Munitie, een golf bal en nieuwsgierige zeehonden Dagje jutten met hulpstrandvonder Razende Bol: 5 Sport TEXELSE y couRANT Arie van der Vis waakt over omvang Noorderhaaks ke slagvaardig lar damwinst |el Van Heerwaarden lent klaverjasscore Brand beste op gravel Stappeland Tevoko Extra voetbaltraining Ruiters succesvol Winst Tevoko Eilandcompetitie tennis Motorrijders maken rondrit over Texel Eilandcompetitie volleybal Damclub Oosterend haalt gelijkspel Mareis ten onder na slechte start Buggy-demonstratie op crossbaan MAB Jeugd-bowlingteam sterk in Haarlem VRIJDAG 7 OKTOBER 1994 iet binnenvaren van de baai schuren de drijvers van de - éngboot even over de zandbank. Terwijl zand en water vermengen in het kielzog, wint de dieselmoter het van lementen. ..Deze bank lag er vorige week nog niet", tt schipper Hans Eelman zijn boot even later af in de in- Een wekelijks ritueel voor de hulpstrandvonder van de inde Bol en Arie van der Vis, die hem trouw vergezelt ijn tochten. hu ge; pl 3: Steeds dichterbij, maar toch nog ver weg. De Noorder- haaks of Razende Bol is alleen per boot bereikbaar. Druk zal het er dus voorlopig wel niet worden, conclu deert hulpstrandvonder Hans Eelman. Toepassing van de Natuurbeschermingswet vindt hij wat overdreven, maar aanscherping van de gedragsregels is wel nodig. Genoeg aanleiding voor razende reporters Willem Roe per en Gerard Timmerman de oversteek te wagen. uidelijke oever van de smalle n is Steil. Wat direct opvalt is jogte van de noordoostelijke van de bol, die bij laag water anderhalve meter boven wa- itsteekt. Een prachtige aan- aats Aangespoelde rommel t midden wijst erop dat de plaat bij extreem hoog water wel eens onder water ver- Dat gebeurt een keer of per jaar bij windkracht acht tegen uit het noordwesten, ins Eelman staat dan ook de ihaven in Oudeschild blank, uidwestelijk deel van de bol il lager en spoelt regelmatig Verlaten iet zomerse strandtoerisme de Razende Bol is deze zon- liets meer te bespeuren. Wel uitgestrektheid van de laat, die volgens een snelle ;ning zo'n tweeduizend hec- jroot moet zijn. Behoudens sportvissers wier bootjes Noorderhaaks voor anker is de vlakte vrijwel verlaten. hebben toch wel even de :^lè", begint de strandvonder 'n wekelijkse rondje. 'oró ion een wat rondstappen op landje. Geen drukte om je een beetje avontuurlijk en nog goed voor je lijf ook. Ik heb tenslotte ook maar een kantoor baan." Eelman is een van de liefhebbers die al heel lang verknocht is aan het overzeese gebiedsdeel. Tot een jaar of zes geleden was er nog geen hulpstrandvonder voor aan gesteld. Eelman zag die functie wel zitten. „Het is toch een stuk van Texel." Varen in de ontdieptes van de Noorderhaaks vergt een krachtige boot met weinig diepgang. Daar voor ontwierp enbouwde hij ei genhandig zijn brandingboot „Manta", die achterin een 130 pk dieselmotor heeft. Voor zijn dui kershobby heeft hij er sonarappa- ratuur ingebouwd. Hogedrukgebied We hebben het weer mee. „Het re gent hier nauwelijks", weet Eel man. Zijn verklaring: „Het zand is iets warmer dan het water. Door opstijging van warme lucht ont staat boven de bol een klein hoge drukgebied waardoor depressies van boven zee als het ware wor den gespleten." Terwijl we van een