„Zilveren" Mannenkoor n blakende gezondheid Verzamelaars in het bos .TEXELSE J2 COURANT' BEZORGERS TEXELSE COURANT gemeester brengt tkbezoek aan TC TERMIJW Aëenda Raad zal puntdak Ruardy weigeren Veenbaas veel te sterke tegenstander VRIJDAG 21 OKTOBER 1994 Texels Christelijk Mannenkoor een kwart eeuw uitgegroeid een veelzijdig zanggezel- 3p. „Tegenwoordig brengen stukken in het Engels, Frans, 3ans, Duits en Latijn. Ook den we ons bezig met 'klas modern' en spirituals. In feite men de mannen alles aan", al- dirigent Martin de Visser. Het kan terugkijken op een rijke 'orie, met als hoogtepunten uitbrengen van twee elpees sen cd, tv-optredens en het nen van de Dubbele von Sion. genavond wordt het 25-jarig aan gevierd met een feeste- jubileumconcert in de Ned. vormde kerk van Den Burg. en de dirigent van het eerste Ab Kuik en zijn opvolger (sinds 6), de huidige muzikaal leider Kisser, zit slechts veertien le- verschil: eind 1969 telde het nenkoor 52 stemmen, mo- teel zijn het er 66. Het geeft dat het enthousiasme onder oorleden onverminderd groot ■bleven. Het „zilveren" zang- Ischap, dat onbetwist tot de fan Texel wordt gerekend, ver- dan ook in blakende gezond- Wèl zou het koor best een il jonge stemmen kunnen ge en. „Graag, maar het is nog noodzaak", aldus De Visser, itaris Klaas Hayma: „Leeftijd op zichzelf niet zoveel, het om de stem, die moet nog zijn. Tenminste, nog goed ge want ook het sociale aspect It een rol. De oudere leden en de wekelijkse repetitie den niet graag willen mis- Repetities prichting vloeide voort uit de van een aantal Oosterender rs om in een mannenkoor te zingen. Op 7 september 1969 kwamen 25 geïnteresseerden bij een voor de eerste officiële verga dering en binnen één maand groeide het koor (dat tot 1972 Christelijk Mannenkoor Oosterend heette) door naar 46 leden. De eerste tien jaar schommelde het ledental tussen 50 en 60, de laat ste tien jaar tussen 60 en 70. Gestart werd onder leiding van Kuik, tevens dirigent van de Chr. muziekvereniging Excelsior. Piet Brouwer was de organist; hij kon op zijn vertrouwde orgel spelen, want de repetities waren in de Ge reformeerde kerk van Oosterend telkens na afloop van de dienst. Tijdens de eerste bijeenkomst besloten de leden ieder vijf gulden in te leggen voor de aanschaf van bladmuziek. Zoeken naar muziek Het repertoire bestond in de begin jaren vrijwel uitsluitend uit geeste lijke liederen, maar in de loop der jaren kwam er ook ruimte voor an dere genres. Tegenwoordig maken populaire nummers uit bijvoor beeld musicals of de hitparade standaard deel uit van een optre den. „Het is zeer moeilijk om aan mo derne bladmuziek voor mannenko ren te komen", vertelt Hayma. „Telkens moeten we er weer enorm naar zoeken. Gelukkig zijn er een paar adresjes in Nederland waar we terecht kunnen. Lastig is ook dat je de originele muziek moet zien te bemachtigen. Horen we bijvoorbeeld eens iets moois van een ander koor, dan mogen we niets kopiëren wegens de au teursrechten die op de muziek rusten. Als we het wél doen, kan ons dat een boete van duizenden guldens opleveren." Onder Kuik ging het in de jaren ze ventig voor de wind. Hij bracht de beginnende koorleden de fijne kneepjes bij en wist het muzikale peil danig te verbeteren. Toen het koor op 2 juni 1973 voor het eerst deelnam aan een concours, ge houden in Leek (Groningen), be