Leraren denken gewoon dat ze de macht hebben" I Kindertelefoon over ergernissen Texelse paardensport presenteert zich Mannenkoor jubileert met speciaal concert TEXELSE COURANT Kindertelefoon Herfstwandeltocht Vogelaars trekken massaal naar Texel Sportvissers nieuws Agenda Optreden met soliste en pianist: Informatie over pijn bij Katholiek Vrouwengilde Cursus t'ai chi chuan Vlooienmarkt in De Koog G-team verplette tegenstander: 8 DINSDAG 18 OKTOBER 1994 „Ik erger me aan m'n puisten/' Gegiechel alom. Zeven meiden uit twee Mavo en 2 Havo buigen zich na schooltijd over de vraag waar ze zich zoal aan ergeren in het da gelijks leven. De vraag is gesteld door twee vertegenwoordigsters van de Kindertelefoon, die met een „kinderforum", bestaand uit leerlingen van OSG De Hogeberg, het thema ergernissen bespre ken. „Ik erger me ook scheel aan mensen die openlijk uit hun neus of uit hun oren zitten te eten", vertelt Cyntha. „Vreselijk, zo iets." Leraren, mensen die altijd de beste willen zijn en meiden die alles doen om maar bij de jongens in de smaak te vallen, blijken bronnen van ergernis te zijn. Om van ouders maar niet te spreken. „Zit je net lekker op de bank", vertelt Josine, „en dan begint het weer Josine, je moet je spullen oprui men. Nee, niet straks, maar nu. Het is altijd hetzelfde, daar erger ik me echt kapot aan." Ook leraren blijken de gemoederen behoorlijk bezig te houden. „Ze vinden allemaal hun eigen vak het belangrijkst", vertelt Maaike ver ontwaardigd. „Ja, ze denken ge woon dat ze de macht hebben", voegt Cyntha toe. „Als je nu niet stil bent, ga je je maar melden, krijg je constant te horen." Gezien de hevigheid van de ge moederen blijken Duitse toeristen echter de grootste bron van erger nis te vormen. „Bah", roept Ma- roes. „Al die dikke Duitsers die in hun korte broek door de regen lo pen en niet opzij gaan als je er snel langs wilt fietsen. En dan dat voordringen in de winkels en alles maar in het Duits vragen. Ver schrikkelijk." Ook de fietshelmen waarmee vooral de jeugdige oosterburen over de Texelse we gen toeren, zijn de leerlingen een doorn in het oog. „Belachelijk. En dan die kleuren, gifgroen of fel geel." Afschuw Op de opmerking van een verte genwoordigster van de Kindertele foon dat de helmen waarschijnlijk binnen enkele jaren ook in Neder land verplicht worden, wordt met afschuw gereageerd. „Dan fiets je echt voor gek. Dat ziet er niet uit." Over de vraag 'wat doe je aan die ergernissen' wordt maar kort na gedacht. De giechelige sfeer blijft de overhand houden. „Ik ben een keer expres heel hard tegen de hielen van een Duitser aangere den", meldt Cyntha met een sta len gezicht. „En ik heb een keertje van achteren onverwachts een klap tegen een fietshelm gegeven, zodat die helemaal over het voor hoofd schoof." De opmerking van een leerlinge dat vakantievierende Nederlanders zelf óók op hun ge mak lopen te slenteren, wordt voor het gemak door de groep even genegeerd. Bijna iedereen kent wel een paar normale Duit sers, maar toch... ze moeten zich aanpassen, desnoods met behulp van adviserende affiches, en hun helmen afzetten, luidt de con clusie. Dommerds Het wordt nu een kwestie van op bieden tegen elkaar. „Tegen lera ren kun je gewoon weinig beginnen. Ja, de leerlingenraad zou wat kunnen doen. Maar daar zitten allemaal van die dommerds in. Die kunnen alleen maar beden ken dat we de school moeten schoonmaken." De afrondende vraag luidt of iemand kan vertellen hoe een er gernis in het verleden de wereld uit is