(i 06-11 „Werk politie mag niet worden beperkt" auta: winkel postkantoor trijdig met bestemming ;eknipg</ Agenda Opschudding door curatele F amilieberichten jstkantoren BV voorziet geen probleem TEXELSE J COURANT Stuur een Papoea naar school! ALARM ALS ELKE SECONDE TELT TeGEH GAS UïT DE WADDENZEE 1* -Jt 25 jaar heel heel hartelijk dank Texelaartjes ikon oo tuele winkelactiviteiten die jstkantoren BV in de vesti- jn Den Burg wil onderbren- zijn strijdig met de mming. Die conclusie trekt 3r>di rnemer Jook Nauta na idering van het bestem- '9^ splan Den Burg. Hij vraagt b over de kwestie een stand- in te nemen. chti de vestiging aan de traat meer winkelimago te Onlangs liet een woord- er doorschemeren dat een assortiment kranten, tijd- n ^ften en andere spullen wordt »boden. De verbouwing be- le<* olgende maand. ns Nauta rust op het post er echter de bestemming )u^Jschappelijke doeleinden en nadrukkelijk in het bestem- n H 5pian dat daarom géén detail ed; mag worden uitgeoefend, ns de voormalige wethouder 01 ior de aangekondigde ge- blad Intermediair van 7 ok- 1994. „Onoplettende lezert- uden uit dit artikel kunnen uderen dat Texel wordt be door opgeschoten boeren- die behoren tot een arse volksstam. De auteur it artikel, Ivo Wildenberg, is geen Texelaar of Texelken- :oncludeert oplettende lezer k0,7|rschoof uit Utrecht, die ons luk toestuurde. VRIJDAG 14 OKTOBER 1994 grotere publieksvriendelijk is Postkantoren BV voorne- bruiksverandering een bestem mingswijziging nodig. In zijn brief aan b en w kondigt Nauta nu al aan hiertegen bezwaar aan te te kenen. „Er is geen enkele behoefte aan de detailhandel die Postkanto ren BV voor ogen staat." Hij vraagt het college geen medewer king te verlenen aan zo'n bestem mingswijziging. Concurrentie Nauta, directeur van Nauta Be heer, laat weten niet alleen uit concurrentie voor de boekhandel bezwaren te hebben. „We hebben een gedetailleerd bestem mingsplan. Dat moet toch rechts zekerheid bieden. Het gaat hier om de rechtsbescherming van de In een rumoerige feesttent op éen winderig strand liet Reg White zich afgelopen juni huldigen als winnaar van de Ronde om Texel, de Elfste dentocht van het catamaranzeilen. Zoals het een Engelsman betaamt nam hij zijn winnaarstaart met een bescheiden glimlach in ontvangst In zijn ribfluwelen broek en met zijn doorgroefde huisvadersgezicht stak hij af tegen de opgeschoten boeren zoons die hem op het podium flan keerden en hem met woeste gebaren duidelijk maakten dat de taan de me nigte in moest Reg White kon zijn bevreemding even niet onderdruk ken. Maar de bewoners van het Ver enigd Koninknjk beschikken over het bewonderenswaardige vermogen om zich aan te passen aan de zeden en gebruiken van zelfs de meest bar baarse volksstam En welwillend los te White het eerste schot in een snel volgende massalctaangooiwed«rrijd burger. De praktijk bewijst helaas nogal eens dat wanneer detailhan del op verboden plaatsen isgereali- seerd, dit niet meer kan worden teruggedraaid", verwijst hij naar de vishandel van Blom in Oude- schild. Zijn verzoek aan het college daar om uiterlijk 1 oktober, precies een maand voor verbouwing van het postkantoor start, te antwoorden is niet ingewilligd. De brief was dinsdag nog niet doof b en w be handeld. Volgens een woordvoerster van het postkantoor zijn de toekomsti ge activiteiten niet strijdig met de bestemming. TERMUN Voor vermelding in deze culturele- en sportagenda dient men zich te wenden tot de Stich ting Ondersteuning Welzijnswerk, Postbus 143, 1790 AC Den Burg (Dorpshuis d'Ouwe ULO), tele foon 15582 of fax 14300. November 5 november: Sportvissersclub Texel: prijsuitreiking om 20.00 uur in het Skiltje. 