onbruikbare plank naaK een waardeloze tros touw sjokken, aast een koppeltje uit de kluiten gewassen meeuwen aan de waterlijn op maagvulling. -y* Hulpstrandvonder Hans Eelman speurt de horizon of er iets Is aangespoeld op de Razende Bol We wandelen over het gedeelte dat wordt afgesloten voor publiek. Eelman heeft zijn bedenkingen. „In het voorjaar broeden hier hooguit drie paren scholeksters. Sterns houden zich hier op om te fourageren. Broeden doen ze hier niet." Er is dan ook geen enkele beschutting. „Er heeft wel eens wat helm of wat anders gegroeid, dat was aangespoeld na een zwa re storm. Maar als de bol bij storm weer eens onderloopt, verdwijnt dat weer." Aanscherping van de regels vindt hij wèl nodig. „Kijk, snelle speed boten en waterscooters kan ge woon niet. Maar in normale recreatie schuilt weinig kwaad." Gevallen van overlast weet hij zich niet te herinneren. „De waterski club heeft hier gekampeerd. Een grote groep, maar ze hebben alles weer keurig achtergelaten." Mineralen Eelman verwacht dat toepassing van de Natuurbeschermingswet voor zijn werk als strandvonder niet zoveel uitmaakt. „Het blijft -> in der Vis bepaalt mat behulp van satalieten de veranderingen van de Noor- ■I; If1» ,ka Arie van der Vis, vaste reisge noot van strandvonder Eel man, is als geen ander op de hoogte van het grillige gedrag van de Razende Bol. Al ruim drie jaar meet hij elke zondag nauwkeurig de veranderingen van de zandplaat. De metin gen mogen voor Van der Vis op liefhebberij berusten, hij gaat professioneel te werk. Hij gebruikt ds GPS 50 (Global Position Instrument) een ver nuftig apparaat dat zich oriën teert op satelieten. Wandelend langs de randen van de zandplaat tekent hij zijn bevindingen aan op de landkaart en schetst zo een exact beeld. „Ik heb precies een maand werk om rond het eiland te gaan." Gaven de foto's van Jook Nauta een indruk van de ver anderingen in veertien jaar tijd, ook in de drie jaar dat Van der Vis meet, blijkt het nodige te zijn gewijzigd. „De zuid westkant van de bol wandelt langzaam in noordelijke rich ting en de landtong is een stukje gegroeid. Verder is de zuidelijke oever flink uitge breid." (Foto s Gerard Timmerman) toch nodig om het strand na te lo pen. Er spoelt hier heel wat rotzooi aan." Op het zand tekent zich op som mige plekken een paarse gloed af, een wat grover mineraal dan het zeezand dat zich door de invloed van wind en water aan de opper vlakte heeft afgezet. „Er zijn wel eens plannen geweest om het mi neraal te winnen, want het bevat waardevolle metalen. Hou er maar een magneet naast." Van winning is het nooit gekomen, evenals van plannen om met waterkracht „wit te energie" op de Razende Bol op te wekken. Zwaar water Er valt weinig te jutten, maar toch levert de wandeling tal van we tenswaardigheden op. Een zwaar briket dat door Willem Roeper aan de waterlijn wordt opgepikt blijkt volgens Eelman te zijn aan gespoeld. Zoiets drijft toch niet? „Wel eens van zwaar water ge hoord?" We denken aan een vloeistof die bij kernenergie wordt gebruikt. Eelman bedoelt echter water dat is vermengd met zand en dat alleen ontstaat bij zeer in tensief contact tussen zand en zee, iets wat kennelijk plaatsvindt als de bol onderstroomt. „Dan kunnen