geholpen. Kortom: de oplos sing. „Er over praten, helpt dat?", wil de gespreksleiding weten. Josine haalt de schouders op „Ik heb vaak genoeg tegen m'n ouders gezegd dat ze over dat opruimen niet moeten zeuren, maar dat helpt niet echt." „Als ik me erger roep ik meestal dat ze moeten ophouden", zegt Immetje. „Soms is een blik al vol doende. Dan zijn ze wel beledigd, maar dan houdt het wel op." Ruzie Wat moeten ze bij de Kindertele foon nu adviseren als er een leer ling belt die ruzie heeft met een leraar? Tja. Dit is een echt concre te vraag. Praten, met de leraar in kwestie, oppert iemand. „Nee joh, dat heeft helemaal geen zin. Je kunt er wel over praten, maar dan met een leraar erbij waar je wel goed mee overweg kan." Instem ming alom. Dat zou een aardig ad vies zijn. Praten. Dus toch... De Kindertelefoon bezoekt re gelmatig scholen in de regio om over bepaalde zaken te praten. Op deze manier wordt ondermeer bekendheid aan het bestaan van de Kinderte lefoon gegeven en wordt de publiciteit gezocht. De verte genwoordigsters die maandag op Texel waren, Julieke Se- gaar en Lmeke van Eek, zitten zelf nooit aan de 'telefoon'. Kinderen tot 18 jaar die vra gen of problemen hebben, kunnen gratis (en anoniem) bellen naar 06-0432. Er zijn Texelaars die nooit in ma nege Akenburg zijn geweest. An deren zouden graag eens op een paard willen zitten of in een rij tuig. Voor al die mensen, maar ook voor andere belangstellenden houdt paardensportend Texel zon dag 23 oktober een open dag van 11.00 tot 16.00 uur. De Texelse ruiters en menners hebben in manege Akenburg een prachtige accommodatie. Er wor den veel activiteiten georgani seerd, maar het bezoek bestaat meestal voornamelijk uit mensen die iets met de paardensport te maken hebben. „Veel mensen zouden wel eens een kijkje willen nemen, maar het komt er nooit van. Ze gaan niet makkelijk die drempel over. Terwijl het juist zo gezellig is om even een „bakkie" in de foyer te doen en ondertussen naar de paardjes te kijken", aldus Sjef Beers, die in het bestuur van rijvereniging en de Stichting Overdekte Manege Texel zit. Veel Texelaars kwamen tijdens het jaarlijkse concours van Wad en Duin en kregen de smaak te pak ken. Het sprookje van Robin Hood, dat toen werd opgevoerd door de Waddenruiters en de Kleppertjes, maakte veel indruk. Om de men- Wandelsportvereniging Het Gou den Boltje houdt zondag 23 okto ber de jaarlijkse herfstwandel tocht. Ditmaal is door de leden ge kozen voor sponsoring van KTF en Excelsior; de gehele opbrengst van deze tocht is voor deze mu ziek verenigingen. Het inschrijf geld bedraagt f6,-, zowel voor leden van de vereniging als voor andere deelnemers. De start is tussen 13.00 en 14.00 uur vanuit het KTF-gebouw aan de Em- malaan. Er kan uit de afstanden 5, 10 en 20 kilometer worden gekozen. Aanmelden en inschrijven kan al leen op de dag van de tocht. Het finishlokaal sluit om 18.00 uur. In het start/finishlokaal kan men zich ook inschrijven voor de najaars wandeling, die op zondag 13 no vember wordt gehouden in De Koog, start vanuit café De Kuip. sen die nog aarzelen om eens langs te komen over de streep te trekken en om al die Texelaars die al jaren graag eens op een paard willen zitten een kans te geven werd besloten in samenwerking met De Waddenruiters, ponyclub De Kleppertjes en menvereniging Tussen Wad en Duin een open dag te houden, waarin alle facetten van de paardensport aan bod komen. Mee met rit Voor de binnenbak is een strak programma opgesteld. Dat betreft korte demonstraties. Wie