Cjroen "ZwartjJexeh in het harL. iromaat postkantoor blijft in gebruik voor Dros Doek valt na 40 jaar voor koor „Advendo" Schilling zoekt naar oplossing Ja protesten tegen sluiting Hielke komt naar de mensen toe... X 29 klaar voor serste „trekkie" -Qorszel Macht Motorstoring TX 1 Föhn activeert brandmelder Nioz w Vanavond bloedafname 2 w Opening Bruinvisschool 3 w Haantjesgedrag in raad 5 in „Behoud Durperveld" 7 B en w: activiteiten postkantoor niet in strijd met bestemming Onder de Pomp TEXELSE^COURANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant de Snuffelmarktfolder #\t_Stappeland Coastwatch: minder afval w Stroomkabel werkt 9 sh Nieuwe toeristenbelasting waarschijnlijk al in '95 9 w Kwart eeuw mannenkoor 11 Verkoop stukje groen oogst eindelijk lof Rechtbank: gedwongen sloop gewettigd lERlCHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10927 VRIJDAG 21 OKTOBER 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg, telefoon I02220) 62600 unties/abonnementen telefoon (02220) 62600. tóe Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 62620, faxnr (02220) 14111 tóe buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, log, telefoon (02220) - 17266. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers f1,40. ia Drijver en Zonen uit Den g beschikt sinds gisteren over landere TX 29. Nadat overdag tde kotter was proefgevaren het wad, arriveerde het schip liravond voor het eerst in de jeschilder haven. De familie ver houdt geen feestelijke in- iruikname, maar vaart dit ikend meteen uit. TX 29 is niet nieuw gebouwd, ir dateert van 1985. Het schip eigendom van de firma Bais Den Helder. ,,De kotter is fan- sch onderhouden", meldt de se eigenaar Piet Drijver, wiens zoons Marco en Johnny met de aanwinst gaan vissen. De Helder- se scheepswerf Visser, die het schip negen jaar geleden bouwde, heeft de afgelopen tijd enkele klei neaanpassingen verricht en de motor geheel uit elkaar gehaald en weer opnieuw opgebouwd. De „proefvaart" van gisteren werd benut om de motor weer optimaal af te stellen. Dat nam wat meer tijd in beslag dan gedacht, zodat de kotter pas 's avonds kon afme ren in z'n nieuwe thuishaven. Het Noordzee-schip is groter dan zijn voorganger: 40.40 meter lang, 8.00 m breed en 4.35 m diep. Het bruto-registertonnage bedraagt 348 en het vermogen 2.280 pk. Qua bouw komt de TX 29 sterk overeen met de TX 33 en de TX 48. mtoren BV is teruggekomen »t besluit de giromaat tijdens jJelijke sluiting buiten gebruik allen. Dat gebeurde na pro- n van de ouderenbond, de nte en van ondernemers, het ernaar uit dat er toch jmobiel postkantoortje naar Burg komt. Overigens had- iensen in november toch al lar De Koog om geld gehoe- In het VW-kantoor aan de laan kan men vanaf novem- ik voor geld terecht. Het ini- afkomstig van de stichting genomen uit oogpunt van rotesten vanaf het eiland te lde tijdelijke sluiting van het fantoor zijn van invloed ge- op het besluit, bevestigt Woordvoerder van Postkanto- II ouderen ervaren dat als erg Voor geldopnamen en an- |PTT-diensten zouden ze naar lantoor in De Koog moeten. In Jnd met vrijkomend stof tij- |de verbouwing en om veilig- redenen werd aanvankelijk Iten de giromaat buiten ge- Ite stellen. Postkantoren BV At de extra kosten voor het ioonlijke ervaringen zijn prima inspiratiebron, ir kunnen ook een vertroe- kijk op de werkelijkheid torzaken en problemen Wij het eigenbelang in het Pig lijkt, kun je beter laten |ten. Argumenten, die je weegt als je over een inbare nutsinstelling een >ch stukje wilt schrijven, teet wel, de PTT, die in ludieke reclamespotjes |l)oog van de toren blaast p dienstverlening en klant- lelijkheid, maar in Den 3 binnenkort de tent voor I rnaand op slot gooit om- I er zonodig moet worden 'touwdi Het publiek wordt De Koog verwezen (moet weer bij Hie Ike zijn), want 'ordt om „veiligheidsrede- géén noodkantoor ge- pst. Zij zagen die gem as- 1 overvallers allang aan ton. Dat sommigen onder om andere redenen niet fijn met die verbouwing, is b méér dan persoonlijk be- De bestuurlijke geloof- Wgheid staat weer eens I discussie, want waarom [je anders nog bestem- wsplannen maken, niet- P? PTT, houd uw deuren 