialecten is geïnteresseerd. Het ar tikel is voorzien van een prachtig fotootje van schapen in een Texels landschap en de opmerking dat het Texelse dialect wel twintig woorden voor 'schaap' kent"... vormen van Helmi Schellinger zijn tot 6 november te bezichtigen in r««eaf" Foto March Heijner i. In „Galerie Tessel" aan de Ko- gerstraat in Den Burg is de laatste expositie van dit seizoen van start gegaan. Bijzonder de moeite waard, al loopt u alleen maar even binnen om de etsen van Reinder Homan te bekijken. Een perfectio nist die, met oog voor detail, zijn gevoel voor de pracht van de na tuur tot uitdrukking weet te bren gen. De afmetingen van zijn etsen zijn over het algemeen klein, wat de sierlijkheid en fragiliteit van zijn werk ten goede komt. De schoon heid en decorativiteit van een een voudige boomtak weet hij niet alleen perfect weer te geven, maar er ook een meerwaarde aan toe te voegen. Het overige deel van de expositie bestaat uit keramische kunst, waarbij de opvattingen en werk wijzen van de makers sterk uit eenlopen. Marianne Hensel is aanwezig met keramiek in zeer strakke vormge ving. Hoewel het niet eenvoudig is landschapsvormen in een strakke uitvoering te gieten, mag het re sultaat er zijn. Rustgevende objec ten, prettig om naar te kijken, gespeend van elke overbodigheid. Het sprookjesachtig aandoende werk van Rien Wensma, die woordspelingen en andere grapjes in zijn uitbeeldingen verwerkt, vormt een groot contrast met de objecten van Hensel. De „laste- zel" die in de etalage van de gale rie is tentoongesteld, is een voorbeeld van een dergelijke woordspeling. Van Ria Pastoor, die al eerder op Texel exposeerde, zijn ditmaal sculpturen en wandreliëfs te be zichtigen. Geduld De tentoongestelde doosvormen en piramides van Helmi Schellin ger, de vijfde en laatste exposante uit deze rij, dwingen respect af door de precisie waarmee het werk tot stand is gebracht. Met eindeloos geduld maakt zij kastjes met'precies passende, uitschuif- bare laden, afsluitbaar met een bij behorend pinnetje. Ook hier strakke vormen, die opvallend contrasteren met de grillige patro nen die hierop zijn aangebracht. De expositie duurt tot 6 novem ber. Belangstellenden kunnen van 10.00-17.00 uur een kijkje nemen in de galerie (dinsdagmiddag gesloten). Vee, ook al is het bestemd voor de slacht, moet een leven leiden dat zoveel mogelijk past bij de aard van de dieren. Een uitgangspunt van de biologisch-dynamische landbouw, dat nu ook doorklinkt in de schappen van De Vlier. De na tuurvoedingswinkel aan de Ho- gerstraat verkoopt sinds kort een volledig assortiment biologisch- dynamisch vlees. Het aanbod bestaat uit verschillende soorten rundvlees, varkensvlees, lams vlees en andere vleeswaren. De komende weken wordt alleen nog op bestelling verkocht, maar daar na wordt het vlees in het vaste as sortiment opgenomen. Uit het Demeter keurmerk is af te leiden dat de producenten en verwerkers voldoen aan de richtlijnen van de BD-vereniging, die de produktie controleert. Voor de najaars-modeshow, die donderdag 20 oktober in „De Buu- reton" aan de Molenstraat in Den Burg wordt gehouden, zijn vanaf heden kaarten verkrijgbaar. De show, georganiseerd door de Stichting Welzijn Ouderen Texel in samenwerking met Zegel Modes, richt zich op de groep van 55 jaar en ouder. Dames uit deze leeftijds groep zullen de kleding laten zien. Zij doen dat om 14.00 uur, maar als er veel belangstelling is, treden zij 's avonds nogmaals aan. De toegangskaarten zijn af te halen bij Zegel Modes in de Weverstraat. week nagenieten van zijn eerste overwinning. Maandag wordt in De Witte Burcht een rapid- toernooi gehouden. De competitie ligt daardoor een weekje stil. Rapid-schaak houdt zo'n beetje het midden tussen gewoon scha ken en snelschaken. Bij snelscha ken krijgt een speler niet meer dan vijf of tien minuten bedenktijd voor de hele partij. In dit rapid- toernooi krijgen beide spelers twintig minuten bedenktijd. Dat biedt ruimte om drie partijen op een avond te spelen, zodat alle deelnemers stevig aan hun trek ken komen. De En Passant schakers hopen op deze wijze eens andere tegenstanders te kun nen begroeten. Het rapid-toernooi