n? Cjrocn 'ZwartsJ "ex els in het N Cocksdorpers willen dorp niet afsluiten Kabeltex oneens over Oosterend College tilt zwaar aan kritiek Den Burg-west EUREKA een steun voor verkeersplan ^Iv^poea Onzekerheid voor tv-kij'kers: „Gemeente heeft Kooiman niet belazerd" et VERDER iimm IN DIT ^orszel Poseidon Wèl wederhoor Ook ander tarief voor woonforensen Hond bijt schaap Postkantoor maand november gesloten w OSG-scholieren praten over ergernissen 2 s+ Bezwaar Nauta tegen vernieuwing postkantoor 3 sh Raadsvergadering: - openbaar groen wethoudersvergoeding - (il)legale schuur 5 sh Toch kap op mestbassin 7 n Ewout Adriaans klaar voor Bluesfestival 9 n 100 Jaar blazer TX 11 9 Lagere contributie TVL in 1996 Dienstwoningen in Den Burg west Politie ontnuchtert vroege drankrijder TEXELSE'® COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant De Texelse Uitkrant en folders van Tuincentrum en Onder de Pomp TEXELSE DJ WEDSTRIJDEN 1994 IN QUESTION ERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10925 VRI.l- A4 OKTOBER 1994 t aan w *ontro .Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, IC Den Burg, telefoon (02220) 62600. fnties/abonnementen telefoon (02220) 62600 je Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, p (02220) 62620. faxnr (02220) 14111. m buiten werktijd Gerard Timmerman, wal 11, Den Burg, telefoon (02220) - 14687 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijt Oplage 7200 Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse numm. JC>\erk iets wordt gedaan aan de vele obstakels voor wande- en de hardrijders in de Kikkertstraat worden aange- hoeft voor de bewoners van De Cocksdorp verder te veranderen aan de huidige verkeerssituatie. Een om het dorp af te sluiten voor doorgaand verkeer werd tafel geveegd. de openbare vergadering in ierlandse Huis, die door de Kommissie gisteravond was iet, waren de „durpers" in getalen te porren. Voorzitter assen legde uit dat het colle- n b en w het autogebruik in rpskernen op Texel wil terug- in. Naar aanleiding van dat punt had een dorpsbewoner rerkeersplan opgesteld. Zijn doorgaand verkeer in De sdorp niet meer mogelijk te n door de wegen aan het te sluiten, waardoor ieder- ir via de Molenlaan in en uit Door aan de ingang van het A aan te geven dat automobi- Heen doodlopend gedeelte in- V wil hij hen ontmoedigen. Hardrijders irste vraag die Klaassen de voorschotelde was of er imen zijn met de huidige si- Nadat iedereen elkaar een had aangekeken barstte Zuidema los. „De Kik- raat is net een racebaan, moet wat aan worden ge- Er wonen veel mensen met i kinderen. Ik hou m'n hart m van der Linde, die met zijn e verschillende bedrijven aan ükkertstraat heeft, noemde ifsluiten van het dorp de weken vergaderen achter loten deuren? Dat gelooft geen mens! Nee, we Wen Texel verruild voor het ',kse eilandje Spetses, half groot, maar 20 maal zo )g. Je loopt er rond als een ische naseizoentoerist k daar was een aantal I nsen het helemaal zat) en \unt het weer niet laten om m gelijkingen te trekken. In enige dorp concentreren h alle activiteiten, géén au di, maar wel een over- id aan brommers, verder Itame strandjes, indruk- i kkende vergezichten, dro- f hoogvlakten, geurende ibossen en een altijd schrij- de zon. Bovendien was er voor Griekse begrippen el erg schoon. Dat is vooral danken aan de plaatselijke ütiek. Het eiland wordt etuurd door een gekozen gemeester, die samen met gemeenteraad, die geen positie kent, de dienst uit tikt. Zelf een burgemeester 'ten. Goed idee! Poster mis ken? Maar ook daar komt .eigen" in de verdrukking verschijnt er steeds meer i hetzelfde. Een cynische 'reenkomst met Texel is het bssa/e hotel Poseidon, ge- tnvd aan het begin van de- Beu w door een schatrijke èk, die het eilandje de allu- van de Franse Rivièra wilde fên. Maar Poseidon is vrij- 'I altijd gesloten, want het "er zo moeilijk te exploite- tals onze Lindeboom. Nou int het dat Van der Valk... is net of je niet bent weg- 'eest. Horszei doodsteek voor middenstanders. „Er is trouwens geen parkeerruim te aan de rand van het dorp waar men de auto dan zou kunnen la ten. Cocksdorp heeft niets te