idertelefoon op Gezoek bij OSG Weekend Texel bracht 20 ton kleding en schoenen bijeen Film VOOR Agenda TEXELSEJ? COURANT jrden ook vanaf Texel gebeld' Dick Lemstra Concert met klankschalen van 15 en 16 oktober 1994 Kerkdiensten zondag 16 oktober Voorrangsfout Kookcursus voor 55-plus mannen Muizenplaag treft de bibliotheek Berenmaakweekend Herfstprogramm t Waddenwinkel oud Papier True Lies, de nieuwe Arnold Schwarzenegger Stijldansavond OBER 1994 DINSDAG 11 OKTC- t/m 15 II ™èn tot 18 jaar die vragen of I ;men hebben kunnen ano en gratis bellen met de kin I lelefoon (06-0432). Maandag nen vier medewerkers naar pG de Hogeberg, waar met een |nel van vijf leerlingen wordt in- egaan op het onderwerp „erger- issen". rDe kindertelefoon wordt bemand door getrainde vrijwilligers. De gesprekken gaan over uiteenlo pende onderwerpen: van huisdie ren tot sex, van school tot eenzaamheid. Er zijn kinderen die bellen over de scheiding van hun ouders, kinderen die gepest wor den of zelfs mishandeld. De mede werkers beschikken ook over verwijsadressen voor „zware ge vallen". „De meeste bellers zijn tussen de elf en vijftien jaar", vertelt Hugo Koeman van de kindertelefoon. Hij weet zeker dat ook Texelse kinde ren wel eens van het nummer ge bruik maken. „Aantallen kan ik niet noemen en het is ook niet te zeggen of ze andere vragen heb ben dan kinderen van de overkant. Ze bellen namelijk anoniem, maar uit onze naams- en nummerbe kendheid en de vraag om informa tiepakketten, kunnen we afleiden dat de eilanders ons ook weten te vinden." Jubileum Omdat de doelgroep dus elke vijf jaar zo'n beetje vernieuwt, moet de kindertelefoon veel doen aan publiciteit. Dat gebeurt via stuk ken in kranten, berichten op radio en televisie en door lespakketten. Vier jaar geleden zijn medewerkers al eens op Texel geweest Het eerste doel van het bezoek op maandag is het ophangen van posters bij basisscholen, de biblio theek, wachtkamers van artsen en op andere plaatsen waar veel kin deren komen. Maar de Kindertele foon heeft nóg een reden om op bezoek te gaan. Koeman: „We be staan 15 jaar. Je kunt je afvragen of dat iets is om blij mee te zijn, want kennelijk hebben kinderen toch zoveel problemen dat wij no dig zijn. We willen er dus niet een Onverwacht overleed op 9 ok tober Dick Lemstra (72 jaar) uit Den Burg. Het wegvallen van deze Texelaar is een ge voelig verlies voor de Histori sche Vereniging, waar hij vanaf de oprichting nauw bij betrokken was. Lemstra was binnen de vereniging zeer ac tief. Hij beheerde met veel zorg het (foto)archief en pro beerde allerlei zaken voor het nageslacht vast te leggen en te bewaren. Ook de dialectgroep kon op zijn volledige inzet rekenen. Hij verzamelde aanvankelijk de sééggies - later door Gelein Jansen overgenomen - die de basis vormden voor de 'Skeurklenders' en de lijst in het Tessels Woordenboek. Daarnaast hield hij zich onder andere bezig met het verza melen van bijnamen. Lemstra werkte in 1990 met grote inzet mee aan een ten toonstelling over de deporta tie van honderden Texelse mannen naar Assen, een ge beurtenis die tegen het einde van de oorlog plaatshad. Di verse dagboeken uit die tijd la gen ten grondslag aan deze expositie, die zowel op Texel als in Assen te bezichtigen viel. Op zijn plotselinge overlijden is door de Historische Vereni ging dan ook met verslagen heid gereageerd. Oudere Texelaars herinneren zich Dick Lemstra ongetwij feld als rijschoolhouder, een beroep dat hij uitoefende na eerst taxi-chauffeur te zijn ge weest. Later trad hij in dienst bij Teso, waar hij de functie van wal-chef vervulde. Na zijn pensionering bleef