Ook als je gelukkig bent jn je goede blues maken" eout Adriaans over „zijn" muziek: ixel in de race voor parachutespringen Hernieuwde aandacht voor blazer TX 11 Burg-west Sport Jogeveen heeft voorsprong TEXELSE COURANT „Panorama" heeft blues-arrangement Geen afberichten voor Bluesfestival in Zoon behaalt ie in zwemloop Instuif GVT Schaker Dros en Naderi pakken volle buit Oprichting skeelergroep Dressuurwedstrijd Eilandcompetitie basketball start vanavond Eilandcompetitie volleybal Hoge scores bij klaverjassen Schip een eeuw geleden te water i de i msk essp. toi/r VRIJDAG 14 OKTOBER 1994 jnavond speelt Ewout Adri- jjt 't Horntje met Bottle, i Company" op het Blues maar zondagavond voor hem het persoonlijk jpunt aan. Met zijn band rgt de 35-jarige gitarist, dan farmer" voor één van zijn ielden, R.L. Burnside, die in den Grooten Slock het [jlafsluit. Reden voor een in- met deze blues-liefhebber ien nieren, die niet alleen jn spelen, maar ook graag jn favoriete muziek vertelt. kun je alleen spelen als je iste gevoel hebt", zegt Adriaans. Zo lusten we er ;leen paar... Hoe kan hij als -#er op waddenvaartuig De l wonend boven op de dijk |fJioz-haven en pasgetrouwd 's hemelsnaam hetzelfde (op zijn snaren overbrengen Jzwarte sloebers, die in de ja- Iftig als straatmuzikant aan t moesten zien te komend Izijn held Robert Johnson, van talrijke bluesklassie- ena een armoedig leven op i door vergiftiging om het werd gebracht. Of zoals Berry, inspirator van de Rol- ïones, die lang huisschilder omdat dat méér opbracht ojn fantastische muziek... [heeft zijn antwoord klaar: „Je kunt in elk geval proberen je erin te verplaatsen, het gaat om het inleven in de oorspronkelijke muziek. Dat gebeurt door veel over de muzikanten te lezen, hun muziek te beluisteren." Verliefd „Bovendien kun je best wel blues spelen als je zelf een goed leven hebt. Stel je voor dat ik ontslag neem, bij m'n vrouw weg ga en aan de drank raak... dan zou ik misschien mooiere muziek maken, maar ik zou me niet gelukkiger voelen. Nu kan ik ook prachtige, gevoelige blues maken, omdat ik op m'n vrouw verliefd ben." Zelf raakte hij „aan de blues" door zijn broers. „Bij ons thuis in Dor drecht wasset een traditie dat je muziekles kreeg. Eerst speelde ik trompet, later slagwerk. Drummen deed ik ook in schoolbandjes, maar het nadeel daarvan was dat je geen melodieën speelt. Mijn twee broers speelden gitaar en van hen heb ik, zo rond 1978, het kunstje afgekeken." Stones Met één broer speelt hij nog zeer regelmatig: zijn oudste broer Pie- ter is gitarist in „Bottle, Steel Company". „Pieter heeft een eigen softwarebedrijf, daar gaat veel energie in zitten. Maar voor de band maakt hij altijd tijd vrij. Dan gaat hij helemaal uit z'n bol." Ewout Adriaans begon destijds niet meteen met blues. „Maar dat duurde niet lang. Eerst speelde ik -zoals de meesten- nummers van de Rolling Stones na. De Stones zorgden voor de eerste kennisma king met blues, omdat zij zich door muzikanten als Chuck Berry, Mud dy Waters en BB King lieten inspi reren. Over die figuren wilde ik toen meer te weten komen en zo raakte ik er steeds meer in ver strengeld." „Ik kwam er achter dat ze allemaal een verschillende gitaartechniek hadden. Zelf wilde ik het liefst sli de in de vingers krijgen. Dat is met een buisje om je vingers over de snaren bewegen, wat een apart, jankend effect geeft. Vroeger, in de katoenplantages speelden de plukkers slide met een zakmesje. Later