ergens nog geen genoeg van heeft, kan buiten terecht, waar de meeste presentaties worden vervolgd. Bij alle onderdelen wordt uitleg gege ven door Piet Beers (tuigpaarden) en Tessa de Graaff (rijpaarden en pony's). In de foyer draaien video banden van de Robin Hood- opvoering en er is een stand met tweedehands ruitersportartikelen. Na de opening om 11.00 uur wordt een demonstratie springen met paarden en pony's verzorgd, onder leiding van Marjan van der Geest. Om 11.30 uur wordt uitleg gege ven bij dressuurproeven voor tuig paarden. Een achttal van ponyclub De Kleppertjes rijdt om 11.45 uur. Wie mee wil met een aangespan nen rit kan zich 's ochtends mel den. Om 12.00 uur vertrekt een groep rijtuigen voor een tocht die tot ongeveer 14.00 uur duurt. In de manege gaat het programma ondertussen door met een keuring van tuigpaardveulens. Er wordt uitgelegd waarop wordt gelet. Pas de Deux Om 12.15 uur wordt door de Wad denruiters en de Kleppertjes een openbare les gehouden, waarna belangstellenden zelf ook te paard mogen. De bekende kegelt- jesproef voor de menners begint om 12.45 uur. Ook hierbij zijn be langstellenden welkom om zelf eens te ervaren hoe moeilijk het is de ballen met van de pilonnen te rijden. Door de Nederlandse overwinning in de dressuur van Anky van Grunsven tijdens de wereldrui- terspelen in Den Haag dit jaar, neemt de belangstelling voor deze tak van paardensport toe. Het pu- Om de vogeltrek van nabij te bekij ken, zijn de afgelopen dagen op ons eiland weer vele vogelaars neergestreken. Hun komst wordt bevorderd door de Dutch Birding Association (DBA), die deze week tot Vogelweek heeft uitgeroepen. Traditioneel is de noordkop van Texel het trefpunt. Om elkaar zo goed mogelijk op de hoogte te houden, geven de vogelaars hun waarnemingen door via een schoolbord bij het Torenpaviljoen. Soms ontstaat opwinding, als er een zeldzame dwaalgast voor de telelens opduikt. Zoals zondag, toen zich op een akker aan de Schorrenweg een Amerikaanse goudplevier liet zien. Het vogeltje trekt normaal naar zuidelijk of Midden-Amerika en was dus het bliek tijdens de open dag krijgt een korte impressie in de vorm van een Pas de Deux op muziek van de Texelse dressuuramazones Anne- marie van der Linde en Tessa de Graaff. De tuigpaarden verzorgen om 13.45 uur een zogenaamde „standshow" die wordt gekeurd door Piet Daalder. Om 14.00 uur wordt opnieuw gesprongen door de pony's en de paarden, waarna om 14.30 uur een viertal paarden een proef rijdt. Ook het ringsteken komt aan bod en wel om 14.45 uur. De dag wordt afgesloten met meerspannen van verschillende rassen. Voor alle deelnemers aan de open dag staat na afloop snert klaar in de manege. Op zaterdag 29 oktober organi seert HSV De Snoek een vrije zee- hengelwedstrijd aan de Afsluit dijk, 1e prijs: ƒ750,-. Het inschrijf geld bedraagt f 17,50 (inclusief twee borden snert). Er wordt verzameld vanaf 7.30 uur in Concordia te Hippolytushoef. Vertrek boot van Texel: 07.05 uur. Als aas alleen pieren en of spie ring. Voor gezamenlijk vervoer op geven bij P. Verhagen, tel. 13986 of J. Hopman, tel. 17297. De prijs vanaf Texel bedraagt on geveer ƒ37,50, exclusief aas. Vissers die geen lid zijn van de Sportvissersclub Texel kunnen hier gebruik van maken. Opgave mo gelijk tot 26 oktober 20.00 uur. Dinsdag 18 oktober In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30 en 21.00 uur „True Lies". In d'Ouwe ULO begint om 14.00 uur een inloopmiddag voor ouders van gok-, alcohol- drugs- en andere verslavin