t instituten maken indruk biet kennis en techniek Zaal zingt volop mee met de „Disselband" iSevarieerd kijkje achter de schermen BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING TEXELSE^" couRANT Survival in herfstvakantie Agenda School m.d. Bijbel kijkt rond in Nioz Weer winst voor dames Texel '94 Wedstrijden Mareis Ton Dorst wint viskampioenschap tegen plannen Den Burg-West i i sen dansgroep Programma zaalvoetbal door de Disselband brengt Jannie Craanen haar grootste hit ten gehore. IFoto Frans Hopman) Heel misschien hebben wij hier en daar zakken laten staan lof hebt u vergeten ze tijdig aan de straat te zet ten!). In dat geval graag zo snel mogelijk een telefoontje naar Grand Café De Raads- kelder: 12235. - GEEF ONS DE ZAK. DINSDAG 11 OKTOBER 1994 logenconferentie, die van 27 tot 30 november wordt gehouden op twee historische zeilschepen. Gisteren bezocht de jeugd ook het IBN. Na het zien van een film kre gen ze een rondleiding door de ge bouwenuitleg over de instru menten en werd verteld over het ontstaan van het wad. In het labo ratorium mochten ze zelf onder zoek doen naar plankton, wadbodemdieren, mosselen en zeeslakken, begeleid door profes sionele wetenschappers. Na af loop was er voor iedere deelnemer een herinneringsdiploma. <Foto otrk Kuiter) zij prominent aanwezig, wat resul teerde in 2-1. Via een hakje van Michelle Kuiper wist Smit ook de derde treffer te laten aantekenen. Texel ging op de lauweren rusten, wat werd afgestraft door de da mes uit Egmond. Een hard schot bracht de stand op 3-2. Kuiper liet echter zien dat de inzinking van tij delijke aard was. Ze bracht de eindstand op 4-2. In de herfstvakantie wordt op woensdag 26 en donderdag 27 oktober (van 13.00 tot 13.00 uur) de 24-uur van Texel gehouden. Deze survival-outdoortocht is voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Aan de hand van een kaart, het ontcijferen van een omschrijving en andere opdrachten komen de deelnemers bij een lokatie. De organisatie van de spannende tocht is in handen van de Wel- zijnsstichting en de Stichting re- creatiewerk. Meedoen kost ƒ45,- p.p. Aanmel den kan tot 20 oktober via 15582 of 18972. TERMIJN Voor vermelding in deze culturele- en sportagenda dient men zich te wenden tot de Stich ting Ondersteuning Welzijnswerk, Postbus 143, 1790 AC Den Burg (Dorpshuis d'Ouwe ULO), tele foon 15582 of fax 14300. 18 oktober: Ned. Bond voor Plattelandsvrouwen afd. Texel organiseert een lezing over „Werken in oogkampen in o.a. Nepal". Spreker Dhr. C.W. v. Waveren. Aan vang 20.00 uur in de kantine LBO Em- malaan. Leden gratis, niet leden f 5,-. 21 oktober: Bloedafname door Rode Kruis en CLB uit Amsterdam van 17.30-21.00 uur. 22 oktober: Jubileumconcert van het Texels Christelijk Mannenkoor in de Neder lands Hervormde kerk in Den Burg met medewerking van Rob van Dijk, pia nist. Aanvang 20.00 uur. 23 oktober: Herfstwandeltocht van het Gouden Boltje, start 13.00-14.00 uur vanaf KTD gebouw Emmalaan 55a, Den Burg Afstand 5, 10 en 20 km. Kosten: f 5,-, 24 oktober: Leerhuis op Texel. Lezing: „Verhouding Jodendom - Islam". Spreker: dhr. R. Kuitse. Plaats: Doopsgezinde kerk, Ko- gerstr. 