haalden de Texelaars het hoogste puntentotaal en gingen ze met de wisselbeker naar huis. Datzelfde jaar werden in de Ned. Hervormde kerk van Den Burg tv- opnamen gemaakt. In 1975 stond het mannenkoor opnieuw voor de camera, ditmaal voor een recla mespot van verzekeringsmaat schappij Concordia. De kas kon zo met f4.000,- worden gespekt, wat goed uitkwam, want er moest een nieuw orgel worden aange schaft. Het jaar 1978 begon pr achtig met de toekenning van de Texelse cultuurprijs Dubbele von Sion. Pak van De Haan De faam van het Texels Christelijk Mannenkoor was ook buiten de ei- landgrénzen doorgedrongen, want er kwam een uitnodiging om mee te werken aan het eeuwfeest (1978) van het Leger des Heils in Kampen. Dat leverde een anekdo te op, waarover nog steeds wordt gepraat. Drie leden lieten hun kof fer met pak achter in de bus van onderneming „De Haan". De bus vertrok meteen en was spoorloos, ondanks hulp van de politie. Pa niek dus, vooral omdat één van de drie als solist moest aantreden. Besloten werd om in Kampen drie nieuwe kostuums te kopen. Dat lukte, maar helaas waren ze wel enkele maten te groot... De kreet „Koop een pak van De Haan en het past u altijd aan", is nu nog een gevleugelde uitdrukking. Op de plaat De ontwikkeling van het mannen koor valt af te leiden uit de liede ren die op langspeelplaat en compactdisc zijn uitgebracht. De eerste lp verscheen in 1979, de tweede in 1984. De cd, een geza menlijk project met het orkest van Excelsior, zag het daglicht in 1992. Tijdens de laatste twee pro- dukties bespeelde Piet Krayma het orgel. Deze nu 76-jarige rasmuzi kant is sinds 1980 verbonden aan het Texels Christelijk Mannenkoor. Éénmaal, in 1989, gaf hij te ken nen te willen stoppen omdat hij zich zo langzamerhand te oud voelde. Binnen een jaar was hij echter weer terug op het ver trouwde nest. Zonder spijt, want Krayma lééft er helemaal voor. Als hij nog maar net uit de veren is, zit hij al te oefe nen op het orgel bij hem thuis. „Het is voor mij een enorme ont spanning", zegt Krayma, die te vens de vaste orgelspeler is van de Doopsgezinde kerk in Den Burg. „Alleen als ik ziek ben, sla ik een repetitie over. Als organist kan ik niet gemist worden, maar bovenal heb ik er ontzettend veel plezier in. Als het met gezellig was, kwam ik met meer, hahaha." Ook dirigent De Visser, die 55 jaar geleden in De Koog werd geboren maar in Den Helder woont, is opgetogen over de sfeer. ,,lk moet iedere vrij dagavond op Texel overnachten omdat de repetities tot 21.30 uur duren. Maar ik heb dat er graag voor over." Duitse koren De jaren tachtig kenmerkten zich door een groot aantal uitwisselin gen. De eerste keer, op 12 mei 1984, was het reisdoel Duitsland. Samen met een plaatselijk koor verzorgde het mannenkoor een optreden bij Dortmund Het con tact was tot stand gekomen dank zij de familie Westermann, die een boerderij in De Westen bezit. Als blijk van verbroedering werd bij de boerderij een boom geplant. Duits land bleef in trek, want in 1987 en 1989 stonden uitstapjes aan het Oberwiehler Quartet uit Wiehl op het programma. Ook Holten, de vroegere woonplaats van burge meester Van Rappard, werd met een bezoek vereerd (in 19911. Videoband Het koor gaf in de jaren negentig vaak medewerking aan afzonder lijke gebeurtenissen, zoals Ooster end Present, NCRV's Kerkepad en het „sterrenhuwelijk" van