I Zï „Doen jullie d'r ook nog wel eens wat?" Bijna geen klachten meer door stiller paratoestel Pennengetikker in de huiskamer Agenda E TEXELSE COURANT- Expositie over Baha'i-geloof Rangers WNF weer van start gegaan Kunstwerk onthuld door schooljeugd Cursus voor stiefgezinnen Geluidhinder vliegveld besproken Texelslag onderuit Schakelfoutje: even geen stroom Wat ik zeggen wou „Helden" zonder glorie „Knakie voor een takie" bezorgt Unicef f5.188,15 Ed Drijver bes kleiduiven schutte1 Hoornder donderi gaat niet door DINSDAG 11 OKTOBER 1994 In het raadhuis wordt vrijdag om 16.00 uur door Theo Ha bra ken uit De Koog een Baha'i expositie ge opend. De tentoonstelling heeft eerder gehangen in bibliotheken in het land en in het congresgebouw van Den Haag. De expositie is opgebouwd uit fo topanelen met teksten over de reli gie die vorige eeuw is gesticht door de uit Perzië afkomstige Ba- hé'u'llah. De Nederlandse gemeenschap van aanhangers is verdeeld over 165 plaatsen, waaronder Texel. In ternationaal zijn er meer dan zes miljoen Bahé'i in 217 landen. Het geloof predikt eenheid van God, boodschappers en mensheid. De expositie loopt tot en met 27 oktober en is tijdens kantooruren geopend. De „Rangers", de jeugdclub van het Wereldnatuurfonds (WNF) zijn weer begonnen met hun maande lijkse activiteiten. De groep bestaat uit meisjes en jongens van 8 tot 16 jaar, die de bescherming van de natuur hoog in hun vaandel houden. Zij zijn vooral op een prak tische manier bezig. Eén keer per maand ontvangen zij het blad „Tam Tam", waarin veel informatie staat over (inter)nationale natuur bescherming. In de „nieuwsrof- fel" in dit blad worden steeds de Texelse activiteiten vermeld. Elke laatste zaterdag van de maand ko men de Rangers bijeen. Meestal in de Pandaboet bij paal 21, langs het pad door de Nederlanden. Jon gens en meisjes die belangstelling hebben, kunnen een programma toegestuurd krijgen en contact op nemen met Paula Vrijdag (tel 10443), Hannes Milder (12944) en Teun de Wit (16630). Wethouder Schilling heeft zijn bordje onthuld, de schoolkinderen zijn nog bezig met het kunstwerk. IFoto Frans HopmanI Zeven leerlingen van de Luberti- school uit De Koog onthulden vrij dagmiddag samen met wethouder Daan Schilling een kunstwerk bij EcoMare. „Een hele eer, want ont hullingen zijn meestal het werk van de koningin of de burge meester", aldus Schilling in zijn luchtige toespraak. De wethouder bleek daadwerkelijk geïnteres seerd in de Griekse mythologie en had uitgezocht wat de diepere be tekenis is van de god Poseidon, naar wie het kunstwerk is ver noemd. Poseidon is de god van de zee, maar hij kwam ook op het land. En als hij met zijn drietand op de aarde ramde, ontsprong daar een rivier. Uit deze sagen spreekt wijsheid ten opzichte van het le ven op aarde. Dat past prima bij EcoMare met z'n functie als edu catief centrum. De keuze voor Po seidon vind ik dan ook raak getroffen." Het kunstwerk is vervaardigd door Henk Arendsen. Het ontwerp van de Texelaar werd gekozen uit liefst 35 inzendingen van kunstenaars uit heel Nederland. Opdracht was „een object te maken dat de hel derheid van de doelstellingen en het werk van EcoMare weergeeft en past bij de omgeving en het ge bouw". Bovendien moest het kun nen voor f40.000,-, waarvan f15.000,- door de provincie is ge subsidieerd. Met het kunstwerk wordt een punt gezet achter de in grijpende vernieuwing van EcoMa re sinds 1991. Arendsen maakte een driehoek, die in abstracte zin een golf voor stelt. De driehoek bestaat uit dik ke glasplaten, waarop kleine stukjes blauw en groen glas zijn aangebracht. In de „golf" zijn, als het zonlicht er op