17a. Aanvang: 20.00 uur. gekregen bij een optreden in een show van Hennie Huisman. Mede dankzij hun tv-succes is de band veelgevraagd. Tot eind 1995 is hun programma volgeboekt. Dat is echter geen reden om naast de schoenen te lopen, want ze treden op tegen onkostenvergoeding. Ex tra inkomsten verkrijgen ze uit de verkoop van hun CD, die ook op Texel in de pauze grif van de hand ging. De „Disselband" verbleef af gelopen weekend in hoeve „Elba" (Zuidhaffel). Met een gratis door Van Sambeek Truckservice be schikbaar gesteld busje maakte de Niet apart Het optreden in de Burg. De Ko ninghal was georganiseerd door ouderenbond Anbo. Voorzitster Wil de Vries toonde zich blij dat er niet alleen ouderen in de zaal za ten. „De Anbo beschouwt de ouderen niet als een aparte groep. Ouderen behoren óók tot de, sa menleving. Daarom vind ik het leuk dat hier ook jongeren op af zijn gekomen." De eerstvolgende activiteit van de Anbo is de najaarsvergadering op 14 november in D^ Buureton. Piet Bakelaar van de Stichting Bejaar- In het kader van de Wetenschap en Techniekweek waren twintig leerlingen van de School met de Bijbel uit Oosterend gistermiddag te gast bij het Nioz. Zij kregen daar gezelschap van een groep over- kantse kinderen, die zich „wad-o- logen" mogen nc/emen. Deze jon gens en meisjes zijn lid van de „Wad-o-logen Bende", de nieuwe jeugdclub van de Waddenvereni ging. Hun bezoek aan Texel diende als voorbereiding op de Wad-o- De dames van Texel'94 hebben met 4-2 gewonnen van Zeevogels uit Egmond. Het eerste kwartier van de wedstrijd gingen beide ploegen gelijk op. Afstandsscho ten van Bianca Drijver troffen geen doel. Vlak voor rust scoorde Zeevogels 0-1, maar Monique Smit trok za ken gelijk: 1-1. Ook na de rust was Zaterdag 15 oktober: Sportlaan 18.00 u. Mareis - HBC 2 19.00 u. Zodiac - Mareis Ton Dorst is met 522 cm vis win naar geworden van het Texelse sportviskampioenschap. De laat ste wedstrijd werd zondag ge wonnen door Paul Verhagen, die bij de IJsdijk één exemplaar van 34 cm ving. Tien wedstrijden zijn gehouden in de strijd om het kampioenschap. De laatste wedstrijd werd bezocht door negen vissers. Slechts vier van de zestien in het klassement opgenomen deelnemers deden al le wedstrijden mee. Dorst scoorde de meeste centime ters. Hij ving 17 exemplaren en deed aan acht wedstrijden mee. Tweede werd Cor Huisman met 453, 17 vissen in tien wedstrijden. De derde plaats was voor Map van der Zwaag met 428, 15 vissen in tien wedstrijden. op de smalle trappen aan boord van de ..Pelagia". de Groot (D66) vindt de lannen van Dick Graaf voor mingen in Den Burg-West in strijd met de vraag op lingmarkt. Het raadslid zal ind geen medewerking ge- het plan. I Hiding die De Groot nu aan- strookt niet met zijn posi- advies tijdens de behan- commissieverband. „Ik )en mijn huiswerk niet goed maar dat ga ik vanavond naken." De kosten van de •gen sluiten gezien de om- van de bouwkavels niet aan vraag naar betaalbare hui- Ook de kosten die de ge le moet maken voor het rijp maken van het terrein en Isluiting (1855.000,-) vindt aliticus niet in verhouding tot het beperkte aantal hui- ferder zet De Groot vraagte- bij het afstaan van het enweitje langs de Pontweg. J)rond wordt gewaardeerd op M tilden per vierkante meter." I leluidshinder te voorkomen 'v hij dat daarop misschien sluidswal zal worden aange- volgens de gemeente I1 "Pi Ölt! all "sgroep oude dansen begint 'zoen met lessen op woens- 3 oktober. De beginners zijn 930 tot 20.30 uur bezig in 'e Ulo en de gevorderden 045 tot 22.00 uur. ^groep richt zich met name te Engelse dansen van 1900 'Iverwege de vijftiger jaren. 