Weekend !t f mm VOOR Agenda .TEXELSE^? COURANT Demonstratie in „slow motion" voor hoog bezoek SJt cm „Niet besparen op toekomstig ouderenbeleid" Jehovah's Getuigen helpen buurt bij aanleg speelveld van 22 en 23 oktober 1994 Kerkdiensten zondag 23 oktober oud Papier ledereen welkom bij bloedafname vanavond Prijswinnaars kinderboekenweek Bibliotheek Texel Vrijwilligers voor maaltijdvoorziening Verhalen in Vrije School Herfstconcert Zorgeloos zingen voor Kees Klaassen WST-cursussen 5 duurder bij staking subsidie Zelf versieren en kopen van kaarsen Jeugdclub nam deel aan landelijk spel Open dag van Overkoepeling Vrijmarkt VRIJDAG 21 OKTOBER 1994 Hoe bevrijd je gijzelaars uit de han den van terroristenHet antwoord hierop was dinsdagmiddag te zien op het zuidpuntje van Texel. Het betrof een demonstratie op het terrein van de Joost Dourleinka- zerne, speciaal voor „vips". Vanaf een duintop zagen genodigden van de European Military Press Association (militaire journalisten) hoe met diverse middelen een be vrijdingsactie werd uitgevoerd, waarbij Korps Mariniers, Koninklij ke Marine en Koninklijke Lucht macht samenwerkten. „Het gebeurt maar zelden dat de lucht macht bij zulke oefeningen betrok ken is. Meestal oefenen we afzonderlijk", aldus kapitein Frans van der Voort van de Dourle in ka zerne. Ondermeer vloog een Onon- verkenningsvliegtuig heel rustig laag heen en weer over het terrein, kwamen helikopters in actie en tot slot een F16-straaljager. De Onon vloog de tweede maal zó laag, irdat je het wit in de ogen van de piloot kon zien". In het Marsdiep verleende een marinefregat as sistentie. De mariniers van de Texelse bootcompagnie werkten samen met eenheden uit Doom en het amphibisch verkenningspelo ton uit Den Helder. De actie, die normaal 's nachts wordt uitgevoerd, begon met het aanlanden van mariniers op de Hors, ,#en onbewaakt stuk van de republiek Texel". Dat gebeurde met tien rubber- en vijf landmgs- boten, waarvan er één een gepan- serd rupsvoertuig vervoerde. De mariniers moesten rekening hou den met mijnen. Eentje werd op afstand tot ontploffing gebracht. De actie verliep kalm, en dat was ook de bedoeling, want zo kreeg het hoge bezoek alle gelegenheid tot filmen, fotograferen en vragen stellen. Stukje bij beetje kregen ze zo een indruk van de opzet. Van der Voort: „Bewust hebben we er geen doorlopende show van wil len maken. Anders zou alles in 7 tot 10 minuten voorbij zijn met het risico dat de meeste aanwezigen er weinig van zouden hebben be grepen." De „terroristen" hadden zich ver schanst in een gebouwtje op het kazerneterrein. Het plan om scherpschutters („snipers") met parachutes te droppen, vond geen doorgang wegens de harde wind. Vlak vóór de bevrijding kwam de straaljager over. Het duurde vrij lang voor de F16 er was, maar om dat het een demonstratie „in slow mot ion" betrof, maakte dat niet zoveel uit. Doel van het overvlie gen was het -letterlijk- schrik aan jagen van de terroristen. Deze methode was eerder succesvol bij de Molukse treinkaping in de jaren zeventig. Omdat de piloot het gaspedaalniet al te diep indruk te, bleef de geluidoverlast beperkt (maar daardoor het gewenste schrikeffect ook). Hoogtepunt van de actie was het ophalen van de bevrijders. Bungelend aan lieren onder twee helikopters verdwenen zij uit zicht en werden afgezet op het fregat Kortenaar Woensdagochtend werd de de monstratie voor een ander gezel- H t schap genodigden (het Nato Defense College) nogmaals uitge voerd. Qua timing liep de de monstratie ditmaal perfect. Een ander verschil was dat de straalja ger ditmaal veel lager overkwam (op 300 voet i.p.v. 1000 voet) en de „afterburner" gebruikte, zodat de angstaanjagende werking dit maal levensecht overkwam. Het Projekt Innovatie Ouderen zorg (PIO) heeft de raadsleden schriftelijk medegedeeld dat zij de door het college beoogde ophef fing van de post „toekomstig ou