tv- presentatrice Mieke Lamers en re clameman Peter Strating. „Er was veel geheimzinnigheid rond dit hu welijk, maar het leverde ons een aardige grijpstuiver op", zo staat in de annalen. „Alleen de beloofde videoband hebben we nog steeds niet ontvangen." Al met al een fraaie staat van dienst, waarmee de basis lijkt ge legd voor de volgende 25 jaar. Tekst: Frans Hopman, met dank aan Klaas Hayma. Het Texels Christelijk Mannenkoor anno 1994. Foto Simon Smit/Nauta Foto) altijd mooi in het bos, maar lijd heeft iets extra's. Niet al door de talloze paddestoe- naar ook door het kleurend Iblad. Een extra reden om eens een boswandelingetje iken. Tijdens die wandelin- (unnen we bovendien heel vogels tegenkomen. Vooral piepende goudhaantjes en li mezen die vaak in gezel van andere mezen en ikruipertjes rond zwerven, ien we nu vaker dan in voor in zomer een Vlaamse gaai. broedtijd leeft hij heel ver in. maar nu is hij zo hard aan firk dat hij zich gemakkelijk «trappen. jn niet alleen mensen die het fstropen naar eetbaars in de van kastanjes of hazelnoten, een vogel als de Vlaamse verzamelt vruchten voor de r. Gelukkig voor ons is hij concurrent. Hij zoekt name- oofdzakelijk eikels. In z'n en Franse naam (Eichelha- n Geai des chênes) vinden e voorkeur terug; hij heet in landen eikelgaai". Wat betreft, krijgt hij het s beter in het Texelse bos. omvormingsbeheer van ibosbeheer van naald- naar Vlaamse gaai, getekend door Johan Reydon. loofhout, waaronder veel eik, zorgt nu op diverse plaatsen voor een „tafeltje-dekje" in de herfst. Verstoppen De meeste eikels zijn nu waar schijnlijk wel geoogst, maar met wat geluk zien we nog wel een gaai bezig. Zolang er eikels zijn, doet hij niets anders dan verzame- zou eten heeft hij er ongeveer 35 per dag nodig. Zijn „wintervoor raad" van 2200 is dus maar goed voor ruim twee maanden. Omdat ze soms in november-december de verstopte eikels beginnen op te eten, lijkt het of de provisiekast snel leeg is. Maar uiteraard eten ze ook allerlei ander voedsel, zowel dierlijk als plantaardig. En zo kan het gebeuren dat gaaien zelfs hun jongen nog voeren met in het voorafgaande jaar verstopte eikels! De gaaien weten heel goed waar ze hun lekkere hapjes verstoppen. Ze vinden ze zelfs onder de sneeuw terug en oriënteren zich daarbij kennelijk op bomen en tak ken. Toch blijven er ook eikels on gevonden, en die kunnen dus ontkiemen op een plaats ver van een eikeboom De gaai levert zo, onbedoeld, een bijdrage aan de verspreiding van de eik. Adriaan Dijksen EcoMare/Staatsbosbeheer X meester W. van Rappard woensdagmiddag een ezoek aan de Texelse Cou- Op verzoek van de redactie "j een kijkje achter de scher- fijdens een rondleiding werd Q het redactiekantoor ook Kerij en drukkerij van moe- hijf Langeveld de Rooy bekeken. Uaar oruxte Van Rappard o.a. de hand van tekenaar Antoon Goes, die de burgervader al vele malen op karakteristieke wijze in zijn wekelijkse „CarToon" in de Texelse Courant heeft afgebeeld. De burgemeester kreeg van Goes een vergroting van één van deze cartoons cadeau (zie foto). Verder wisselde Van Rappard woensdag met de directie en redactie uitge breid van gedachten over de ge meente, de krant en enkele actuele zaken. (Foto Horry de Graaf) Ien! De eikels worden afgeplukt of van de grond opgepikt. Daarna vliegt hij er mee weg naar een an dere plaats. Vaak