gen. Elke belangstellende is welkom. In de Doopsgezinde kerk houdt de Doopsgezinde zusterkring een federatiebij eenkomst voor alle Texelse zusterkringen. Discussie over de toekomst van de zuster kringen onder leiding van lan delijk vormingsleidster Hannie Somers; 14.30 uur. De raadscommissie voor wel zijnsbeleid heeft om 19.30 uur een openbare vergadering in het raadhuis. Onder andere wordt gesproken over de reacties op het sociaal- cultureel jaarprogramma en het hekwerk van de wie lerbaan. In de voormalige LBO-kantine houdt oogarts C.W. van Wave- ren uit Den Helder een lezing over zijn oogheelkundige acti viteiten in o.a. Nepal; 20.00 uur. Toegang niet-leden f5,-. De Historische Vereniging texel heeft een bibliotheek avond in d'Ouwe ULO, alleen toegankelijk voor leden. Aan vang 20.00 uur. In de N.H. kerk van De Koog wordt een diaserie over Texel vertoond met toelichting in het Duits door A. Zegers- Goldnick. Woensdag 19 oktober In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30 en 21.00 uur „True Lies". Een voorlichtingsbijeenkomst over het nieuwe forfaitaire systeem voor de heffing van toeristenbelasting wordt ge houden in partycentrum Cal- luna in De Koog, aanvang 14.00 uur. In dorpshuis De Wielewaal in De Waal wordt voorlichting gegeven over het Projekt De mentie Texel, toegankelijk voor iedereen. Aanvang 19.30 uur. Een psychologe geeft een inleiding, er wordt een film vertoond en er wordt voorlich ting gegeven over hulpver lening. f De raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbe leid heeft om 19.30 uur een openbare vergadering in het raadhuis. Onder andere wordt gesproken over de Raad van State-kwesties C. Kuip en P. Ruardy en het bestem mingsplan De Mars. De plattelandsvrouwen van de Cocksdorp-Eierland heb ben om 19.45 uur een bijeen komst in het Eierlandsche Huis, verzorgd door het één- dagsbestuur. Mevrouw Angelina Pot van de stichting Pijn en Hoop geeft voor het Katholiek Vrouwen gilde een lezing over „chroni sche pijnen". Aanvang 20.00 uur in De Witte Burcht. In manege Akenburg is een in formatieavond inzake de men- competitie om de Jaap de Graaf-bokaal; 20.00 uur. Donderdag 20 oktober In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30 en 20.00 uur „True Lies". De raadscommissie voor fi nancieel, economisch en technisch beleid heeft om 19.30 uur een openbare ver gadering in het raadhuis. On der andere wordt gesproken over het nieuwe systeem vooi de heffing van toeristenbe lasting, de inrichting van speelterrein bij de Vaargeul en het opknappen van de wijk Den Burg noord-west. De Vereniging van Kleine Lo giesverstrekkers heeft leden vergadering in Bosch en Zee bij De Koog, aanvang 20.00 uur. Onder andere wordt gesproken over de toeristen belasting, de mogelijkheden voor logiesverstrekkers in het nieuwe bestemmingsplan bui tengebied, de ontwikkeling van het toerisme en vereni gingsactiviteiten in dit en het volgende jaar. Het programma na de pauze| (21.00 uur) is ook voor met leden toegankelijk. Harry de Graaf leest dan nieuwe verha len voor: „Toeristen, ambtena ren en andere beproevingen" In de zaal van stichting White Eagle, Schilderend 19: Con cert met Tibetaanse klank schalen door Hans Uyleman. Aanvang 20.00 uur; entree f10,-. Vrijdag 21 oktober In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30, 18.30 en 21.30 uur „True Lies". In de aula van de OSG wordi tussen 17,30 en 21.00 uur bloed afgenomen door het Rode kruis. Hoogwater te Oudeschild Di. 18 7.25 en 20.05 u. Wo. 19 8.05 en 20.37 