1 en maak geen misbruik f uiv macht... Horszei stofvrij maken van de giromaat nu voor lief. Inzake de beveiliging worden voorzieningen getroffen. Voor alle duidelijkheid wijst Post kantoren BV erop dat van maan dag tot en met vrijdag girobetaal kaarten, passen en poststukken aan het loket kunnen worden af gehaald. De postbussen blijven bereikbaar. VVV Het in werking blijven van de giro maat is voor de VW geen reden af te zien van geldverstrekking in het kantoor. „Het gaat ons er na drukkelijk om mensen die geen gi ropas hebben en die zonder geld zitten uit de brand te helpen. Om dat we toch geen kosten in reke ning brengen, verdienen we er niets meer of minder aan." Afge zien de verkoop van telefoonkaar ten, strippenkaarten, staatsloten en geschenkbonnen, is de VVV niet van plan andere diensten van het postkantoor over te nemen. Postzegels worden dus bijvoor beeld niet verkocht. „We hebben geen zin om ondernemers in Den Burg dwars te zitten", aldus Van Linge. Maximaal ƒ300,- De VVV beschikt niet over een geldautomaat. Om niet teveel geld in huis te hoeven halen, kan per persoon maximaal één girobetaal kaart tot een bedrag van f300,- worden verzilverd. Overigens zijn telefoonkaarten, strippenkaarten en staatsloten in Den Burg even eens verkrijgbaar in Tabakshop 't Centrum, en bij drogisterij Mets. Volgens Van Linge gaat het om een blijvend initiatief. De VVV is in november van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ongeveer honderd mijl uit de kust van Texel werd de TX 1 van de fir ma Vonk uit Oost woensdag met een motorstoring geconfronteerd. De TX 66 sleepte de kotter rich ting Den Helder, waar deze werd overgenomen door een sleepboot van scheepswerf Visser. De TX 1, die vorig jaar zonk na een aanvaring, heeft een nieuwe mo tor. De reparatie van de kostbare machine valt nog binnen de garan tietermijn. Een Nioz-medewerker die gister avond aan het werk was in het la boratorium van het instituut, kreeg de schrik van z'n leven. Opeens gingen in het gebouw alle alarmen af. De man was met een föhn bezig een slangetje af te smelten. Een vrij onschuldige be zigheid, ware het dat hij niet in de gaten had dat dit gebeurde in de nabijheid van een brandmelder. De föhn blies de vrijkomende hitte precies in die richting, waarna al les ging rinkelen en bellen. De eigen brandweerlieden van het Ni oz losten de zaak op, zodat de (wel gealarmeerde! Texelse brandweer niet in actie hoefde te komen. Gemengd koor „Advendo" houdt op te bestaan. De veertig jaar wordt nog volgemaakt; dat punt wordt dinsdag bereikt. Reden van de opheffing is het gebrek aan jonge leden, terwijl de stemmen van het huidige koor ouder wor den. Op 25 oktober is het precies veer tig jaar geleden dat „Advendo" in De Koog werd opgericht. Onder muzikale leiding van Jan Visser ontstond een bloeiende vereni ging. Er werd enthousiast, maar ook goed gezongen op concour sen, getuige de lauwerkransen die mee terug naar het eiland werden genomen. Traditie was het zingen in de kerst- nachtdienst in de Ned. Hervormde kerk en de adventsviering bij de ouderen van De Koog. Het koor beschikte over een gevarieerd re pertoire: geestelijke liederen, licht klassiek, operettemuziek en nie mendalletjes. Na het afscheid van Visser nam Jacob Hooy het roer als dirigent over; een goede periode voor de vereniging. Na het plotseling over lijden van Hooy werd Hans Kievits uit Den Burg bereid gevonden voor het koor te staan. Ofschoon hij zelf de baspartij zong, ging dat pri ma. Door zijn drukke werk en be zigheden was Kievits echter De wenskaarten en enveloppen die Postkantoren NV na de ver bouwing wil verkopen zijn niet strijdig met de bestemming van het gebouw. Dat antwoordt het college aan Jook Nauta, die detail handel in het gebouw strijdig met de bestemming vindt. B en w zien de verkoop als een geoorloofd ver lengstuk van de dienstverlening. Van verkoop van kranten en tijd schriften, zoals dat in kantoren el ders in het land wèl gebeurd, is volgens Postkantoren NV geen sprake. Aanvankelijk leek dat wel 'de bedoeling. Voor de wenskaar ten en enveloppen worden ver koopstellingen van totaal negen strekkende meter ingericht. Als het