3ast worden ook Weense 3 en oud Hollandse polka's 11 De leiding is in handen Zandbergen-Fels. beslist niet het geval. „De afstand tot de Pontweg en de woningen is dermate groot dat dit niet nodig is. Het college wil zéér nadrukkelijk de huidige entree van Den Burg handhaven", aldus een beleid sambtenaar. Opties Makelaar Paul Kuip ontkent ge ruchten dat prominente Texelse politici opties hebben verworven op de bouwkavels van Dick Graaf. Wel heeft een hoge Texelse amb tenaar in één geval het recht van eerste koop verworven. „Maar die heeft me al anderhalf jaar geleden gevraagd hem in te seinen als er gens een geschikte kavel zou vrij komen. Toen dat zich aandiende heb ik hem zelf benaderd." De overige opties zijn verworven door mensen die niet in de gemeente politiek actief zijn. Hoog op de re servelijst staat wèl een Texels raadslid. Woensdag 12 oktober: 18.15 u. Texel 2-De Koog (j) 19.00 u. ASC Texel-Klif (j) 19.45 u. De Koog 6-ZDH 20.35 u. Jelleboog 4-Mantje 3 21.30 *j. De Krim 4-Rab 3 Zaaldienst: Casino Donderdag 13 oktober: 18.30 u. Rab 2-Texel 3 19.20 u. De Krim 2-De Mok 20.15 u. Gempo-Mantje 2 21.10 u. Oosterend 2-De Krim 5 22.00 u. Klif 5-Casino 4 Zaaldienst: Rab Vrijdag 14 oktober: Gewijzigde aanvangstijden 17.30 u. De Krim 3-Casino 3 18.20 u. De Krim-Casino 2 19.10 u. Jelleboog 2-Rab 20.00 u. De Koog 4-Oosterend 20.50 u. Texel-Klif 3 21.40 u. Klif 2-Plus Klus 22.30 u. Klif-Texel 2 Zaaldienst: De Koog groep vrijdag een rondrit over Texel. Zondag verzorgde de band een optreden tijdens een dienst in de Ned. Hervormde kerk van Den Hoorn'. denzorg geeft dan uitleg over de toelatingseisen voor een bejaar denwoning. Na de pauze leest Harry de Graaf voor uit eigen werk. Op 25 november volgt een voorlichtingsmiddag in De Buure ton over medicijngebruik en de werking van huishoudelijke appa ratuur. en zalen te doorkruisen, bleek ook nu weer. Liefst 120 Nioz'ers waren zondag op vrijwillige basis present om wat over hun werk te vertellen en apparaten te demonstreren. Sommigen hadden er iets aparts van gemaakt. Bij Cato ten Hallers en Berend Mensink konden voor bijgangers zich inleven in een wulk, die zijn voedsel alleen maar kan ruiken. Middels een geurproef- je kon men eerst een pizzageur opsnuiven, die daarna werd ver mengd met een vies luchtje. Zo kon worden aangetoond dat een wulk door bijv. verontreiniging in verwarring wordt gebracht en daarom uit de kustwateren ver dwijnt. Spinazie Enthousiast waren de „Dumbo's", de jongens van de nieuwe afdeling mariene biochemie, die vorig jaar is overgenomen van de Techni sche Universiteit Delft. Zij hadden op originele wijze met spinazie- extracten invulling gegeven aan het motto „kleur". Kinderen kon den daarmee zelf een proefje doen. De voor deze afdeling aan geschafte, peperdure massaspec- trometer werd -elders in het gebouw- voor het eerst gede monstreerd. Liefhebbers van geavanceerde ap paratuur kwamen ook aan hun trekken in de oceaanloods, waar diverse (vaak zelf ontwikkelde) in strumenten waren uitgestald, die worden gebruikt bij het onderzoek van zeeèn en oceanen. Vooral de „maanlander", een kolossaal ding dat kilometers diep wordt neerge laten, maakte veel indruk. IBN Meerdere onderzoekers hadden hun best gedaan om iets voor kin deren te verzinnen. Bij het Nioz waren de vele microscopen in trek, maar het drukst