6 november In theater-restaurant Klif 12 vindt het Eenakterfestival plaats. Aanvang 12.00 uur. Entree ƒ12,50. Vrienden prijs en leden van deelnemende clubs: HO.-. Sportvissersclub Texel: winterserie bij de Teermolen van 8.30 tot 10.00 uur. 12 november: GVT grote gymnastiek- en jazzuitvoe ring in Sporthal „Ons Genoegen". 13 november: Najaarstocht van Het Gouden Boltje. Start 13.00-14.00 uur vanaf Café De Kuip, Dorpstr. 75, De Koog. Afstan den: 5, 10 en 15 km. kosten f 5,-. 16 november: Ned. Bond voor Plattelandsvrouwen afd. Texel organiseert een koffie ochtend voor leden van 75 jaar en ou der. Aanvang 9.30 uur in de Doopsge zinde kerk, Kogerstraat. 18 november tot en met 8 december: SOS Wereldwinkel in het raadhuis. 19 november: Toneelvereniging 't Amateurtje geeft een voorstelling in de Wielewaal. Aan vang 20.00 uur. 20 november: Sportvissersclub Texel: winterserie bij Ottersaat van 8.30 tot 10.00 uur. 23 november: Theater Klif 12: Afterhours met Ierse folkmusic. Aanvang: 20.30 uur. Entree ƒ17,50; vriendenprijs ƒ15,-. 27 november: v Texels vrouwenkoor met Capabel mannenkoor, gecombineerd middag concert in De Waal. Toegang gratis. December Tot en met 8 december: SOS Wereldwinkel in het raadhuis. 4 december: Winterserie van Het Gouden Boltje Start 13.00-14.00 uur, kiosk 't Turf- veld, Natte Vlakweg 2 (in de Dennen), afstand 5 en 10 km. Sportvissersclub Texel: Sinterklaas wedstrijd bij de Afsluitdijk. 7 december: Theater Klif 12: Fred Delfgaauw met „Vorst aan de grond". Aanvang: 20.30 uur. Entree ƒ17,50; vriendenprijs ƒ15,-. 11 december: Sportvissersclub Texel: winterserie bij de Teermolen van 8.30 tot 10.00 uur. „Tja, we moeten zo sober moge lijk omgaan met onze uitgaven, zonder dat ons werk wordt be perkt." Aldus reageert Wim van Vemde, hoofd van het politie district Den Helder en Texel op de opschudding die is ontstaan na dat minister Dijkstal de politiere gio Noordholland Noord onder curatele plaatste. Enkele miljoenen moet de regiopo litie in de noordkop bezuinigen voor het einde van het jaar. On haalbaar, zo lijkt het. Toch worden districtchefs gemaand zo zuinig mogelijk te doen. Woordvoerder Goos Hageman: „We hebben een aantal maatregelen genomen voor de korte termijn. Per eenheid moet worden bezuinigd op de exploita tie. Verder mogen geen overuren meer worden gemaakt en als dat onverwijdelijk is, moeten die wor den gecompenseerd met vrije tijd." Bij uitgaven boven de ƒ5000,- is toestemming van de minister no dig. Bovendien mag geen nieuw personeel worden aangenomen. „Maar dat deden we toch al niet", aldus Hageman. Maatregelen voor de lange termijn worden nog bestudeerd. Over de balk Van Vemde denkt de winst te kun nen halen uit bezuiniging op reis-, verblijfs-, vergader- en schoon maakkosten. „Ik wil beslist geen beperkingen doorvoeren waardoor er minder wagens op de weg ko men of op andere