werd dat een flessehals, re den waarom het buisje bottleneck wordt genoemd. Voor slide spelen bestaan geen vaste regels, ook ik heb heel wat geëxperimenteerd." Om nog méér over de blues te we ten te komen, ging hij enkele keren naar Amerika, de bakermat van de blues. (Overigens ook omdat zijn andere broer er woont.) „Een paar maal heb ik er opgetreden. Bij voorbeeld in Indianapolis is een café met een podium, waar je met de huisband kunt meespelen. Daar heb ik ervaren dat het verschil tus- Ewout Adriaans speelt slide op zijn favoriete gitaar, de zilverkleurige ..Dobro". (Foto Frans Hopman) sen blank en zwart nog sterk leeft. 'n Spanningsveld, waarop ik de eerste keer totaal niet was voorbe reid." Hij ziet uit naar het Texelse Blues festival. „Dat is voor mij iets speci aals. Jan Koomen (één van de organisatoren, FH) heeft me altijd gestimuleerd. Vandaar dat ik het NJHC-herberg Panorama zit dit weekend praktisch helemaal vol met blues-liefhebbers. De afgelo pen jaren was het al een goed ge bruik dat veel bandleden in de herberg onderdak kregen. Dat is nu nog zo, maar voor de gewone festivalgangers heeft de herberg- leiding ditmaal iets speciaals in petto: een blues-arrangement. Voor ƒ169,- krijgt men een com pleet muzikaal Texel-weekend voorgeschoteld. Dat begint al bij de boot, waar vanavond de fietsen klaar staan. In „Panorama" krijgen de deelnemers een welkomst drankje en een passepartout, waarmee ze twee avonden in alle zalen terecht kunnen. Morgen krij gen ze een brunche (ontbijt is te vroeg...) en na het uitwaaien staat er een optreden van een echte blu- hartstfkke leuk vind dat we nu bij hem in het café mogen spelen." R.L Burnside, de top of the bill bij wie hij zondag in het voorprogram ma staat, is voor Ewout een aan sprekende gitarist, die hij kent van cd's bij hem thuis. Op één ervan valt te lezen dat het huis van de muzikale familie Burnside na af loop van de cd-opname was afge brand. „Dat bedoel ik nou... Burnside is overigens niet zo goed als BB King, maar een subtopper zoals Percy Strother en Chick Wil lis, die vorig jaar op het Bluesfesti val speelden. Hij maakt recht-toe recht-an Delta-blues en zorgt voor een goede sfeer. Maar als je 70 bent en je moet nog zó je geld ver dienen... Ik heb niks tegen de Slock, maar gun hem ook Ahoy." Frans Hopman esgitarist op het programma. Spe ciaal voor de herberggasten is hiervoor Michael DeJong, een Amerikaan met Friese voorouders, gestrikt. Na een vier-gangendiner kan iedereen weer in Den Burg gaan bluesen. Zondag omstreeks het middaguur staat weer een brunche-buffet klaar en is het pro gramma ten einde. Tijdens het Blues-weekend staat de andere NJHC-herberg, Eijercoogh, wél gewoon open voor gasten op ba sis van logies met ontbijt Organisator Gelein Jansen had gisteren voor het Blues festival nog geen afzeggingen van artiesten binnen. Over de verwachte overkantse publie ke belangstelling kon hij wei nig zeggen: „De meesten komen op het laatste mo ment." Vanavond en morgenavond is vanaf 22.00 uur in diverse za len in Den Burg levende mu ziek te horen. Voor méér Texelse inbreng zorgt de Van Beurden Bluesband die twee avonden in discotheek Question optreedt. De hoofd acts zijn te zien in De Linde boom en zondagavond in de „Slock". Dat ook de overige optredens de moeite waard zijn, valt te lezen in de Vakantie- en Blueskrant, die afgelopen vrijdag bij de Texel se Courant verscheen. Passe partouts zijn tijdens het