Bezwaar SVC tegen sluiting van veld Poster distantieert Jzich van college' Wethouders krijgen hogere vergoeding carmoo/t Reacties op sociaal-cultureel jaarplan: Oppositie fel tegenstander immigheid over openbaar groen TEXELSE^" coURANT ^aad boos over illegale bouw Bouw Den Burg-west niet ten koste van derde fase Mars Aansprakelijkheid speeltuinen in commissieverband GEKNIPT f WflT DOEM DIE t)&ER HOU OH'. DIE ORCEHHUN VERHOGING D'R DOOR 1 "MP X ^5 l Onderweg naar morgen Wat ik zeggen wou Hoornders mogen beslissen over parkeren Klif ote hopperzuiger ggert havengeul Afgelopen rupsband: Kogerweg afgezet Texelse Apotheek breidt spreekuren uit „Helden" zonder glorie, vervolg Pleidooi voor hulp aan melkveehouders 522 VRIJDAG 14 OKTOBER 1994 f ou niet van mensen die aan personen hetzelfde belo- snauwde wethouder Poster •er Dirk Terpstra toe. Dat dinsdagavond het einde van jrimmige discussie over de pp van openbaar groen. Ver raten had geen zin. want de is inmiddels verkocht. ukoop van de stukjes open- groen op de hoek I ipunalaan-Brouwerstraat aan -Van der Vis en aan de Korf- aan mevrouw Siemeling vermeld in de „mededelin- van de raadsstukken. Erna in (VVD) vroeg zich af waar- aar zoveel haast mee wordt I' akt. „Er zijn bezwaarschrif- behandeling. De vorige ver ruig heeft het college beloofd orgvuldiger om te gaan met irkoop van openbaar groen, zou een brief met excuses Ie omwonenden gaan. Dat is hederf niet gebeurd. Past Nil oetekleed u niet zo goed?" in merkte tevens op dat in koopcontract bepalingen over hoogte van afscheidin- p dergelijke percelen. Aan de peck worden die echter over- want daar wordt een 19 19 iaatschap Plaatsman heeft 19 e Kadijksweg zonder bouw- 19! nning een schuur neerge- 19 ïaarbij een bouwstop werd 19! jeerd. De raad is daar erg 19! over, maar werkt wel mee 19 galisering van de schuur. 19! 19! laatschap heeft alsnog een 19! aanvraag ingediend. De 191 ir heeft een goothoogte van 19| meter, terwijl maximaal drie meter is toegestaan, agrarische schuren bestaat vrijstellingsmogelijkheid tot leter. Dit vereist wel extra le sten. Vlaming (Groen Links) wilde am spuien. „Men doet maar, erna wordt het toch wel ge- ierd. Hoe kunnen wij een stop afdwingen? Zo is het rlijk een lachertje. Alleen mdat het niet mag is niet ge- eeg bijval van Dirk Terpstra Koolhof. De CDA-er was dat meer mensen doorgaan n bouwstop. „Zeker met zul- e mist van de laatste da- Pieter de Groot (D66) voor „onbeschoft" hoge aan de maatschap door te •nen. Wethouder Schilling i aar wel om lachen, maar wil- it verder gaan dan de extra akte kosten doorberekenen. Iiij had zich geërgerd aan de ilswijze van de Plaatsman- Het mag niet zo zijn dat de alsten de wereld hebben. In irleden heb ik nooit meege- idat een bouwstop werd ge- C td." Volgens de wethouder et de maatschap een proces al kunnen opleveren. „Maar ift geen zin om de officier stitie daar nu nog over te be en. Als die erachter komt dat imeente er in de tussentijd iets aan heeft gedaan, gaat ;t alsnog actie ondernemen." schutting van twee meter ge plaatst. „Wie gaat dat controle ren? De buurt? Daar is de verstandhouding door dit gedoe toch al aardig verstoord. U maakt er een grote puinhoop van." Eén foutje Wethouder Poster verklaarde dat hij de vorige vergadering niet aan wezig was. „Toen is mijn naam ook al ijdel gebruikt. Ik kan zelf wel een aanval pareren. De zaak met familie Van der Vis is afgerond, de grond is aan hen verkocht. U haalt het allemaal weer op." Poster vond de behandeling wèl zeer zorgvuldig. „Er is uren over gesproken in commissieverband. Van der Vis is de meest logische koper. Er is slechts één foutje ge maakt: een brief van Dros is zoek geraakt. Ik heb geen zin om hier uitgebreid op terug te komen. De vorige vergadering heeft het colle ge beterschap beloofd, maar ik was er niet bij...." De wethouder beloofde wel actie te ondernemen tegen de te hoge schutting. Erna Eelman was niet tevreden over de beantwoording van de wethouder. „U gaat alleen in op een voorgeschiedenis die we alle maal al kennen. Waar