Cjrocn ^wartsjexels in het )uderenbond betwist sluiting postkantoor Aan de lippen van bluesveteraan Rapport PEN-centrale al deels achterhaald Gewapende overval op bejaarden in Oost 99 Waarom geen noodgebouw in Den Burg?" Daders nog spoorloos ummer raaf kocht grond it voor „schijntje" Sinterklaas op Texelse tv Bluesvaarders vast op wad Fietsen weg Onderzoek herbestemming afgerond IN DIT w Kinderen over „ergernissen" 2 w Paardensport presenteert zich 2 w Mannenkoor komt met „zilveren" concert 2 w Vogelaars van hot naar her 2 w Den Burg in de ban van de blues 5 Schroef naar hoogste bieder 7 w Vrees voor schade aan Vuurtorenweg 7 Behoorlijke response op enquete TVO Hissen dijk en duinenrij Hooglanders TEXELSE'ÜCOURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een GEZOND WELZIJN folder van WR KOEKEN GERICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10926 pgve Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, I AC Den Burg, telefoon (02220) 62600. (ftenties/abonnementen telefoon (02220) 62600. tktia Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, joon (02220) 62620, faxnr (02220) 14111. jctie buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, ;oog, telefoon (02220) - 17266. DINSDAG 18 OKTOBER 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200. Abonnementsprijs f49,95 per half jaar. Losse nummers f1,40. tijdelijke sluiting van het postkantoor aan de Parkstraat )en Burg is de Texelse afdeling van ouderenbond Anbo iet verkeerde keelsgat geschoten. De heer A. Bijlsma zal nens het bestuur een boze brief sturen aan de regio ord-Nederland van Postkantoren BV, die hiervoor verant- ordelijk is. Bijlsma vraagt zich af waarom geen noodge- jw in Den Burg wordt betrokken. Woordvoerder J. van ■ren van Postkantoren BV zegt dat de beperkte verbou- igsduur en veiligheidsredenen hierbij een rol hebben peeld. postkantoor gaat de hele md november dicht wegens ingrijpende verbouwing. Klan- kunnen die periode terecht in postagentschap aan de Brink Koog. Naar aanleiding van publiciteit hierover werd het i-bestuur herhaaldelijk gebeld verontruste leden. Volgens ma is de gang naar De Koog veel ouderen bezwaarlijk. I, iemand heeft geen eigen oer naar De Koog. Diegene t dan met de bus en kan pas uur later weer terug naar Den waarbij de tijd naar en van lalte nog moet worden opge- Met deze groep mensen it geen rekening gehouden." ma stelt vast dat Postkantoren het kader van de tijdelijke ing wèl aan de belangen van niddenstand denkt, door de boxen in november bereikbaar uuden. „Maar het gewone pu- moet zes kilometer verde- Minder service naast laakt hij het beleid van Igelopen jaren. „Eerst verdwe- de postzegelautomaat en gschaal uit de entreehal, zo- nu voor een postzegeltje in moet gaan staan. Daarna krant van vrijdag schreven at Dick Graaf de bouwgrond de Emmalaan „voor een itje van de werkelijke waar- heeft gekocht van Kooiman, vas apert onjuist. Graaf heeft in flink bedrag voor neerge- want zowel hij als de verko risten dat het als bouwgrond it worden gebruikt. Br blijken er misverstanden te lan inzake de identiteit van de per. Dat was Piet Kooiman, een recente bedrijfssplitsing it Rosa" met het omringende toegewezen had gekregen, broer en vroegere vennoot Kooiman had met de transac- Jt Graaf niets te maken. Maar wam wel in actie omdat ds is geïnformeerd naar de !mming van de grond, waar- 'Igens hem is gezegd dat die imming agrarisch was. Hij Ie zich „belazerd" toen on bleek dat er wèl woning- mogelijk is. Velzijnsstichting Texel en het 'produktiebedrijf Videolux i onderzoeken of het moge- om een live TV-uitzending to kabel) te organiseren rond Sinterklaasviering. Gedacht aan een twee uur durende nding op zondagmiddag 4 "iber, met muziek, inter- spelletjes, veel kinderen, 'tuurlijk