zelfs stenen drijven." Grote, waardevolle vondsten heeft Eelman eigenlijk nog niet gedaan. „Of het moeten de gifzakjes zijn geweest. Daar hebben we er hier toen heel wat van moeten oprui men." Lei uit een scheepswrak heeft hij ook wel eens aangetrof fen. Een aannemer had wel intres- se, maar WVC vond de lei nietwaardevol genoeg om te ber gen. Je komt de restanten nu nog tegen. Kogels Ter hoogte van het waarschu wingsbord voor schietoefeningen vinden we verspreid in het zand kogelinslagen. Na enig graafwerk komen duimgrote massieve kogels tevoorschijn. Ze zijn afgevuurd door de hypermoderne goalkeeper die vanuit Den Helder over het Marsdiep op de Razende Bol staat gericht. Het schieten mag ook on der de Natuurbeschermingswet doorgaan. „Er zit lood in. De ge wone jagers mogen dat niet meer gebruiken, maar hier wordt er nog volop mee geschoten. Weinig mi lieuvriendelijk volgens mij", zoekt hij een totaal verroest exemplaar van de grond. „En opruimen, hó maar." Zouden de zeehonden zich wel op hun gemak voelen als de kogels hen om de oren fluiten? „Ik weet niet of er ooit één geraakt is? Ik heb wel eens een dood exemplaar gevonden..." Toch wordt er niet al leen met scherp geschoten, zo blijkt uit een half ondergestoven golf bal de meest opmerkelijke jut van onze expeditie. Nieuwsgierig Terug in de boot varen we verder de inham in. De dieptemeter geeft nauwelijks meer dan een meter water aan en nog minder als we door de geul in de landtong weer naar open zee varen. De hoge branding wijst op flinke zandban ken, een uitdaging die de schipper met succes aangaat. We passeren de meest zuidwestelijke landtong, een geliefde stek voor zeehonden en aalscholvers. Zodra we aanlan den, verschijnen de eerste zeehon denkoppen boven water en onderbreekt een grote grijze zijn visactiviteiten. De meesten zijn nog ver weg, maar één dier komt na elke duik een stukje dichterbij. „Gewoon nieuwsgierigheid. Ze vinden het prachtig en houden wel van wat afleiding. Stel dat er geen mens meer komt. Dan is er toch niets meer aan voor de zeehon den", grapt de strandvonder. Hij vindt dat garnalenvissers moeten hun gang kunnen blijven gaan. „Visserij is er altijd al geweest. Dat hoort bij de natuur." Borrel Tijd om terug te gaan. We kruisen het Molengat, de doorgang tussen Noorderhaaks en de Hors. Het smalste gedeelte moet nog zo'n twintig meter diep zijn, maar de geschiedenis leert dat de Razende Bol over niet al te lange tijd over land bereikbaar zal zijn. In het ver leden is zo'n zandplaat al een keer of vijf aan Texel gegroeid. Gemid deld gebeurt zoiets om de 150 jaar, dus begin volgende eeuw moet het zover zijn. Halverwege zet de strandvonder de motor af en duikt het vooron der in. „Tijd voor een borreltje. Arie en ik stoppen elke terugreis ter hoogte van de stuifdijk en nemen een slok op de goede afloop." Een hand vol munitie Eelman en gelegenheidsjutter Willem Roeper taxeren de waarde van een aangespoeld stuk hout. nke heeft goed opgelet bij trainingen die periodiek bij club worden gegeven. Hij Wim Timmer het ge- irtreffelijk in praktijk. Een imzet, nog wel in de ope- i, bracht in feite de beslis- e3 idriaan Bruin en Gerrit I die nog op 100 procent moesten elkaar bestrij gaven elkaar in een gede rtij geen duimbreed toe. In ^55 fcpel leek Vlaming de bete en te krijgen, maar Bruin inrffvond de weg naar remise, ijdsi ndt Is of rgr igavond is de eerste kaart an de klaverjasclub „Den jlieub gouden. Er hebbben nog ,n wisselingen van koppels ^vonden en er zijn twee bij gekomen, wat het &P 38 brengt. 