»3r „Bezig met beleid of Inet haantjesgedrag?" Oppositie laakt houding coalitie: Teso krijgt geen aansluiting op gemeentecom puter Gewijzigd Mars-plan krijgt waardering MEVROUW-TOE IK HEB OOK ZEGELT0E5 MET HHRDBEI "ÖMRRK rcï Jpincopc 331 'n eind komen i|f) 't gesodemieter" .TEXELSE^* COURANT' at ik zeggen wou... Groeneplaats Telekom Taxi: rima uitvinding Vergeefse zoektocht Texelse reddingboot EENS moet je allemaal gewoon bij Hielke zijn. ALS ELKE SECONDE TELT Scholieren trekken spoor van vandalisme oppositie in de gemeenteraad voelt zich nog altijd niet ieus genomen door de collegepartijen Texels Belang en A. „Van onze opmerkingen vinden we nul komma nul te- in de voorstellen van het college en in de raad staan we chteloos", stak Jaap Vlaming (Groen Links) woensdag- pjgnd de lont in het kruitvat. Wethouder Daan Schilling ho k zich de kritiek persoonlijk aan: „U kunt mij er niet op rappen dat ik niet naar u luister." en weer werden felle opmer en gemaakt, maar ook klonk wens voor een betere ver- IrfiAdhouding door. Pieter de rujot (D66) sprak aan het eind de discussie verzoenende irden: „Ik hoop dat er een komt aan het gesodemieter dat we nu eens gaan werken het Texels belang." geharrewar ontstond spon- aan het begin van de com- ievergadering ruimtelijk en vestmgsbeleid. Voorzitter üling had nog geen minuut er in zijn openingswoord opge- —ftt dat het vanavond we/ eens vroegertje kan worden. De be te agenda (zes punten) zonder lek zwaar gevoelige zaken gaf alle aanleiding toe. Maar de ilen van de vorige vergadering, naalgesproken een ha- ituk, vormden de aanleiding ilkaar eens flink in de haren te jen. Schilling legde zich er bij neer: „Wel ja, we doen ge- n nog een rondje. We hebben de tijd vanavond..." Drie kwartier joed gevulde publieke tribune it daar vermoedelijk anders Buurtbewoners die speciaal de „zaak-Ruardy" (zie elders VRIJDAG 21 OKTOBER 1994 lorpscommissie in oprichting zich de laatste maanden be- ihouden met het inventarise ert onderwerpen aangaande Burg. Overeenkomst is dat llemaal punten zijn waarbij de er bevolking graag nauwer )kken wil zijn. onderwerp is het levenloze splein de Groeneplaats. Op dit lent in de publiciteit omdat er nóg een bank zal vestigen, niet echt méér leven in de werij zal meebrengen. Maar ijg je dan wél meer levendig- op het plein? vraag legt de dorpscommis- Den Burg i.o. voor aan alle aars. We nodigen u uit om sn op te sturen. Er hoeft niet orden nagedacht over finan- planologische of commercië- salbaarheid; het gaat er nu n om welke ideeën er zoal le- Deze zullen tezijnertijd wor- aangeboden aan de jgjsente. en kunnen worden gestuurd 39 «commissie Den Burg i.o., Postbus 143, jD 3 AC Den Burg. 59 99 99 99 38|zes piek het hele eiland over )8 'at binnen een half uur! Je ja dan alle zeven dorpen gezien .„1st angstzweet op je voor staan... dèt wel' De Telekom 'nag namelijk 120 km per uur 'waar u en ik maar 80 mogen waar wij maar 50 mogen... jfiste, dat neem ik maar aan, deze busjes scheuren al met duivelse snel- flover het eiland en niemand hen een strobreed in de weg, de politie niet. !en wij nu maar gewoon zit- "achten tot dat een keer fout en wij in de TC lezen: „Taxi- 38 met acht passagiers veron- rt?" Of zullen we maar dat de chauffeurs van Tele- Taxi's dit stukje ook lezen en fieens realiseren dat zij wel oekeloos met mensenlevens ^ngen...? En dat ze zich eens :fen voor te stellen hoe zij zouden voelen, als door hun fantwoorde rijgedrag één of passagiers in het ziekenhuis belanden of nog erger...!! Els Kruk, De Cocksdorp deze krant) waren