l leerderheid raad toch voor snelle invoering Vandaag via de stroom kabel Zo blijf ik nog een letje in de running" Texel weer present in onderwijsboeken ndanks kritiek forfaitaire toeristenbelasting GeknipgK/ HELP HELPEN GIRO 6868 TEXELSEj? COURANT" uiswonende bejaarden wekelijks bijeen TVL bepleit uitstel forfaitair systeem Gemeentecomputer EcoMare-zeehondjes krijgen de vrijheid inks kritiek van de logies - trekkers op de forfaitaire in- van toeristenbelasting lijkt erop dat een politieke meer- ieid het systeem volgend jaar al wil invoeren. Ze verbinden iel de voorwaarde aan dat een vnissie met vertegenwoordi- van gemeente en logies- rtekkers de invoering komend begeleid en desnoods veren igen in het systeem aan- gt. iravond mocht de raad in de missie FET haar zegje doen de invoering. Volgens CDA, en D66 kleven er nog teveel n en ogen aan de nieuwe in- „U gaat met twee systemen en", wees Erna Eelman op de „ontsnappingsclau- „U wilt vereenvoudigen, het wordt juist ingewikkel- Weet u wel hoeveel extra iaamheden de gemeente op de nek haalt." Volgens ir valt dat wel mee. „We en al een paar jaar mee en intussen wel zo'n beetje logiesverstrekkers eerlijk en niet eerlijk opgeven." Eel- vond dat de gemeente zich er emakkelijk vanaf heeft ge it. „U heeft zich teveel geba- op het rapport van Texels Praktische problemen de Groot verweet de ge- te onvoldoende ruggespraak de logiesverstrekkers te heb- lehouden. Net als CDA, VVD e hij voor een jaar ii van de invoering. Met als eeld camping De Bremakker onteerde Janny Koning wet- ?r Poster (financiën) met tal praktische problemen. „Het em is niet praktijkgericht. U met precies hoe de bedrijven Ze kreeg gisteravond in jmmissie FET inderdaad niet concrete antwoorden. Als bedenker van het plan moest Bakker (Groen Links) lang in en wegen. „Niet alle be- enen zijn bij het overleg be- geweest. Maar deringen roepen nu eenmaal weerstanden op." Evenals Poster constateerde hij dat met langer wachten de problemen in feite al leen maar werden opgeschoven. Hij erkende wel dat er tussen de bekendmaking door de gemeente en de besluitvorming (noodged wongen) tekort tijd zat. „Langer uitstel betekent echter dat er lan ger belasting wordt ontdoken", stelde Hans Roeper (PvdA). „Voer maar in en kijk in de loop van het jaar maar of er nog wat moet wor den bijgeschaafd." Voorlichtingsbijeenkomst „Een morele oproep aan de logies verstrekkers om netjes te betalen zou beter geweest zijn dan dit nat te vingerwerk." Kritische woorden van een logiesverstrekker zoals die woensdag vielen te beluiseren op de voorlichtingsmiddag over de toeristenbelasting. „De praktijk is anders", constateerde wethouder Poster (financiën). „Anders zaten we hier niet." Vooral kleine logiesverstrekkers, die beneden de door degemeente gestelde norm verhuren, vrezen dat ze erop achteruitgaan. Ze zijn bang dat ze te hoog worden aan geslagen. Sommigen zouden er zelfs al nachten van hebben wak ker gelegen. Poster toonde begrip voor de onrust. „Maar het voorstel is afkomstig uit uw eigen bran che", doelde hij op de Kleine Lo giesverstrekkers (KLV) en Texels Belang, geestelijk vaders van het plan. Daarvoor hadden Groen Links en Jan Visser al eens voor stellen voor forfaitaire inning ge daan, maar die voldeden niet aan de wensen van de politiek. Het plan van TVL en Texels Belang was behoudens aanpassingen van de normen, vrijwel Integraal door de gemeente overgenomen. Vol gens Dirk