derenbeleid" betreurt. B en w willen ten aanzien van het oude renbeleid f22.000,- besparen. Het PIO zou de post graag ge handhaafd willen zien. De afgelopen vier jaar hebben ver schillende verenigingen en instan ties een beroep op de post gedaan: de dagopvang voor oude ren in het Verpleeghuis, een pro jekt over signalering van dementie, koken, zwemmen, de Warme Maaltijdvoorziening en de Stich ting Sociaal Alarm Texel. Het PIO schrijft het feit dat het geld is „geoormerkt", van groot belang te vinden. „Aanvragen voor bijdragen aan activiteiten ten behoeve van ouderen kunnen op deze wijze snel worden behandeld en gehonoreerd", aldus PIO- voorzitter Henk Snijders. Het PIO is een samenwerkingsver band van verschillende zorginstel lingen en houdt zich bezig met de ontwikkeling van ideeën om, zo efficiënt mogelijk, hulp en zorg aan ouderen te bieden. Woon/zorg loket In april heeft het PIO subsidie bij de provincie gevraagd voor een wonen/zorg project voor ouderen. Deze subsidie kan de basis vor men voor de ontwikkeling van één woon/zorg loket op Texel. Als het project door de provincie wordt er kend als een belangrijke ontwikke ling in het ouderenbeleid, zal het PIO waarschijnlijk in de nabije toe komst een geldelijk beroep op de gemeente doen. „De post 'toe komstig ouderenbeleid' zou pre cies passen bij deze ideeën", laat Snijders weten. De besparing komt tijdens de alge mene beschouwingen, in verband met het door b en w voorgestelde „oud-voor-nieuw" beleid, aan de orde. De Jehovah's getuigen gaan buurtbewoners van noordwest Den Burg helpen bij het opknap pen van een speelveldje. Vorig jaar moest een voetbalveldje wijken wegens de bouw van een kerk. Dankzij bemiddeling van bewoner Henk Boeijen kan de opknapbeurt van een speelveld aan de Vaargeul tegen aanvaardbare kosten wor den uitgevoerd. Boeijen vond tien Jehovah's bereid de helpende hand te bieden. Ge tuige de werksnelheid die tijdens de bouw van de Konkinkrijkszaal aan de dag werd gelegd, moet het mogelijk zijn om op het grasveld binnen één weekend een verhard speelterrein aan te leggen waarop verschillende sporten kunnen wor den bedreven. Een snelle bereke ning gisteravond tijdens de commissie FET leerde dat de kosten (inclusief speeltoestellen) rond de f60.000,- bedragen. Re den voor de raadsleden instem mend te adviseren. Diezelfde initiatiefnemers hebben tevens plannen om de woonomge ving van de twintig jaar oude buurt op te knappen. Ook hier wil len de bewoners zelf de handen uit de mouwen steken. Wethouder Poster reageerde evenals de raad instemmend op het voornemen. „Er zullen in de toekomst wel meer buurten aan een facelift toe zijn. Ook voor hen hebben we een open oor." HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds. J. ter Haar; Heilig Avondmaal; uitz. via De Lichtboei. De Waal: 11 00 u. ds. J.J.H. Hoekstra uit Velsen-Zuid; dienst samen met Den Hoorn. De Koog: 9.30 u. ds. J.J.H. Hoekstra uit Velsen-Zuid. Den Hoorn: 11.00 dienst in De Waal. Oosterend: 9.30 u. ds. H.R. Betting. Oudeschild: 11.00 u. dhr M.D. Kuiper. De Cocksdorp: 11.00 u. ds. H.R. Betting. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. ds. J.W. Kuipers uit Dokkum. 19.00 u. ds. J.W. Kuipers; uitz. via De Lichtboei. Oosterend: 10.00 u. en 19.00 u. ds. H v.d. Berg uit Me- demblik. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 en 16.00 u. dienst. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 16.15 u. dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Kogerstraat, Den Burg. 10.00 u. dhr. B. Guiljam; extra collecte voor „Schoorl". BAPTISTENGEMEENTE Julianastraat, Den Burg. 10.00 u. Ev. H. van Oenen uit Huizen; uitz. via Radio Texel. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Za 19.30 u dameskoor; uitzending via De Lichtboei. Zo. 10.45 u. herenkoor. Sint Jan: zo. 9.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. Wachttorenstudie: 11.20 u. „Hoe goed kent u God?" „Verheugt u in Jehovah!" Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen. Dokter W. Vos, Haffelderweg 2, Den Burg, tel. 12023. Verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging) Kruiswerk kop van Noord-Holland, afd. Texel. Voor dringende verpleegkundige thuiszorg in het weekend buiten de spreekuren: 02230-50150. Spreek uur verpleegkundige thuiszorg (iedere werkdag 13.00-14.00 uur), tel. 13241. Spreekuur jeugdgezond heidszorg (iedere werkdag 8.30-9.00 uur), tel. 13241. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spree kuur zaterdag en zondag om 18.00 uur precies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Thuiszorg (bejaardenhulp en gezinszorg): Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Stichting Thuiszorg Texel, Jonkerstraat 6, Den Burg. Nuttige adressen: 'Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen- 06-11 •Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. •Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. •Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute problemen met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069, b.g.g. 0652804779. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. •Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. Vrijdag 21 oktober In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30, 18.30 en 21.30 uur „True Lies". Van 17.30 tot 21.00 uur wordt in de aula van de OSG bloed af genomen door het Rode Kruis. Zaterdag 22 oktober In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30, 18.30 en 21.30 uur „True Lies". In de Vrije School aan de Gast huisstraat in Den Burg vertelt „de verhalenverteller" twee verhalen, ledereen vanaf 7 jaar is welkom. Entree f2,- per persoon. In de schouwburgzaal van De Lindeboom wordt een dansa vond gehouden van dansclub Madira, aanvang 20.30 uur. En tree f5,-. In de Hervormde kerk van Den Burg geeft het Texels Christelijk mannenkoor een jubileumcon cert met medewerking van pia nist Rob van Dijk en sopraan Jorine Samson. Zondag 23 oktober Van 11.00 tot 16.00 uur mani- feert zich de Texelse paar densport in Manege Akenburg met een bont programma: shows in de binnenbak van po ny's, paarden, rijvereniging en tuigpaardenmenvereniging. Be langstellenden mogen ook zelf te paard of plaatsnemen op de kar. Van 12.00 tot 14.00 uur wordt een rit gehouden waar aan belangstellenden ook mo gen deelnemen. Tussen 13.00 en 14.00 uur kan worden gestart voor de Her- fstwandeltocht van Het Gou den Boltje over 5, 10 of 20 kilometer. Inschrijfgeld f5,-. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30, 18.30 en 21.30 uur „True Lies". Om 14.30 uur start de Dennen loop (over tien mijl) op het fietspad naar de barbecue plaats. Inschrijving vanaf 13.30 uur in „Bos en Duin". Maandag 24 oktober In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30 en 20.30 uur „True Lies". In het zaaltje bij de Doopsgezin de Kerk is een Leerhuisbijeen- komst. Dr R. Kuitse spreekt over „De heilige wet van de Islam: de shari'a". In de Hervormde kerk van De Koog wordt een dia-avond over Texel gehouden, verzorgd do Hans Kievits. Aanvang 20.0 uur. Dinsdag 25 oktober In het Maritiem en Juttersm seum kan worden meegedaj aan een speurtocht „Op zo naar de schat". In Cinema Texel draait 14.00 uur „De Aristokatten" om 15.30 en 20.30 uur „Tri Lies". De afdeling Dialect van historische vereniging heeft o 20.00 uur een bijeenkomst d'Ouwe ULO, ook toegankel voor niet leden. In de Hervormde kerk van I Waal wordt een concert i ven door Loes Bakker (flu Maaike Roelofs (cello) en D] Wassink (orgel). Toegang gr tis; collecte na afloop. Hoogwater te Oudeschik Vr. Ia. Zo. Ma. Dj. 21 22 23 24 25 Wo. 26 Do. 27 Vr. 28 8.45 en 21.00 9.25 en 21.35 9.54 en 22.25 10.15 en 22.55 10.40 en 23.00 10.54 en 23.27 11.07 en 0.30 en 12.40 Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water De zon kon; 23 