valt, weer talrij ke kleine golfjes te zien. „Het is bedoeld om er omheen te lopen. Je ziet dan telkens wat anders", aldus Arendsen. Dat de driehoek wordt geflankeerd door drie roesti ge stalen balken, doet merkwaar dig aan. „Dat is voor het contrast. Die balken zijn symbolisch voor de vervuiling van de zee." Het kunstwerk werd onthuld door de schoolkinderen Corine Wit kamp, Pim Frank, Toy Imhof, Do minique Kooiman, Nathalie Siemelmg, Alicia Haring en Roe If Siebinga. Op 7 november start in het Groene Kruisgebouw aan de Schoonoord singel 24 in Den Burg een cursus voor nieuw samengestelde gezin nen. Deze cursus van het FIOM- bureau Alkmaar wordt gegeven in samenwerking met de Stichting Kruiswerk Kop van Noord-Holland. Na echtscheiding of overlijden van een partner kan er een tijd aanbre ken waarin de alleenstaande ou der een nieuwe relatie aangaat. Er ontstaat een stiefgezin, ook wel nieuw samengesteld gezin genoemd. Opvoeden van kinderen roept al tijd vragen op. Voor een stiefouder kan het ingewikkeld zijn. Voor alle gezinsleden is het wennen om een eigen plek te vinden. Leven in een samengesteld gezin roept extra vragen op. Opmerkingen en vra gen van kinderen als: „Waar be moei je je mee, je bent mijn vader niet", en: „Ik ga bij mama wonen", en van volwassenen: „Ik doe zo mijn best, maar mijn stiefkinderen waarderen het niet", geven aan dat het hier om specifieke proble men van een nieuwe gezinsvorm gaat. In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen kerngezin en stiefgezin: verdriet rond het vertrek van een ouder of een partner als (vreemde) stiefou der, etc. Uiteraard is er ook aan dacht voor hetgeen de deelnemers zelf naar voren brenqen. De cursus wordt gehouden op maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur, in totaal zes avonden. De cursus wordt begeleid door Anneke Tjoelker van het FIOM- bureau en Mieke Plettenburg van het Kruiswerk. Voor aanmelding en/of informatie kan men bellen: 02220-13241 tussen 8.30 en 9.00 uur of 02220-13091 tussen 20.30 en 21.30 -uur. Dinsdag 11 oktober Op heel Texel worden vanmid dag zakken kleding en schoe nen opgehaald voor de actie „Geef ons de zak". Zakken die na 17.30 nog met zijn wegge haald, kunnen worden gemeld via telefoon 12235 (Grand Café De Kelder). De raadsvergadering begint om 19.30 uur in het gemeen tehuis en wordt rechtstreeks uitgezonden door Radio Texel. De afdeling Stamboomonder zoek van de Historische Vere niging heeft om 20.00 uur een bijeenkomst in d'Ouwe ULO, ook toegankelijk voor niet-leden. In Cinema Texel draait om 20.30 uur „Un Coeur en Hiver". In theater-restaurant Klif 12 brengt Paul Haenen zijn pro gramma „Smakelijke Voort zetting", aanvang 20.30 uur. Woensdag 12 oktober In Cinema Texel draait om 14.00 en 16.00 uur „De Aristokatten" en om 20.30 uur „Un coeur en hiver". De bijeenkomst van de Doopsgezinde zusterkring, die om 14.30 uur zou beginnen in het zaaltje bij de kerk, is uit gesteld tot woensdag 26 ok tober, 14.30 uur. Muziek- en Dansschool Texel houdt een voor ieder toegan kelijk voorspeeluur in d'Ouwe ULO, aanvang 19.15 uur. In dorpshuis De Waldhoo houdt Staatsbosbeheer informatieavond over de inj van Schotse Hoogland» voor de begrazing van de nen, aanvang 20.00 uur. Ie,j is welkom. Donderdag 13 oktober In Cinema Texel draait 14.00 uur „De aristokatte en om 15.30 en 20.30 „True Lies". In het Maritiem en Juttersrr seum geeft T. Fruithof een! zing over de geschiedenis de TX 11; 20.00 uur. In Het Eierlandsche Hi wordt een openbare vergat ring gehouden over de K kertstraat; 20.00 Herinrichting of niet? Vrijdag 14 oktober In Cinema Texel draait 14.00 uur „De Aristokatte< en om 