Kuip van de Kleine Lo giesverstrekkers was het plan deels ontstaan uit ergernis over de jongste verhoging van de toe ristenbelasting. Hij beschouwt de tarieven als een aardig beeld van de huidige stand van zaken bij de logiesverstrekkers. „We gaan uit van grove lijnen, met uitschieters naar boven. Want geen enkel", ty peerde een beleidsmedewerker (Foto Gerard Timmerman *s die hier komen hoeven iet bang te zijn dat ze gelijk n opgenomen in De Gol- De dagopvang voor thuis- rde ouderen staat helemaal n het verzorgingshuis", al- 'ieneke Verhagen van de ng Thuiszorg. Onder haar ding ontmoeten oudere Jfs elkaar op maandag en dag in een gezellig zaaltje in 'lards. „Gewoon om wat te i, een spelletje doen, de tezen of wat handwerken." oepje is enthousiast over de «omsten die in juli zijn „In die paar maanden we toch al een hechte 'Pgebouwd", glundert de al ziende meneer Heijmans ^et als leeftijdsgenoten zag kennissenkring met het stij- jaren steeds verder uitdun- f|i ziet de laatste tijd steeds „Lezen en televisie kijken huwelijks meer. Thuis zou ik 6 dag maar alleen zitten te 'i- Nu blijf ik nog een beetje inning." Om precies te we- er op het eiland gebeurt hij regelmatig voorgelezen fexelse Courant. En wat niet tfant staat, brengt de rest "el bij. Wat zijn mond en 'ankeren niets. „Ik voel me dia." dt ook voor mevrouw Huis de met haar 72 jaar door de °or „jonkie" wordt uitge- -We zijn allemaal nog goed bij de wekker hoor. Niemand van ons is aan het dementeren. Eigen lijk wilden ze me wel in het verzor gingshuis opnemen. Maar ik blijf mooi op mezelf wonen." Eten Volgens begeleidster Verhagen heeft De Gollards de ruimte be schikbaar gesteld en kan de groep een beroep doen op de professio nele diensten van het verzorgings huis. „Het eten is er best", doelt Jan Duinker op de maaltijden die ze onder de middag krijgen geser veerd. Om na het eten een uiltje te knappen staan fauteuils uitnodi gend te wachten. „Als het mooi weer is gaan we een rondje door Den Burg. Over de markt of zo." Het aangrenzend terras en de tuin zijn eveneens welkome afwisselin gen. Ook mevrouw Boon, liefheb ber van handwerken, geniet van de bijeenkomsten. „Maar eigenlijk zouden er wat meer mensen moe ten komen. Vooral maandag is de groep wat klein." Verhagen: „Er heerst ten onrechte drempelvrees. Niets moet, alles mag. Dat is hier het motto. En ze houden je gerust niet vast. De maatschappij gaat er toch naar toe dat mensen langer op zichzelf blijven wonen." Bejaarden die er voor voelen naar de bijeenkomst te gaan, kunnen contact opnemen met Boukje Dijkstra van de Stich ting Thuiszorg, tel. 14152. De stichting zoekt ook nog vrijwilli gers. van de gemeente het plan. Terugverhalen „Als verhuurders van een vierper- soonsbungalow in zone A gaan we van /500,- toeristenbelasting nu naar HOOO,- per jaar", beklaag de een logiesverstrekker zich. „Als u kunt aantonen dat u minder heeft verhuurd, kunt u dat achter af terugverhalen op de gemeen te", doelde wethouder Poster op de onstnappingsclausule. Die moet er in staan, want anders keurt de Koningin het plan niet goed. Kleine verhuurders die geen boekhouder hebben, vrezen dat de extra kosten voor een accountant om het tekort te registreren niet opwegen tegen het bedrag dat is terug te vorderen. Volgens Poster kunnen die deze kosten omzeilen door een nachtregister bij te hou den, waarin de gemeente inzage heeft. Ook het vroege tijdstip waarop de toeristenbelasting