neemt hij twee of drie, soms zelfs tot vijf eikels in één keer mee. Merkwaardig is dat hij ze niet op dezelfde plaats ver stopt. Alle eikels worden op een andere plaats in de bodem opge borgen; onder een laagje mos, on der dorre bladeren, aan de voet van een boom. Eén voor één wor den ze steeds op een ander plekje begraven. Niettemin liggen al deze plaatsen wel bij elkaar in de buurt. Het lijkt makkelijker ze allemaal op één plaats te verstoppen (zoals het eekhoorntje doetl, zeker wat betreft het terugvinden. De .gaai enmethode" heeft echter ook een voordeel. Z'n voorraadkamer wordt niet in een keer door een ander dier of een soortgenoot ge plunderd. Het is niet zo dat de eikels kilome ters uit elkaar liggen of steeds dicht bij de eikeboom. Als de ei kels in de buurt van de verstop plaats op zijn, gaan gaaien verder op zoek. Daarbij raakt ze steeds verder weg. Soms transporteren ze hun buit wel over vier kilometer. Ze vliegen daarbij ook tussen bos jes heen en weer en over kaal land en leveren een enorme prestatie, ongeveer een maand lang. Onder zoekers telden per gaai een aantal van 2200 eikels per herfst, dat be tekent een gewicht van circa 11 kg. In een bos in Duitsland waar veel gaaien leefden, verzamelden ongeveer 270 vogels bijna drie ton eikels! Wintervoorraad Als een Vlaamse gaai alleen eikels Voor vermelding in deze culturele- en sportagenda dient men zich te wenden tot de Stich ting Ondersteuning Welzijnswerk, Postbus 143, 1790 AC Den Burg (Dorpshuis d'Ouwe ULO), tele foon 15582 of fax 14300. Naam Peter van Heerwaarden C.M.F. v. Heerwaarden Henk van Heerwaarden Martijn Beers Barry v.d. Veen Alexander Elias Liesbeth van Es Marike Janssen Stefan Huisman Paula Vrijdag Mevrouw Barhorst Marga Boon Mevrouw A. Mulder Jacqueline Leijen Jitse Betsema Susan Kooiman Petra Hin Peter Broekman Martijn Barendregt Sophia Boon Susan Boon Petra Kooiman Mw. v.d. Vis-Dijker Mw. S. Koopman-Grit November 5 november: Sportvissersclub Texel: prijsuitreiking om 20.00 uur in het Skiltje. 6 november In theater-restaurant Klif 12 vindt het Eenakterfestival plaats. Aanvang 12.00 uur. Entree ƒ12,50. Vrienden prijs en leden van deelnemende clubs- ƒ10.-. Sportvissersclub Texel: winterserie bij de Teermolen van 8.30 tot 10.00 uur. 12 november: GVT grote gymnastiek- en jazzuitvoe ring in Sporthal „Ons Genoegen". 13 november: Najaarstocht van Het Gouden Boltje. Start 13.00-14.00 uur vanaf Café De Kuip, Dorpstr. 75, De Koog. Afstan den: 5, 10 en 15 km. kosten ƒ5,-. 16 november: Ned. Bond voor Plattelandsvrouwen afd. Texel organiseert een koffie ochtend voor leden van 75 jaar en ou der. Aanvang 9.30 uur in de Doopsge zinde kerk, Kogerstraat. 18 november tot en met 8 december: SOS Wereldwinkel in het raadhuis. 19 november: Toneelvereniging 't Amateurtje geeft een voorstelling in de Wielewaal. Aan vang 20.00 uur. Reina Bos Trisha Koster Mw. Brouwer J. Hillen Ricardo de Graaf Evelien Veeger J. Flier Erwin Goënga Tobias van der Zee Daniëlle van Leersum Erik Hooyschuur Route Den Burg A. Den Burg A1 Den Burg B. Den Burg C. Den Burg D. Den Burg E Den Burg F. De Zes, Bg. Houtstr., Houtwg., Witte Kruisln., Kogerwg./ Kogerstr. 