wijze het werk van de politie wordt belemmerd. In dat opzicht gooien we het geld be paald al niet over de balk. De be doeling is dat de bevolking nauwelijks iets merkt. Helemaal niets merken zal niet lukken, want als je overuren moet compenseren met vrije tijd heb je toch minder mankracht om in te zetten. Ik denk dus dat we niet al onze voor nemens kunnen uitvoeren." Volgens beide woordvoerders zul len investeringen als nieuwe politie-auto's en computerappara tuur op de lange baan worden ge schoven. Wat de gevolgen zijn voor het zomerdetachement op Texel, is nog niet bekend. Burgemeester Van Rappard was niet bereikbaar voor commentaar. Geen cent aan de strijkstok... Zinvolle hulp met gecontro leerd resultaat. Kosteloos uit gevoerd door vrijwilligers. Met uw steun kan dit werk doorgaan! Info: Telefoon 17266 van Stichting Nieuw-Guinea, De Koog. Bank: 3625.91.040. s 3 2 o !Si Zondag 23 oktober vieren onze ouders Piet en Tineke Kikkert hun 25-jarig huwelijksfeest. Als u ze wilt feliciteren, bent u van harte welkom in restaurant Theodorahoeve van 19.30 tot 20.30 uur. Robert en Stephan Binsbergenstraat 12, 1791 VN Den Burg. Overweegt u een kado: E )ijrt kbaar voor alles wat hij voor ons heeft ij e ikend, geven wij u kennis dat, na een levolle verzorging in verpleeghuis de pj, dtburgh", is overleden mijn lieve man, aai s zorgzame vader en opa Cornelis Roeper „Kees" sö erscheiden met de gouden ridderorde Oranje-Nassau T. Roeper-Dros Kinderen en kleinkinderen secretaris/penningmeester van het 'st® apen- en varkensstamboek Z3t 9 leeftijd van 82 jaar. )ph on irer <er rde" zen 0lgi 1 HB Bergen, 11 oktober 1994 lenlaan 18 -.gelegenheid tot condoleren en afscheid in ten op zaterdag 15 oktober van 10.45 tot 5 uur in het uitvaartcentrum van de ociatie, Molenweidtje 4a, Bergen, sluitend zal de crematieplechtigheid Ji'v' itsvinden om 12.00 uur in het natorium te Schagen. or: okü rmede geven wij kennis van het overlijden onze zwager en oom Cornelis Roeper echtgenoot van Trijntje Roeper-Dros Ko: Pretoria: C. Botha-Dros C. L. Botha Texel: B. Dros A. N. Dros-Koning Texel: J. Dros E. N. Dros-Schuitenmaker 'ageningen: J. Dros E. D. Dros-Wichards neven en nichten Wrf n r) o 19: t leedwezen hebben wij kennisgenomen a yn 'het overlijden van onze gepensioneerde gh2( 'ega en oud-inspekteur C. Roeper heer Roeper is in de periode 1932-1977 'kzaam geweest als inspekteur en v 'etaris/penningmeester. ens' inzet voor de verbetering van het Texelse 'aap is enorm geweest, zijn hem hiervoor zeer dankbaar. )kai vrouw en kinderen wensen wij veel fkte met het aanvaarden van dit verlies. Bestuur en medewerkers van het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland 19 «hom, 12 oktober 1994 Co we zullen je missen. Riet en Jan Witte Wies Platte Jeroen en Marjolein Schoo Met droefheid geven wij kennis dat plotseling is overleden onze moeder, groot- en overgrootmoeder Jacoba Magdalena Smit weduwe van Jacob Schraag 15 augustus 1915 11 oktober 1994 Den Helder: J. van Doorn-Schraag Den Burg: G. T. Rootlieb-Schraag F. Rootlieb Oudeschild: Marielle - Rob en Ramon Alkmaar: Alwin - Angélique Texel, Kogerstraat 60, Den Burg. Correspondentie-adres: G. Rootlieb-Schraag Hallerweg 3, 1791 LR Den Burg. De crematieplechtigheid heeft heden plaats gevonden in het crematorium te Schagen. 