festival bij de ingang van de deelnemende bedrijven ver krijgbaar. WOLG VAN PAGINA 1 van de woningbouw- fcning was eigenlijk geen juwschuur toegestaan, (lopend op het nieuwe p-bestemmingsplan is toen sn procedure gestart voor fiv van de schuur. Schilling: ik dat die tot een goed ein- skomen, alleen is de schuur ebouwd." Dick Drijver vond gemeente aantoonbaar Ilt te verwijten en Kooiman [voor schadevergoeding in king komt. Met Texels Be- DA, PvdA en de VVD te mden Bakker en De Groot i hun eis. Ipnieuw onderhandelen ollege moet opnieuw met ban onderhandelen", vond Irpstra. De PvdA'er vond de Je van het exploitatietekort e aanvankelijk geraamde X)0,- naar ƒ300.000,- voor uwrijp maken van Den Burg- '.eveel. Overigens heeft dit ook betrekking op andere dan Den Burg-west, dan de |n van Graaf. „Maar hij ver vier zéér prijzige bouwka- Terpstra vond dat de |nte daarom niet moet op- voor extra kosten voor het ip maken. „Met raadsbrede steun is er voor het college méér uit de onderhandelingen te sle pen." Wethouder Poster (finan ciën) sprak dit tegen. „Er is veel en vaak onderhandeld. Dit is het uiterste resultaat. Ik ben niet van plan opnieuw rond de tafel te gaan." Patstelling Dick Drijver wees erop dat bij een patstelling de gemeente het risico loopt dat Graaf in zee gaat met een projectontwikkelaar. „Zijn hui dige plannen sluiten het meest aan op die van de gemeente", on derstreepte Schilling. Net als Terpstra trok hij het zich wel aan dat in het verleden de agrarische bestemming niet is vastgelegd. Op grond van het uitbreidingsplan uit 1965 kon de gemeente Graaf de vergunning voor de bouw van vier vrije sectorwoningen echter niet weigeren. „Als het moet, dan maar zo", vond ook Terpstra. Hij zei dat de gemeente de waarde van het perceel dat Graaf afstaat niet moet overschatten, hoewel er in theorie wel huizen mogen wor den gebouwd. „Dat zal niet zijn bedoeling zijn. De grond moet ge woon voor agrarische waarde worden getaxeerd." Dankzij steun van Texels Belang, CDA en VVD kreeg Graaf een raadsmeerderheid achter zijn plan nen. D66 stemde tegen omdat het de dure vrije sector niet vindt aan sluiten op de Texelse vraag. al A ^centrum Texel in juni '95 ials de Nederlandse kampi- happen parachutespringen organiseren, is de vraag. Iben w toestemming heb- sgeven om het evenement naast het Paracentrum te n, mag op het terrein niet overnacht. Hiertoe die- is reguliere kampeerte'rei- worden gebruikt. £n en overnachten op één is bij dergelijke evenemen- 1 uitdrukkelijke wens van de 'dere gegadigde voor het jarige Texelaar Coen Zoon zondag een prestatie van door de zwemloop van delft op zijn naam te schrij- Sj hield hiermee niet alleen leeftijdsgenoten achter naar ook alle senioren, onder ble subtoppers op de tri- De wedstrijd, die onder pri- sersomstandigheden in en '"embad De Dolfijn werd ge- bestond uit 500 meter en 5000 meter hardlo- '3 27 minuten en 57 secon- Passeerde de jeugdige 3r als eerste de finish. Op twee moest bijna ander- fiinuut worden gewacht. evenement, Paracentrum Hooge- veen, kan aan deze wens wél vol doen. Hoewel de kans dus iets kleiner is geworden, acht Simon Woerlee van het Paracentrum het niet uitgesloten dat de keus als nog op Texel kan vallen. „Hoewel Hoogeveen een voorsprong heeft, hopen wij door het aanvragen van een gering subsidiebedrag toch in aanmerking te komen. Met hulp van sponsoring moet het mogelijk zijn de kosten die de bond moet bijdragen, laag te