postkantoor de detailhandel verder gaat uitbreiden, moet dit tevoren met de gemeente worden overlegd. genoodzaakt ermee op te houden. Marijke Ronday was zijn opvolger en na Fïaar vertrek sprong Johan Ran ter overbrugging in. Met in gang van dit seizoen fungeerde Kievits weer als dirigent. „Er werd nog veel gezongen, maar onze stemmen worden ouderen. Men sen willen niet meer en er komt geen nieuwe aanwas", aldus bestuurslid mevr. Bakker-van der Vis. In november volgt het laatste op treden. Dan wordt nog één keer gezongen voor de ouderen van De Koog in de dorpskelder. (ADVERTENTIE) Hew jee 't ok hoort? In De Hoore kregge ze een Jurrasic-Tessel- Park, om te voorkomme dat de bodgoste de plantjes vertrappen. Weljajet, met veertigduuzend volt op de heining bluve die evenzo goed wel thuus. Jajet, dat het Van der Spek ne- tuurlijk weer bedocht, sel die man sien verstand nou nagres fiende. J» rno«t gewoon bij Hlehe zijn (ADVERTENTIE) f» sport- en evenementencentrum „De wethouder heeft zich bij de verkoop van openbaar groen aan ons keurig aan de afspraken ge houden." Na de vele kritiek op de verkoop van openbaar groen oogste wethouder Poster (grond zaken) gisteravond eindelijk lof. „Mijnheer De Groot, u heeft over onze ruggen steeds een spelletje gespeeld. Ik eis uw excuses", richtte mevrouw Van der Vis, ko per van een stuk gemeentegrond aan de Wilhelminalaan, zich tot de D66'er. „Ik heb u geen nadeel be rokkend, dus ook geen excuses. Maar wel veel plezier met uw aan koop", merkte De Groot cynisch op. Na een excuus over het zoe kraken van een brief van overbuur man Douwe Dros, vertrouwt Postkantoren BV hoeft na Taxels protest besloten de giromaat tijdens de verbouwing W®* houder Poster erop dat de in november toch in gebruik te houden. kwestie uit de wereld is. De koper van een perceel openbaar groen aan de Korfbaeck moet op last van de gemeente een schutting verla gen. „Iedereen moet zich wel aan de regels houden." Kritiek op een grondtransactie aan de Ma- relstraat wees Poster van de hand. „Toegegeven, het zijn gecompli ceerde zaken. Maar ik beloof voortaan nóg zorgvuldiger te zijn." De suggestie van De Groot voor genomen verkopen in de Texelse Courant te publiceren vond Poster te ver gaan. „We gaan liever de buurt langs." Leerlingen van Havo 2 hebben ge constateerd dat op het Texelse strand minder afval ligt dan drie weken geleden. Wel ontdekten de deelnemers aan dit coastwatch- project opmerkelijk veel krabben. De oostenwind zal hiermee te ma ken hebben. Postkantoor aan huis. Dat is de service die Hielke Bruining uit De Koog de komende no- vembermaand biedt aan klan ten van het postkantoorloze Den Burg, voor wie het be zwaarlijk is om naar De Koog te komen voor het afhandelen van hun postzaken. Bruining, exploitant van het Koger postagentschap, komt op ver zoek met postzegels, brief kaarten, strippenkaarten en andere PTT-zaken aan de deur en stelt daarbij de mensen ook in de gelegenheid om gi robetaalkaarten te verzilveren, vreemde valuta in te wisselen, etc. Practisch alle postzaken kunnen aldus met hem wor den afgehandeld. Zelfs be schikt Bruining over een mobiel pin-code apparaat dat bij de mensen thuis op de te lefoonlijn wordt aangesloten, zodat ook geld kan worden opgenomen van de girore kening. Wie van deze mogelijkheid ge bruik wil maken moet vóór tien uur 's morgens nummer 17210 bellen en zijn wensen kenbaar maken. Een mede werker van het postagent schap komt dan nog dezelfde dag met een koffer spullen aan de deur, zonder dat extra kosten moeten worden be taald. De service wordt gege ven op alle werkdagen en op zaterdag tot 12.00 uur. Bedoeling is op platvis (tong en schol) te vissen. De firma beschikt ook over een rondvisdocument, maar houdt de kabeljauw voorlo pig uit de netten. „Daar gaat het niet zo best mee", aldus Drijver. De haringvergunning is verkocht. „We kwamen zonder spanmaat te zitten. De Urker met wie we voe ren, heeft zijn vergunning van de hand gedaan. De jongens zagen het niet zo zitten om ermee door te gaan, dus vandaar." wenste precedentwerking zou lei den, waardoor het beleid van de gemeente om burgerwoningen in het buitengebied te weren, inclu sief woningen