Lemstra actief. Naast zijn werkzaamheden voor de Historische Vereniging, reed hij ook als vrijwilliger op de verpleeghuisbus en bezorgde hij warme maaltijden bij oude ren thuis. feest van maken, maar het ook niet ongemerkt voorbij laten gaan." Donateurs Een derde reden om „de boer op te gaan" is de werving van dona teurs. „Kinderen kunnen ons gra tis bellen. Maar ieder telefoontje kost ons veertig cent per minuut. Gelukkig sponsort de PTT Tele com daar de helft van, maar wat overblijft is toch nog een flink be drag", aldus Koeman. Met subsi dies wordt jaarlijks gepoogd dit gat te dichten, maar dat is een on stabiele financiële bron. „Het is heel vervelend om te moeten vra gen om geld, maar we moeten wel. Als kinderen niet gratis bel len, verschijnt het nummer op de afrekening van de ouders en dan zijn ze dus niet meer anoniem Bedrijven blijken niet zo gauw ge negen om hun naam te verbinden met kinderleed. „Niet alle tele foontjes betekenen kommer en kwel, maar veel firma's vinden het toch geen reclame." Een actief do nateursbestand lijkt de kindertele foon de beste oplossing van de problemen. Wie ook donateur wil worden kan een gift overmaken op giro 6543 ten name van de Stich ting Vrienden van het Landelijk Overleg Kindertelefoons (SLOK). Kinderpanels Behalve het luisteren naar en hel pen oplossen van problemen doet de kindertelefoon ook aan signale ring. „Als er onderwerpen zijn Donderdag houdt Mansolein Mi neralen een klankschalenconcert. Het wordt gegeven in de zaal van Stichting „White Eagle" op het Schilderend 19 en begint om 20.00 uur. Het concert wordt gegeven door Hans Uyleman, die naast het bespelen van de klankschalen ook werkt met gongs en boventonen. Uyleman is geboren en getogen in Den Helder en heeft veel tijd door gebracht op Texel. Tegenwoordig woont hij in Friesland, waar hij naast concerten ook workshops en healings geeft. Door het ondergaan van de klan ken van de Tibetaanse klanscha- len, gongs en het zingen van de boventonen, gaat de lichaams energie beter stromen en kunnen blokkades worden opgeheven. Men voelt zich al snel harmoni scher en meer ontspannen. Na afloop van het concert kan men zich opgeven voor een „doe- dag" met klankschalen en gongs. Men leert dan te werken met deze instrumenten om zichzelf en ande ren te helpen met deze bijzondere geluidsenergie. Voorverkoop kaarten a f 10,- bij Mansolein Mineralen, Weverstraat 48, Den Burg, tel. 22213. HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 10.00 u dienst in Geref. kerk; ds. J. ter Haar. De Waal: 11.00 u. ds. H.K. Fibbe. De Koog: 9.30 u. mevr. ds. M. Keijser uit Den Burg. Den Hoorn: 9.30 u. ds. H.K. Fibbe Oosterend: 9.30 u. ds. J.G. Barnhoorn uit Strijen. Oudeschild: 11.00 u. mevr. ds. M. Keijser uit Den Burg. De Cocksdorp: 11.00 u. ds. J.G. Barnhoorn uit Strijen. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. Gezamenl. dienst met Hervormden in de Geref. kerk; uitz. via Radio Texel. 19.00 u. ds. F.J. Daa- ne; dienst voor belangstellenden m.m.v. „Soli Deo Glo ria"; uitz. via De Lichtboei. Oosterend: 10.00 u. en 19.00 u. ds. J.J.N. Wilmink. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10 00 en 16.00 u. ds. C.J. Meeuse. Wo. 19/10, 19.00 u. ds. C.J. Meeuse. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. 10.00 u. ds. L. Knipscheer in Doopsgez. kerk Oosterend. BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. ds. J. Visser. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za. 19.30 u. dameskoor, Woord-Gebeds dienst; uitzending via De Lichtboei. Zo. 10 45 u. Gospeltrain; nevendienst; crèche in de Witte Burcht. De Koog: zo. 9 30 u. De Cocksdorp: za. 9 30 uur. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg Openbare lezing: 10.30 u. „U kunt vreugde vinden in het dienen van God." Wachttorenstudie: 11.20 u. „Ga voorwaarts, ook al bent u uit stof gemaakt." Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen. Dokter A. C. P. J. Waverijn en Th. van Hattem, Kogerstraat 87, Den Burg, tel. 12016. Consult uitslui tend na telefonische afspraak. Verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging) Kruiswerk kop van Noord-Holland, afd. Texel. Voor dringende verpleegkundige thuiszorg in het weekend buiten de spreekuren: 02230-50150. Spreek uur verpleegkundige thuiszorg (iedere werkdag 13 00-14.00 uur), tel. 13241. Spreekuur jeugdgezond heidszorg (iedere werkdag 8.30-9.00 uur), tel. 13241. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spree kuur zaterdag en zondag om 18.00 uur precies, Hoge- reind 10, De Waal. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg (bejaardenhulp en gezinszorg): Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.Q0 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Nuttige adressen: *Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 •Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. •Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527 •Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute problemen met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechmek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069, b.g.g. 0652804779 Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. •Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112 Za terdag 11.00-12 30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. waar extra veel over wordt gebeld, kunnen we ons daar beter op voorbereiden en ook collega- instellingen attenderen. Daarnaast willen we de jongeren zélf aan het woord laten over een thema." De kindertelefoon brengt bezoe ken aan verschillende scholen in haar regio, waar panels worden gevormd van vijf tot zeven leerlin gen. „Het gaat om kinderen van verschillende leeftijden en ver schillende schooltypen. Die leg gen we een onderwerp voor waar we vragen over stellen." Op Texel komen „ergernissen" aan de orde. Op de hoek Redoute-Schansweg vond een aanrijding plaats waarbij twee personenauto's werden be schadigd. Geen der inzittenden raakte gewond. De botsing ge beurde toen een 51-jarige man uit Den Burg, die vanaf de Schans- weg de Redoute op wilde rijden, geen voorrang verleende aan een 46-jarige automobiliste uit Oude schild. De vrouw remde nog hard, maar kon niet voorkomen dat zij de andere auto rechtsachter raak te. Ze stuurde de berm in en raakte een hek, waardoor haar auto ook aan de zijkant beschadigd werd. Voor de kookcursus, die de Stich ting Welzijn Ouderen Texel houdt voor mannen van 55 jaar en ouder, zijn nog enkele plaatsen vrij. Deze cursus, belangrijk om langer zelfstandig te blijven, wordt gege ven door Marga Keijser. De kosten zijn laag: f45,- voor acht lessen (exclusief ingrediënten). De cursus begint na de herfstvakantie. Geïn teresseerden kunnen zich opgeven bij Henk Snijders, projectleider SWOT (tel. 12696). Vrijdag 14 oktober In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30, 18.30, en 21.30 uur „True Lies". Om 16.00 uur begint in het raadhuis in den Burg een expo sitie over het Bahé'f-geloof. In alle café's van Den Burg be gint om 22.00 uur het Blues festival 1994. Zaterdag 15 oktober In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30, 18.30 en 21.30 uur „True Lies". In De Buureton aan de Mo lenstraat in Den Burg wordt vanaf 20.30 uur een stijldansa