'te avond staat op naam en Janny van Heerwaar- 7396 punten. Vlak daar- [wamen Fanny Hopman en Ruwe met 7341 punten. 'Pers en Karei van Heer- scoorden 7177 punten 'den gevolgd door Jelle en Johan Vinke met 'nten. Nico Barhorst en {toelinga konden net de *t halen en kwamen met iJnten op de vijfde plaats Er was deze avond een We van 6276 punten er srden 61 marsen behaald. le' partijen J v. Heerwaarden 7396, 2. F Ruwe 7341; 3 R Caspers- jaarden 7177; 4. J Wiersma-J. 5 N Barhorst-Th. Stoelmga Kleinveld-Fr Witte 6984; 7. 1 Witte 6979, 8. W Koomen-N. 9 t. den Braven-G. Kie- 10. D Winters-A. Bakker Ate Sijtsma verweerde zich uitste kend tegen Jos de Wolf, maar kwam net even tekort. Frans Bos moest het opnemen tegen Bert Bruin. Deze liet zien het dammen bepaald niet te zijn verleerd. Een wat onbesuisde actie van Bos luidde stukverlies in. Duin liet ech ter met een aantal fraaie acties zien, dat hij ook op eigen kracht de partij in zijn voordeel kan beslis sen. Harry van der Wetering raak te tegen Piet Bakelaar positioneel flink in de problemen, maar speel de toen op z'n best. Geruime tijd spande het erom of Bakelaars heks'telling wel door zou slaan. Door een onnauwkeurigheid stort te de vesting ineen. Uitslagen: A. Brum-F. Bos 2-0, A Sijtsma-H. v.d We tering 0-2, H. v. Heerwaarden-G. Vlaming 0-2, G. Blom-F. Kuiper 1-1, G. Vlaming-A. Bruin 1-1, H. v.d. Wetering-P. Bakelaar 0-2, H. de Wolf-A Sijtsma 2-0, F Bos-B Duin 0-2, C. Vinke-W, Timmer 2-0. Bij Texelse tenniskampioenschap pen, voor het eerst gehouden op de buitenbanen van sporthal 't Stappeland, is Simon Brand als eerste geëindigd in de hoogste C- klasse. Op het gravel in De Koog streden 81 tennissers van ver schillende verenigingen om de titels. Dankzij het goede weer konden nagenoeg alle wedstrijden buiten worden gespeeld. In de finale in de C-klasse versloeg Brand (nog voor hij zich blesseerde bij het voetbal) Albert Scholl met 6-0 en 6-2. In de eindstrijd van de D-klasse won Paul van Exel met 6-4 en 6-4 van Marcel Boogaard. Bij de dames in deze klasse wist Yvonne Middel Vanaf vandaag is een extra trai ningsuur ingelast voor spelers van Texel 3, Texel 4 en recreanten van voetbalvereniging Texel '94. De training zal voorlopig beginnen om 19.00 uur. Texelse ruiters hebben verdienste lijk gereden in een samengestelde wedstrijd in Dijkgatsbos. Onderde len van de cross waren dressuur, wegparcours, cross en springen. Vera Blom en Marian van der Geest eindigden bij de klasse L- paarden na een spannende strijd zaterdag op de vierde plaats. Ron nie Blom reed een foutloze cross bij de klasse L-pony's. Ook hij be haalde een vierde prijs. Van de zes Kleppertjes die in de klasse B- pony's reden, eindigde Fia Kooi man als tweede en llona van der Vis als derde. Zaterdag 8 oktober Sporthal Ons Genoegen: Zaaldienst: Dames Tevoko 1 13.30 u. H2 Tevoko 2-VCJ'94 2 15.00 u. H1 Tevoko 1-HCSC 2 16.30 u. H2 Tevoko 3-VCJ'94 1 13.30 u. 01 