zijn die ex cuusbrieven? Maakt u soms geen onderdeel uit van het college? U distantieert zich er tenminste nu van." Poster repliceerde dat Dros een brief heeft geschreven die me de werd ondertekend door buurt bewoners. „Hij heeft een brief terug gehad met het verzoek ook de rest te informeren." „En dét noemt u zorgvuldig", viel Eelman uit. Zout in wond Pieter de Groot (D66) merkte cy nisch op dat het niet meevalt om te praten tegen iemand die iets niet wil begrijpen. „Jammer dat de wethouder de vorige vergadering niet aanwezig was. Hij had wat kunnen leren van het uiterst cor recte antwoord dat wethouder Nel Eelman voor hem gaf.../' De Groot wreef nog meer zout in de wond door te stellen dat Poster er vroe ger om bekend stond dat hij zich zo opwerpt voor burgers, terwijl er nu kennelijk niet een paar briefjes met excuses vanaf kunnen. Dirk Terpstra (PvdA) voelde zich aangesproken over de geschiede nis van de zaak Van der Vis/Bruin. De eerste gesprekken vonden plaats in zijn wethoudersperiode. „Beide families kv/amen in aan merking. Dat heb ik ze mondeling verklaard. Later heeft afdeling al gemene zaken op verzoek van Van der Vis aan die familie een brief met bevestiging gestuurd, maar daar wist mijn afdeling grondza ken niets van af." Poster reageer de spottend. „Wat heb je aan een brief als je later je handen ervan af trekt. U was verantwoordelijk." De woningbouw in Den Burg west gaat niet ten koste van de bouwplannen in de derde fase van De Mars. De gemeente mag niet per jaar niet meer dan een vastgesteld aantal huizen bouwen. In de ge noemde wijken is echter sprake van oude rechten, aldus een be leidsmedewerker van de gemeen te. Toch lijkt er inzake de Mars sprake van enige vertraging. Pro- jectonwikkelaar van Liempt van Hino Holding uit Loosdrecht en de gemeente verschillen van inzicht over de vergoeding voor zoge naamde „bovenwijkse voorzienin gen" die niet direct betrekking hebben op de wijk, zo liet Van Liempt weten. Het gaat om een vergoeding die de projectontwik kelaar daarvoor aan de gemeente moet betalen. Van Liempt ver wacht echter dat de bouw in fe bruari of maart volgend jaar van start kan gaan. Overeengekomen is dat in 6 jaar 116 woningen wor den gebouwd in De Mars. De gemeente is niet aansprakelijk voor ongelukken in openbare spel- gelegenheden. Dat zei wethouder Nel Eelman dinsdag in de raads vergadering. Volgens Gerard Wei- jers en Dirk Terpstra klopt dat niet. „De gemeente levert het materiaal en voert de controle uit. Er zou minstens een bord „betreden op eigen risico" bij moeten staan", al dus Weijers. In commissieverband zal nader op deze zaak worden in gegaan. Uit een special bij De Telegraaf van afgelopen zaterdag. lm l T>- Kar9 1c kunnen a/v.u,|X?i^ \cpr-kosif 2AW--~nS: Kge u aarden 34 U»V KLM bood ooi» kinrierveiN zen 'onder desk cu<i:gc leiding' j aan voor/ 1.350. l'iï vier reizi gers naar de 0«>5i verkrijgt KLM evenveel inkomsten als uit duizend passagiers op hel J populaire en crukste Kl-M- lijntje van Schiphol Texel. Bu' „Ik ben vóór overleg met de om wonenden. In eerdere gevallen mochten die bepalen of ze een boom, een lantaarnpaal of een parkeerplaats voor hun deur wil den hebben, ledereen was tevre den." Wethouder Schilling kreeg dinsdag groen licht van de raad voor oplossing van de parkeerpro blemen op Klif in Den Hoorn. Het voorstel om aan de Rommel pot een grasterrein in te richten voor 55 auto's kreeg navolging Maar de raad wil wèl aanvullende maatregelen voor het Klif. Peter Bakker (Groen Links): „Mensen zijn echt niet bereid om een paar stappen te lopen als het niet moet. Ze gaan pas naar een onverlicht achteraf landje als het Klif vol is." Het was hem opgevallen dat de dicht bij elkaar geplante boompjes in de Hoornder straat geen soe laas hebben geboden. „Automobi listen parkeren er gewoon voor. De omwonenden vroegen mij of wij alsjeblieft die bomen weer wat verder uit elkaar willen zetten, want zo kan er heleméél niemand meer door...." Schilling vertelde dat hij in zijn eer dere periode als wethouder ook al