gekomen en de architect die toelichting kwam ge ven op het gewijzigde plan De Mars-3 (ook zie elders) moesten liefst drie kwartier wachten voor dat er weer schot in de vergade ring kwam. Intussen waren ze getuige van een rasechte soap. In eerste instantie leek het alleen uit te draaien op een kwestie tus sen wethouder Schilling en raads lid Vlaming. Volgens Schilling heeft de inbreng van de niet- collegepartijen (VVD, PvdA, Groen Links en D66) wel degelijk nut. „In de raadscommissies brengt u ad vies uit. Bovendien krijgt u infor matie, omdat hier ambtenaren toelichting kunnen geven en in de raadsvergadering niet." Schertsvertoning De wethouder vond echter ook dat Vlaming realistisch moet zijn: „Zó zit de politiek nou eenmaal in elkaar. Sinds de verkiezingen heb ben we op Texel te maken met an dere verhoudingen. Die verschui ving moeten we laten uitkristalli seren, zodat we daarna de zaak op een positieve wijze verder kunnen oppakken." Vlaming vond dit ant woord onbevredigend: „Ik zie aan komen dat het in de raad een aantal malen op een schertsverto ning zal uitdraaien." Deze repliek was voor anderen aanleiding als een bok op de haverkist te sprin gen. Jan Koolhof (CDA) vond de reactie overdreven. „Ik begrijp dit niet. Toen wij in de vorige raadspe riode in de oppositie zaten, had den we er niet zoveel problemen mee. Er werd naar ons geluisterd, maar dat wil nog niet zeggen dat al onze wensen werden overgeno men." Dirk Terpstra (PvdA) en Erna Eel- man (VVD) reageerden cynisch; zij beschouwden de opmerking van Koolhof als een compliment aan het adres van het vorige college (waarin zij wethouders waren). „Nu worden we geregeerd door 3/5 van de raad. Met de argumen ten van de rest wordt geen reke ning gehouden", aldus het VVD-raadslid. Draagvlak Dick Drijver (Texels Belang) nam het voor de coalitie op. „Wij ach ten ons gebonden aan het college programma. Het zou zot zijn om onze afspraken af en toe maar los te laten omwille van de collegiali teit. Bij de achterban zou dat vreemd overkomen, want het gaat om zaken die we voor de verkie zingen hebben beloofd." „Het collegeprogramma vertegen woordigt niet de gehele gemeen schap", stelde PvdA'er Terpstra. „Daarom is het nodig goed te luisteren naar de anderen. Alle vier oppositiepartijen hebben het ge voel dat dit niet gebeurt. We wil len graag serieus genomen worden. Pas dan krijgen we voor het beleid een zo breed mogelijk draagvlak bij de Texelse bevol king." Jaap Vlaming verweet CDA en Texels Belang te halsstarrig vast te houden aan het collegepro gramma. „Het is geen dogma", deed Erna Eelman een duit in het zakje. „Kijk maar naar de college partijen zelf; die interpreteren het programma soms ook zoals het ze uitkomt. Het gevoel van met el kaar ontbreekt, de hele houding is ernaar." Walgelijk Schilling pikte het commentaar van Eelman niet. Hij vond het ver wijt niet te luisteren onterecht. „Ik reageer normaler in vergaderingen dan u!" Vlaming voelde zich in de kuif gepikt: „In welke breedte be doelt u?" Schilling: „In dit geval is het rechtstreeks bedoeld." Nu mocht Erna Eelman zich getroffen voelen: Dan wil ik toch..." Van Schilling kreeg zij echter geen der de spreekbeurt: „De voorzitter heeft het laatste woord!" De wethouder kreeg weer steun van Drijver. „Wij krijgen het verwijt wel te luisteren, maar niet te doen. Maar blijkbaar waren de argumen ten van de andere partijen telkens niet sterk genoeg. Wat betreft de grimmige sfeer wordt de zwarte piet eenzijdig bij het college ge legd. Maar wie onschuldig is, wer- pe de eerste steen." Verder