moet worden betaald (desgewenst in tweeën), was onderwerp van kritiek. „Als we het tijdstip opschuiven scheelt dat de gemeente tienduizende gul den rente", haalde een beleid sambtenaar zich het gehoon van de zaal op de hals. „Waarom alleen toeristenbelasting voor logiesverstrekkers? Waarom geen stoelenbelasting of voor taxi's bijvoorbeeld? Die verdienen toch ook aan de toeristen", klonk een verwijt. „Het staat de ge- Logiesverstrekkers lieten zich woensdag in Calluna door de gemeente Informeren over deforfaltalre toeristenbelasting (Foto Gerard Timmarman) meente vrij om de manier van in nen te kiezen", luidde het repliek. Kampeerboeren „De norm voor kampeerboerderij en zou omlaag moeten", meende Gerard Bakker van GroeT. Scholie ren op werkweek genieten een korting van 50 procent op de toe ristenbelasting. Volgens Bakker komt dat er in het nieuwe tarief niet uit. Hij zag liever een lagere norm voor kampeerboerderijen, want wegens wisselende grootte van de groepen komen de bedden niet vol. Poster onderkende de complexiteit en beloofde aandacht voor deze categorie. Uit de vele vragen reacties bleek dat heel wat logiesverstrekkers van plan zijn van de ontsnap pingsclausule gebruik te maken. jheid troef bij dedagopveng voor ouderen. Vlnr: de heren Duinker en Heijmans. dster leneke Verhagen en de dames Huisman, Boon en Huisman. Ingaand vandaag betrekt Texel een deel van de benodigde electri- citeit via de kabel van het vaste land. Dit is noodzakelijk omdat een der dieselgeneratoren in de centrale in Oudeschild wordt uit geschakeld in verband met werk zaamheden. De resterende diesels kunnen de vraag dan niet aan, zodat ongeveer een kwart van de totaal benodigde stroom van de overkant moet komen. Welke delen van het eiland op de ze manier van electriciteit worden voorzien staat niet precies vast. Het hangt af van de nogal wisse lende behoefte. De gebruikers zul len er vrijwel zeker niets van merken, want dé afgelopen weken is het eiland bij wijze van proef al meerdere keren op de kabel aan gesloten geweest. Dat verliep tel kens probleemloos. Alles werkt volgens verwachting. Revisie De uitgeschakelde generator is de 4,6 MW Werkspoor-diesel die ge durende vier weken een uitgebrei de revisie moet ondergaan. Dit heeft te maken met de voorgeno men overplaatsing van deze diesel naar de UNA-centrale in Utrecht waar hij als „black start unit" dienst gaat doen; wat betekent dat hij wordt ingeschakeld als na het uitvallen van de grote opwek- kingsenheden de centrale weer opgang moet worden gebracht. Na de revisie zal de Werkspoor diesel nog even op Texel in bedrijf zijn alvorens hij naar Utrecht gaat. Intussen worden ook de drie Wart- sila generatoren van totaal 6,6 MW stilgelegd in verband met een opknapbeurt waarna ze in januari of februari worden overgebracht naar Curacao. De generatoren zijn aangekocht door de N.V. Water- en Energie Bedrijf (WEB) aldaar, ter vergroting van de bestaande 14 MW electriciteitscentrale op het eiland. De totale capaciteit van die centrale komt daardoor op ruim 20 MW. Dat is nodig want het 10.000 inwoners tellende eiland De Texelse Vereniging van Lo giesverstrekkers (TVL) waar bij zo'n 500 verhuurders zijn aangesloten adviseert de ge meente invoering van de for faitaire toeristenbelasting nog een jaar uit te stellen om het plan beter uit te werken. „We betreuren het slechte overleg tusen de gemeente en het be drijfsleven." Van de positieve grondhouding