vond gehouden. Zondag 16 oktober Van 9.00 tot 18.00 uur wordt in manege Akenburg een dres- suurwedstrijd gehouden, toe gang gratis. Om 10.30 uur gaat op het par keerterrein aan de Emmalaan een rondrit voor wegmotoren van start, georganiseerd door de MAB-club. In het NOS tv-programma „Bin nenland" (Nederland 3) onder meer een reportage over inte gratie van buitenlanders op Texel. Opmerkelijke verhalen van oude en nieuwe Texelaars over hun geschiedenis en over hun leven nu. Onder andere over een jonge Chinese vrouw die haar taak binnen de eigen gemeenschap in De Koog ver ruilde voor een functie in de koffieshop van de Hema in Den Burg, de ervaringen van een 79-jarige dame met nieuwe Texelaars en de pogingen van een Syrische familie om in con tact te komen met de dorpelin gen. Van 12.50-13.30 uur. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30, 18.30 en 21.30 uur „True Lies". Maandag 17 oktober De Overkoepeling van Vrouwe norganisaties heeft in het zaalt je bij de Doopsgezinde kerk een vergadering, aanvang 13.30 uur. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30 en 20.30 uur „True Lies". Kinderen kunnen in het Mari tiem en Juttersmuseum deel nemen aan een speurtocht „Op zoek naar de schat". Entree f3.-. De raadscommissie voor alge meen en organisatorisch beleid heeft om19.30 uur een openba re vergadering in het raadhuis. In de Hervormde kerk van De Koog verzorgt Freek Veldwisch een dia-avond over Texel, aan vang 20.00 uur. Entree f2,-; kin deren tot en met 12 jaar f1,-. Dinsdag 18 oktober In d'Ouwe ULO begint om 14.00 uur een inloopmiddag voor ouders van gok-, alcohol, drugs- en andere verslaafden. Op De Mok gaat om 15.00 uur een grote oefening van marine en luchtmacht van start. In de Doopsgezinde kerk wo Jj een federatiebijeenkomst i houden van alle Texelse zus kringen, aanvang 14.30 Discussie over „De toekon van de zusterkringen" or leiding van landelijk mingsleïdster Hannie Somen IT De raadscommissie voor zijnsbeleid heeft om 19.30 een openbare vergadering het raadhuis. Onder andL, wordt gesproken over sociaal-cultureel jaarprogrAp ma (inspraakreacties) en hekwerk rond de wielerbaan In de Hervormde kerk van Koog wordt een dia-avond c Texel gegeven met toelicht in het Duits door mevrouw Zegers-Goldmck; 20.00 uur. igr In d'Ouwe ULO wordt een i bliotheekavond gehouden v te de historische vereniging, leen toegankelijk voor ledi 20.00 uur. or Voor de plattelandsvrouw 5C van de afdeling Texel geeft n C.W. van Waveren uit Den H ;p| der een lezing over zijn oa heelkundige activiteiten in n« Himalaya. Aanvang 20.00 i 0, in de voormalige LBO-kantt Entree niet-leden f5,-. Hoogwater te Oudeschl J Vr. Za. Zo. Ma. Di. 14 15 16 17 18 Wo. 19 Do. 20 Vr. 21 2.50 en 1 5.40 4.20 en 17.07 5.46 en 18.30 6.34 en 19.24 7.25 en 20.05 8.05 en 20.37 8.25 en 20.40 8.45 en 21.00 Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. De zon ko- 16 oktober op om 7.04 u en gaal onder om 17.42 u., 19 oktober vol maan, 21 oktober springtij. De dinsdag gehouden actie „Geef ons de zak" is een succes gewor den. Er werd twintig ton kleding en schoenen ingezameld; dat is twee ton meer dan vorig jaar. De bruto opbrengst bedraagt f17.766,-. Na aftrek van (geringe) kosten zal dit bedrag ter beschik king worden gesteld van het Tes- selhuus en van Texelse reumapatiënten. Het was dë vijftiende keer dat de Texelse rotaryclub de inzameling organiseerde. Naast de eigen clu bleden had organisator Cor Kos- sen tal van andere vrijwilligers kunnen inschakelen: echtgenotes, mensen van de sociale werkplaats De Bolder en zelfs enkele Georgi sche asielzoekers, die het leuk vonden