wilde de Texels Belang-man nog kwijt dat „de discussie over openbaar groen walgelijk wordt". Onpartijdig Pieter de Groot sprak van haant jesgedrag. „De kiezers mogen er aan twijfelen of we met beleid bezig zijn of met elkaar vliegen af vangen." De D66'er signaleerde kinderachtig gedrag, dat telkens weer de kop op steekt. Als voor beeld noemde hij een badinerende opmerking die wethouder Poster 's middags bij de voorlichtingsbij eenkomst over de toeristenbe lasting in Calluna zou hebben gemaakt over de daar niet aanwe zige raadsleden. „Dat vind ik sme rig, want hij wist dat ze gelijktijdig een vergadering hadden." Dit schoot Schilling in het verkeerde keelsgat. „Het zou flinker zijn als u mij aanpakte." Maar De Groot spaarde ook de wethouder niet. „Als onpartijdig voorzitter ver wacht ik van u andere reacties dan in de trant van 'ja, zo is het', als een fractiegenoot een opmer king maakt." Slaapplaatsen De Groot riep op te discussiëren op basis van argumenten. „Laten we werken aan het gezamenlijk Texels belang. Zelf ben ik ook eens zo sportief geweest een motie weer in te trekken, toen daartegen goede argumenten werden aange voerd." Vooral de wijze waarop het colle ge is omgegaan met het bestem mingsplan buitengebied, bleef De Groot en andere commissieleden een doorn in het oog. „Het was me een lief ding waard geweest het beleid over de resterende slaapplaatsen er apart uit te lich ten, zodat de bevolking er nog eens z'n zegje over kon doen. Dat heeft niks te maken met gekanker op het college, maar met het feit dat er een tekort van 2500 kam peerplaatsen is ontstaan. Reden genoeg om het in de politieke sfeer te trekken." Schilling pareerde deze kritiek. „De inspraak is naar eer en gewe ten afgehandeld. Daarnaast heb ik over de slaapplaatsen overlegd met de branche en die vond onze oplossing prima. Laten we niet net doen alsof het college op eigen houtje zit in te vullen." De wet houder kon het niet laten een steek terug te geven: „Eigenlijk is het een kwalijke zaak dat er meer over het openbaar groen is ge praat dan over het bestem mingsplan buitengebied." Erna Eelman greep alsnog het laatste woord: „Dat ben ik roerend met u eens, maar het moest." Texelse redders zijn van dinsdag avond laat tot diep in de nacht be zig geweest met een zoekactie op de Noordzee. Aanleiding was een alarm van de KNRM-collega's van Callantsoog, die tijdens een oefe ning enkele vuurpijlen meenden te zien. Behalve het station De Cocksdorp kreeg ook de Helderse reddingboot „Suzanna" de oproep om uit te varen. De Texelaars gin gen de zee op met hun vorige vaartuig, de „Siegfried Egmun- dis", omdat het huidige schip, de „Beursplein 5", voor onderhoud in dok ligt. De ruim vier uur durende speurtocht leverde niets op. Pas om half vier 's nachts kon de be manning huiswaarts keren. De gemeente zal nog zorgvuldiger omgaan bij het verschaffen van persoonsgegevens van burgers aan andere instanties. Niet ieder een zal zomaar gegevens van het zojuist geautomatiseerde sy steem Gemeentelijke Basis Admi nistratie (vroeger Bevolkingsre gister) kunnen „aftappen". Dat wordt nauwgezet aan regels ge bonden, wat in de Texelse situatie onder andere betekent dat Teso niet op het gemeentelijke systeem zal worden aangesloten. Wel wordt onderzocht of het mo gelijk is bepaalde persoonsgege vens die Teso nodig heeft om te weten of een „Texels" tarief in re kening kan worden gebracht op een andere manier automatisch uit te wisselen als vast staat dat dit voor de burger alleen maar practisch voordeel inhoudt. Over de bescherming van ge