van TVL tegen over de heffing valt in de brief aan het college weinig meer te bespeuren. „We moeten het weer uit de krant lezen en voelen ons met onze positieve bedoeling om mee te denken in ons hemd gezet. Kennelijk zijn wij geen serieuze partij." TVL ergert zich er aan dat me debestuurder KVL (kleine lo giesverstrekkers) door de gemeente als vertegenwoor diger van de branche wordt beschouwd. Volgens TVL gaat de toeristenbelasting voor mensen die te goeder trouw zijn niet omlaag, maar door een BTW-heffing (zes procent) juist omhoog. „Wat gebeurt er als de BTW wordt verhoogd naar 17 procent?" Overigens heeft de gewijzigde inning volgens de gemeente nauwelijks gevolgen voor de logiesverstrekkers. Uit het blad „Binnenlands Bestuur" van 14 oktober. Het stuk gaat over de rijkswerf in Den Hel der, die in de toekomst het toe ristisch pronkstuk van de marinestad moet worden. Aan het woord is J. Vonk, directeur Stede lijke Ontwikkeling en Beheer in Den Helder. Kkcnc ^ontwikkelingsproject 'Leven! sen het water' in de Kop van Noord-Holland. Jaarlijks maken een miljoen mensen de oversteek van Den Helder naar Texel De doorvoer haven verwacht uiteindelijk de helft van de passagiers te verlei den om meer ti|d (en geld) in Den Helder te besteden. 'We hopen dat bezoekers van Texel een dagie terugkomen naar Den Helder,' zegt Vonk 'Want het eiland biedt weinig slecht-weer- voorzieningen. Ook mikken we op badgasten en het bovenste segment van de markt: mensen 4 die een duur appartement kopen| en een duur jacht in de haven hebben liggen. Dat is ook de Duitse markt, niaar mef alleen de Duitse markt We streven £r differentiati^De Kop van VRIJDAG 21 OKTOBER 1994 VERVOLG VAN PAGINA 5 meentelijke Basis Administratie ressorteert: „De mensen zullen dat niet leuk vinden. In de Texelse situatie waar wij veel mensen per soonlijk kennen, zullen we dit ge leidelijk invoeren". Voor zover andere instanties dan de gemeenten van het nieuwe systeem gebruik maken, krijgen die niet allemaal élle geregistreer de gegevens. Wat ze wel krijgen wordt per instantie geregeld. Uit zondering is b.v de belastingdienst die wel alles mag weten. De in stanties kunnen de gegevens niet ongemerkt raadplegen. Het wordt telkens geregistreerd en de be trokken burger kan navraag doen. De burger kan tot op zekere hoog te wat zijn gegevens betreft be perkingen laten aanbrengen in de gegevens die over hem aan derden mogen worden verschaft volgens een geheimhoudingscode, waar over door de afdeling burgerzaken van de gemeente graag nadere in formatie wordt verschaft. Ook kan men bijvoorbeeld bepalen dat bij een verhuizing de religie niet wordt doorgegeven aan de inter kerkelijke ledenadministratie, een van de instanties die van de GBA gebruik maken. maakt een belangrijke toeristische ontwikkeling door. Er worden vooral hotels bijgebouwd waar door de vraag naar electriciteit jaarlijks 10% stijgt. Wartsila heeft opdracht gekregen ae generatoren met alle randappa ratuur (het is een complete centra le op zichzelf) op Curacao op te bouwen. Dat gebeurt onder' lei ding van Texelaar Theo Takes, die daarvoor door het PEN is „uitge leend" aan WEB en ongeveer an derhalf jaar met het projekt doende zal zijn. Takes en zijn vrouw gaan gedurende die tijd op Curacao wonen („Maar we komen beslist terug naar Texel!") en ook gaat een van zijn zoons mee. Het komt mooi uit dat hij in het kader van zijn technische opleiding op Curacao stage