Cjrocn ^warLrJexelsin het harL, ning toeristenbelasting folgens nieuw systeem r Im eind te maken aan ontduiking \tL verlaagt ontributie ummer Integratie voor NOS-tv Speel-o-theek dicht wegens gebrek aan belangstelling iland verdeeld drie gebieden Teso voelt niets voor inning van toeristenbelasting VERDER IN DIT w Heliroute wordt verlegd Symbolische Poseidon onthuld bij EcoMare Indrukwekkend veel techniek en kennis Craanen speelt zaal plat met Disselband w Texel en De Koog halen fors uit w Tevoko heren aan zijden draadje naar winst Douwe Dros eist terugdraaien verkoop plantsoen Zware schade fanfaregebouw KLIJN Safe sex voor dievengilde Caravanbrand ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10924 DINSDAG 11 OKTOBER 1994 De Nedtrlpi Coebtrgh Fcttom Overroo •WcVi West«rmi«pt t Uitgeverij Langeveld de Rooy BV. Parkstraat 10. AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 inties/abonnementen telefoon (02220) 62600 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45. Den Burg, n (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111 e buiten werktijd Gerard Timmerman, Isrwdl 11. Den Burg, telefoon (02220) - 14687 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200 Abonnementsprijs M9.95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40 sen nieuwe, „forfaitaire" inning van toeristenbelasting let college een eind te maken aan de ontduiking door qisverstrekkers. Naar schatting loopt de gemeente daar- kleen miljoen gulden aan inkomsten mis. Bij het nieuwe Hsem worden de verhuurders niet meer per persoon per Ut, maar voor een vast bedrag per jaar aangeslagen, is daarbij ingedeeld in drie zones. De gemeenteraad st volgende maand over invoering. Woensdag 19 okto- tvordt in Calluna om 14.00 uur een informatiebijeen- st gehouden. gen gaat men uit van 85 dagen (ƒ357,-). De „watertoeristen" in de jachtha ven worden als enige nog wel per nacht aangeslagen. Geen verandering Bij het nieuwe inningsysteem gaat de gemeente ervan uit dat op brengst aan toeristenbelasting (begroot op ruim vier miljoen gul den), niet zal veranderen. De bere- itaire inning van toeristenbe is geen nieuw idee. Eind tiger jaren strandde een po ot invoering op verzet. Daar- terdween de onvrede onder [verstrekkers die te goeder zijn echter niet. Terwijl hun b's rommelen met de aan draait deze groep op voor ijgende toeristenbelasting, ig reden voor Texels Belang liep en langdurig over de matiek te buigen. Samen Vereniging voor Kleine Lo- rstrekkers (KLV) werkte de reniging een plan uit dat in lijnen overeenkomt met het scollegevoorstel waarop de k heeft aangedrongen. In- olgens het huidige systeem meest rechtvaardige, maar Q? >or de onjuiste opgaven niet 7J n gehandhaafd. Zones vaststellen van de toe- (>l «lasting is Texel verdeeld in .ff ibieden. De gemeente gaat \j uit dat logiesverstrekkers in ig en omgeving het langst Qrten en dus het meeste toe- 7, «lasting moeten betalen. Er onderscheid gemaakt tus- zone A zone B zone C Tenten/toercaravans 43 43 43 Stacaravans 85 85 85 Kamperen bij de boer 43 43 43 Kamperen bij particulieren 43 43 43 Zomerhuis 171 129 85 Zomerwoning/recreatief opstal 171 129 85 Recreatie-appartement 171 129 85 Hotel/pension 129 85 85 Groepsverblijven 107 107 107 Tweede woning 171 129 85 Gemeubileerde verhuur 85 64 43 Overige'verhuur 85 85 85 Logies met ontbijt 85 64 43 Bovenstaand schama van da toeristenbelasting schetst per zone de ondergrens voor het aantal dagen per logiesvorm. ulse Vereniging van Logies- ïkkers zal