bie den. Een toerist zal niet gauw zeggen: daar ga ik nu eens gezellig doorheen lopen." Aantrekkelijker Meijert Boon had zich al eens eer der verdiept in de verkeersproble matiek van de Kikkertstraat. Hij had uitgerekend dat zeventig pro cent van de ruimte werd ingeno men door auto's. „Maar als je bekijkt hoeveel mensen er rondlo pen in verhouding tot het aantal auto's, dan zijn de meesten lopend of op de fiets gekomen. Dus de auto levert niet veel klanten op, maar neemt wèl veel ruimte in...." Boon betoogde dat als er minder auto's in het dorp worden toegela ten de vrijkomende ruimte kan worden benut voor „leuke din gen". „Dat heb je als dorp meer te bieden en wordt het aantrekkelij ker om wèl doorheen te lopen. Ik durf er een weddenschap op af te sluiten dat het aantal klanten voor de ondernemers erdoor alleen maar toeneemt." Deskundige Terwijl Boon door enkele mid denstanders _werd verzocht die toezegging van die weddenschap even zwart op wit te zetten merk te Jan van 't Noordende op dat in het verleden een deskundige zich al eens had gebogen over een plan om in de Kikkertstraat eenrich tingsverkeer in te stellen. „Die zei toen duidelijk nee. De straat zou zich er niet voor lenen. Dus waar praten we over? Elke keer wordt die uitspraak echter weer gene geerd." Volgens Klaassen is er al tijd wel een deskundige die een visie onderschrijft. „Er is gerust wel eentje te vinden die het tegen deel beweert." Kleis Hooijschuur wees op het DPO-onderzoek dat onlangs is ge daan. „Daarin staat dat de toe risten het parkeren in De Cocksdorp niet als probleem erva ren. Wel wordt het advies gegeven zones in te stellen in het centrum waar alleen kort mag worden ge parkeerd. Als je het ontmoedigt, pakken toeristen eerder de fiets. Maar je moet het gebruik van de auto niet onmogelijk maken." Politie Piet Stam merkte op dat de gesig naleerde problemen allemaal te maken hebben met gedragsregels. „Waar was die agent die hier 's zo mers voor een boel geld is neerge zet?" Dat was koren op de molen van Zuidema. „Ik heb een uur lo pen zoeken, maar ik hèb hem ge vonden! Hij zat achterin de ouwe boerenleenbank. Er kwamen ook twee Duitsers die geld bij hem wil den wisselen, maar dat kon hij niet. Ik zei nog tegen hem: je moet een fiets pakken en het dorp in gaan. Zo is het niks waard. Ja, tenzij we aan het begin van het dorp een speurtocht laten begin nen met als vraag: zoek de politie, wie 'm vindt krijgt f 50,-...." Bieuwk Monen ergert zich aan auto's die op de gereserveerde plaats voor de dokterspraktijk worden gezet of op de invaliden parkeerplaats. Dokter Van der Bent vatte samen dat als iets meer wordt gedacht aan de wandelaars en meer con trole komt om naleving van regels iedereen gelukkig is en er mets hoeft te veranderen aan de huidige situatie. Die stelling werd door alle aanwezigen overgenomen. Zolang de kabel Oosterend niet bereikt, zullen schotels de daken blijven sieren. IFoto Dirk KuilerI De aanleg van de tv-kabel richting Oosterend ligt momenteel stil. Binnen de directie van exploitant Kabeltex BV is verschil van inzicht gerezen over het tempo waarin de bekabeling op Texel moet worden uitgevoerd en over de financiële risico's die daarmee gemoeid zijn. Hierdoor ziet het ernaar uit dat de Oosterenders voorlopig van kabel-tv verstoken zullen blijven. Na de bouwvak is door Drijver „De gemeente heeft Bert Kooiman niet belazerd." Boos nam Dick Drijver (Texeis Belang) reageerde wethouder Daan Schilling (ruimtelijke ordening) het v00r b en w op' dinsdagavond op beschuldigingen inzake bouwplannen in Makelaar Den Burg west. Initiatiefnemer Dick Graaf kocht de bouw- Niet alleen Kooiman, maar ook grond voor een schijntje van de werkelijke waarde van een ervaren makelaar heeft het Kooiman. Die had volgens het college echter kunnen weten verkeerd begrepen", schaarde Pie- dat woningbouw op zijn land mogelijk was. Een raadsmeer- "makelat derheid wees schadevergoeding daarom van de hand. waarmee Kooiman in zee was ge Schilling voelde zich persoonlijk aangevallen en reageerde boos op de kritiek van Kooiman en de ge meenteraad. „Hier is sprake van een vermenging van