om op deze wijze iets voor de Texelse gemeenschap te doen. Tot 26 oktober staat de openbare bibliotheek in Den Burg in het te ken van muizen. De kinderboeken over deze dieren staan allemaal bij elkaar. In de boeken beleven de muizen, die grappige namen dra gen zoals Soentje en Poentje, Glim en Slim en Doedel, spannende, verdrietige of leuke avonturen. De boeken kunnen worden geleend, maar er kan ook uit worden voor gelezen. Bij Atelier de Witte Engel, War moesstraat 50 in Den Burg, wordt het weekend van 21/22 oktober een klassieke teddybeer gemaakt. De beer, gemaakt van „antieke" be- renstof, is gevuld met wol-katoen en heeft handgeblazen glazen ogen. Een lange vrijdagavond-zaterdag morgen thuis het naaiwerk en een lange zaterdagmiddag werken en de beer is klaar. Inlichtingen en/of opgave: tel. 13644 of aan het atelier. Ook diverse bedrijven war^n weer met bestelwagens en medewer kers van de partij. Bij de actie wa ren totaal 15 auto's en 60 personen ingeschakeld. Response Vanaf 13.00 uur ging iedereen op pad om de zakken op te halen en ze te bezorgen in een der loodsen van Rab in Oudeschild, waar ze werden overgeladen in vrachtwa gens van de VTB. Al gauw was duidelijk dat de Texelaars weer massaal gehoor hadden gegeven aan de oproepen om kleding en schoeisel tijdig aan de straat te zetten. Het komt neer op gemid deld vier kilo kleding per huishou den, wat zeer hoog is in vergelijking met soortgelijke acties in andere plaatsen van het land. Daarbij moet in aanmerking wor den genomen dat deze inzameling van oudsher „concurrentie" on dervindt van andere kledinginza- melingen, waarvan die van „Mensen in Nood" de belangrijk ste is. Ten bate van deze stichting wordt niet alleen een jaarlijkse in zameling gehouden, maar het is tevens gedurende het hele jaar mogelijk om kleding te bezorgen in het magazijn van verzorgingste huis Sint Jan, waar de zusters zor gen voor sorteren en verzenden. Omdat het ook hier een prima doel betreft, heeft de rotaryclub nooit een permanent inzameladres wil len inrichten, hoewel op die wijze ongetwijfeld nog meer kleding zou kunnen worden verzameld. Dat zou ten koste gaan van Mensen in Nood en rotary beperkt zich daar om tot de bliksemactie eens per jaar op de dinsdag voorafgaand aan de Nederlandse herfstvakan tie. Ongewenst De ophalers hadden deze keer ook te maken met ongewenste con currentie. Gebleken is dat op enke le plaatsen op Texel zakken door anderen zijn weggehaald, voordat de ophalers van rotary langs kwa men. In Den Burg betrapte iemand een groepje buitenlandse vrouwen die zakken meenamen. Hij ging er achteraan en pakte de zakken weer af. Op andere plaatsen schij nen onbekenden zelfs zakken met auto's te hebben afgevoerd, vlak voor het tijdstip dat de bona fide ophalers van start gingen. Op deze wijze zijn geen grote hoeveelhe den verdwenen, maar er zullen wel maatregelen worden geno men om dit volgend jaar te voorko men. De ophaalauto's zouden van opvallende pamfletten voorzien kunnen worden, zodat omstan ders kunnen waarschuwen als kle ding wordt opgehaald door auto's die deze merktekens niet dragen. Nog beter dan in vorige jaren wer den kleding en schoenen aangeboden, waardoor het s ren aanzienlijk werd vergem; lijkt. Vooral schoenen werdi grotere aantallen ingeleverd vorig jaar. Een tiental vrou zocht de kinderschoenen erur dat een hoeveel heid van bijrt derhalve kubieke meter bij e was. Deze zullen worden 'l scheept naar het sociaal pri Tori Oso in Paramaribo. De aa: ze organisatie verbonden Texelse Nel Bakker zal ervoor gen dat ze worden uitgedeeld kinderen van de armste gezin De hoeveelheid