oktober op dm 7.17 u. en gaai onder om 17 28 u., 27 oktober laatste kwartier, 21 oktober springtij! De bloedafname-avond die van daag van 17.30 tot 21.00 uur in Den Burg wordt gehouden, is niet alleen bedoeld voor mensen die een oproepkaart hebben ontvan gen. ledereen die van zichzelf meent dat hij of zij gezond is, kan een half litertje bloed afstaan. „Dat is nog steeds hard nodig", stelt Marga Loos van de Texelse Rode Kruis-afdeling. „Zelf stond ik er ook versteld van, maar in Ne derland komen we jaarlijks 100.000 eenheden (halve liters) De kinderboekenweek is weer af gelopen. Alle werkstukken en kleurplaten zijn beoordeeld door de jury, die weer aangenaam ver rast was door de hoge kwaliteit van de inzendingen. De volgende kinderen hebben wat gewonnen: Winaars knutsel-/tekenwedstrijd: Hidde Nieuwland, Thijs Bol, Joost de Winter en Kelly Lexmond krij gen allemaal een eerste prijs. Troostprijzen gaan naar Roselinde Trap, Corine Rikkenberg, Jolien Huberts, Dieneke de Winter, Ro bert Zijm, Mark-Jan Kuip, Mira de Steur, Neeltje Bakker en Kim Terwey. Winnaars prijsvraag: Jolanda Ellen en Natalja Witte. Winnaars kleurplaten: Imme Ruares en Ricardo de Wit (3 jaar), Sigrid Ploeger (4 jaar), Lisse- lotte Schoo, Iris Timmerman en Mandy Bosma (5 jaar), Kathinka Eelman en Jakolien v.d. Meer (6 jaar), Carola Schouwstra en Linda Boersen (7 jaar) en Jozeth v.d. Snepscheut (8 jaar). Vanaf zaterdag 22 oktober liggen de prijzen klaar in de bibliotheek! Texel heeft een warme maaltijd voorziening. De organisatie is in handen van de Stichting Welzijn voor Ouderen. Het eten wordt ge maakt in de keuken van verzor gingstehuis Gollards. Het rondbrengen van de maaltij den wordt verzorgd door vrijwilli gers. Zij krijgen daarvoor een vergoeding van twee kwartjes per kilometer. Iedere vrijwilliger is eens in de vier weken aan de beurt om een week lang maaltijden rond te brengen. Voor de route Den Burg worden vrijwilligers gezocht. Belangstel lenden kunnen zich melden bij Henk Snijders, telefoon 12696. bloed tekort. Bloed is niet alleen nodig voor transfusies, maar ook bij vaccinaties en voor medisch onderzoek." Laatste-momentbeslissers mogen zelf weten hoe laat ze zich van avond aanmelden. Na ongeveer drie kwartier staat men weer bui ten. In die tijd hebben de deelne mers een algemene gezondheids verklaring ingevuld en zijn het HB- gehalte, de temperatuur en de bloeddruk gecontroleerd. En uiter aard wordt bloed afgenomen. Na afloop is er voor iedereen koffie of thee met een broodje. Ter plaatse zijn artsen aanwezig. Verder is er hulp van verpleegkundigen, Texel se vrijwilligers en de „prikploeg" van de Centrale Laboratorium Bloedtransfusiedienst uit Amster dam. Plaats van handeling is de aula van het hoofdgebouw van OSG De Hogeberg aan de Haffel derweg. In de zaal van de vrije school aan de Gasthuisstraat komt een verha lenverteller morgen om 15.00 uur twee verhalen voordragen. Eén er van draagt als titel: de ketellapper van Tamlagt. Belangstellenden (vanaf 7 jaar) zijn welkom, kaartjes f2,- p.p. zijn vanaf 14.30 uur verkrijgbaar aan de zaal. In de Hervormde kerk van De Waal wordt dinsdag om 20.15 uur een herfstconcert georganiseerd door de raad voor het zomerwerk. Mu ziekschooldocenten Loes Bakker (fluit), Maaike Roelofs (cello) en Dyo Wassink (orgel) spelen wer ken van Bach, L. Vinci, A. Scarlat ti, Telemann, Van den Sigtenhorst-Meyer en Franz Danzi. De toegang is gratis, maar na af loop wordt een collecte gehouden voor de onkosten. krijgt de zanger steun van M h Store, de cd-speciaalzaak van ;o Winkel uit Den Burg. De in Hoorn woonachtige Klaasser op Texel, waar hij in dece? er 1993 terugkeerde, avondvuU t optredens verzorgen, met gewenst- een allround prog ma, variërend van quick ste; wals tot disco, rock en h: Boekingen: tel. 19767. Tijdens optredens aan de vaste wal zal de Texelse zanger Kees Klaassen het publiek de mogelijk heid