eens met een oplossing voor de parkeerproblematiek van Klif is ge komen. „Die strandde door toe doen van hogere machten." Het plan dat nu ter tafel ligt lijkt een rooskleuriger toekomst tegemoet te gaan. Schilling wil omwonen den mee laten beslissen over de aanvullende maatregelen die op Klif moeten worden genomen. „Als de straat meter voor meter wordt bekeken zijn er mogelijkhe den voor een aantal parkeerplaat sen. En als iemand nou dolgraag zo'n plek voor zijn deur wil heb ben, wie zijn wij dan om dat te weigeren?" Hij beaamde dat een strenge controle op de naleving door de politie of parkeerwachters van de gemeente vereist is. Met de aanleg van het terrein aan de Rommelpot is ƒ27.050,- gemoeid. Sportvereniging De Cocksdorp heeft bezwaar gemaakt tegen de gemeentelijke plannen om het trainingsveld te sluiten. Volgens SVC wordt het veld, vooral in ver band met de hierop aanwezige lichtinstallatie, intensief gebruikt. „Het lijkt ons een goede zaak dat een buitendorp, dat relatief veraf ligt van de andere dorpen, zelf kan voorzien in de sportbehoefte van haar inwoners", meldt voor zitter Mieke van den Bent namens de vereniging. SVC beschikt momenteel over drie pupillenteams, een veteranenteam en een C-juniorenteam, dat dit jaar voor het eerst weer deel neemt aan de KNVB-competitie aan de vaste wal. Het college is van mening dat deze teams probleemloos met één veld toekunnen. Het zal niet tot extra slijtage of onderhoud leiden als er op gespeeld èn getraind wordt. De gemeente kan er verder voor zor gen dat de verlichting wordt ver plaatst naar het A-veló, dat volgens b en w voldoende accom modatie biedt om de Cocksdor- pers hun sport te laten beoefenen. SVC vraagt zich af wat er na een eventuele sluiting met het trai ningsveld moet gebeuren. „Blijft het braak liggen en geeft het dan overlast (onkruidzaden en dergelij ke) voor ons goede voetbalveld of wordt het onderhoud doorgescho ven naar de plantsoenendienst? Is dat werkelijk reëel bezuinigen?" B en w hebben laten weten zich nog over deze vraag te beraden. Het voornemen is in ieder geval te kie zen voor een bestemming die de gemeente geen geld kost. Ferrever Ook de Sportraad, de Muziek- en Dansschool en de Welzijnsstich- ting hebben reacties ingediend naar aanleiding van het ontwerp- jaarprogramma. De Sportraad ver zoekt een eventuele sluiting van De Ferrever in nauw overleg met de betrokken verenigingen te laten plaatshebben en de zaal in ieder geval niet vóór 1 augustus 1995 te sluiten. Volgens b en w zal een eventuele buitengebruikstelling zeker niet voor deze datum in gaan. Als De Ferrever onderwerp wordt van „oud voor nieuw be leid", zal overleg met alle betrok kenen plaatsvinden, aldus het college. Het hoofdstuk „oud voor nieuw" in het jaarprogramma heeft ook de toot type hopperzuiger voor vdeschilder haven trekt de '.cht van menig voorbijgan Het blijkt te gaan om een waarmee in opdracht van waterstaat Texel de toe- sgeul naar de haven wordt jgerc/, een karwei dat eens nderhalf jaar nodig is. In voor- te jaren was er een andere fmer met een kleinere schuit ditmaal was aannemersbe drijf De Vries van der Wiel de laagste inschrijver. Dezelfde hop perzuiger is door dit bedrijf eerder ingezet bij het baggeren van de Teso-veerhaven. Het schip heeft een capaciteit van 650 kuub. De opgezogen baggerspecie wordt gestort in een dieper deel van de Waddenzee, de Texelstroom. Het karwei neemt nog ruim twee we ken in beslag. Daarna verplaatst het schip zich richting Den Oever, waar eveneens de aanvaarroute voor de haven onder handen wordt genomen. iFoto Dirk Kuiter) De maandelijkse onkostenvergoe ding van ƒ400,- dié de wethou ders met terugwerkende kracht krijgen, is de oppositie dinsdag avond flink in het verkeerde keels- gat geschoten. Die ziet de netto vergoeding als een verkapte sala risverhoging. Een meerderheid van Texels Belang en CDA gunde de bestuurders het extraatje wel. „Als raadslid was Gerbrand Poster nog tegen een vaste onkostenver goeding. Zijn billen hebben het pluche nog nauwelijks kunnen