Sint en zijn pieten. dergelijke evenement kan al- slagen als veel vrijwilligers willen werken en/of denken, ganisatie komt voor het eerst op donderdagavond a.s. in we Ulo om 20.00 uur. Iedere |fesseerde is daarbij van har- Ikom. Mede aan de hand van acties zal dan besloten wor- rï de uitzending al dan met Voor meer informatie: msstichting, tel. 15582. kwamen de gewijzigde ope ningstijden. Vooral de sluiting op dinsdagochtend en openstelling op dinsdagmiddag is heel raar. Het is logischer om dat om te draaien, gezien het feit dat een deel van de winkels dinsdagmiddag dicht is. Al met al is de service een stuk slechter geworden; de sluiting in november is de druppel die de em mer doet overlopen." Een mening die blijkbaar door an dere Texelaars wordt gedeeld. Het postkantoor in Den Burg kreeg de afgelopen dagen diverse veront- waardigde telefoontjes te verwer ken. Het Texelse personeel, dat Twaalf opvarenden van een luxe zeiljacht zagen een avondje blue- sen zaterdag bijna aan hun neus voorbij gaan toen hun schip ter hoogte van Ceres vastliep op een zandbank. De Texelse wipper- ploeg en de Helderse reddingboot Suzanna brachten uitkomst. De redders hadden de tweemaster binnen een kwartier na aankomst vlot. De Rotterdammers waren met het gehuurde jacht „Holland" vanaf Terschelling op weg naar de haven van Oudeschild toen het schip rond 20.00 uur aan de grond liep. Het noodsignaal werd opgevan gen door Beursplein-schipper Jaap Groen, die om praktische redenen de wipperploeg alarmeerde. Nog vóór de Suzanna uit Den Helder ter plaatse was, hadden Texelse redders al een rondleiding gehad door de hutten van het peperdure jacht, dat van alle gemakken bleek voorzien. Om de „Holland" vlot te krijgen maakte de wipperploeg een verbinding met de Helderse reddingboot. Om de 2.60 meter diepe kiel vrij van de bodem te krij gen werd het jacht onder enige slagzij naar dieper water gesleept. Het zeilschip (waarde circa ƒ1.000.000,-) hield geen averij aan de stranding over en kon op eigen kracht koers zetten naar Oude schild. niets aan de situatie kan doen, wijst de klagers door naar het regi okantoor in Zwolle Ongemak beperken Persvoorlichter Van Elferen laat vanuit Zwolle weten dat Postkan toren BV (waarin PTT Post en Postbank/ING elk een belang van 50 procent hebben) niet over één nacht ijs is gegaan. „Doel was de dienstverlening zoveel mogelijk in stand te houden en het ongemak zoveel mogelijk te beperken. Bij voorbeeld door in het postkantoor tijdens de verbouwing een aantal zaken in gebruik te houden. Met de postbussen bleek dat te kun nen, met de giromaat helaas niet. De verbouwing vindt te dichtbij het apparaat plaats, wat de kans op storing zou vergroten." Ook de mogelijkheid van een noodgebouw is bekeken. „Dat al ternatief komt pas in beeld als de verbouwing een langere periode in beslag zou nemen." De beveiliging van zo'n noodkantoor was even eens een overweging, maar was volgens Van Elferen geen hoofdre den. Heel stuk Heeft Postkantoren BV nog ge dacht aan het inzetten van een mobiel kantoor; voor afgelegen plaatsen werden immers jarenlang speciaal ingerichte bussen inge zet? „Die bussen zijn uit de roula tie genomen. Ondertussen zijn ze omgebouwd of doorverkocht." De inwoners van Den Burg zullen dus naar De Koog moeten. „Een heel stuk", beaamt Van Elferen. Voor de maximale afstand van het te verbouwen hoofdkantoor tot een bijkantoor of postagentschap bestaan volgens de voorlichter geen vaste normen. „Dat hangt af van de plaatselijke situatie. Daar over is met Texel intern overleg ge pleegd." Van Elferen weet nog met of Postkantoren BV overleg zal ple gen met de Texelse Anbo-afdeling. „Eerst de brief afwachten." Tussen vrijdag en maandag werd uit de achtertuin van een 33-jarige bewoner van het