Redelijk hoofdseizoen kan jaar niet meer goedmaken Cjrotn Twarts jexeh in het hart^ erkeer en economie peerpunten college ilopers maken korte stten met Molenkoog ING-bank verhuist naar Groenepiaats PI drogisterij allege heeft 31A ton extra rI ummer Radiospots niet zonder succesmaar: Uitleg SES-rapport op 27 oktober Buitenlanders naar Texel voor paracursus en herdenking Ala sloop oude VVV en gokhal: 't Zit echt goed met die actie! GEEF ONS DE ZAK VERDES IN DIT Muziekschool komt met „brede" workshops 2 ïm Zeesla hoopt zich op 2 9) Camper brandt uit op De Krim l 9f Kooiman voelt zich belazerd 5 9) Harry test auto 5 9) Gouden kalf voor Hin 5 9Dagje jutten op Razende Bol 7 Onder de Pomp RAM! Vakantie-/blueskrant '1 ♦vi ni'rtii emeente heeft in 1995 een alig vrij te besteden bedrag iijna 3% ton ter beschikking, jn actueel overzicht blijkt dat Dvengrens van de algemene ve (ƒ3.550.000,-) met ,711,- zal worden overschre- Het college van b en w wil j«ld reserveren voor twee n: verkeersveiligheid en ver inde projecten die ten goe- komen aan de Texelse imie. n ander blijkt uit een aanpas- van de concept-begroting 1995, die het college deze openbaar maakte. Een mee- was de pas verschenen •mber-circulaire" van het let als andere Nederlandse mten kreeg Texel te maken irse kortingen, maar door de ne van het aantal woningen xel zelfs op een hogere rijk- ring rekenen. De september- ire heeft samen met een 1 andere wijzigingen een po- saldo van ongeveer 0,- voor de concept- ing 1995 tot gevolg. ers po: Afschrijvingen ischot van ƒ341.741,- valt Ipositief uit dankzij de hoge- jerend-zaakbelasting (ozbl. gemeenteraad instemt met tijging van 10 procent, de ozb volgend jaar 00,- méér in het laatje. Ook (mindering van kapitaal- doet een flinke duit in het zakje: f77.020,-. Dat bedrag wordt verkregen door een groot aantal zaken in één keer af te schrijven. Discussie B en w laten nog in het midden hoeveel geld zij willen besteden aan de genoemde doelen, die als „speerpunten" van beleid worden beschouwd. Bij het onderwerp verkeersveiligheid wordt gedacht aan verbetering van kruispunten en gevaarlijke situaties op de drukste wegen. De economische projecten staan evenmin al vast. Wat de voorkeur krijgt, zal afhan gen van de discussie over het sociaal-economisch structuuron derzoek ISES). De aanbevelingen uit het onlangs verschenen eind rapport zullen eind deze maand door de onderzoekers worden toe gelicht. De gemeenteraad heeft het laat ste woord. Deze maand kunnen de partijen tegenvoorstellen doen in hun „algemene beschouwingen". Op 31 oktober is de eerste begro tingsbehandeling, de definitieve vaststelling volgt op 8 november. Subsidie. Gedeputeerde Staten van Noordholland hebben officieel bevestigd dat ze ƒ12.500,- subsi die geven voor een haalbaarheid sonderzoek voor een onderwater- archeologische presentatie in het museum van Oudeschild. Deze bekrachtiging volgt op een toezeg ging, onlangs gedaan door Frieda van Diepen. De resultaten van het grote sociaal-economisch structuu ronderzoek (SES), dat in op dracht van de gemeente is uitgevoerd, worden donder dag 27 oktober gepresen teerd. Dat gebeurt tijdens een voor iedereen toegankelijke bijeenkomst in partycentrum „Calluna" aan de Schuma- kersweg bij De Koog, aanvang 19.30 uur. Degenen die bij het onderzoek waren betrokken, zullen automatisch een uitno diging ontvangen. Onderzoe kers van de Grontmij, die het onlangs verschenen eindrap port samenstelden, zullen aanwezig zijn om toelichting te geven. Het college van b en w heeft het rapport deze week besproken, maar heeft nog geen standpunt ingeno men. Dat gebeurt pas een paar dagen voor de presenta tie. Het oude VVV-kantoo, sleet el