houden." Verleden jaar vond het NK para chutespringen voor het eerst op Texel plaats. Het evenement werd toen bij De Krim gehouden. Omdat dit terrein niet helemaal aan de wensen van de springers voldeed, liet het Paracentrum dit jaar het oog vallen op het eigen terrein en het naastgelegen veld van De Wit. De jeugdraad van Gymnastiekve reniging Texel houdt zondag een instuif voor peuters en kleuters. Kinderen van 3, 4 en 5 jaar zijn welkom om 14.00 uur bij de Bea- trixzaal in Den Burg. De instuif duurt tot 15.30 udr. De jeugdleden mogen iedereen meenemen, dus ook kinderen die geen GVT-lid zijn. Tussendoor is er voor iedereen een verrassing. In het eerste rapid-toernooi dat schaakclub 'En Passant' dit jaar organiseerde werd de reputatie van Texels kampioen Jaap Dros nog eens bevestigd. Hij won al zijn partijen, al was dat tegen zo wel Piet Bakelaar als Taeke van Lingen meer geluk dan wijsheid. Bakelaar liet zijn koning instaan en dat betekent ogenblikkelijk verlies, waarmee hij een gewonnen stel ling uit handen gaf. Van Lingen stond er zo mogelijk nog beter voor, maar kwam net een beetje tijd tekort om het af te maken. Dros kwam op deze manier op goedkope wijze aan de volle buit. In een andere poule toonde Paul Eelman wat meer spelritme dan Frans Eijgenraam en Wim Hoek man. In de laatste ronde moest hij echter aantreden tegen Thijs Wit te en dat pakte desastreus uit voor Eelman. In deze korte partij (beide spelers hebben maar twintig mi nuten bedenktijd) greep Eelman totaal mis en werd helemaal onder de voet gelopen door Witte, die daardoor op gelijke hoogte met zijn tegenstander kwam. In de laatste poule bewees Ah Na deri deze spelsoort goed aan te kunnen en won alle partijen in zijn groep. In de laatste ronde ver schalkte hij Klaas Bruining die, in een doldrieste poging de volle winst te pakken, zijn gedeelde eer- ste plaats verspeelde. Enkele enthousiaste skeelers wil len een skeelergroep oprichten die aansluiting moet krijgen bij een bestaande vereniging. De bedoe ling is trainingen en toertochten te houden voor beginners en gevor derden. De contributie wordt zo laag mogelijk gehouden, opdat de ze geen drempel vormt. Waar de trainingen worden gehouden (wie lerbaan of fietspaden) wordt in overleg bepaald. Belangstellenden worden verzocht zich te melden bij N. Stienstra (10798) of A. Rienstra (22031). In manege Akenburg is zondag de eerste mdoor-dressuurwedstrijd van het winterseizoen voor federa tie ruiters. De niet-federatieleden komen in een baan op het gras aan de start. Dit is een „goedma- kertje" voor de onderlinge wed strijd van september, die wegens de overvloedige regenval was af gelast. De punten die tijdens deze wed strijd worden behaald tellen mee voor het clubkampioenschap. Vanaf 09.00 tot 18.00 uur worden 73 dressuurproeven gereden in de binnenbak en 20 buiten. Er wordt gereden op B, L, M en Z niveau. Jury's zijn Anjo Kikkert, S. Schattevoet-Scheeve en Piet Groen. Volgende week pakken de scha kers de draad van het Texels kam pioenschap weer op. Na twee ronden is Thijs Witte de voorlopi ge, maar daarom niet minder trot se lijstaanvoerder. De uitslagen: Poule A 1 Jaap Dros 4 pnt2 Piet Bake laar 2/i, 3. Rinus Vittali 1%, 4. Taeke van Lingen 1, Jaap de Wijk 1 Poule B 1 Thijs Witte 2, Paul Eelman 2, 3. Frans Eijgenraam 1, Wim Hoekman 1 Poule C 1. Ali Naderi 3, 2. Klaas Bruining 2. 