Wintergroen in De Koog een fiets (zwarte MTB Gi ant) weggehaald. De ongeveer 1 jaar oude fiets, die niet was af gesloten, had een waarde van f1000,-. Zaterdag tussen 7.30 en 12.00 uur verdween uit de Waalderstraat een afgesloten damesfiets. Het blauw witte rijwiel was eigendom van een 16-jarig meisje uit Den Burg, die hem enige tijd geleden voor f100,- had gekocht op een door de politie georganiseerde vei ling van gevonden fietsen. Over het bezwaarschrift dat on dernemer Jook Nauta aan het Texelse college van b en w heeft gestuurd, maakt „Zwolle" zich geen zorgen. Nauta meent dat voor de verbouwing een bestem mingswijziging nodig is, omdat er straks ook kaarten, boeken e.d. worden verkocht. Van Elferen: „Het postkantoor blijft postkan toor. Nieuw is slechts een beperkt assortiment artikelen, gekoppeld aan de bestaande dienstverle ning." „Well, well, well, I don't believe this." Bluesveteraan R.L. Burnside, hoogtepunt van het zevende bluesfestival, wist zich nauwelijks raad met de overweldigende be langstelling in café de Slock. Met blues uit de Mississip- pidelta gaf hij de drie bluesavonden in Den Burg zondag een passende finale. Organisatie en café-exploitanten kunnen tevreden zijn over de belangstelling. Verder in deze krant een uitgebreid verslag van het bluesfestival. (Foto Frans Hopman) Het onderzoek naar de her bestemming van de PEN-centrale is gedeeltelijk achterhaald nu Dick Graaf afziet van aankoop. Diens plannen zijn door uitvoerder Business Creation Results uitvoe rig opgenomen in de rapportage die b en w nu hebben vrijgegeven. De suggestie voor de huisvesting een biomassa vergassingsinstal latie in de centrale is door het col lege van de hand gewezen. Als opdrachtgever voor het onder zoek wil de gemeente het gebouw behouden voor huisvesting van al ternatieve bedrijvigheid die de lo kale economie versterken. De constructie en indeling zijn een handicap. Verder bestaat er naar huisvesting van alleen startende bedrijven onvoldoende vraag om de centrale te vullen. Bij groeiende bedrijven ligt er wat meer vraag. De fabriek heeft een omvang van ruim drieduizend vierkante meter. De hoogte van de produktiehal (13 m) bemoeilijkt de exploitatie. Wan den en dak zijn niet geïsoleerd en andere voorzieningen zoals elec- trisch ontbreken in de hal. Her bestemming van werkplaatsen en magazijnen en kantoren is een stuk eenvoudiger Op de eerste etage is bijna tweeduizend meter beschikbaar. Het omliggende per ceel is een kleine vijf hectare groot. Techn-O-Tape Foto- en filmfabriek „Techn-O- Tape" van Ab Klein Woolthuis, met wie PEN onderhandelingen voert, heeft voor de fabrikage van fotohoesjes totaal 1220 vierkante meter nodig. Naar verwachting kunnen er 25 mensen aan de slag. Wolthuis wil de resterende ruimte aan andere bedrijven verhuren. Ook sociale werkplaats De Bolder, dat een huisvestingsonderzoek laat doen, wordt als gegadigde op gevoerd in het rapport. Voor pro- duktie, opslag, kantoor- en kantineruimte is 4600 vierkante meter nodig. De Coöperatieve In- Volgens een politiewoordvoerder gaat het om Nederlands spreken de mannen tussen de twintig en de dertig jaar. De politie vraagt mensen met tips contact op te nemen met het bu reau op Texel (tel. 22188) of met de politie in Alkmaar (12222). De tips worden anoniem behandeld. De politie tast nog in het duister wat betreft de identiteit van twee mannen die zaterdagavond een gewapende roofoverval hebben gepleegd op een bejaard echtpaar uit Oost. Het tweetal belde kort voor middernacht aan en ver schafte zich op gewelddadige wij ze toegang tot de woning. Daarbij raakte de bewoner aan het hoofd gewond. De overvallers gingen er zonder buit vandoor. Toen de heer des huizes (72) tus sen 23.15 en 23.30 u. de voordeur van zijn woning in Oost opendeed