de contributie tot 10% verlagen, aldus is het bestuur besloten op il van voorzitter Harry sen de diverse verblijfsvormen. Voor een zomerwoning of recrea tief opstal is de ondergrens 171. Jaarlijks wordt hiervoor een aan slag van ƒ1026,- opgelegd. Een standplaats voor een tent wordt volgens de gemeentenorm hoog stens 43 dagen verhuurd. Hier voor is jaarlijks ƒ103,20 aan belasting verschuldigd. Bij logies met een ontbijt wordt een bed mi nimaal 85 keer verhuurd (ƒ102,-). Tot de gebieden in deze A- categorie behoren ook campings Loodsmansduin, Slufterduin en Slufteroord en De Toes in Ooster end. De overige Texelse dorpen zijn in de B-categorie geklasseerd, waar voor minder verhuurbare dagen gelden. Een zomerwoning, appar tement of recreatief opstal wordt hier minimaal 129 dagen verhuurd (ƒ541,80). Ook kampeerterreinen De Robbejager in De Cocksdorp en Prins Hendrik zijn van de B- klasse. Van het resterende buiten gebied wordt de laagste onder grens voor verhuurbare dagen gehanteerd. Voor zomerwoningen, appartementen en tweede wonin- kenmgen zijn zó gemaakt dat hetzelfde bedrag binnenkomt als bij de bestaande heffing. De hoog te van de aanslagen is gebaseerd op de bestaande gegevens voor toeristenbelasting. De gemeente is al geruime tijd bezig deze bestanden te koppelen aan de Plannen om in navolging van andere waddeneilanden bij het Teso-loket aan de vaste- wal toeristenbelasting te in nen, stuitten op verzet van de veerdienst. Die maakte be zwaar tegen de extra kosten en ziet de meerprijs voor het bootkaartje als drempelverho- gend. Voor de gemeente kle ven er in juridisch en fiscaal opzicht nadelen aan deze in ning. Dat is niet het geval bij de forfaitaire inning waarvoor nu is gekozen. slaapplaatsen. Het gaat om 1500 verhuurders die 40.000 slaap plaatsen beheren. Om de juistheid van de gegevens te toetsen krijgen de logiesverstrekkers van de ge meente nog een brief waarin wordt gevraagd de verhuureenhe- den op te geven. Buffer Het aantal verhuurbare dagen dat de gemeente heeft vastgesteld is hoger dan de normen in het rap port „Toeristenbelasting, een nieuw stelsel", van Texels Belang. KLV kon zich vinden in deze nor men. Volgens de gemeente is dit rapport financieel gebaseerd op 1992 en dus wat verouderd. Ver der leveren verschuiving met zo nes andere normen op. De gemeente hanteert daarnaast een financiële buffer van vijf procent. Het nieuwe systeem is gunstig voor logiesverstrekkers die boven de norm verhuren. De extra op brengst wordt hen niet in rekening gebracht. De maatregel zal nadelig uitpakken voor degenen die ver huurinkomsten hebben verzwe gen. Dehuidige bezettingsnormen worden de komende vier jaar niet veranderd. Daarna zal dat pas ge beuren als (bijvoorbeeld uit Teso- crjfers) blijkt dat de drukte is toe- of afgenomen. Controle De nieuwe methode heeft voor de gemeente qua controlewerkzaam heden nauwelijks gevolgen. Sta caravans vallen om praktisch reden niet meer onder de woonfo- rensen, waardoor de controle hier op vervalt. Ook vervallen periodieke controles van het nach- tregister. Wel worden kampeerter reinen drie keer per jaar gecontroleerd, bijvoorbeeld door luchtfoto's of handmatige telling. Verder moeten er bestanden van de logies worden bijgehouden. Asielzoekers Logiesverstrekkers die asielzoe kers onderdak verschaffen moe ten volgens de nieuwe regels toeristenbelasting blijven afdra gen. Een rechterlijke uitspraak leert dat dit geen juridisch proble men geeft. De opbrengst komt ten goede aan de gemeentelijke