15.00 u. 02 Tevoko 2-Tevoko 1 Tevoko 3-Smash'68 13.30 u. JB Tevoko 1-VCJ'94 15.00 u. H2 Tevoko 4-Nieuwe- diep 1 Zonder vier vaste basisspelers zijn de heren van Tevoko hun eerste wedstrijd tegen Quelderduyn 2 toch goed begonnen. De 3-0 over winning was vooral te danken aan het goede debuut van Bernard Klein Breteler en Roland Bakker, die van het tweede was „ge leend". Met goed aanvallend spel werden de Heldernaren in klein uur afgedroogd met 15-10, 15-12 en 15-9. Zaterdag ontvangt Tevo ko om 15.00 uur HCSC in „Ons Genoegen". beslag te leggen op de titel door Il se Beerling met 6-2 en 6-1 te ver slaan. Bart Oosterhof werd kampioen van de E-klasse door met 6-2, 3-6 en 6-0 van Gerard van Veen te winnen. In het heren dubbel gingen de titels naar Koen van Bommel en Theo van Maanen. Wegens blessures van Brand en Boogaard werd de finalepartij af gelast. Alie Boeijen en Janny van Zutphen versloegen Jacqueline de Porto en Yvonne Middel bij het dames-dubbel. Bij het gemengd- dubbel ging de titel naar het duo Middel/Brand. Bij de 45-plussers zegevierden Marianne en Dik Pan neman. Zondag is er geen wedstrijdpro gramma, maar het eilandcompeti tie mix-toernooi wordt gehouden op de banen van Deuce. Competitiespelers die zich nog niet hebben opgegeven of nog niet benaderd zijn, wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk te melden bij de wedstrijdleiding (tel. 16301). Aanvang toernooi: 9.30 uur. Uitslagen: M Land-P Brans 1-1; E. Kossen-J. vd. Meer 2-0, R. Bosken-A. Kamstra 0-2, A Westerlaken-H. Boekei 2-0; A Bokma-C. den Braven uitgesteld; W Oosterhof-M v Aken 0-2; R Verduyn-T. vd. Veen 2-0; H de Porto-J, Joosten 2-0; H, Bakker-H de Porto 0-2, T. Bakker-B. Verduyn afgebro ken (5-3,...); H. Beverdam-P. Keyser 1-1 Voor alle bezitters van wegmoto- ren organiseert de MAB-club zon dag 16 oktober een rondrit over het eiland. De start is om 10.30 uur bij het parkeerterrein aan de Emmalaan (naast v.v. Texel '94). Aan de tocht zijn geen deelname kosten verbonden. Eventuele con sumpties tijdens de tussenstop zijn voor eigen rekening. De duur is afhankelijk van het weer. Programma dinsdag 11 oktober Veld A mannen: 18 30 u. Sportshop-Super Pilaar 19.15 u. Tex Auto-Pilaar Sportshop 20.00 u. Tatenh.1-Meubelh.Tex. Tex. Auto 20 45 u. Arch.Uriot-Kobeko Meub.h.Tex 21.30 u. Teso-Graaf Spuit. Arch.Uriot 22.15 u. RWS-Perf.bodies Graaf spuit. Veld B vrouwen en gemengd: 18.30 u. Vespertina-Beaut.Tex. Question 19.15 u. Westerl.-Question Beaut.Tex 20.00 u Durper Drup-NIOZ Westerlaken 20.45 u. Eierl.huis-7 Pröv. NIOZ 21.30 u. Leydekkers-Top Tien Eierl.huis 22.15 u Fitt-HandicaD Leydekkers Veld C vrouwen: 18.30 u. Zeilmakerij-Gr.Slock Cohen 19 15 u. Wiersma Ant.-Cohen Gr. Slock Ondanks een tekort aan spelers heeft Damclub Oosterend tegen DVS uit Haarlem gelijk gespeeld. Begonnen met een 4-0 achter stand knokten de dammers terug tot 8-8. De tegenstander van Harry van der Wetering trapte meteen al in een combinatie. Hij moest twee stenen prijsgeven en later de par tij. Piet Bakelaar stond al vanaf de opening beter en kon de partij langzamerhand naar zich toe trek ken, zodat de stand 4-4 werd. Jaap van Heerwaarden vergiste zich echter in het eindspel. Zijn re misestelling stond ineens verloren. Tot