stonden tegenover hem twee mannen met bivakmutsen over hun hoofd. De één bedreigde hem met een pistool terwijl zijn hand langer een mes vasthield. De be woner probeerde tevergeefs de deur dicht te gooien. In de scher mutseling die volgde liep de man verwondingen op aan zijn hoofd. De overvallers waren volgens de politie uit op geld. Toen het echt paar vertelde dat niet in huis te hebben, doorzochten de indrin gers de woning. Om te voorkomen dat de politie werd gewaarschuwd maakten ze de telefoon onklaar. De speurtocht door het huis lever de niets op. Daarop kozen de over vallers met lege handen het hazenpad. Overstuur In oversture toestand ging de vrouw hulp halen bij haar overbu ren, die de politie waarschuwden. Haar man moest zijnverwondin- gen laten behandelen door een arts. Volgens een buurtbewoner hadden de overvallers hem be hoorlijk toegetakeld. De politie neemt de zaak hoog op. Om de daders te achterhalen is de technische recherche ingescha keld en werken er vier recher cheurs aan. Buurtbewoners zijn ondervraagd. Voor zover bekend heeft geen van de omwonenden echter iets verdachts gemerkt. U - -i &3J -vV - ïwMstSSÏCÏft -v v.-t De woning in Oost die zaterdagavond werd overvallen door twee gewapende mannen. (Foto Dirk Kuiter) koopvereniging Visserij is tevens geïnteresseerd in werk- en opslag ruimte (1500 vierkante meter). BCR ziet verder mogelijkheden voor een kleinschalig telewerkkan toor. Vestiging van een scheepsar- cheolisch depot ziet BCR wel als mogelijkheid, mits daarvoor geld vrijkomt. Andere gegadigden zijn alleen geïnteresseerd in huur van een deel van het gebouw. De bio massa vergassingsinstallatie waarin afval wordt verwerkt acht het college door te hoge trans portkosten niet haalbaar. BCR ziet wel wat in een energie- en milieucentrum dat vanuit een voorlichtingstaak als een toeristi sche attractie kan dienen. Het aantal reacties cp de enquete die mcmenteel wprdt gehouden dpor het Texels Verbond van On dernemers, valt niet tegen. Het ziet ernaar uit dat uiteindelijk zo veel formulieren binnen zullen zijn, dat het bestuur verantwoorde besluiten kan nemen inzake de nieuwe werkwijze van de vereni ging en de daaraan verbonden fi nanciële consequenties. Gehoopt wordt dat ondernemers die tot dusver niet hebben gereageerd dat uiterlijk deze week alsnog zul len doen. In de ledenvergadering van november zullen de resultaten bekend worden gemaakt. door Klaas Bonne De blaadjes kringelen van de bomen Ze vallen naast mij op de grond Ik voel me vaak teruggeworpen Op de vriendschap van mijn hond Maar het leven kabbelt verder En neemt mij soms weer in beslag Vooral toen ik in 't Tesselaartje Die ruige koeiekoppen zag Want het is weer eens iets anders Dan een duunknien en een meeuw Wie weet, gaan wij straks op safari Al ontbreekt er dan een leeuw Want die beesten zijn onschuldig En denken wel met Dijksen mee Want wie helmgras moet herkauwen Vergrijpt zich aan geen orchidee En ze vreten voor een prikkie De Geul en Bollekamer kaal En roepen niet bij een bevalling Is er een dokter in de zaal Maar bij mens en dier is de verhouding Soms door een kleinigheid verstoord En gooit de leider van de kudde Zijn principes overboord Dan voelt de argeloze burger De hete adem in zijn nek En wacht in een der hoogste bomen Op hulp van cowboy vjd. Spek Kijkt met grote argusogen Op het ruige ondier neer En verguist in zijn gebeden De grillen van Staatsbosbeheer. (ADVERTENTIE) Hew jee 't ok hoort? De beste stuurlui staan aan wal. Jajet, maar Menno vaart toch niet? Krek, dat is nou net wot ik bedoel. J* moet gewoon bi) Hielke zijn. (ADVERTENTIE) IJ drogisterijparfumerie .fotohandd (ADVERTENTIE) hazelnoot, kokos, pinda of amandel pak 200 gram van 159 voor Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1