ruim een jee, leeg. de emusementshel Hinkel dteeide afgelopen romer nog. Beide penden neen tenen de grond en maken plaats voor een modern bankgebouw togen ner Westerlaken is gisteren ïn aan de sloop van de mten van zwempark Mo- I. De tand des tijds had het I stammende gebouw niet zo bleek ook tijdens de ilechts de stalen draagbal- len voor hergebruik in aan- In plaats van renovatie de gemeente tot nieuw- Het nieuwe onderkomen aaks op het oude, op de iar nu de kiosk nog staat, die de komende dagen kennisgemaakt met de an machinist Hans Wester- an aannemer Daalder uit ksdorp beginnen met het van de bouwput en het van de voeting. Het nieu- tuw wordt wat kleiner dan ge, maar dankzij een kom- praktische inrichting niet functioneel. Vloerverwar- igt voor beter comfort, hy- n dankzij snelle opdroging vloer is er minder kans op n. Er wordt veel gebruik t van onderhoudsarm if. Zonnecellen in het dak voor verwarming van het water. In het gebouw wordt verder een „koffiehoek" on dergebracht. Over de inrichting is nadrukkelijk meegedacht door Zwem- en Poloclub TX '71, met name door Dirk Haker. Zonnecollectoren De bouwkosten voor de nieuw bouw bedragen ƒ1.125.000,-, die door de gemeente worden gefi nancierd. Ondanks de investering gaan de jaarkosten dankzij vermin derd onderhoud niet omhoog. De gemeente gaat ervan uit dat de bouw in maart zal zijn voltooid, zo dat het vernieuwde zwembad vol gens traditie de eerste zaterdag in april de deuren kan openen. Ook de verouderde uitkijkpost verde rop in het zwembad wordt vervan gen. De gemeente kon „voor een zacht prijsje" een uitkijkpost over nemen, die aanzienlijk ruimer en functioneler is. Waarschijnlijk zal de kleuterweide plaats maken voor driehonderd vierkante meter zonnecollectoren, waarmee de bassins worden verwarmd. De aanschaf levert een energiebespa ring op van tachtig procent, waar mee de jaarkosten van de investering minimaal zijn gedekt. Begin mei 1995 worden 50 tot 100 Canadezen en Amerikanen op Texel verwacht om deel te nemen aan een cursus parachutespringen en herdenkingsplechtigheden op 4 mei. Het gezelschap zal bestaan uit leden van de IAAV (Internatio nal Association of Airborne Vete rans), die elk jaar een land bezoeken waar zij historie hebben liggen. In 1995 is gekozen voor Nederland. In Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen is er door de organi satie „Thank you Canada" een programma samengesteld. Voor afgaand aan de vieringen van 5 t/m 8 mei wil de groep een para- cursus op Texel volgen en daarbij bezienswaardigheden op Texel be zoeken en zo mogelijk aan herden kingsplechtigheden deelnemen. In samenwerking met havenmeester Ed de Bruyn probeert het Paracen trum op 4 mei een Dakota naar Texel te krijgen, waaruit de vetera nen dan hun sprong kunnen maken. Zeemanskerkje. Het Zeemans kerkje in Oudeschild is tijdens de herfstvakantie op donderdag en vrijdag geopend tussen 14.00 en 17.00 uur. Er worden handwerken te koop aangeboden door de Her vormde Zusterkring, die voor de bezoekers de koffie klaar heeft. Het voormalige VVV-kantoor aan de Groenepiaats is gekocht door de ING-bank. Ook het naastgele gen pand waarin nu amusements hal „Playland" is gevestigd, is in handen van de bank gekomen. Beide gebouwen zullen worden gesloopt en plaatsmaken voor één modern kantoorpand. Wan neer de ING-bank van de huidige plaats aan de Binnenburg naar de nieuwe lokatie verhuist, staat nog niet vast. Met de sloop wordt begonnen als de daartoe benodigde vergunnin gen rond zijn. Daarna kan de nieuwbouw van start gaan. Be doeling is te bouwen in twee la gen. Voor de ING (Internationale Nederlanden Bank) betekent het bijna een verdubbeling van de be staande