was het -net als vier jaar geleden- bij de schel- penbak in de kantine. De jeugd was evenmin weg te slaan bij de bassins van het naastgelegen IBN, waar zeehonden rondzwommen. De onderzoeksters Edith Ries en Cleo van Mechelen gaven omstan ders tekst en uitleg over hun stu die naar de activiteitenpatronen van zeehonden. Verteld werd hoe de dieren een zender krijgen, waarmee al hun bewegingen kun nen worden gevolgd. Binnen een kijkje nemen bij het IBN, het minst bekende instituut van 't Horntje, was niet mogelijk. „We hebben alleen maar kantoren, waar weinig te zien valt", aldus Edith Ries. „Het IBN heeft hier vier of vijf onderzoekers, anderen wor den op projectbasis ingeschakeld. Het meeste onderzoek gebeurt buiten de gebouwen." Pelagia Via een fraaie komfuik (staande visnetten) werden de bezoekers naar de Nioz-haven gelokt. Hoog tepunt daar was het hypermoder ne vlaggeschip „Pelagia". Een buitenkansje, want het 66 meter lange onderzoeksvaartuig is meestal op zee. Gisteren vertrok de „Pelagia" alweer voor een weekje Noordzee. Op de zes dek ken (inclusief stuurhut) was veel te zien, zowel in het echt als op vi deobeelden. Bemanningsleden waren telkens bereid extra infor matie te verschaffen. De tochten met het kleinere onderzoeksschip „Navicula" waren een succes. Vijfmaal voer de boot het wad op, eerst richting boorplatform om daarna voor Oudeschild een „trek- kie" te doen. Pech was dat de vangst tegenviel, maar onderweg viel genoeg te genieten. Sterrenhemel De eerste deelname aan de We tenschapsdag was EcoMare goed bevallen. „Voor herhaling vat baar", aldus directeur Jan Kuiper. „Ik dacht dat de mensen door het mooie weer niet zoveel zin zouden hebben om binnen te komen, maar dat viel reuze mee." Verschil lende Texelaars maakten voor het eerst kennis met de show „Dro men aan de dijk". Ook voor de ex cursies in het duinpark en op het strand was de animo goed. De mensen van Volkssterren wacht „De Jager", gevestigd op het terrein van EcoMare, toonden zich eveneens tevreden, 's Mid dags kwamen er ongeveer 150 mensen op af. Eenvijfde van hen bezocht de lezing van Kees Rib- bens. Aangemoedigd door de schijnbaar heldere sterrenhemel kwamen 's avonds zo'n dertig geïnteresseerden opdagen. Door de nevel bleek het echter onmoge lijk om de sterrenstelsels te bekij ken, zodat zij enigszins teleurgesteld weer huiswaarts gin gen. „Maar we zitten hier elke donderdagavond vanaf acht uur. Hopelijk komen deze mensen nog eens terug als de omstandigheden wel goed zijn", aldus Ribbens. In elk geval put hij uit de belangstel ling moed dat er voor de volgende beginnerscursus weer voldoende animo zal zijn. Een bomvolle Burg. De Koning hal genoot zaterdagmiddag van de „Disselband". Het genoegen was wederzijds: de uit geestelijk ge handicapten bestaande muziek groep speelde 2% uur, maar had best nog wel een uurtje door wil len gaan. De stemming zat er al vroeg in. Bij de opening zong het publiek „lang zal ie leven" voor bandleider Joop van der Mark, die daags ervoor ja rig was. De „Disselband" liet ver volgens een groot aantal bekende deuntjes de revue passeren. Het duurde niet lang of er ontstond een wisselwerking tussen de mu zikanten en de zaal. Sommige lied jes werden uit volle borst meegezongen, een andere keer gingen „die handjes de lucht in". Ook konden verzoeknummers worden aangevraagd. Dat de band van vele markten