1-57/2-74 Jan Reystr. vr.tc Ward Terpstra di.tc De Mars (oudste deeb/Spinbaan De Mars v a Bpytengors, Sluyscoog, Verlaet, Kofbaeck, Duykerdam, Middelton Oudeschild, Schilderweg 249-296 Den Hoorn De Koog, Bosrandweg t/m 227 en Pont- weg 234 en 236 De Cocksdorp Oosterend De Waal Zuid-Eierland en Nieuwlanderweg Midden-Eierland, Hoofdw Slufterw., Oorspr.w.. Stengw., Limietw Eierland, Postw., Oorsprongw., Holland- sew., Hoofdw. (ged.) Vuurtoren/Krimweg Het Noorden Oosterenderweg, Ongeren, Meijertebos, (Waalen)burgerdijk Oost Spangerw., Marsw Kadijksw., Haller- weg 20, Veenselangweg Hogeberg, Reijer Keijserstr. Hallerweg 51/55, Schilderw. 160-222, Wezenland, Zuidhaffel 49 't Horntje, Pontweg 1-68, Waterw. Zuidhaffel Westerw., Driehuizen, Keesomln. 45, Pontweg 91-95, Akenbuurt, Hemmerkooi Rozendijk, Smitsweg Gerritslanderdijkje, Grensweg, Pontweg 98-110 Califorméweg, Pijpersdijk, Pontweg 123- 224, Ruigendijk, Mienterglop, Bosrandw. v.a. 516 Kogerweg De Kaai Hoornderw Hemmerw., Emmaln.33, De Grie Slufterweg/Zanddijk 'S 12573 15579 12038 14301 16831 10022 14030 10131 13640 14478 10443 12763 19258 17956 16344 18235 13956 17908 16362 11231 16474 18307 18332 18635 Op grond van een uitspraak van de Raad van State moet de ge meenteraad een reeds afgegeven bouwvergunning aan Piet Ruardy uit Den Burg alsnog weigeren. Deze conclusie van b en w werd woensdagavond door de commis sie ruimtelijk en huisvestingsbe leid ondersteund. De advocaat van Ruardy, mr. Martin de Weijer, stelt in een brief aan het college echter dat zijn cliënt wèl met de bouw mag beginnen. De kwestie sleept zich al vier jaar voort. Ruardy wilde op zijn woning met platdak aan de Bernhardlaan een kap plaatsen. Hiertoe werd hem een bouwvergunning ver leend in juni 1990. Buurtbewoners vreesden allerlei negatieve effec ten van de kap. Zij maakten be zwaar, waarna b en w besloten de verleende vergunning aan te pas sen. De bouw mocht alleen door gaan ais bij de omwonenden maatregelen zouden worden ge troffen, zoals verlenging van een schoorsteen en plaatsing van ven tilatoren op ontluchtingskanalen. De betreffende buren wilden dat niet en Ruardy stapte op zijn beurt naar de Raad van State. Juristerij Op 21 juni j.l. besloot de Raad van State het aangepaste besluit van b en w te vernietigen. Wethouder Daan Schilling, die repte over „een half boek vol juristerij", verklaarde dat het college nu niet anders kan dan de bouwvergunning in te trek ken. Mr. De Weijer ziet dat anders. „De belemmering om te bouwen is nu opgeheven", zo laat hij het college weten. Tevens schrijft de raadsman dat Ruardy geen risico wil lopen. „Hij wil pas met de bouw beginnen als het college zijn standpunt deelt. Het alternatief zou een nieuwe procedure (van weer vier jaar?) zijn. Niet aan den ken..." PvdA-raadslid Dirk Terpstra vond de afloop onbevredigend. „De raad zou in het bestemmingsplan één lijn moeten trekken voor alle platte woningen. Dat biedt de be woners rechtszekerheid. Nu zijn ze bij bouwplannen afhankelijk van de medewerking van de buren. Dat is het lesje dat wij hiervan moeten leren." Uniform Wethouder Schilling zei dat wordt bekeken welke mogelijkheden er binnen de bestemmingsplannen zijn. Een woordvoerder van de af deling ruimtelijke ordening stelde gisteren dat de voorschriften met betrekking tot dakhellingen echter moeilijk zijn aan te passen. Wel is de gemeente bezig met de „repa ratie" van de bouwvoorschriften in alle bestemmingsplannen. Het oudste plan dateert uit 1965, de jongste van vorig jaar. In de loop der jaren zijn verschillende