15.30, 18.30 en 21. uur „True Lies". Om 16.00 uur opent TheoH braken in het raadhuis een positie over het Bahéi-gelw In alle café's van Den Burgb gint om 22.00 uur het Blue festival 1994. Hoogwater te Oudeschl Di. 11 12.24 Wo. 12 0.27 en 13.10 Do. 13 1.25 en 14.20 Vr. 14 2.50 en 15.40 Za. 15 4.20 en 17.07 Zo. 16 5.46 en 18.30 Ma. 17 6.34 en 19.24 Di. 18 7.25 en 20.05 Aan het strand is het ongeveer een eerder hoog water. De zon komt 16: tober op om 7 04 en en gaat ondet 17.42 u. 13 oktober doodtij ber eerste kwartier. De luidruchtige activiteiten van het paracentrum zorgden in het verleden voor veel klachten. Maar sinds de komst van het nieuwe, veel stillere vliegtuig, is de ge luidshinder geminimaliseerd. Dat constateerde de commissie ge luidshinder vliegveld Texel, die vrijdag vergaderde. De speciale commissie behandelt klachten over het Texelse vlieg veld. Voorzitter is gedeputeerde Geert de Boer van de provincie. Wethouder Schilling heeft er ook zitting in, evenals Kees Witte van afdeling milieu, twee mensen van de provin cie, G.J. Voorsteegh van de Rijks Luchtvaart Dienst, Henk Flens namens de omwonenden, Adriaan Dijksen van de werkgroep Landschapszorg en Ed de Bruijn van NV Luchthaven Texel. Zonering Dankzij het nieuwe paravliegtuig waren er nauwelijks klachten te behandelen. De zonering, die in 1995 zal worden afgerond, had meer voeten in aarde. De rijksmaa tregel is bedoeld om overlast voor omwonenden terug te dringen. Voor kleine vliegvelden als op Texel wordt gewerkt met de zoge naamde BKL-norm geluidsbe lasting kleine luchtvaart). Deze wordt vastgesteld aan de hand van verschillende kriteria, zoals het type vliegtuigen dat het veld aandoet, het aantal vliegbewegin gen, de openingstijden en de tijd van het jaar waarin de drukte zich voordoet. Tot het jaar 2?000 doen zich voor het Texelse vliegveld nog weinig problemen voor. Daarna wordt de norm echter bijgesteld van 50 naar 47 BKL. „Als er niets veran dert, zou het betekenen dat we onze vliegbewegingen met de helft moeten terugbrengen. Dat zou de genadeslag voor het vlieg veld zijn", aldus havenmeester Ed de Bruijn. Hij geeft aan dat door het gebruik van stillere toestellen de dreiging kan worden afgewend. „Wij benaderen onze vaste klanten ook al met die suggestie." Gebruiksplan In verband met de zonering moet vanaf volgend jaar voor elke lucht haven een gebruiksplan worden opgesteld. Dat is een soort begro ting van het aantal vliegbewegin gen dat wordt verwacht. Een haast onmogelijke opgave, vindt De Bruijn. „Dat is voor een lucht haven als op Texel afhankelijk van factoren die je niet in de hand hebt, zoals het weer. Kijk, voor Schiphol is het makkelijk: daar leg gen ze gewoon alle dienstregelin gen naast elkaar. Wij moeten iets maken op basis van een gok, maar we worden er wél aan gehouden als het klaar is." De Vereniging van Luchthavens, een overkoepelend orgaan, onderhandelt nog over een uniform gebruiksplan voor kleine vliegvelden. „We hebben al lemaal hetzelfde probleem. Het zou handiger zijn als we achteraf worden beoordeeld. Mochten er overtredingen van de zonering zijn, kan bijstelling volgen." Helikopters De helikopterroute van vliegveld De Kooy naar de booreilanden bij „Point Tango" geeft overlast, maar het onderwerp hoort eigenlijk niet thuis in de commissie van het Texelse vliegveld. RLD- afgevaardigde G.J. Voorsteegh wist echter te melden dat de heli route met ingang van donderdag 800 meter in westelijke richting is verlegd. Verder kan niet in verband met een schietrange bij Den Hel der. Door de verschuiving komen de toestellen niet meer over Den Hoorn. Dat deed wethouder Schil ling opmerken