bij niet volwaardige bedrijven, onderuit zou worden gehaald. Dat gedwongen sloop voor Dros financieel nadeel met zich zal meebrengen werd erkend, maar Dros heeft dat risico welbe wust gelopen. Blijkens het vonnis vindt de president dat Dros zijn fruitteeltbedrijf ook kan opbou wen als hij in Den Burg blijft wo nen „op enkele kilometers afstand". Niet ontkend werd dat er sprake is van een bedrijf in op bouw maar vastgesteld werd te vens dat het nog jaren zal duren voordat Dros er voor zijn gezin een toereikend inkomen uit kan halen. Dat laatste is voor wethouder Schilling reden om nog eens te willen zien of Dros tegemoet kan worden gekomen, hoewel hij daar op niet vooruit wil lopen. „We kij ken wat er mogelijk is". Als dat voor Dros verkeerd af loopt, dient zich de vraag aan wat er precies gesloopt en verwijderd moet worden. Inmiddels is name lijk gebleken dat bepaalde voorzie ningen zoals een toilet, douche, kantine e.d. tot bedrijfsvoorzienin- gen gerekend kunnen worden en voor een deel zelfs aanwezig móe ten zijn. De sloop zou dan beperkt kunnen blijven tot alles wat speci fiek met wonen heeft te maken... Wanneer de Drijvers met hun nieu we TX 29 het eerste „trekkie" maken, is nog niet bekend. Van ochtend zijn ze begonnen met het optuigen. Hun streven is zo snel mogelijk dit weekend koers te zet ten naar de visgronden. e -nieuwe" TX 29 voor het eerst aan de kade van de Oudeschilder haven. (Foto Dirk Kuiter) Dros zelf was door de voor hem negatieve uitspraak van de Arron dissementsrechtbank zeer ge schokt. Hij was bij dit rechtscollege in beroep gegaan te gen de gemeentelijke aanschrij ving om de woning die hij in de agrarische schuur heeft gemaakt, te slopen maar de argumenten die hij daarvoor via zijn advocaat had aangevoerd werden door de presi dent mevrouw Mr drs C.M. van Wechem allemaal van de hand ge wezen. Zij was het eens met de gemeentelijke opvatting dat het gedogen van de woning tot onge- Het college is verontrust over de tijdelijke sluiting vanhet postkan toor. B en w zien het als een aan tasting van het voorzieningen niveau in Den Burg, dat op Texel een centrumfunctie vervult. De gemeente dringt er in een brief aan Postkantoren BV op aan een vervangend kantoor in te richten. De gemeenteraad heeft zich dins dagavond tijdens de commissie Welzijn unaniem aangesloten bij b en w. Alle partijen hadden maan dagavond de koppen bij elkaar gestoken en besloten actie te on dernemen. Toen Pieter de Groot dit meedeelde drong wethouder Nel Eelman er op aan ook „mee te denken" over een alternatief on derkomen. In dat verband werden de gebouwen aan de Groene- plaats genoemd, die onlangs door de ING bank zijn overgenomen. ING-directeur Hans de Leeuw liet desgevraagd weten dat Postkan toren BV, een organisatie die vol gens hem „volkomen losstaat" van zijn bank, geen contact met de ING heeft opgenomen over de ze kwestie. Volgens hem worden dit soort zaken niet op lokaal ni veau beslist. Ironisch stelde Dirk Terpstra (PvdA) dinsdagavond voor Jook Nauta te benaderen voor alternatieve huisvesting. Nauta tekende onlangs protest aan tegen eventuele detailhandel in het postkantoor. Ondernemers OOk het Texels Verbond van On dernemers (TVO) en de Onderne mersvereniging Den Burg (OVD) hebben een boze brief geschre ven. „De meeste ondernemers zijn gewend een pakje naar het post kantoor te brengen. Het is toch in efficiënt om steeds naar De Koog te moeten", aldus OVD-voorzitter Kees Jaap van der Kooi. De onder nemers vinden de sluiting verder bezwaarlijk voor met name oudere consumenten. Voor Jaap Dros is de laatste hoop nog niet vervlogen. Hoewel de uitspraak van de Alkmaarse rechtbank van de afgelopen week duidelijk heeft gemaakt dat de ge meente alle recht heeft om de sloop van zijn illegaal gebouwde woning aan de Hallerweg af te dwingen, vindt wethouder Daan Schilling dat eerst moet worden nagegaan of legalisatie op termijn toch mogelijk is. ,,We wachten het ambtelijk advies af en gaan vervolgens met Dros om de tafel zitten om te kijken of hij binnen redelijke tijd in staat is daar een levensvatbaar fruitteeltbedrijf op te bouwen".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1