thuis is, bleek uit een eigentijds klinkend klassiek gedeelte. We gaan naar Texel Uniek was de uitvoering van de bekende meezinger „We gaan naar Texel", geschreven door Jan nie Craanen-Hemelrijk. De krasse zangeres zat zelf in de zaal en werd op het podium gevraagd om het lied met begeleiding van de „Disselband" te zingen. Van der Mark vertelde dat hij het nummer de avond tevoren nog had aange past, zodat de band het kon spe len. Het lied werd nogmaals ten gehore gebracht in de toegift, die verder bestond uit een potpourri van Hollandse hits. De 300 bezoe kers konden hierdoor vrolijk weer naar huis. De bandleden waren gestoken in rode showkleding, die ze hadden foto's aan de wand tonen )Sterlijke diepzeevissen, maar xgmplaren op sterk water blij- slechts aandoenlijke guppies. in ik ze voor het eerst ving, 0e ik me knap belazerd", ver- Hioz-medewerker Hans Witte, paar kamertjes verderop doet irzoekster Paddy Walker geen ite haar trots te verbergen, d weken geleden heeft ze een - iekking gedaan bij het vast- dn van jaarringen van roggen, gde en verdriet liggen in het tnschappelijk onderzoek s dicht bij elkaar... bezoekers konden dat zondag ervaren tijdens de weten- ipsdag, waarvoor Nioz (inclu- schip Pelagia), IBN, EcoMare Volkssterrenwacht de poor- hadden opengesteld. Deze in- iten maakten op soms ikwekkende wijze duidelijk eel techniek en kennis op het id is gebundeld. Zij verzorgden dag, die voor een breed pu- aantrekkelijk was. Ook kinde- Buschaufieur Aad Zagers raad de hele dag bleef beperkt. ren kwamen volop aan hun trekken. Het schitterende najaarsweer bleek geen hindernis voor de pu blieke belangstelling. Menigeen combineerde een fietstocht met een kijkje achter de schermen. Mede hierdoor ontstond geen heen en weer. maar het aantal passagiers overlast van geparkeerde auto's. Van de mogelijkheid om met de bus langs de instituten te gaan, werd weinig gebruik gemaakt. De twee speciale AOT-bussen waren telkens matig bezet, maar dat zou met slechter weer wellicht anders zijn geweest. Veel bezoekers Het Nioz verwelkomde bij de hoofd- en achteringang 1.175 per sonen. Het werkelijke aantal be zoekers lag waarschijnlijk enkele honderden hoger, omdat het ook via de oceaanloods mogelijk was het gebouw binnen te komen. Bo vendien zijn de belangstellenden aan boord van onderzoeksschip „Pelagia", die was afgemeerd in de Nioz-haven, niet geteld. Eco Mare kreeg zondag 925 bezoe kers, waarvan naar schatting de helft speciaal voor de weten schapsdag kwam. Dat viel af te leiden aan de bon met het recht op gratis toegang, die men uit de lan delijk verspreide Wetenschaps krant of de Texelse Courant had geknipt. Van de overkant kwam een klein aantal mensen naar het eiland. Met de Teso-boot van half twaalf vanaf Den Helder kwamen de meeste bezoekers, wat te merken was aan de snel kleiner wordende stapel programmabladen. De „science-toeristen" werden op de boot opgevangen door Nioz- medewerkers. 120 vrijwilligers De meeste aandacht ging uit naar het Nioz. Vier jaar geleden deed het instituut voor het eerst mee aan deze landelijke manifestatie van wetenschap en techniek. On geveer 2.500 Texelaars grepen toen de gelegenheid aan om de gebouwencomplex nabij 't Horntje eens van de binnenkant te bekij ken. Dat één dag te kort is om het hele labyrinth van gangen, kamers

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5