3. Jan Willem Bakker '/i Willem van de Rijke V2 Omdat dit seizoen zes teams heb ben ingeschreven voor de eiland competitie basketball, is de wedstrijdavond teruggebracht naar anderhalf uur. De teams spelen hierdoor wat langer (2x20 min.) en er worden twee wedstrijden op de vrijdagavond afgewerkt. Plaats van handeling is de burg. De Koninghal en de teams dienen weer minimaal over twee dames in het veld te be schikken. Bij vier persoonlijke fou ten dient een speler (speelster) het Programma dinsdag 18 oktober: Veld A mannen: 18.30 u. Teso-Pilaar Fitt 19.15 u. Maarcobouw-Fitt ABN/AMRO 20.00 u. ABN/AMRO-12 Balcken RWS 20.45 u. Tex.Autocentrale-RWS 12 Balck 21.30 u. Paal 28/Krim-Arch.Uriot Paal 9 22.15 u. Tatenh.1-Paal 9 Paal 28/Krim Veld B mannen en gemengd: 19.15 u. Klif-Waayer Kruiswerk 20.00 u. LenR-Kruiswerk NBC 20.45 u. Ecomare-NBC LenR 21.30 u. Sportsh.-Gr.Slock 2 Perf.Bodies 22.15 u. Handic.-Perf.Bodies Gr.Slock 2 veld te verlaten. Publiek is natuurlijk weer van harte welkom. Programma vrijdag 14 oktober: 20.00 u. Zebra-Nauta Foto Veenbaas 20.45 u. Veenbaas-Hema 2 Zebra Is er een team verhinderd dan afmel den bij degenen die zaaldienst hebben. Telefoonnummers staan op het pro grammablad aangegeven. Jos Witte, 12959 Veld C vrouwen; 18.30 u. Cohen-Visser Bouw De Vlier 19.15 u. De Vlier-Gr.Slock Cohen 20.00 u. Schiphors-Wiersma Gr.Slock 20.45 u. Klif 12-Texèle Wiersma 21.30 u. Westerlaken-Haarstudio Klif 12 22.15 u Vespert.-lepe de Boer Haarst. Wedstrijdleiding: Frans en Guus, tel. 14171. Uitslagen 11 oktober: Sportshop-Super 3-0; Texelse Autocen trale-Pilaar 2-1; Tatenhove 1-Meubelhuis Texel 0-3, Arch. Uriot-Kobeko 3-0; RWS- Perfect Bodies 0-3, Verspertma-Beautique Texèle 3-0; Westerlaken-Question 3-0; Durper Drup-NIOZ 3-0; Eierlandse Huis-7 Provinciën 3-0; Leydekkers-Top Tien 2-1, Fitt-Handicap 0-3; Zeilmakerij-Gr. Slock 3-0; Wiersma Antiek-Cohen 2-1; Visser- Schiphorst 3-0; Timmer-Smash 1-2; Bosma-de Rival 0-3; Klif 12-lepe de Boer 3-0. Op de tweede clubavond van kla- verjasclub Den Burg werden hoge scores behaald. Het koppel Roel de Zwart-Carlo Bos werd eerste met de prachtige score van 7859 pun ten, direct gevolgd door Rob Caspers-Karel van Heerwaarden Voetbalprogramma Zondag 16 oktober Ingelaste wedstrijd: Texel 3-Watervogels 12.00 u. met 7839 punten, die door deze hoge score de eerste plaats in het klassement veroverden. Erik Jan Geus deed het met invaller-maat Marcel Boogaard ook prima. Zij behaalden 7630 punten en staan nu op de vijfde plaats. Het nieuwe koppel Lieuwe v.d. Veen-Hans Westdorp gaf hun visi tekaartje af met een score van 7339 punten. Gerard Festen-Gemt Smit behaalden 7328 punten en de dames Annie Vermul-Marie Tim merman 7244 punten. Het koppel Fenny Hopman-Ruth de Ruwe, kampioen van het afgelopen sei zoen, scoorde 7112 punten en staat nu op de tweede plaats. Stand na 8 partijen: Rob Caspers-Karel van Heerwaarden 15016; Fenny Hopman-Ruth de Ruwe 14453; Echt paar Jaap en Jannie van Heerwaarden 14110; Gerard Fertes-Gerrit Smit 13941, Erik Jan Geus-Peter de Parto 13922; Roel de Zwart-Carlo Bos 13836; Nel en Willem Koo men 137444. Rond de eeuwwisseling lag de ha ven van Oudeschild vol blazers. Van die honderden houten zeil schepen varen er nu nog maar twee: de TX 60 (van Siem Hemel rijk) en een replica van de TX 11 (Zuiderzeemuseum te Enkhui zen). De originele TX 11 kwam precies een eeuw geleden in de vaart; reden voor het Maritiem en Juttersmuseum daar in de herfst vakantie extra aandacht aan te besteden. In de wierschuur van het