u. Do. 20 8.25 en 20.40 u. Vr. 21 8.45 en 21.00 u. Za. 22 9.25 en 21.35 u, Zo. 23 9.54 en 22.25 u. Ma. 24 10.15 en 22.55 u. Di. 25 10.40 en 23.00 u. Aan het strand is het ongeveer een uv eerder hoog water. De zon komt 23oi tober op om 7 17 en en gaat onder op 17.28 u. 19 oktober volle maan. 2i oktober springtij spoor volkomen bijster. Tot vreug de van de aanwezige kenners was het dier gisterochtend nogmaals te zien. Elders aan de Schorren- weg trok in een bosje bij een boer derij een Paulus boszanger de aandacht. Reden voor Niels van Houtum en Martijn Renders, twee jeugdige vogelaars uit Eindhoven, om spoorslags naar Texel af te reizen. Zondag waren ze al even op Texel, maar toen besloten ze naar Schiermonnikoog te gaan, omdat daar een zeldzaam exemplaar was aangetroffen. Onderweg kregen ze informatie dat die vogel weer was gevlogen, waarna ze weer naar Eindhoven gingen. Gisteroch tend om 04.00 uur namen ze de eerste trein vanuit het Brabantse land en arriveerden in alle vroegte alweer op Texel. „En straks gaan we weer naar Schiermonnikoog!" IFoio Frans Hopmonl Woensdag 19 oktober komt me vrouw A. Pot van de stichting Pijn-Hoop bij het Katholiek Vrou wengilde. De stichting geeft infor matie over pijn en pijnbehandeling en over omgaan met pijn. De stichting werd opgericht in 1988 dóór mensen met chroni sche pijn vóór mensen met chroni sche pijn. Alle medewerkers zijn zelf mensen met één of andere vorm van pijn die om welke reden dan ook met meer overgaat. De avond begint om 20.00 uur in de Witte Burcht. De entree voor be langstellenden, geen lid van het Gilde, is ƒ7,50. Voor informatie: Catrien Timmer, tel. 13933; Anneke Hegeman, tel. 12407. Vrijdag en zaterdag wordt een cur sus t'ai chi chuan gegeven. T'ai chi chuan is een Chinese bewe gingskunst met concentratie- en gezondheidsbevorderende oefe ningen. Iedere maand wordt een nieuwe cursus georganiseerd met een ander thema. De cursussen zijn voor iedereen toegankelijk, tussentijds invoegen is altijd mo gelijk. Vrijdagavond is het van 20.15-21.45 uur, zaterdagmorgen van 09.15-10.45 uur. Inlichtingen: Frans Kas, tel. 020-0167663 of Paul van Mierlo, tel. 02220-19706. Het Texels Christelijk Mannenkoor zet zaterdag met een jubileum concert de kroon op 25 mooie ja ren. De 66 koorleden krijgen daarbij gezelschap van soliste Jo- rine Samson en pianist Rob van Dijk. Het optreden vindt plaats in de Ned. Hervormde kerk van Den Burg en begint om 20.00 uur. En- treekaarten, die een tientje per stuk kosten, zijn alleen aan de zaal verkrijgbaar. Het mannenkoor doet zaterdag avond gedeeltelijk een greep uit hoogtepunten van de afgelopen kwart eeuw. Het repertoire bevat zowel geestelijke liederen als lich te nummers, zoals de populaire voetbal-meezinger „You'll never walk alone". Ook het indrukwek kende „Prés du fleuve étranger", waarmee het koor eens hoge ogen gooide, ontbreekt niet. Voor de koorleden Biem Vlaming en Rob Manse zijn er solo's weggelegd. Tijdens één nummer maakt muzi kaal leider Martien de Visser vrij willig plaats voor Piet Bakker, die in de beginjaren als tweede diri gent het koor onder hoede had. Jorine Samson wordt enkele keren begeleid door Rob van Dijk op de vleugel. Tweemaal, in het nummer „Liefde" van J. Schweizer en in het slotnummer „The Holy City" van Stephen Adams, treedt zij sa- men met het koor voor het voet licht. Van Dijk verzorgt éénmaal een solo. De presentatie van de avond, waaraan een maandenlan ge voorbereiding vooraf is gegaan, is in handen van Alie Prins-Bais. Als