persoonlijke en financiële belangen en ruimte lijke ordening. De beschuldigingen zijn allemaal ongefundeerd." De kwestie leidde tot een emotionele discussie waarbij de onderste steen boven kwam. Schadevergoeding Kooiman, voormalig eigenaar van een perceel op de hoek Emmalaan en de Pontweg, beticht de ge meente ervan hem onjuiste infor matie te hebben verstrekt toen hij in het verleden naar bouwmoge lijkheden vroeg. „Kooiman heeft meerdere malen bij de afdeling ruimtelijke ordening geïnformeerd of het om bouwgrond ging. Steeds is gezegd dat dit niet mo gelijk was", trok Peter Bakker (Groen Links) partij. In de overtui ging dat op de grond een agrari sche bestemming rustte, verkocht Kooiman het perceel voor een veel lagere prijs aan Graaf dan de wer kelijke waarde. Volgens Bakker is de gemeente Kooiman daarom een schadevergoeding verschul digd. „Ik kan me voorstellen dat door de opeenstapeling van bestemmingsplannen en struk- tuurschetsen verwarring is ont staan, maar Kooimans verhaal heeft geen handen en voeten", Meerdere politici lieten zich dinsdagavond kritisch uit over het artikel in de Texelse Cou rant waarin Bert Kooimanzijn onvrede uit jegens de ge meente inzake de kwestie Den Burg-west. De redactie heeft daar moeite mee. De be schuldiging dat geen weder hoor bij de gemeente is gepleegd is onjuist. De schrij ver heeft de verkregen infor matie wel degelijk bij de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente op juistheid gecontroleerd. De bedragen en andere gegevens bleken te kloppen, -red. gaan, had de grond na advies te hebben ingewonnen bij een beleid sambtenaar van de afdeling ruim telijke ordening in 1991 als agrarisch getaxeerd. Hans Eelman baseerde zich op een principe besluit van b en w. Schilling ergerde zich eraan dat de betreffende ambtenaar met name werd genoemd. „Ik ken geen amb tenaar die beter op de hoogte was van bestemmingsplannen dan Al- bert Hut. Met hem en een beëe- digde makelaar hebben we twee zwaargewichten in de ring. Toen die uit elkaar gingen, wisten ze beiden precies waar ze aan toe waren." Overigens verwacht Schilling geen soortgelijke proble men door oude bestemmingsplan nen elders op Texel. Schuur Kooiman had volgens Schilling wel degelijk op de hoogte kunnen zijn van de woningbouwbestemming. De wethouder verwees naar een landbouwschuur waarvoor de broer van Kooiman op 19 decem ber '89 vergunning aanvroeg. Op Lees verder pagina 9 Bouw begonnen met het leggen van een glasvezelkabel langs de Waalder- en Oosterenderweg. Be doeling was zo spoedig mogelijk Oosterend te bereiken, zodat het dorp nog vóór de jaarwisseling op het Texelse kabelnet kon worden aangesloten. Vanuit startpunt Den Burg waren de grondwerkers al bij na tot Harkebuurt gevorderd, toen het sein werd gegeven het werk stil te leggen. De oorzaak is een meningsverschil tussen de twee Kabeltex- directeuren Jaap Drijver en Gert Jan Schoorl. Laatstgenoemde wil daar liever niet op in gaan, maar laat weten: „Jaap Drijver heeft als directeur-eigenaar van Drijver Bouw andere belangen bij Kabel tex dan ik. Het gaat in dit geval om een verschil in strategisch inzicht en volgens mij is het in de zaken wereld niet gebruikelijk dit via de pers te uiten, omdat de discussie nog met gesloten is." Behoefte Schoorl zou liever eerst wachten op verbetering van de winstge- In navolging van de toeristenbe lasting verandert ook de woonfo- rensenbelasting. Tot dusver waren de tarieven voor tweede woningen gebaseerd op de economische waarde van de huizen. Voor een zomerhuis in de A-zone is ƒ1026,- verschuldigd, in de B-zone f 774,- en in de C-zone ƒ510,-. Eigenaars van goedkopere woningen in de duurdere gebieden gaan in sommi ge gevallen extra betalen, terwijl de huizenbezitter in de C-zone voordeliger af zijn. Een hond die vorige week bij Westergeest achter een koppel schapen aan ging, heeft één dier gebeten. Het schaap, eigendom van Piet Bakker van Westergeest, raakte in een shocktoestand en moest door een veearst worden verzorgd. De eigenaar van de hond heeft de schade vergoed. Bakker wijst erop honden in de buurt van schapen aan te lijnen. „Vooral het