17-10-1969 17-10-1994 Gijs en Liesbeth van der Vring Pa en Ma, van harte gefeliciteerd met jullie zilveren jubileum! Sabrina en Jeroen Voor uw bewijs van deelneming betoond na het heengaan van PETRONELLA CORNELIA TROOST-BOSSERS betuigen wij U onze hartelijke dank. Familie Wegman Familie Troost Ede, oktober 1994 Remmerstein 4 6714 CZ. Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van onze broer, zwager en oom WILLEM VAN HEERWAARDEN HZN. zeggen wij u hartelijk dank. Familie van Niele-Logman Texel, oktober 1994 Mede namens kinderen en kleinkinderen dank ik u voor uw medeleven na het overlijden van mijn man ADRIAAN ABRAHAM WAVERIJN Uw komst, brieven, kaarten en telefoon gesprekken hebben ons zeer ontroerd en blij ven in onze herinnering. J. Waverijn-Lous Den Burg, oktober 1994 Zoveel reakties hadden wij nooit verwacht' Om het risico te vermijden dat we ook maar één persoon vergeten, voor zo'n onvergetelijke dag als van ons 25-jarig huwelijk op 25 september jl. Aadje en Eddy Stiekema en kinderen INLEVEREN, maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN, ƒ7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer 2,35 (ind. btw) Survivalbroeken, ƒ79,95 Rabbit Habit. Scanners, Service Center Texel, 11777. Waarom bloedgeven? Voor behandeling van ziekten, grondstof medi camenten vaccinaties, operaties, oorlog ram pen. De vraag is groter dan het aanbod. Kom 21 oktober naar de OSG, bloedafname v.a. 17 30 uur. De meeste mensen mis sen een halve liter bloed niet. Geef uw bloed aan hen die het nodig hebben. 21 Oktober staan de prik kers van het CLB voor u klaar, vanaf 17.30 uur. Op een stralende mor gen is geboren onze dochter en mijn zusje Miriam Thea Rijkers Jan-Willem Koorn Giel Texel, 13 oktober 1994 Drijverstraat 3, 1791 VC Den Burg. Telefoon 12668. Voor bezoek graag even hellen. Hitachi haakse slijpmachi nes. Bonne Mechanisatie, Eierland 11229. 'Wij werken permanent aan hoofdthema's!! Qnipp Kapsalon. Liefst op af spraak, tel 12227. Martin Karlas, de enige zaak die niet aan de mode needoet. Hij maakt zijn sigen mode' Couture en naute-couture! Te koop: 2 delig bruin le ren bankstel, t.aa.b- Tel. 12788 We zijn verhuisd van Ko- gerstr. 20 naar 50. Ons tel.nr. is dezelfde gebleven 14562. Janna en Fer. Te koop: 3-zits bruin lede ren zit-slaapbank. Tel. 18635. Doof je lichtje met een ko peren kaarsendover. S.O.S. winkel. Er zijn meer echte stoffen- winkels: bij Atelier de Wit te Engel vindt u o.a. prachtige quiltstoffen. Blues T-shirts, ƒ25,-. Rab bit Habit. Wintersport-reizen naar alle bestemmingen in Europa, de USA en Cana da. Uitgebreide informatie over pistes, liften, ski- en langlaufmogelijkheden. Kom langs bij Reisburo Texel Holland Internatio nal. tel. 12242. Vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober Just Marry in The Pianobar te De Koog. Vrij dag 28, zaterdag 29 en zondag 30 oktober Pianist Entertainer Emiel Brou wer. P.s. Belinda, Marije en Pieternel hartstikke be dankt, het was te gek. Te koop: Mooie pony, hengstveulen vos Dart moor x Welsh. Tel. 18611. Echte Laurierstruik, Lau- rus nobilis ƒ13.00 uw eigen laurierblaadjes voor in de soep of rodekool. Za terdags geopend tot 16.00 uur voor de op Texel gekweekte tuinplanten. Boomkwekerij 'Texelend- je. Rozendijk, tel 13612. Sony video, Service Cen ter Texel. 