kan lopen. Inzage Een willekeurig persoon die over een ander bijvoorbeeld wil weten naar welke gemeente of adres hij/zij is vertrokken, krijgt geen antwoord. Maar de burger zelf kan de op hem betrekking hebbende gegevens vrijelijk inzien, ledereen kan zelfs zijn hele persoonslijst op het beeldscherm bekijken of er een uitdraai (dus op papier) van krijgen. De eerste keer is dat gratis. Veel werk Invoering van het nieuwe systeem is een omvangrijke en bewerkelijke klus geweest, waarvoor de ge meente extra mensen heeft moe ten inhuren. Volgens Stam is de operatie echter soepel verlopen, mede dank zij collegiale steun van andere gemeenten. Nog geruime tijd zullen diverse verbeteringen en aanpassingen worden aange bracht (onder andere op het ge bied van privacybeveiliging en de invoering van nieuwe gegevens zoals Sofi-nummers) zodat het nog even zal duren voordat de practische voordelen zich in volle omvang zullen aftekenen. Maar op termijn moet de GBA een prac- tisch systeem zijn waardoor aller lei gemeentelijke handelingen zoals de verwerking van overlijdens- en geboorteaangiften, de verstrekking van rijbewijzen en paspoorten razendsnel en in eigen huis kan gebeuren. EcoMare is begonnen met het uit zetten van de zeehondjes die daar afgelopen zomer ter wereld kwa men. Vorige week vrijdag proef den de eerste drie jongen van de vrijheid, woensdag volgde de tweede groep. Hiertoe behoorden ook „huilers", zeehondebaby's die eerder dit jaar op de Nederlandse kust aanspoelden en door EcoMa re zijn opgevangen. Het uitzetten vond plaats in het zeehondenre servaat tussen Texel en Vlieland. Traditioneel werden de dieren ver scheept met bewakingsschip Phocavan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Vis serij. Zij voegen zich bij circa 120 soortgenoten. Het betreft gewone zeehonden, niet te verwarren met de grijze soort, waarvan een kolo nie leeft op „De Richel" tussen HET KEOERLAIIOSE RODE KRUIS OER HAAG Of si ura wMcswa m Vlieland en Terschelling. Woens dagavond waren in het Avro- programma „Alle dieren tellen mee" beelden van het uitzetten te zien. Ook het Algemeen Dagblad besteedde met een foto aandacht aan de gebeurtenis. De komende weken zet EcoMare nog tweemaal een groep jonge zeehonden uit. Dierenverzorgers Henk Brugge en Wiebe Sytsma van EcoMare en stagiaire Martine Klok laten een zeehond vrij. IFoto Rob Doo/aa^ Texel is populair bij makers van onderwijsboeken. Naast het reken /wiskundeboek dat uitge verij Malmberg onlangs op de markt bracht, is ook in twee an dere uitgaves een prominente rol voor Texel weggelegd. Nieuw is „IJsbreker", een leerboek Neder lands voor buitenlanders, en eer der verscheen „Noordholland... Verkennen" voor de basisschool. Verder komt het eiland zijdelings voor in de „Gloppengids van Vlie land", een cultuur-historisch naslagwerkje. Hoofdstuk 5 van „IJsbreker" speelt zich geheel af op Texel. Om precies te zijn: de Slingerweg in Den Burg, „een rustige straat met op de hoek een bakker". In het fic tieve verhaal komen wel bestaan de situaties voor, zoals een plattegrond van Den Burg, een dienstregeling voor de AOT- bussen en zelfs de uitdrukking „aan de overkant". Bij de samen stelling van dit hoofdstuk kregen de auteurs de hulp van VVV Texel. De uitgave bevat vijftien eenvoudi ge teksten met opdrachten over de Nederlandse taal. Noordholland Een bijzonder aardig en zorgvuldig geschreven schoolboek zag het daglicht in Bloemendaal. Drie