maten e.d. gehanteerd. Bedoeling is te komen tot uniforme voorschriften. Een voorstel hierover wordt bin nenkort besproken in het college van b en w. Vrijdag is de eilandcompetitie 18869 basketbal weer van start gegaan. Door het aantal van zes teams is het mogelijk geweest de wedstrij den te verlengen tot 2x20 minu ten (was 2x14 minuten). De competitie ging van start met Zebra-Sportwear tegen Nauta Foto. 13621 19582 12836 19395 14216 12229 14607 15365 18915 19653 11653 Den Burg A: Gollards/Samen Eén, Beatrixlaan 1-39 oneven/2-58 even, Binnenburg, Burgwal, P v. Cuyckstraat, Elemert, Gasthuisstraat 1-31, Gravenstraat, Groeneplaats, Hogerstraat, Ada van Hollandstraat, Hollewal, Kantoorstraat, Keesomlaan 9-39; Mo lenstraat, Molendwarsstraat, Parkstraat, Schilderend 6 en 10, Stenenplaats, Vismarkt, Vogelenzang, Warmoesstraat, Weststraat, Weverstraat, Pater Witteplein, Zwaan straat. Den Burg A1: ,,St. Jan", Beatrixlaan 41 t/m 143 oneven, Noordwester, Schoorwal, Vaargeul, Golfslag, Vloedlijn, Zeebries, Dumreep Den Burg B: Achterom, Bernardlaan 50- even en 63-121 oneven, Binsbergenstraat, Brouwerstraat, Drijverstraat, Marelstraat. Starkenburgh, Thijsselaan, Waalderstraat 45-86, Wilhelminalaan 7 -... oneven en 50-120 even, Wilsterstraat. Den Burg C: Beatrixlaan 145-. oneven en 60-.... even, W van Beierenstraat, Boo- gerd. Jan Dirkszoord, Gasthuisstraat 33-76, Jonkerstraat, Kogerstraat 59- oneven en 76-.... even, lijnbaan. Den Burg D: Wilhelminalaan, Julianastraat, Burdetstraat, Mr. Kraaistr., Bernhardlaan 1-61 oneven en 2-48 even, Tjakkerstr., Lieuwstr. Den Burg E. Bernhardlaan 123-. oneven, Maricoweg, Schoonoordsingel, Waal derstraat 2-48 even en 1-43 oneven. Wagenmakerstraat Den Burg F: Emmalaan 1-44, Haffelderweg, Keesomlaan 1-7; Schilderend 1-143 one ven en 20-146 even, Slingerweg 21-27. X 20 november: Sportvissersclub Texel: winterserie bij Ottersaat van 8.30 tot 10.00 uur. 23 november: Theater Klif 12: Afterhours met Ierse folkmusic. Aanvang: 20.30 uur. Entree ƒ17,50; vriendenprijs ƒ15,-. 27 november: Texels vrouwenkoor met Capabel mannenkoor; gecombineerd middag concert in De Waal. Toegang gratis. December Tot en met 8 december: SOS Wereldwinkel in het raadhuis. 4 december: Winterserie van Het Gouden Boltja Start 13.00-14.00 uur, kiosk 't Turf- Op zich een leuke wedstrijd, alleen het verschil was te groot. In de eerste helft was het gat al gesla gen: stand 4-29. De tweede helft werd de wedstrijd wat leuker en gelijkwaardiger. Eindstand: 21-53. De tweede wedstrijd was Veen baas Bouw-Hema 2. Hema 2, een nieuwkomer in de seniorencompe titie zal eerst even moeten wen nen aan het tempo. Maar met wat versterkingen zou het een heel leuk team kunnen worden. Veen baas maakte z'n naam weer waar door snel te spelen en veel te sco ren. Een leuke wedstrijd, maar ook hier was het klasseverschil te groot. Eindstand 90-10. Programma voor vanavond: 20.00 u. Sportshop-Veenbaas Hema 20.45 u. Hema 1-Nauta Sportshop veld, Natte Vlakweg 2 (in de Dennen), afstand 5 en 10 km. Sportvissersclub Texel: Sinterklaas- wedstrijd bij de Afsluitdijk. 7 december: Theater Klif 12: Fred Delfgaauw met „Vorst aan de grond". Aanvang: 20.30 uur. Entree ƒ17,50; vriendenprijs ƒ15,-. 11 december: Sportvissersclub Texel: winterserie bij de Teermolen van 8.30 tot 10.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 11