11777. Grote Amaryllisbollen in 6 kleuren, p.st. ƒ4,50- Tev. hyacinthen in 6 kleuren, narcissen in 16 soorten en vele andere soorten bol gewassen. A. van Strien, Oudeschild, tel. 13659, b.g.g. 12904 Zonnegoud Allium comp. siroop, bij verkoudheid, hoesten, vastzittend en taai slijmvlies. Body Steps, Weverstr. 1b. Te koop: Fiat Uno '86 kl. rood sportvelgen, radio, vraagprijs ƒ3500,- Tel. 12230. Kinderjeans, stone, black, bleached, ecru, mt. 116 t/m 176. Rabbit Habit. Chinese satelliet - TV? Service Center Texel, 11777. Berenmaakweekend bij Atelier de Witte Engel, tel> 13644 T.k.: Zwaar eiken wand- meubel (donker) type Wil lem, De Koog, tel. 17503. Te koop gevr.. goede da mesbrommer. Tel. 18904. leder weekend onbep. mosselen eten in restau rant 't Bikkelement, Kik- kertstr. 19, De Cocksdorp, tel. 16547. Winterbeurten-kortmg tot 1-1-'95. Frans Stolk Me chanisatie B.V., 12752- 10038. Oudeschild. Lezing en inf. over dementie en hulpver lening voor belangstellen den, In de war... vergeetachtig? Is het de mentie of toch wat an ders? Kom 18 okt. 14 30 uur naar 't Skiltje. Gratis entree. Oorbellen, haarmode, clips en sieraden 50% korting. Boetiek „De Oor zaak", De Koog Euromaster. De Europese banden specialist. Ban den, uitlaten, schokdem pers, wielen, servicewerk. Abbewaal 7, tel. 13348. De deelnemerskosten aan de 24-uur van Texel zijn geen ƒ45,00, maar ƒ25,00! Opgave voor 20 oktober Tel. 15582/ 18972. Zonnegoud kruidenthera pie verkrijgbaar bij Body Steps, Weverstr. 1b. Te koop: agregaat, 2000 watt, slechts 12 draaiu ren. Tel. 16324. Mahoniestruik, Mahonia Winter Sun ƒ17,50 de naam spreekt voor zich. Zaterdags geopend tot 16.00 uur voor de op Texel gekweekte tuinplanten. Boomkwekerij 'Texelend- je, Rozendijk, tel. 13612. Radio 10 Gold en The Music Store presenteren de Radio 10 Gold cd voor maar ƒ5,- bij The Music Store. Wij repareren alle merken KTV, video, radio, cd, sa telliet, camera, etc. - Ser vice Center Texel, 11777. Gelegenheitsarbeiter. Malen, behangen, zim- mern u.s.w. Für auskunft, tel. 16574, bitte nach 19.00 Uhr. Service van kust tot kust, radio, tv, video, Service Center Texel, 11777. Belastingvrij rijden!! klas sieker te koop, Rover V8 3500 1969, prijs ƒ3750,-. Vliestraat 11, tel. 18603. Te koop: Austin Mini Me tro 1985 i.g.st. geen APK (uitl. banden) t.ea.b. Tel. 10009. Te koop. Renault 19 TXE bj. '89 luxe uitvoering met vele extra's, inruil moge lijk, Tel 14916. En nog bedankt voor deze verrassing. Veel geluk in de Frans Hals! Zonnegoud Trigonella- wijntonicum als verster kingsmiddel bij zwakte toestanden en najaars moeheid Body Steps, We verstr. 1b. Essentiële olie en parfum olie nü ƒ10,- per flesje bij Body Steps, Weverstr. 1b. De Waal. Lezing en inf. over dementie en hulpver lening voor belangstellen den. In de war... vergeetachtig? Is het de mentie of toch wat an ders? Kom 19 okt. 19 30 uur naar De Wielewaal. Gratis entree. Laat u zien bij herfstweer. Verlichtingcontrole - repa ratie - opbouw. Frans Stolk Mech. B.V., tel. 12752-10038. leder weekend onbep. mosselen eten in restau rant 't Bikkelement, Kik- kertstr. 