werkruimte. Dat is ook nodig, want aan de Binnenburg is de bank uit z'n jasje gegroeid, vooral door de groei van het aantal activiteiten. Ruimte om ter plaatse uit te breiden, was echter niet voorhanden. Bovendien vormt de bereikbaar heid van de bank door het ontbre ken van parkeerruimte een probleem. Verhuizing lag dus voor de hand en de keuze viel op de eveneens centraal gelegen panden aan de Groenepiaats, waar voor de deur kan worden geparkeerd. Nieuwe formule De ING vindt het huidige kantoor niet meer aantrekkelijk. De vele diensten die de bank aanbiedt, kunnen er niet goed worden ge presenteerd. Daarnaast is de pri vacy van de klanten niet optimaal. Uit onderzoek van de ING-bank naar de kwaliteit van haar dienst verlening blijkt juist dat de klanten graag ongestoord willen worden geholpen. Landelijk heeft de bank daarom een nieuwe bedrijfsformu le laten ontwerpen. De inrichting is grondig herzien, waarbij de wensen van de klant centraal iFoto Frans Hopman) staan. Het nieuwe kantoor wordt volgens de gemoderniseerde for mule opgezet. Doel is de bank voor de klanten toegankelijker te maken. In het nieuwe gebouw zullen dezelfde diensten worden aangeboden, maar dan beter zichtbaar. Mede hierdoor kunnen de mensen voort aan sneller en doeltreffender wor den geholpen. In het pand zullen alle facetten van een bank aanwe zig zijn, maar het heeft de inrich ting van een modern kantoor met moderne hulpmiddelen. Fiappentap Tot de nieuwtjes behoort een gel dautomaat, waar ook de houders van een giromaatpas van de Post bank kunnen „pinnen". De „flap- pentap'van de ING is daarmee als enige geschikt voor alle Neder landse bankpassen. Uit oogpunt van veiligheid zal bij de nachtkluis niet meer worden gewerkt met cassettes, maar met eenmalige verpakkingen („afstort- enveloppen"). Klanten hoeven hierdoor niet meer met een duide lijk herkenbare geldcassette over straat. Er komt ook een dagkluis, waardoor lange wachttijden voor de kasbalie tot het verleden zullen behoren. De opbrengst van kleding en grote schoenen blijft op Texel en gaat naar Tesselhuus en reumapatiënten. De kinder schoenen gaan rechtstreeks naar Suriname. Een strijkstok kennen wij niet. Zet dinsdag a.s. uiterlijk 13.00 uur kleding en schoenen goed zichtbaar aan de straat, in aparte zakken. Graag bruikba re kleding (geen vodden, kar petten of gordijnen) want die brengt het meeste op. U kunt meer missen dan u denkt. Wacht niet langer met uitzoeken. Maak er een rigo- reuze opruiming van en be zorg ons en de andere vrijwilligers dinsdag een enorm karwei! Rotaryclub Texel. (ADVERTENTIE) Horszei vergadert deze week nog achter gesloten deuren. nans Het toerisme naar Texel heeft zich na een aarzelende start de afgelopen maanden toch nog hersteld. Dat blijkt uit de cijfers van Teso, die in juli, augustus en september een klei ne drie procent méér auto's overzette dan in 1993. Bijde VVV was de toeloop zelfs opmerkelijk groot en stond de te lefoon roodgloeiend. Het fraaie zomerweer, in combinatie met de radiospots zijn daar debet aan, denkt directeur Joost van Linge. ,,We zijn gered door de gong." Westerlaken heeft geen pardon voor de ..herenafdeling" van zwempark Molenkoog. IFoto Corard Timmorman) Goed kan het seizoen echter niet meer worden, constateert ook de VW-directeur. „Logies die in het voorseizoen onverhuurd zijn geble ven, kan je ook in het hoofdsei- zoen maar één keer verhuren." Vanaf begin juli ontving de VVV aanzienlijk méér mensen aan de balie dan vorig jaar. Ongeveer een kwart hiervan behoorde kennelijk tot de „zwevende kiezers" en had nog geen logies gereserveerd. Via de telefoon vroegen in de derde week van juli nog eens 6500 men sen om informatie, tegen 