meentelijke persoonsgegevens te- V.l.n.r. Anita Witte. Marit de Porto en Wout Stam bij da computer. tFoto Hany da Graaf) Architect René de Vries kon woensdagavond opgelucht adem halen, want de raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbe leid stemde op enkele details na in met het gewijzigde plan De Mars-3. Vorige maand kreeg de invulling van de derde fase nog veel kritiek te verduren. Het nieu we ontwerp bevat aanpassingen op gebied van verkeersveiligheid, waterhuishouding en openbaar groen. De Vries, van Architectengroep Loosdrecht, had de wijzigingen doorgevoerd in samenspraak met de gemeentelijke afdeling ruimte lijke ordening en de verkeerscom- missie. De betrokkenen waren van mening dat de wijk minstens twee ontsluitingswegen moet hebben, gezien het aantal woningen (116) en de situatie bij calamiteiten. Om die reden is de verbinding met de Schoudieck gehandhaafd. Een compromis, want in het eerste plan kon het verkeer de wijk op drie punten verlaten, terwijl om wonenden liever één weg wilden. Commissielid Jaap Vlaming (Groen Links) hield vergeefs een pleidooi voor slechts één uitvals weg. Om te voorkomen dat auto's door de wijk heen en weer rijden zou volgens hem best één door gang met verwijderbare paaltjes kunnen worden afgesloten. „Dat is in het Mieland ook gebeurd." De architect vond de vergelijking mank gaan. „Je moet zoeken naar de beste oplossing en dan kom je hierop uit." Voetpaden Dirk Terpstra (PvdA) had meer succes. Hij constateerde dat de trottoirs aan weerszijden van de Schoudieck-ontsluiting ontbraken. Dat leek hem een verkeersgevaar- lijke situatie, vooral omdat dit een druk traject belooft te worden. Terpstra suggereerde voetpaden in rustiger wijkgedeelten op te offe ren. De architect beloofde de mo gelijkheden om te verschuiven te zullen bekijken. Dick Drijver (Texels Belang), die zich aanvankelijk had laten leiden door de wens van de omwonen den voor slechts één ontsluiting, legde zich neer bij het argument inzake de verkeersveiligheid. Vol gens hem kon het plan nog wel wat speelser, maar de architect wist hem te overtuigen dat daar voor in het plan geen ruimte meer is. Dat zou dan ten koste gaan van het aantal woningen, vergt meer onderhoud en het effect moet in de praktijk nog maar worden af gewacht. Bredere sloten Aan de bezwaren van waterschap Hollands Kroon omtrent de op vang van water, was ruimschoots tegemoet gekomen. Door o.a. de verbreding van sloten wordt de minimum eis van het waterschap (3100 m2) in het nieuwe ontwerp overtroffen (3900 m2). De extra capaciteit wordt benut om het te kort van de planfases 1 en 2 op te kunnen vangen. PvdA'er Terpstra vroeg om nog eens te becijferen of dit werkelijk voldoende zal zijn. Ook op dit punt deed Vlaming een duit in het zakje. Hij informeerde naar de mogelijkheden om hier en daar een moeras-achtige overgang tussen water en groen te creëren. Architect De Vries toonde zich geen voorstander van zo'n tussen oplossing en kreeg daarbij Schil ling aan zijn zijde. „Een waterafvoer die niet schoon is, werkt niet als je hem nodig hebt. Dat risico ken ik uit eigen erva ring." Zonne-energie Zowel Jan Koolhof (CDA) als Dirk Terpstra vroeg zich af of de situe ring van de woningen gunstig is voor eventuele zonne-energie. „De keuze gaat tussen zon in de tuin of zon op het dak", aldus de archi tect. „Slechts een kleine groep kiest voor dit laatste; het plan is daar dan ook niet op ontwikkeld. Ook met het oog op de financiële haalbaarheid van het plan was het onmogelijk alle woningen op het zuiden te situeren." Overigens