dat hij in het verle den op één lijn zat met landschapzorg-man Dijksen (bei den wonen in Den Hoorn), maar vanaf donderdag dus niet meer... Na een hoopvolle start van de badminton-enkelspelers Marius Witte en Nelli Witte stond halver wege de competitiedag een keuri ge 2-2 op het scorebord. Witte wist zijn evenoude tegenstander in drie sets te verschalken, zijn zuster had slechts twee sets nodig voor de welverdiende zege. Mar griet Rey en Cees Zijm konden het helaas niet bolwerken. Daarna moet iets geknakt zijn in het Texel se team, want alle vier de dubbels werden op rij verloren. Zelfs het thuisvoordeel mocht niet baten, of misschien legde dit fenomeen juist teveel druk op de schouders van de spelers. Zondag 30 oktober is de eerstvolgende thuiswedstrijd voor Texelslag. Door een schakelfoutje in een tra fohuisje in het centrum van Den Burg heeft een deel van het dorp gisteren rond 08.30 uur tien minu ten zonder stroom gezeten. Dat betrof de omgeving van de war moesstraat. De bedieningsfout werd snel hersteld. Niemand van ons is feilloos, alle maal maken we wel eens fouten, maar dit college van B W bakt ze wel erg bruin. Ik wil enkele voorbeelden aanhalen. Ten eerste: de zaak Blom in Oudeschild. Er zijn grove fouten gemaakt, dat is over duidelijk, maar het college onder neemt niets of durft geen stappen te ondernemen. Ten tweede: de maatschap Plaats man bouwt clandestien een iroe Met hun actie „Knakie voor een takie" hebben 183 tweedeklas sers van OSG De Hogeberg vrij dag f5.188,15 ingezameld. De scholieren hebben het geld inmid dels overhandigd aan Tineke Terpstra en Nel Pijlman van de Texelse afdeling van Unicef. De Thijsseschool en CVO-school in Den Burg komen volgende week in actie voor Unicef. De Texelse leerlingen besteden op deze manier aandacht aan kinder arbeid in ontwikkelingslanden zo als India. In de „mentoruren" heb ben de OSG'ers geleerd dat kinderarbeid vroeger ook in Neder land voorkwam. Vrijdagochtend staken ze de handen uit de mou wen. De klusjes liepen uiteen van auto wassen en lege flessen weg brengen tot de hond uitlaten. Zelfs met een praatje maken wisten sommigen een rijksdaalder te ver dienen. Origineel was het tweetal dat elkaar bezig hield met eerst stickertje plakken en daarna stic kertje verwijderen. Een paar leer lingen waren de hele ochtend op pad met gemeentewerken; in Ou- 'U^'vcï' deschild hielpen zij met takken snoeien. De grootste buit werd binnenge haald door twee leerlingen die alle bei een hele waslijst van klusjes hadden afgewerkt. Ben Kop en Tom Wolkers wisten ieder f63,95 te verdienen. Bijna net zo goed op dreef was Toms tweelingbroer Bob, die samen met Timme Mul der de zestig gulden grens pas seerde. Hun teller bleef staan op f60,70. Sander den Hollander was in zijn eentje goed voor f51,25. De actiedag werd 's middags voortgezet met een vossejacht en 's avonds afgesloten met een disco-avond. Basisscholen De Thijsseschool houdt woensdag 19 oktober 's ochtends van 9.00 tot 12.00 uur een markt ten bate van Unicef. De CVO-school doet hetzelfde een dag later, van 13.30 tot 15.30 uur. Op de markt wor den diverse zelfgemaakte spullen verkocht. Afhankelijk van de school valt er nog meer te bele ven, zoals muziek maken, grabbel ton en spelletjes. De Unicef- medewerksters zijn aanwezig met een kraam met o.m. kaarten, t- shirts en puzzels. Beide scholen sluiten af met een balonnen- wedstrijd. Het ingezamelde geld gaat naar Unicef-projecten in In dia, waar kinderen onderwijs krij gen en een vak kunnen leren. schuur aan de Kadijksweg en Dros heeft clandestien een huis gebouwd in een schuui Den Burg. In beide gevallen: destien en zonder