pletten of hij wil de vergoeding dl optrekken", herinnerde Peter Bak ker de wethouder financiën eraan dat de gemeente bepaald niet ruim in de middelen zit. „Declara tie is toch veel voordeliger," Waar burgemeester Van Rappard andere sprekers kort hield, nam hij zelf ruimschoots de tijd het colle gestandpunt te verdedigen. Hij er gerde zich eraan dat de discussie in de persoonlijke sfeer werd ge trokken. „Het gaat hier om de ze tel en niet om de personen. Laten we niet doen alsof we zuurtjes weggeven. Als gemeente moeten we mensen met goede kwaliteiten binnen zien te halen. Dat geldt in het bedrijfsleven, voor de ambte naren en ook voor gemeente bestuurders." Luiheid De werving van bestuurders ver loopt wel wat anders dan in het bedrijfsleven, vond Hans Roeper (PvdA). „De vergoeding werkt ook de luiheid in de hand", vergeleek hij de vaste vergoeding met de huidige onkostendeclaratie. „Als een wethouder twijfelt of hij er gens wel of niet naar toe zal gaan, is de mogelijkheid van declareren net een duwtje in de rug. Als het geld al in de zak zit, is die prikkel weg." Idealisme Pieter de Groot (D66) vond dat de hoogte van de onkostenvergoe ding niet in verhouding staat tot de functiewaardering. Paul Kikkert (Texels Belangl rekende voor dat de ƒ400,- wel degelijk nodig is om de kosten te dekken. „Een wet houder telefoneert per maand voor ?100,-. De algemene kosten zijn ƒ50,-. Dan houdt hij of zij ƒ250,- over voor de autokosten. Bij vijftig cent per kilometer, is dat 28 km. per dag. Die verrijd je zo." Kikkert voorzag in de afname van controle van de declaraties door ambtenaren een kostenverlaging. Erna Eelman (VVDI vond dat de wethouders de onkosten maar voor lief moesten nemen. „Ze ho ren eenmaal bij de functie. Het is toch een stukje ambitie en idea lisme. Als alles in geld moet wor den vertaald gaat de aantrekkelijkheid er wel vanaf." Wedde Afgezien de onkostenvergoeding gaat ook het loon (wedde) van de wethouders omhoog. In plaats van 24 uur krijgen de bestuurders nu betaald voor 28 uur. De meer kosten voor degemeente zijn hier door 27.000,- per jaar. De extra kosten mogen niet ten koste gaan van andere voorzieningen, vond Peter Bakker (Groen Links). Hij herinnerde de burgemeester er aan dat in diens voorstel het sport veld van De Cocksdorp voor de sa larisverhoging zou moeten wijken. Van Rappard beloofde die zinsne de te schrappen. Een meerderheid van CDA en Texels Belang ging ak koord met het collegevoorstel. De Kogêrweg was dinsdagmiddag rond vijf uur tijdelijk geblokkeerd. Van een graafmachine waarmee land wordt gedraineerd was de metalen rupsband afgelopen. De machine, eigendom van een loon bedrijf uit Oosterend, kon geen kant op. Omdat het bovendien erg mistig was, leverde dat een ge vaarlijke situatie op De politie schoot te hulp en regelde het ver keer, terwijl specialisten intussen het euvel verhielpen. Welzijnsstichting in de pen doen klimmen. Waarom zijn de uitvoe rende instellingen niet vooraf bij deze 'operatie' betrokken, vraagt de stichting zich af. „Nu ontgaat het ontgaat ons helaas waarom u voorstelt de subsidie voor het Vormings- en Ontwikkelingswerk te beëindigen." Kostprijs B en w hebben in een voorlopig antwoord laten weten bij een eventuele ombuiging de voorkeur te geven aan subsidiëring van het Regionaal Opleidings Centrum, omdat het ROC beroepskwalifice- rende opleidingen verzorgt. „De vormings- en ontwikkelingsactivi teiten van de Welzijnsstichting lig gen meer op het terrein van de individuele ontwikkeling", menen b en w. „Het is van de deelnemers een persoonlijke keuze om deze activiteiten te gaan doen en daar om is het mogelijk hiervoor de kostprijs in rekening te brengen." De Texelse Muziek- en Dansschool heeft gereageerd in verband met een subsidieverschil. Volgens b en w is het ontwerp-jaarprogramma niet de plaats om gedetailleerd in te gaan op begrotingen van instel lingen en worden de zaken in ja nuari 1995 precies berekend. De vier ingediende reacties komen dinsdag tijdens de raadscommis sie voor welzijnsbeleid aan de or