leer krachten van de plaatselijke Born- waterschool maakten „Noord- Holland...Verkennen", bestemd voor kinderen vanaf 9 jaar. Op speelse wijze komen de aardrijks kunde, geschiedenis en biologie van de eigen provincie aan bod. Het is behalve leerzaam ook span nend. Hoofdpersonen zijn Sandra en haar broertje Bart, die met hun opa een avontuurlijke ontdek kingstocht maken door Noord- Holland. In het eerste hoofdstuk zet het drietal koers naar Texel, waar ze de herfstvakantie begin nen. Dat de auteurs zich goed hebben voorbereid, blijkt uit de ve le kloppende details. Het is leuk te lezen hoe opa de kinderen op de Texelse boot (de „Schulpengat") vertelt dat je in de verte Den Oever ziet liggen en dat „die witte vlek in de Noordzee" zandplaat Noorder Haaks is. Maar hoogtepunt van de oversteek is het brood voeren aan de meeuwen: „Zoefff! Zoefff' De meeuwen die rond het schip vlie gen, duikelen als acrobaten door de lucht om de stukjes brood op te pikken. Het is een prachtig schouwspel!" In de buurt van Den Hoorn gaan ze naar vogels kijken en krijgen de tu reluur, lepelaar en kluut in het vi zier. Ook het Hogeberg-gebied met z'n „tuunwaollen" en scha- Denboeten wordt niet overgesla gen. Tijdens een bezoek aan EcoMare komen ze veel aan de weet over de dieren die in de Noord- en Waddenzee voorkomen en met een rondvlucht vanaf het vliegveld bekijken ze Texel uitge breid vanuit de lucht. Spannend wordt het als ze op het wad een vastgelopen zeilboot ontdekken. Als opa en zijn kleinkinderen uit het vliegtuig stappen worden ze ^opgewacht door een reporter van de Texelse Courant. Het vlot geschreven boek is ook prettig verteerbaar dankzij de hel dere illustraties van Gerard Dirks, directeur van de Bornwaterschool. Ook bij deze uitgave konden de sa menstellers op uitgebreide mede werking van Texel (VVV, EcoMare, Texelse Courant) rekenen. „Glop" kan op Texel twee dingen betekenen: doorgang door de dui nen (bijv. Mienterglop) en smalle steeg (bijv. 't Glop aan de Ko- gerstraat). Op Vlieland wordt het woord alljgen in de tweede beteke nis gebruikt. Het dorp Oostvlie land telt liefst zeventien gloppen, aanleiding voor historisch publi ciste Reina van Ditzhuyzen uit Den Haag om er een boekje aan te wijden. Haar circa 80 pagina's be vattende „Gloppengids van Vlie land" bevat talrijke wetenswaar digheden die ook voor Texelse le zers herkenbaar zullen zijn. Vooral maritiem geïnteresseerden komen aan hun trekken, o.a, in de be schouwingen over de Pierveldglop (waarin de Texelse rede voor komt), de M.A. de Ruyterglop (over de bekende admiraal) en de Jan Cupidoglop (vernoemd naar de laatste postiljon, die de post vanaf Texel over het eiland rond deelde). Onderwerpen als de Sin terklaasviering en het Loodswezen kennen op Texel een soortgelijke traditie. Bovenal geeft de gids een inzicht in het leven op ons buurei- land, dat het afgelopen decen nium dankzij de Vlielandlijn van Sil Boon voor de Texelaars een stuk dichterbij is gekomen. IJsbreker. Ellie Liemberg. Bastienne Tho- len. Marijke Huizinga, Fouke Jansen, uit gave Meulenhoff Educatief te Amsterdam Noord-Holland Verkennen. Bernadet Tol, Edward Stoete, Gerard Dirks, m.m.v. Leen Speelman en onderwijsbegeleidingsdienst Zuid-Kennemerland, uitgave De Evenaar te Zandvoort, ƒ18,95. Gloppengids van Vlieland. Reina van Ditz huyzen, uitgave Flevodruk Harlingen, ƒ17,50. ALS ELKE SECONDE TELT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9