re gelt de Architectengroep niet de verkoop, zoals sommigen dachten. Die is in handen van makelaars kantoor Eelman van Heerwaar- den uit Den Burg. Over een andere wijziging was iedereen tevreden. Dat betrof een stuk groen aan het Paelwerck, waar in het eerste plan woningen waren geprojecteerd. In een eer der stadium was echter al toege zegd dat het groen behouden zou blijven. De oplossing werd gevon den door de woningen naar elders in het gebied te verplaatsen en groenstroken aan de oostkant van de wijk op te offeren. gen ongewenst gebruik is veel te doen geweest. De per 1 oktober ingevoerde automatische Ge meentelijke Basis Administratie (GBA) maakt namelijk deel uit van een landelijk netwerk, waaraan iedereen in theorie gegevens zou kunnen ontlenen. Daar is tech nisch en wettelijk paal en perk aan gesteld, onder andere via de Wet Gemeentelijke Basis Administratie en de gemeentelijke privacyveror- dening. Instanties als de belasting dienst, pensioenfondsen, sociale verzekeringsbank ed. zijn op het systeem aangesloten en kunnen onderling gegevens uitwisselen die bij de uitvoering van hun taken van belang zijn. Dit moet op ter mijn leiden naar een enorme ar beidsbesparing. Van oudsher hielden de gemeen ten de gegevens van hun inwoners over geboorte, overlijden, huwelijk, vertrek naar elders ed. bij op per soonskaarten. Deze zijn nu afge schaft, het per post verzenden van gegevens naar andere instanties hoort nagenoeg tot het verleden. Alles gebeurt nu via een datacom municatienetwerk. Strenger Om het systeem goed te laten functioneren is het nodig de regels voor de burgers aan te scherpen wat betreft de melding van hun persoonsgegevens. Wie binnen de gemeente Texel verhuist, moet dit zowel in persoon als schriftelijk binnen vijf dagen na de adreswijzi ging doorgeven aan het gemeen tebestuur. Wie naar een andere Nederlandse gemeente vertrekt, moet zich binnen vijf dagen mel den bij de gemeente van de nieu we woonplaats. Iemand die zich vanuit het buitenland op Texel vestigt en verwacht dat hij gedu rende een half jaar minstens twee derde van de tijd binnen Nederland verblijf zal houden, is verplicht zich binnen vijf dagen na de aan vang van dat verblijf te melden bij de gemeente waar hij of zij zijn woonplaats heeft. Bij vertrek naar het buitenland geldt: als iemand gedurende het jaar minstens tweederde van de tijd buiten Ne derland zal verblijven moet hij in de gemeente waar hij zijn adres heeft, binnen vijf dagen voor ver trek uit Nederland daarvan per soonlijk èn schriftelijk aangifte doen. Verder geldt dat iedere burger ver plicht is op verzoek van het ge meentebestuur inlichtingen te geven die nodig zijn voor het bij houden van de basisregistratie. Legitimatie In al deze gevallen moet iemand zich kunnen legitimeren, dus een erkend legitimatiebewijs bij zich hebben. Ambtenaar Wout Stam van de gemeentelijke afdeling al gemene zaken, waaronder de Ge- Lees verder pagina 9 Een groep scholieren op werk week die een dropping hield op het eiland is zich van woensdag op donderdag vermoedelijk te bui ten gegaan aan diefstal en vernie lingen. Bij een restaurant aan de Rozendijk namen ze een vlag mee Schade ƒ150,-. Het strandpavil joen Westerslag maakten ze er zelfs drie buit. De vlaggenmasten werden vernield. Verder werd een aanhangwagen vernield. De scha de bedraagt totaal bijna ƒ3.500,-. De eigenaar van een wasserette in Oudeschild deed aangift van het openbreken van de muntautomaat van een wasserette. Er werd tien gulden meegenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5