staat dan ook open voor iedereen en begint maandagavond om 20.00 uur. Uitslagen: W. v.d. Rijke-P. Eelman 0-1; J. de Wijk-A. Zijm 1-0; A. Naderi-R.Riegman 0-1; A. Witte-E. de Visser 1-0; F. van Tatenhove-T. Witte 0-1. Omdat de afvoerpijp van de cv- ketel defect was, raakten de zol derbalken van de woning van de familie Swarthoff aan het Achter om in Den Burg oververhit. Uitein delijk ontstond zelfs vuur in het hout. Een buurman zag woens dagavond dat er rook van het dak kwam en waarschuwde de brand weer. Toen de spuitgasten een kijkje namen op de zolder hing daar een verzengende hitte. Het plafond boven de kachel was zwartgeblakerd Ifotoen in de nok was vuur te zien. Reden om op het dak te klimmen en een deel van de nokvorst te verwijderen. Intussen werd binnen af en toe wat water gesproeid, zodat het vuur niet ver der om zich heen kon grijpen. Na enige tijd had de brandweer de klus geklaard; de schade bleef beperkt. (Foto Frans Hopman droefheid geven wij kennis dat toch nog «wacht van ons is heengegaan mijn ge- te man en onze neef Cornells Garritsen |te leeftijd van 88 jaar. C.K. Garritsen-van der Werf en verdere familie i 5 oktober 1994 [Jan", Beatrixlaan 45, GA Den Burg. Jeeheid tot condoleren vrijdag 7 oktober [19.30-20.30 uur in „St. Jan" en na de penis in het uitvaartcentrum aan de Gardiaan. Juwdienst zal worden gehouden op za- f9 8 oktober om 14.00 uur in „St. Jan", fna de begrafenis op de Algemene be- fPlaats te Den Burg zal plaatsvinden. geen rouwkaart hebben ontvangen, hdie deze aankondiging als zodanig be ns djuwen. Het gemis zal blijven, maar de grote belangstel ling en het medeleven dat wij van u mochten ont vangen na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa HENDRIK SCHRAMA heeft ons bijzonder goed gedaan. An Frits Agnes en Dirk Alice Sia en Cor Wendy en Robert Drachten, Texel, oktober 1994 Uw belangstelling en medeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze geliefde moeder en grootmoeder POP KEYSER-ADEMA is voor ons een troost en grote steun geweest. Wij danken u hiervoor hartelijk. Fam. H.J. Keyser Texel, oktober 1994 Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlij den van mijn man, onze vader en opa JAN KILJAN zeggen wij u hartelijk dank. M. Kiljan-de Groen kinderen en kleinkinderen Texel, oktober 1994 Ongelooflijk! Al die kado's, kaarten en enorme belangstelling tijdens onze huwelijksdag. Bedankt! Het was beregezellig. lascha en Simon Lap, Groningen. Wij wonen weer op Duinroosstraat 21 en we wil len eenieder, van de eerste brandweerman tot de laatste schoonmaker, hartelijk danken voor alle inzet. Ook het medeleven en de warme be langstelling na die hete avond in juni, op welke manier dan ook, heeft ons goed gedaan! Fam. N. Mulder „Zonder aarzeling stappen wij in het huwelijks bootje en hopen op kalm weer, maar ook voor storm zijn wij niet bang." Arie Eelman en Esther Witte trouwen op vrijdag 21 oktober 1994 om 15.45 uur in het gemeentehuis van Den Burg. U kunt ons feliciteren tijdens onze receptie van 17.30 tot 19.00 uur in „Loodsmanswelvaren", Herenstraat 12, Den Hoorn. Ons adres: Bosrandweg 397, 1796 NE De Koog. Kadotip: Bert Keijser en Meina Boon gaan trouwen op vrijdag 14 oktober 1994 om 15.45 uur in het gemeentehuis van Den Burg. Gelegenheid tot feliciteren is er van 19.00 tot 21.00 uur in hotel-pension Tatenhove, Bosrand- weg 202 te De Koog. Ons adres: Ongeren 5, 1791 ME Den Burg. Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje Janey Joan Janey is op 6 oktober 1994 geboren en weegt 3360 gram. Ron, Manon Danny Kamminga Sluyscoog 39 1791 WV Den Burg Moeder en dochter rusten van 13.00-15.30 uur. Graag eerst even bellen voor bezoek: 02220-10122. Wij bedanken iedereen voor de enorme belangstelling, kaarten, kado's, bloemen en planten op onze trouwdag. Het was geweldig. Een dag om nooit te vergeten! Jan en Annie Brouwer Geboren! Perry Willem Reinder op 5 oktober 1994 Ik weeg 3.500 gram Ik moet papa en mama zeggen tegen Petra Goossens en Menno Koorn Warmoesstraat 2a, 1791 CR Den Burg tel. 14714. Wilt u mij komen bezoeken, bel ons dan even. op dinsdag 11 oktober.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9