3500 in dezelfde periode vorig jaar. Een enorme inhaalrace, vooral van mensen die nog niet eerder op Texel zijn geweest. Radiospots „Bij de radiospots aan het begin van het seizoen hadden we het geluk dat het mooie weer gelijktij dig inzette. Daardoor is de schade voor Texel uiteindelijk beperkt ge bleven", wijst hij op tegenvallende bezettingen elders in het land. „Collega's zijn jaloers op de slag vaardigheid waarmee tot de korte commercials is besloten", roemt hij de Texelse werkwijze. In hoeverre het toerisme naar Texel gunstig afsteekt bij de rest van Nederland is onduidelijk. Van Linge: „Het Nationaal Bureau voor Toerisme (NBT) schetst een wisse lend beeld. Tijdens het voorsei zoen voorspelden ze een rampjaar en een paar weken later zeiden ze het tegenovergestelde." Het aan tal vakanties in eigen land is wél toegenomen. Het NBT schrijft dat toe aan het toegenomen aantal binnenlandse vakanties in voor- en naseizoen, ten koste van de zo mervakanties. De verblijven wor den wel korter. Per jaar gaat de Nederlander 2,1 keer per jaar in eigen land op vakantie, gemiddeld duurt een vakantie 6,6 dagen. Het VVV constateert verhoogde vraag naar korte vakanties, zoals weekend- en midweekarrange menten. Het NBT voorziet in de toekomst meer vakanties in eigen land. Volgend jaar weer? Het succes van de radiospots be tekent niet dat volgend jaar auto matisch weer tot een (dure) radiocampagne wordt besloten „Het is voor herhaling vatbaar, maar hangt helemaal af van de omstandigheden. We moeten een afweging maken tussen de kosten en het rendement. De commerci als zijn tenslotte een onderdeel van onze totale campagne. Een middel om de luisteraars eraan te herinneren wat ze eigenlijk toch al weten", wijst hij op folders en reis gidsen. Om meer over de doel groep aan de weet te komen, is een enquête-automaat in de VVV- hal geplaatst. Van Linge: „Er han gen vrijwel constant mensen om heen. Zo'n zestig procent van de ondervraagden tikt zelfs het adres in, en geeft aan thuis promotiema teriaal te willen ontvangen. Dat betekent dus dat ze nog eens te rug willen komen." Uit tellingen blijkt dat de VVV momenteel drie procent vóór ligt op 1993. Dat geldt echter lang niet voor alle lo- giesverstrekkers. Geregelde Texel- gangers reserverendoorgaans rechtstreeks, buiten de VVV om. „Ik heb de indruk dat die reserve ringen toch wel wat zijn achterge bleven." Vakantiespreiding Net als in het voorseizoen, lijkt het erop dat men het besluit over de bestemming voor de herfstvakan tie tot het laatst toe uitstelt. Soms Lees verder pagina 3 Hew jee t 'ok hoort, de meeste mense vinde dat er nou wel ge- nog autos naar Cocksdorp rijden. Weljajet as ze dat op het raad- huus nou ok maar snapten, dan werkten ze snel mee an die gollef- baan in Everstekoog. Jajet die bo men van Tesselaar worden toch nooit gien hout, en as je wat ga ten graaft kreg je vanzellef bulten en dan kenne we volgend jaar al teuge een bolletje tikke. Same met het land van de van der Werfes hebben we dan een we- reldbaan in 'et midden van Tessel op 'et land van Tesselaar. J« moet gewoon tH) Hielke rijn (ADVERTENTIE) Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de en folders van „Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 •antle/abonnementen telefoon (02220) 62600. lie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg (02220) 62620, faxnr (02220) 14111, tie buiten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein ifi Burg, telefoon (02220) 15472. IERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10923 VRIJDAG 7 OKTOBER 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse nummers f1,40.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1