museum liggen zoals bekend de restanten van de oude TX 11. Het wrak heeft een opknapbeurt gekregen, zodat de bezoekers het nog beter kun nen bezichtigen. Zo valt nu de bun (het visruim) van de onderzijde goed te bekijken. Verder is de foto expositie uitgebreid. Onder meer wordt aandacht gevestigd op het feit dat scheepswerf De Hoop in Workum, waar de TX 11 destijds werd gebouwd, dit jaar het 300-jarig bestaan viert. Gistermiddag werden de jubilea van zowel de werf als de blazer op bescheiden wijze gevierd. Dat ge beurde door een select gezelschap genodigden, die met een histo risch* zeilschip een rondvaart maakten over het prachtig stille wad. Het lukte met om dat te doen met de nagebouwde TX 11 uit Enkhuizen, maar Siem Hemelrijk bood de TX 60 „Vrouwe Maria Jo hanna" aan als vervanger. Helaas kampte dit scheepje met een ka potte motor, zodat museumdirec teur Willem van der Vis in allerijl een ander moest optrommelen. Schipper Henk Hortensius van het Zuiderzeemuseum bleek graag be reid speciaal voor deze gelegen heid een oude schokker over te varen. Voor het vertrek diepte Hemelrijk nog een stukje geschiedenis op. Zijn TX 60 is een zeer klein model blazer van ongeveer 150 jaar oud. Waarschijnlijk is het in Nederland het oudste houten, nog varende vissersschip. Hemelrijk sr. kocht de blazer 25 jaar geleden van de Wieringer familie Breet, die er tachtig jaar zuinig op had gepast „Toen ze het schip kochten, was het al oud. Ze hebben er toen een nieuwe huid om laten zetten en hebben er nog jaren best mee ge vist. Het schip is aan ons verkocht omdat we een werf hadden, zodat ze wisten dat het bij ons in goede handen was. Ook ik hoop dat dit schip alles overleeft. Zelf zeil ik er zoveel mogelijk mee en soms wordt er op de ouderwetse manier mee gevist. Nu zou ik eigenlijk wel een opvolger willen opleiden", al dus Siem Hemelrijk. Werfbaas Zijn woorden werden met belang stelling gevolgd door Roelof van der Werff, de huidige baas van werf De Hoop, die de moeite had genomen naar Texel te komen. Hij vertelde dat de 300-jarige scheepstimmerwerf deels als cultureel-historisch centrum is in gericht. Ook bevond zich in het gezelschap Tedo Fruithof, mede werker van het Zuiderzeemuseum, die eind jaren zeventig leiding gaf aan de reconstructie van de TX 11. Gisteravond verzorgde hij een le zing in het museum. Daarbij toon de hij dia's en een film over de bouw, maar voor het grootste deel vertelde hij verhalen van vroeger. Die had hij gehoord van mensen die zelf nog met de TX 11 hebben gevaren, of ermee te maken had den, zoals de Texelse werfbaas Kees de Wijn. Deze zette in 1949 de toenmalige directeur van het Openluchtmuseum, die een oude blazer zocht om tentoon te stellen, op het spoor van de TX 11. Onderzeeër Een mooie anekdote was die over Albert en Lammert van der Schans. „Ze lagen eens te vissen op het wad, toen hun schip hevig heen en weer ging. Er kwam een enorme kracht op het net en plot seling werd de blazer hard achter uit gesleept. Gelukkig brak er een tros, zodat het schip kon omdraai en. Na twintig minuten bereikten ze 't Horntje, en toen pas kwam de waarheid boven water: de oor zaak bleek een onderzeeër te zijn, die per ongeluk in de netten ver strikt was geraakt. De comman dant heeft er nog een foto van gemaakt, maar die is nooit meer- gezien. Hopelijk reageert iemand op dit stukje..." Net als vroeger (Foto Dirk Kuiter)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9