activi teiten voor de asielzoekers. Ontsnappingsclausule Ondernemers die te hoog worden aangeslagen komen dankzij een „ontsnappingsclausule" in aan merking voor korting. Door na af loop van het seizoen het werkelijke aantal overnachtingen aan te tonen, bij voorbeeld door in zage in de administratie en een ac countantsverklaring, kunnen deze logiesverstrekkers korting clai- Douwe Dros eist van de gemeente dat de verkoop van het plantsoen tegenover zijn huis aan de Wilhel- minalaan ongedaan wordt ge maakt. De kwestie kwam Gerbrand Poster (openbaar groen) onlangs op een hoop kritiek te staan vanuit de politiek. Het colle ge erkende dat er fouten waren gemaakt, maar kwam niet op de verkoop terug. Ook Dros verwijt de gemeente nu onzorgvuldigheid. Volgens Dros staat het betreffen de perceel als „struktureel open baar groen" te boek en dat mag volgens een beleidsnota van dit jaar niet worden verkocht. Verder verwijt hij b en w dat de buurt niet vooraf is geraadpleegd. Een brief met zijn kritiek wordt vanavond behandeld door de gemeenteraad. De Koog en omgeving valt volgens de nieuwe normen voor de toeristenbelasting in de duurste A-zone. men. De gemeente kan op haar beurt inzage in de boekhouding vragen. Ook moeten volledig inge vulde nachtregisters worden overlegd. Wie vragen heeft over de nieuwe methode kan bellen naar de afde ling belastingen in het gemeen- thuis, tel. 62129. De achterwand van het fanfa regebouw aan de Emmalaan is aan de buitenzijde zwaar beschadigd. De beplating is losgetrokken en stukgetrapt. De kosten voor herstel wor den geraamd op ƒ15.000,-. Omdat niet regelmatig aan de achterzijde wordt geïnspec teerd is niet bekend wanneer de muur is bewerkt. Langer dan een maand geleden wordt echter niet waarschijnlijk geacht. Eventuele getuigen worden verzocht de politie te bellen, telefoon 22188. suiker, krokante of milde pinda's zak Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 de bedoeling dat ondanks maatregel de totale in- in van de vereniging gelijk De contributieverlaging namelijk deel uit van een m de leden ertoe te brengen ntal bedden in hun bedrijf op te geven. Het bestuur ieker dat sommigen daar- oemelen. Door minder bed- op te geven dan in ikheid worden geëxploi- wordt aan de TVL minder geld betaald. Geschat dat de inkomstenderving vereniging daardoor lijdt, in irt van de 10% ligt. Als n voortaan eerlijk is, kan itributietarief omlaag. Om itratief-technische redene de verlaging pas in 1995 Lezing leze „algemeen pardon"- 1^; «orden nadere mededelin- gedaan op de TVL- «gadering die op donder- november om 20.00 uur gehouden in theater- int Klif 12 in Den Hoorn. I huishoudelijke gedeelte bijeenkomst wordt een le- bouden door mevrouw prof ansen-Verbeke, een autori- bet gebied van marketing "me, die verbonden is aan husuniversiteit van Rotter- izal uiteen zetten met wel- mkkelingen en trends de "industrie te maken heeft Het TVL-bestuur vindt de belangwekkend dat ook van buiten de vereniging 'uilen worden uitgenodigd, der de leden van de ge- 'aad. De gevolgen van de multicul turele samenleving. Dat is het onderwerp van een NOS- reportage die zondag a.s. wordt uitgezonden in het pro gramma „Binnenland" INe derland 31 van 12.50 tot 13.30 uur. Een belangrijk deel van de opnamen is de afgelo pen dagen op Texel gemaakt, waarbij aandacht is gegeven aan de ervaringen die buiten landers hebben opgedaan bij hun integratie in de Texelse samenleving. Ook Texelaars vertellen over hun gevoelens over buitenlanders. Aan