jachtinstict van herdershonden maakt hen onberekenbaar." De verbouwing van het postkan toor in Den Burg begint op maan dag 31 oktober a.s. en zal vier weken in beslag nemen. De hero pening is gepland op donderdag 1 december. Het kantoor zal hier door de hele maand november gesloten zijn. Klanten kunnen dan terecht bij het postagentschap Brink 6 (gevestigd in Verhuurbe drijf H. Bruining) in De Koog. Het Koger kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. In De Koog kunnen ook kentekenbewij zen worden overgeschreven. Set jes girobetaalkaarten, giromaat- passen en afhaalstukken kunnen aan het postbussenloket van het postkantoor in Den Burg worden afgehaald. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De giromaat in Den Burg kan gedurende de verbou wing niet worden gebruikt. De postbussen blijven wèl normaal bereikbaar voor het afhalen van stukken; postbushouders worden hierover nog door PTT Post inge licht. De verbouwing is het gevolg van landelijk beleid: alle postkantoren in Nederland worden gemoderni seerd. De inrichting verandert in grijpend; ondermeer maken de loketten met glasafscheiding plaats voor open balies. vendheid van kabel-tv in de al aan gesloten gebieden (Den Burg, Oudeschild, De Koog), alvorens te investeren in verdere uitbreiding van het kabelnet. Bovendien zou de kabelaanleg door nieuwe tech nische ontwikkelingen over enkele jaren goedkoper kunnen. Drijver vindt het echter van groot belang om gestaag door te gaan met de bekabeling. „Het zou een slechte zaak zijn voor zowel Kabel tex als de Texelse bevolking als we stoppen met de ontwikkeling van het net. Ik denk dat een zo groot mogelijk kabelnet op Texel in een behoefte voorziet." Bovendien vreest Drijver dat een concurrent in het gat zal springen. „We moe ten zorgen dat er op Texel één net blijft. Het zou geen goede zaak zijn daarin een scheiding aan te bren gen." Andere financiering Overigens heeft Drijver als direc teur van Drijver Bouw zelf het risi co genomen alvast met de aanleg te beginnen. Formeel had de Kabeltex-directie nog niet het besluit genomen Oosterend aan te sluiten. Drijver erkent dat directe werkgelegenheid daarbij een rol speelde. Dankzij de kabelaanleg kon hij enkele medewerkers van zijn bouwbedrijf aan het werk houden. Om nu Texel toch in een rap tempo te kunnen bekabelen, heeft Drijver aan zijn compagnon Schoorl aan geboden de financiering van de uitbreiding-Oosterend voor zijn re kening te nemen. Door dit onder te brengen in een BV van Drijver, zou er voor Kabeltex geen exploitatieri sico bestaan. De beide directeuren (tevens enige aandeelhouders) konden over dit voorstel echter geen overeenstemming bereiken. Het is nog onduidelijk hoe de ont stane patstelling kan worden door broken. (ADVERTENTIE) Niet in 1995 maar in 1996 zal de contributie van de Texelse Vereni ging van Logiesverstrekkers met 5-10% worden verlaagd. Om administratief-technische redenen is eerdere wijziging niet mogelijk. Nu bekend is dat in Den Burg west woningen mogen wor den gebouwd, komen er in na volging van Dick Graaf meer initiatieven. Wethouder Poster bevestigde dinsdagavond dat er plannen bestaan voor de bouw van dienstwoningen. Daarmee kan het exploitatie tekort van ƒ300.000,- op het bouwrijp maken van Den Burg-west voor een deel on gedaan worden gemaakt, al dus de wethouder. Een 24-jarige automobilist uit Den Burg, die woensdagochtend vanaf de eerste boot het eiland opreed, bleek te diep in het glaasje te heb ben gekeken. De politie hield hem aan en liet de man blazen. Zijn adem bevatte driemaal de toe gestane hoeveelheid alcohol. De man kreeg een rijverbod van zeven uur opgelegd en moest bovendien zijn rijbewijs inleveren. Hij ver klaarde dat hij in Den Helder was doorgezakt, nadat hij de dinsdag avond de laatste boot had gemist. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Hew jee ok hoort wat Jan Wol kers sien vrouw met heur ouwe jassen doet? Weljajet, in de Zak van Max ne- tuurlijk. Welninnet, ze draagt ze gewoon. J« moet gewoon bij Hlelke zijn. opgave en deelname (zie advertentie in deze TC)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1