kleding en sd nen die ten bate van Tesseü en reumapatiënten voor fO,9C kg wordt verkocht (dus na ai ,5t van de voor Suriname beste 3p schoenen) bedraagt 19.740) Zoals altijd bleven wat zal e staan omdat ze door de opto niet werden opgemerkt of op ze te laat aan de straat waren zet. Niet meer dan 22 zakken ven aldus achter, maar werd? een telefoontje van de afzen dezelfde avond of de volge 1 ochtend alsnog opgehaald. na Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 5. Jonkerstraat, Willem van Beie- renstraat, Boogerd, Schoonoord singel, Witte Kruislaan en Bur gerhoutstraat. Filmpremière Cinema Texel mag komende week meedoen met de Ne derlandse première van de nieuwe film met Arnold Schwarzenegger TRUE LIES, een film die alle records moet slaan. In afwachting van de nieuwe James Bond heeft Terminator 2-regisseur Ja mes Cameron een film afge leverd waarin de ene spectaculaire scène en onge looflijk effect de ander overtreft. Schwarz' is een in stijl opere rende geheim agent, terwijl zijn lieve vrouwtje (Jamie Lee Curtis) daar niets van in de gaten heeft. Totdat... Arnie mag heel Amerika red den van de meedogenloze nu cleaire terrorist Aziz en zijn bende. Hij redt dat ook want hij kan overweg met helikopter- en straaljagerk nuppels; en volleerd te paard galoppeert hij door de straten van Washington, een hotel lobby in, door de binnenvijver, de keuken door, de lift in en uit naar het dak van het toren hoge gebouw' Miljoenen ko gels vliegen je om de oren en ondertussen ook de citaten uit alles van Bond, uit Rambo, Dr. Strangelove, Get Smart... Dat de film zo'n slordige 100 miljoen dollar gekost heeft, zie je er dan ook aan alle kan ten vanaf! En dat is dan niets vergeleken bij de 'slechts' 30 miljoen waarover Jan de Bont voor zijn SPEED de beschik king had. Maar op die film moeten we blijkbaar nog even wachten. Naast de spanning en sensa tie en destructie, waarbij voortreffelijke humor overi gens niet ontbreekt, gaat het in True Lies ook nog eens over True Love. Ach ga er maar eens voor zit ten, want de film duurt ook nog eens ruim twee uur en twintig minuten' Voor de aan vangstijden verwijs ik u naar de Agenda, elders in de krant. ARISTOKATTEN Voor de jeugd draait de ko mende herfstvakantie de fan tastische animatiefilm De Aristokatten. Aanvangstijden zie Agenda. (CvH) h x [c|i Tijdens de herfstvakantie ore seert de Waddenwinkel diw activiteiten voor kinderen, dinsdag 18 oktober (aanv 12.30 uur) en dinsdag 25 okl( (aanvang 15.30 uur) zijn er kin wad-excursies. Laarzen aan er pen maar. Beginnend bij de ontdekken de deelnemers al dat er veel meer dan een zee blubber achter ligt. Opgave bj Waddenwinkel. Kosten f4, kind. Op' woensdag 19 en woensdat oktober zijn kinderen welkom dens de speciale kinderdoer dagen. Tijdens deze kinden gramma's lossen de kinderen raadsels van de Waddenzee met behulp van spelletjes en k? selopdrachten. Tijd 14.00-16.00 uur. Ktf ƒ2,50 per kind. De Waddenwinkel aan de Wi - minalaan in Den Burg is in d periode (17 t/m 29 oktober)? pend van 10-17 uur geopend. Ook in 19:11 Inmiddels is besloten dat de W denwinkel op Texel wordt geha; haafd. Weliswaar is de exploit: nog licht verliesgevend, maai Waddenvereniging heeft g<* hoop op verbetering, bijvoorba door gerichte promotie. De wi" zoekt nog een vaste kracht v: het nieuwe seizoen. De open? ling in de herfst- en kerstvakaf gebeurt met vrijwilligers. In De Buureton wordt morgen stijldansavond gehouden voor1 hebbers, aanvang 20.30 uur I langstellenden kunnen vanavond tussen 18.00 en I9%nl uur aanmelden. tu tri Ier (ai rkl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2