overmaat van ramp zag Frans Kuiper een combinatie over het hoofd, waardoor ook hij verloor. Een gelijkspel was nu het hoogst haalbare. Kees Vinke verkeerde in blakende vorm, In het eindspel speelde hij zijn tegenstander hele maal van het bord. Toen Adriaan Bruin tenslotte zijn tegenstander aftroefde, was de puntendeling een feit. 20.00 u. Visser-Schiphorst Wiersma 20.45 u. Timmers-Smash Schiphorst 21.30 u. Bosma-de Rival Smash 22.15 u. Klif 12-lepe de Boer de Rival Wedstrijdleiding: Kees en Bianca, tel. 18593. Uitslagen 4 oktober: Veld A Super-Rijkswaterstaat 3-0; Maarcobouw-Handicap '94 2-1; Tex Autocentrale-Graaf Spuiterij 1-2; Fitt- Pilaar 2-1, Teso-Gr. Slock 2 2-1; Sportshop-Perfect Body's 3-0. Veld B: Klif-Kruiswerk 3-0; Tatenhove 2 NBC 0-3, LenR-Waayer 3-0, Ecomare- Zandloper 2-1; Tatenhove 1-OGM 3-0, Cocky's kapsalon-12 Balcken 1-2. Veld C Timmer's Bakkerij-Zeilmakerij 2-1; Rival-Gr. Slock (v) 3-0; De Vlier-Bosma 3-0; Vespertina-Question 1-2, Eierlandse Huis-Slag. lepe de Boer 2-1, Leydekkers-7 Provinciën 2-1. Een slechte eerste helft van de heren Mareis was debet aan het verlies tegen het Helderse team van de Adelborsten. De bal werd moeizaam rondgespeeld. Met rust keken de Texelaars al tegen een onoverbrugbare 22-7 achter stand aan. Het rustige spel dat de Mareis hadden afgesproken pakte wel érg sloom uit. De Adelborsten hadden de verdediging goed dicht en sprokkelden de punten aardig bij een. De ergernis aan Texelse zijde over de omstreden arbitrage haal de de basketballer verder uit hun spel. Dankzij de agressieve speelstijl na rust braken de Mareis toen wèl door de verdediging van de Adel borsten. Onder de Texelse druk maakte het Helderse team meer fouten en konden de Mareis terug komen tot 30-27. Er resteerde echter tekort tijd om langszij te ko men. Eindstand: 35-29. Op het terrein van de MAB-club aan de Hoofdweg zijn morgen en zondag „pilot buggy quads" te zien. Met deze vierwielers, die zijn uitgerust met een crossmotorblok, wordt morgenmiddag een de monstratie gegeven en zondag is er in de pauze van de clubcross een buggyrace. Op Texel hebben twee liefhebbers van gemotoriseerde sporten, Theo Kuip en Otto Goënga, zelf een buggy gebouwd. Dit weekend ko men ook enkele rijders van de vastewal. Zij zullen het Texelse pu bliek laten zien wat er allemaal met de buggy's mogelijk is. De MAB-leden mogen zondag zelf aan de bak Om 13.30 uur begint voor hen de achtste motocross van het seizoen. De wedstrijden worden ditmaal gesponsord door juwelier Martin Tromp. Tijdens een bowlingwedstrijd in Haarlem is de Texelse jeugdspeler Ronald Bleijerveld op de vierde plaats geëindigd in het totaalklas sement aspiranten c/d. Als derde ging hij de finale in en kwam daar in met beurten van 178, 162 en 158 goed voor de dag. Ook de an deren van het jeugd-bowlingteam, gesponsord door de hotels De Strandplevier en De Weal, kwa men goed voor de dag. Voor Erik Witte was er een vierde plaats weggelegd, bij de junioren c/d. Ro bert van Splunter werd achtste bij de aspiranten c/d en Erik Plaats man twaalfde bij de aspiranten c/d. Fiets. Uit een tuin aan de Golfslag is een afgesloten dames fiets met een kinderzitje gestolen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5