het woord komt onder andere de Chinese Heping Xi („Tang"), wiens integratie in de eilande- lijke samenleving bemoedi gend verloopt. De foto werd zondagavond gemaakt in café In den Grooten Slock waar Fang Itweede van links) zich voor de camera van Renee Hoffmannn en de microfoon van Jillis Schriel met Texelse vrienden en kennissen amu seerde aan de bar. Regisseuse Loeki Nicolaas was zeer te spreken over de medewer king, die zij bij de reportage van zowel allochtone als au tochtone Texelaars heeft on dervonden. IFoto Harry do GraaH „We hebben er in mei een nood kreet tegenaan gegooid en vorige maand een actie waarbij gratis speelgoed kon worden geleend. Respons: nul komma nul. Tja, dan houdt het op." Bestuurslid Roelie Struijck van de speel-o-theek kon digt de opheffing van de stichting aan. Gebrek aan belangstelling is de oorzaak. Bijna heeft de speel-o-theek de vijftien jaar volgemaakt. Op 15 de cember 1979 werd de stichting opgericht. De beginjaren liepen voorspoedig. Toen Struijck zich in 1992 aansloot waren er maar liefst tien vrijwilligsters, die de speel-o-theek afwisselend beman den. „En het was vaak zo druk dat je geen tijd had voor koffie." Het aantal leden en uitleningen daalde echter dramatisch. Ruim zestig procent minder. Ook haak ten steeds meer vrijwilligsters en bestuursleden af. „Niet dat ze ons lieten zitten, hoor. Allemaal had den ze goede redenen", haast Roelie Struijck zich te verklaren. Het aantal vacatures bleek niet in te vullen. Twee jaar lang werd gestreden voor het voortbestaan van de speel-o-theek, die in d'Ou- we Ulo zetelt. „Mensen willen niet meer. Je merkt het ook bij vereni gingen en andere instanties. Ner gens is meer tijd voor." Verkoping Vorige week beslisten de resteren de vijf van de zeven bestuursleden dat het welletjes was. „We heb ben er veel aangedaan, maar het houdt een keer op We kunnen nu wel wéér een laatste noodkreet uiten, maar je-kunt de beslissing niet blijven uitstellen." De ongeveer 35 leden krijgen deze week een brief waarin het besluit wordt toegelicht. Speelgoed dat nog is uitgeleend kan tot uiterlijk 2 november worden teruggebracht. Daarna zal het worden verkocht. De opbrengst gaat naar een goed doel: een kindertehuis in zuidoost Polen, dat wordt geleid door zuster Dominique. „Zij kan het geld goed gebruiken, vandaar ook dat het speelgoed niet voor een Baldadige bezoekers van café De Pilaar zijn er zaterdag avond vandoor gegaan met de condoomautomaat uit die zaak. Uitbater Klaas Fris zoekt de daders in een groepje toe risten dat opviel door irritant gedrag. Getrouwde mannen van middelbare leeftijd, wat moeten die nu met con dooms?" Een nachtelijke klopjacht langs andere eta blissementen in Den Burg le verde echter geen spoor van het gezelschap, dat zich ook elders had misdragen. habbekrats te koop wordt aange boden." Wanneer en waar de ver koping is, wordt nog bekend gemaakt. „We denken aan februa ri. Het zou natuurlijk wel leuk zijn om het nog vóór de sinterklaastijd te doen, maar dat redden we niet." Na de felle brand die vrijdagoch tend een camper in de as legde, rukte de brandweer zaterdagmid dag uit voor een caravanbrand. Ditmaal waren de gevolgen be perkt. Het betrof een caravan op een erf aan de Oorsprongweg. De vermoedelijke oorzaak was (over)verhitting van de kacheluit- laat. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat, naast rookschade, ook het caravan-interieur enigs zins werd beschadigd. (ADVERTENTIE)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1