19, De Cocksdorp, tel. 16547. Winterbeurten-korting tot 1-1-'95. Frans Stolk Me chanisatie B.V., 12752- 10038. Oudeschild. Lezing en inf. over dementie en hulpver lening voor belangstellen den. In de war... vergeetachtig? Is het de mentie of toch wat an ders? Kom 18 okt. 14.30 uur naar 't Skiltje. Gratis entree Oorbellen, haarmode, clips en sieraden 50% korting. Boetiek „De Oor zaak", De Koog. Euromaster. De Europese banden specialist. Ban den, uitlaten, schokdem pers, wielen, servicewerk. Abbewaal 7, tel. 13348. De deelnemerskosten aan de 24-uur van Texel zijn geen ƒ45,00, maar ƒ25,00! Opgave voor 20 oktober. Tel 15582/ 18972. De Waal. Lezing en inf over dementie en hulpver lening voor belangstellen den. In de war... vergeetachtig? Is het de mentie of toch wat an ders? Kom 19 okt. 19.30 uur naar De Wielewaal. Gratis entree Laat u zien bij herfstweer. Verlichtingcontrole - repa ratie - opbouw. Frans Stolk Mech. B.V., tel. 12752-10038. leder weekend onbep. mosselen eten in restau rant 't Bikkelement, Kik- kertstr. 19, De Cocksdorp, tel. 16547 Voordelige lange herfstrei- zen. Vertrek eind oktober voor 29, 36, 43, 50 en 57 dagen. Algarve v.a. 565,-, Costa del Sol v.a. 635,-, Gran Canaria v.a 830,-, Lanzarote v.a. 890,-, Tene- rife v.a. 915,- Prijzen per persoon incl. vlucht, ac commodatie en transfers. Info en boekingen Reisbu ro Texel Holland Internati onal. tel. 12242. Gratis Mega Popclassics bij aankoop van ƒ44,95 bij The Music Store. 100 CD - Wisselaar - Ser vice Center Texel, 11777 Stretchjeans, versch. wassingen, ook grote ma ten, ƒ49,95. Rabbit Habit. Te koop: Motor Honda XR 500 R, redelijke prijs. Tel. 15246. U wilt kurkparket? Iemand moet het voor u leggen. „De klusjesman", tel. 16574. Wij kunnen direkt zien of er nog plaats is voor de KLM Jubileumtarieven, en gelijk voor u boeken. Reis buro Texel Holland Inter national, tel. 12242. De laatste dag van de Pla ten 10 daagse zaterdag 15 oktober bij The Music Store. Velen weten het al. De Vlier houdt kwaliteit be taalbaar Sander en Linda van harte gefeliciteerd met de kleine Te koop: kinderfiets Union-20 inch, ƒ100,. Tel. 15223. Philips ktv, Service Center TexQl. 11777. Te koop: d.brommer v. knutselaar. Tel. 19781 na 18.30 uur. Zorg dat je er over mee kunt praten, de gratis Me ga Popclassics cd bij besteding van ƒ44,95 bij The Music Store. Perm. woonruimte gez. omg. Den Burg of Oude schild. Tel. 11749. T.k. uit faillisement: 4 (of per 2) nieuwe geluids boxen, grijs bekleed. 240 watt. Nieuwpr. ƒ2500,- per stuk. Nu ƒ1750,- per stuk. Ideaal voor horeca of grote ruimtes. Tel. 19767. Gas bestellen, Hielke bel len, tel. 27027. Te koop; Hanomagbus, APK gek. Telefoon 15010 18483. T.k. gevr.: oude antieke (pot)kachel op gas en TV- schotel. Tel. 16521 Aanbieding: div. jeans, nu ƒ29,95, alle maten Rab bit habit. „Kun je zingen, zing dan mee" 55+ kom bij ons seniorenkoor. Gezellig! Buureton, opg., tel. 12696. Bel nu voor de nieuwe Santé Foodline Folder. Wij sturen u er graag een toe Tel. 27423. Als je in Driebergen gebo ren bent, is het natuurlijk leuk als je een Art-Déco wijwaterkruikje in je col lectie hebt van een be roemde plaatsgenoot. Kunsthandel Hans van der Klift heeft sinds kort ook voorwerpen uit het begin van deze eeuw zo als: Leerdam glas en aar dewerk uit o.a. Gouda en andere plaatsen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3