vanouds wordt het mannen- Rob van Dijk koor op orgel begeleid door Piet Krayma. In tegenstelling tot wat in de Texelse Uitkrant stond, betreft het niet diens afscheidsconcert. Solisten De zangeres Jorine Samson heeft, na een studie aan het Amster dams Conservatorium, een carriè re in binnen- en buitenland opgebouwd. Voor haar liederen en oratoria kreeg zij verschillende on derscheidingen, zoals de „Zilveren Vriendenkrans" van het Concert gebouw en lied prijzen in Den Bosch en Salzburg. Onlangs bracht deze veelzijdige vocaliste een cd uit met lichte muziek. Te vens werkt zij als zangdocente aan het Conservatorium te Alkmaar. De 50-jarige Rob van Dijk is de jongere broer van de bekende pia nist Louis van Dijk, maar ook hij heeft een indrukwekkend muzi kaal verleden. In zijn jonge jaren kreeg hij behalve pianoles ook on derricht op kerkorgel en werd hij ingewijd in de geheimen van de muziekgeschiedenis en harmonie leer. Met een trio maakte hij dans zalen en jazzclubs „onveilig", maar begeleidde ook een groot aantal kerkdiensten. Het jeugdkoor „The Dinsdag 25 oktober wordt in De Koog de jaarlijkse vlooienmarkt gehouden. Het begint om 9.00 uur en eindigt om ca. 13.00 uur. Er mag een kraampje worden ge maakt, maar een deken op straat met spullen erop kan ook. Er mogen afgedankte spulletjes worden verkocht, bijvoorbeeld oud speelgoed, boeken, oude kleren of dingen die moeder niet meer ge bruiken kan. Ook mag er met de pet worden rondgegaan na een straatconcert, een toneelstukje of een poppenkast-uitvoering. Een deskundige jury beoordeelt welke kinderen de origineelste kraam hebben, hun spullen het beste aanprijzen of de mooiste uitvoe ring geven. De jury bestaat uit Frits Agter, Gerda Rüngs, Harrie Wuis en Veronica van Beek. Er worden mooie prijzen uitgereikt tij dens de prijsuitreiking die om on geveer 12.45 uur plaatsvindt. Alle kinderen die aan de vlooienmarkt meedoen krijgen een consumptie bon. De vlooienmarkt wordt geor ganiseerd door de ondernemers vereniging De Koog Badplaats. Jorine Samson Rivals", dat door hem was op richt, was heel succesvol. Zoc met dit koor als solo of met trio werkte Van Dijk mee aan programma's van artiesten Jenny A re an, Gerard Cox en li hi Carrell. Aan talrijke Ip's droeg een steentje bij; ondermeer bi lec leidde hij als solist Rita Hovini haar lp Love me or leave me In de koorwereld verdiende Dijk zijn sporen o.a. als dm^— van het 800-koppige „Holle Koor", het KLM-mannenkooi het jongerenkoor Trumpets of Lord", waaraan hij al 22 jaar is bonden. Het G-voetbalteam is hers van de nederlaag tegen kop!* KGB vorige week. Zaterdag Zwaluwen '30 uit Hoorn slachtoffer van de oppermach Texelaars. Het werd 8-0 en Ti Franchimon scoorde tweef een „hattrick". Vanaf het eerste fluitsignaal gon het G-team te jagen. Na minuten was het raak dankzyi denvelder Jan Daalder, die di voor z'n voeten kreeg en la1 man snoeihard in de boven) schoot. Daarna was het de b aan captain Theo Franchimofi trof driemaal achter elkaar roos. Paul Bakker zorgde dat ruststand 5-0 was. Na de thee hielden de Texé. het tempo hoog, maar het doelpunt bleef lang uit. Theof1 chimon brak de ban en voegd net als in de eerste helft twee als aan toe. Het G-team kreeg mogelijkheden de score op te1 ren, maar het bleef 8-0. Zaterdag speelt het G-team 12.00 uur thuis tegen Rivalen- Amsterdam, die momenteel ol tweede plaats staan. Het Te»J G-team staat met zes punter- vier wedstrijden op gelijke htf :<rd Di hi nE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2