bieden tegen gereduceerd ta rief op Texel kennis te komen maken met het parachutesprin gen. Dat is het gevolg van een 2-jarig sponsorcontract, dat Klaassen heeft gesloten met Bob Rienks van Paracentrum Texel. Voor zijn activiteiten op het eiland In restaurant ,,'t Bikkelement" in De Cocksdorp wordt dinsdag een workshop gehouden over het ver sieren van kaarsen met de „decou- page"-techniek. Hierbij worden afbeeldingen uit servetten geknipt en volgens een bepaalde methode op de kaarsen aangebracht. De werkwinkel duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Alle belangstellenden kunnen doorlopend binnenkomen. Men kan ook zelf meedoen; de deelnamekosten bedragen f10,-, inclusief materialen en koffie. Na afloop krijgt men de zelfversierde kaarsen mee naar huis. De jeugdclub van De Cocksdorp heeft meegedaan aan een spel, dat tegelijkertijd werd gespeeld door 52 Ned. Hervormde jeugd clubs in heel Nederland. Hun honk in Bethel(Zuid-Eierland) fun geerde als crisiscentrum voor het uitvoeren van een groot aantal op drachten. De ongeveer 25 jongens en meisjes moesten o.a. tijdschrif ten verzamelen, reclamespots uit beelden, twee k wisjes en een fotospel spelen en de plaatselijke krant opbellen. Dat laatste gebeur de door durfal Peter Bolier (12). „Niemand anders durfde te bellen, dus toen deed ik het maar." De Texelse club eindigde uiteindelijk met 499 punten op de 44e plaats. Volgend jaar hopen ze weer mee te doen. In de tussentijd houdt de club zich bezig met andere activi teiten. Elke vrijdagavond zijn er bij eenkomsten voor de Eierlandse jeugd (dus niet alleen de kerkelijk gebondenen) van 9 tot 12 jaar. De genen van 12-14 jaar komen een keer per maand bijeen. Spelletjes en kwissen zijn vaste prik. Het klapstuk is echter de toneelavond, waarmee het seizoen telkens wordt afgesloten. Informatie: Riet de Ridder, tel. 11429. Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 6. Duinreep, Zeebries, Vloedlijn, Golfslag, Vaargeul en Schoorwal. Als de gemeente besluit de st die voor het vormings- en ont de kelingswerk te laten vervi betekent dit dat de cursusgi met 50 procent omhoog ga dat de cursussen helemaal meer doorgaan. Dit reken metje legde Bart Heijnen, va; ter van de Welzijnsstid (WST), de commissie voor zijnsbeleid dinsdagavond Per jaar nemen gemiddeld 300 Texelaars deel aan de da WST georganiseerde cursus) De gemeente heeft het vorm en ontwikkelingswerk sinds ontstaan van de WST ƒ10.000,- per jaar gesubsid< Dit geld wordt gebruikt oir bureau-kosten, die acht jaar den op vier uur per week wei r gesteld, te bekostigen. De sd nr sen van de cursusleiders en deel van de zaalhuur wordt taald uit de deelnemersbijdraj B en w hebben het eventueel ken van de subsidie aan gesteld in verband met „oud nieuw beleid". Bart Heijnen r te dinsdagavond kritisch op geen ouwe schoenen weg te en voordat je nieuwe hebt". D den van de raadscorpm spraken zich na de toelichting Heijnen niet uit over de kwa „Bij de algemene beschouw? hoort u wel wat wij ervan vift meldden zij wethouder Eelman-van 't Veer. Op dinsdag 8 november hoi* >oi Overkoepeling van Texelse wenorganisaties haar opendi hotel „De Weal", Hogereind' De Waal, aanvang 10.00 uu' 's Morgens vertoont G. van N dia's over het ontstaan van Na de uitgebreide lunch II uur) vertelt mw. D. van Sam B over Texelse klederdrachten, de Historische zangveremgm vertelt de heer W. Kikkert Te> verhalen. De kosten voor de dag zijn: f21,50. Het is ookm lijk alleen de morgen of de te bezoeken. Opgave voor vember bij Lies van Heerwai tel. 13255 of bij Annie Westb' tel. 13525. In de Herfstvakantie op dondi g' van 14,00 tot 17,00 uur -J dorpshuis 't Skiltje te Oudes EV een vrijmarkt voor kinderen Jeugd uit Oudeschild, ma» uit andere dorpen mag sped of andere goederen te koof bieden of ruilen. Tevens is doorlopende videovoorstelW

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2