bouwve ning. Advies van dit collega moet afbreken en Plaatsmai len ze een vergunning gever in hemelsnaam heeft Plaat vóór op Dros? Ten derde: Kooiman en de plannen Den Burg-west. Vcledi de heren wethouders is Ko: indertijd fout geïnformeerd, volgens hebben de ambte het gedaan en tenslotte krij» vorige college de zwarte Pie gespeeld. Vooral Texels Bela' monde van de heer Poster, zo geschopt tegen het vorig lege en nu verschuilen de wethouders zich nota bene het vorig college. Wat een he Ik wens dit college een betio vaart, maar dan zullen ze toe andere koers moeten gaan Voor alsnog geef ik daar gee- ling voor. Menno Stam&tol Der De oudjes deden het nog be *ate het Texels kampioenschap duivenschieten dat zaterde „Nieuw Breda" werd geho 16 Zeer trefzeker was Ed Drijve *>er voor de zestiende keer de tför'u de wacht sleepte. onder 'esp terr De opmerkelijk fraaie weei standigheden waaronder d fo'e De voltallige breiclub. V.l.n.r. R. Harkema-Bakker. A. Nooy-Bakker. J. Keijzer, A. Spaans-Dijt. A. Witte-Kuip, R. Zoetelief-Gomes. N. de Boer-Gomes en C. v d. Gracht-Bakker. Foto Morch Hei/nen Iedere dinsdagmiddag komen ze bij elkaar. Al 35 jaar lang. 's Winters breien, 's zomers fietsen. „Doen jullie op die breimiddagen ook nog wat, of zitten jullie alleen maar te 'klessen', krijgen we regelma tig te horen. Zet er dus vooral bij dat we heus het nodige op de pen krijgen." Het oudste lid van de breiclub - waarvoor het idee 35 jaar geleden werd geboren in café „De Zwaan" - is 82 jaar. De jongste is 60. Vier van de acht leden zijn er vanaf de begintijd bij. Alles wat er op brei-gebied te maken valt, is al eens op de pennen gezet. Tot verband voor Tanzania aan toe. „We le ren ook nog steeds van elkaar, hoor. Je kunt wel zeggen dat Jo Keijzer op breigebied onze bolleboos is. Die kan werkelijk alles." Iedere week wordt een gulden in de spaarpot gestopt om eens in de paar jaar een geza menlijk uitje van te betalen. In verband met het jubileum was het verleden week de be doeling een tochtje te maken op een kotter. De regen, die op de bewuste dag met bak ken uit de lucht viel, is er oor zaak van dat de trip is uitgesteld tot het voorjaar. „Jammer, maar niets aan te doen. We breien in de tussen tijd gewoon verder. Iedere week bij een ander lid thuis. Het gaat ons zeker ook om de gezelligheid. Het gaat er ge moedelijk aan toe hier. Vroe ger rookten we er nog wel eens een sigaretje bij, maar dat hebben we een paar jaar geleden afgeschaft. Dat besluit hadden we in principe ook voor grote koeken geno men, maar op de één of ande re manier blijven die hardnekkig de kop opsteken." rek rmei scherpschutters het vizier voorbijsuizende kleiduiven ten, waren ideaal voor het ten van een record (volle bal enorme concentratie die schieten van de „afgaanders eiste, bleek voor menig schut groot. Gelanceerd met een heid van zeventig kilometeêktot uur verdwenen de kleiduiverfe m. uit het schootsveld. Moeilijk ken Was ook de „haas", eer over de grond afgevuurde k; die door oneffenheden in h* rein omhoog sprong, een o de k deel waarin het kampioene eigenlijk werd beslist. De serie inkomende kleiduiven door de grote trefzekerheic kolfje naar de hand va' meesten. Meesterschutter E< ver miste er van de 24 p slechts één. Hij voerde eenh strijd met Henk Wijsman, di t B punt minder scoorde. Goede was Sander van Heerwaarde met twintig punten de eervo gen jeugd redde. *vc bij De Hoornder Donderdag diei oktober zou worden geha gaat niet door. Er zijn niet vol de vrijwilligers te vinden vo markt en de vakantiespn werkt ook tegen. oeli de Driu V/ ouv nsd. Psgi de A «1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2