de. De indieners worden in de gelegenheid gesteld het woord te voeren. Vanaf maandag 31 oktober start De Texelse Apotheek met het hou den van een speciaal spreekuur voor diabetici. Enkele maanden ge leden is de apotheek al begonnen met een gratis geneesmiddelspree kuur. Dit blijkt zo'n groot succes, dat de apothekers hebben besloten om ook speciale spreekuren te be ginnen voor mensen met proble men met hun bloedsuiker. Voor dit doel heeft één van de as sistentes zich op dit gebied gespe cialiseerd en heeft daarnaast praktijkervaring opgedaan in het Anthonius-zieken- huis in Nieuwegein. Dit ziekenhuis, met aparte diabetes-verpleegkun digen in dienst, verzorgt ook de na scholing. Een andere assistente heeft zich gespecialiseerd op het gebied van incontinentia Incontinentie, het niet meer kunnen ophouden van je plas, is lastig, maar het is geen ziekta Met een verstandige keuze van het juiste verzorgingssysteem is het slechts een ongemak waar heel goed mee valt te leven. Voorwaarde is wel dat het juiste systeem voor de juiste persoon wordt geadvi seerd. Dit vraagt om ervaring en deskundigheid. Het geneesmiddelspreekuur wordt dagelijks van 10.00 tot 11.00 uur gehouden door apotheker Lely of apotheker Wijnand. Het diabetes- en incontinentiespreekuur vindt ook dagelijks van 10.00 tot 11.00 uur plaats. Jacqueline vd. Ploeg ver zorgt het diabetes-spreekuur, Lies- beth Specht houdt het incontinentie-spreekuur. Knarsetandend en onder protest gaat de raad akkoord met de illega le bouw van de maatschap Plaats man. Wat is dat nou voor gelul? Je bent tegen of je bent voor, dan laat je tenminste je gezicht zien. Helden op sokken-mentaliteit! Dus illegale bouwers, er is maar één advies: dóórbouwen. Dat geldt alleen niet voor de kleine man, want die wordt wel aangepakt. Je geeft een ton en een stukje grond aan de gemeente en je krijgt er drie ton voor terug. Figuurlijk na tuurlijk. Dat noem ik nog eens slim om dat te versieren. We houden een mooi duur schapenlandje over bij de eerste afslag naar Den Burg. Dankzij het college en een deel van de raad, maar dan moet je niet op een ton méér kijken. De gemeen schap betaalt. Menno Stam (privé). Den Burg „We delen de zorg en we zoeken een manier om te helpen. Zo lang we niet weten hóe, kunnen we daar niet duidelijker over zijn." Wethouder Schilling gaf in de raad aan begrip te hebben voor Texelse melkveehouders die naast verzuringsgevoeiige gebieden hun bedrijf hebben en dus niet kunnen uitbreiden. Aanleiding voor de discussie was een brief van M.C. Hin uit De Waal, die naast een verzuringsgevoelig gebied zit en alleen kan uitbreiden door een zogenaamde „groen la bel stal" te bouwen. Voor de meerkosten doet hij een beroep op de gemeente. In commissiever band werd deze zaak al zeer se rieus genomen, maar het gaat de raadsleden te ver om gemeente geld beschikbaar te stellen. In het antwoord van b en w staat dat ook. Erna Eelman (WD) vond de reac tie van het college te vaag. „U zegt dat de aangekaarte proble matiek aandacht verdient. Hoe? Wat bent u van plan? U wekt ver wachtingen, maar u doet niks." Pieter de Groot (D66) was het met haar eens. „We kunnen niet an ders dan de melkveehouders naar potten met geld verwijzen. Een andere oplossing is hen op lucra tieve alternatieven te wijzen, zoals hennepteelt." Deze olijke sug gestie werd echter niet opgepikt door de raad. Verpaupering Koolhof (CDA) wees het college erop dat Texel op veehouder- gebied verpaupert. Dirk Terpstra (PvdA) repliceerde dat als de am- moniakuitstoot niet wordt be perkt, de natuurgebieden verpauperen. Hij wil op het eiland vrijkomende bouwblokken met een agrarische bestemming ge bruiken voor de oplossing van de uitbreidingsproblemen. Volgens Koolhof is dat in het verleden al geprobeerd, maar bleek het in de praktijk niet haalbaar. De Groot wil ook geen geld uit de gemeentekas beschikbaar stellen. „We moeten voorzichtig zijn met het steunen van beroepsgroepen. De garnalenvissers hebben ook grote problemen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5