CjTocn ^wart,-Jexelsin het harL, N 3 honing in brand door defecte electrodeken Wallage roemt „eigen" aanpak Bruinvisschool Vreemde vogels zweven rond Mok Deel Den Burg krijgt sfeerverlichting 500 uirnner VERDER IN DIT - s» Gastfamilies gezocht voor top-ensemble 2 Niet alle winkelstraten doen mee Boks wint bij Raad van State TEXELSE%:OURAN7 UJim mets 3/4 POT HAK Beschouwingen PvdA en Texels Belang 2 Beschouwingen CDA, WD, Groen Links en D66 5 s» De Waddel is weer als nieuw 7 Huldiging bij jubilerend mannenkoor 9 Vijverpomp gestolen Geen tussenboten Onder de Pomp >p het randje... i1 iERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10928 frê Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Den Burg. telefoon (02220) 62600. ftenties/abonnementen telefoon (02220) 62600. ktie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, on (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. ctie buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, jog, telefoon (02220) - 17266. DINSDAG 25 OKTOBER 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200 Abonnementsprijs Z49.95 per half jaar. Losse nummers ƒ1,40. klimmen neer het belcon waarachter zich het raam van de brandende i Twee grote, licht grommende monsters bewogen zich gisteren en vandaag met hoge snelheid rond de zuidpunt van Texel. Ze zweef den net zo makkelijk over water als over land. Gaat de Mokbaai Loch Ness naar de kroon steken Goede waarnemers hebben echter op de in donkere camouflage- kleuren geschilderde gevaartes het opschriftRoyal Mannes" kun nen lezen. Het betreft twee hovercrafts, door Engelse mariniers meegebracht naar de Joost Dourleinkazerne voor de oefening Strandwave. De opzienbarende machines werden gisteren be proefd door hun Texelse collega's. De hovercrafts, die voor vervoer van manschappen worden ge bruikt, hebben aan de achterzijde een immense propel lor. Als de luchtkussens zijn opgeblazen, glijdt het ding eenvoudig en 'zeer sta biel over zee en land. Er kunnen hoge snelheden mee worden be haald. Nadeel van de hovercrafts is de bestuurbaarheid. Het gevaarte heeft neiging totdweilen", vooral bij hogere snelheden. De Royal Mannes maken sinds een jaar gebruik van de hovercrafts. Vanavond wordt door de Engelsen en de Texelse mariniers van de bootcompagnie koers gezet naar het IJsselmeer voor een oefening die over twee weken eindigt bij Walcheren. Daar wordt meegedaan aan een grootse bevrijdingsherdenking met een erewacht en een vlootschouw. (Foto Tessa de Graaft) Niet héél Den Burg, maar wel de meeste winkelstraten krijgen bin nenkort sfeerverlichting. De doelstelling van de Ondernemers vereniging Den Burg (OVD) om het hele winkelhart van armatu ren te voorzien bleek achteraf te hoog gegrepen. Op initiatief van enkele middenstanders dragen de afzonderlijke straten nu de kosten. Het sfeerloze, donkere straatbeeld rond de feestdagen is een doorn in het oog van de ondernemers. Re den voor de OVD uniforme sfeer verlichting uit te zoeken voor het hele centrum. Na twee jaar pre senteerde het bestuur aan de le den een panklaar verlichtingsplan. De kosten voor vijf „lichtjaren" bedragen f150.000,-. Aanvankelijk leken de leden van de OVD en thousiast. Door de slecht opkomst in dé vergadering kreeg het ver nieuwde bestuur echter een ver keerd beeld van de animo voor het project. De eerste inschatting, dat tachtig procent van het benodigde geld binnen was, bleek een mis vatting. De draagkracht stagneer de bij vijftig procent, tekort om van een collectieve bereidheid tot investeren te spreken. Omdat dit wèl het uitgangspunt was, gaf de OVD geen groen licht voor de aan schaf van de lichtornamenten. Met de conclusies van het Distri butie Planologisch Onderzoek in het achterhoofd (verbetering van de sfeer in de winkelstraten is no- digl namen enkele ondernemers het initiatief over. De Weverstraat, De Parkstraat, de Hogerstraat, de Binnenburg en de Zwaanstraat krijgen zodoende tijdens de „don kere dagen rond kerst" alsnog sfeerverlichting. De lampen zitten in uniforme alu minium ornamenten van ongeveer 4,5 tot 5 meter breed, gemaakt door een gespecialiseerd bedrijf. Installatie en onderhoud is de ko mende vijf jaar in handen van de VEM. De lichten moeten het win kelhart dagelijks van 16.00 tot 23.00 uur branden een warme aanblik geven. De overige straten blijven .donker". Herman Boks kan alsnog ver gunning krijgen voor de bouw van een (ruime) woning aan de Nesweg bij Oosterend. Het beroep dat hij instelde bij de Raad van State tegen de gemeentelijke weigering, heeft hij gewonnen. De argumentatie van de raad komt erop neer dat het ge bouw aan de Nesweg met toestemming en medeweten van de gemeente al min of meer permanent werd be woond door de vorige eige naar Toon de Haas totdat deze het in 1991 aan Boks ver kocht. De gemeentelijke wei gering om Boks bouwver gunning te geven is nu ver nietigd. Te verwachten is dat de ille gaal door Boks uitgevoerde verbouw nu op een of andere wijze zal worden gelegali seerd, al staat niet bij voor baat vast dat dit ongewijzigd kan, omdat het ontwerp ook nog aan andere criteria moet voldoen. Zie verder volgend nummer. J~, ,a Zw bjrl_ Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van [S3] drogisterijen spinazie, sperziebonen of worteltjes naar keuze 3 voor Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 (ADVERTENTIE) Zaterdagochtend om half acht werd bij een sta-caravan op De Turkse Tent een electrische wa- tercirculatiepomp gestolen. De pomp ter waarde van f350,- deed dienst bij een visvijvertje. Het tijdstip van de diefstal is pre cies bekend, want de dader sneed het snoer van de pomp door. Daar bij ontstond kortsluiting waardoor een electrische wekker in de cara van stil bleef staan op het tijdstip half acht. Gedupeerde is een 47-jarige vrouw uit Hilversum, die aangifte deed bij de politie. In verband met de jaarlijkse veilig heidstraining met de Schulpengat neemt Teso deze veerboot zater dag uit de vaart. De Molengat zal de reguliere dienstregeling voorlo pig onderhouden. Door de wisse ling varen zaterdag de tussen boten van 09.35 en 15.35 uur (vanaf Texel) en om 10.05 en 16.05 uur uit Den Helder niet. (ADVERTENTIE) geruime tijd hebben gesmeuld. Al een uur voor het werkelijk uitbre ken van de brand was de stank op straat te ruiken, wat voor een om wonende aanleiding was om bij de politie te klagen. Die kwam echter pas later in actie omdat werd ge dacht aan het verbranden van af val in een open haard of kachel ergens in de buurt en niet aan een brand waarbij onmiddellijk optre den was geboden. Hew jee 't ok hoort? Gerbrand Poster het groene fingers. Jajet, alles wat ie aanraakt groeit 'em boven sien hoofd. Ja moél gewoon bi) HMi rijn. (ADVERTENTIE) een uitslaande brand. De vlammen lekten door het slaapkamerraam naar buiten en het houtwerk van de kap had ook al vlamgevat. Voorzien van persluchtmaskers te gen de dichte rook hadden de brandweerlieden met meerdere lage- en hogedrukstralen (zowel van binnenuit als van buitenaf) het vuur snel onder controle en kon spoedig het sein brand meester worden gegeven. Op dat moment was de slaapkamer al nagenoeg uitgebrand en waren de overige vertrekken op de bovenverdieping door rook en waterschade on bruikbaar geworden. Een groot deel van het dak van de riante, in 1978 gebouwde woning, zal ver vangen moeten worden. Ook het hekwerk van de veranda en het houtwerk buitenom is ernstig door het vuur aangetast. Nadat de laat ste vonken waren gedoofd werd het huis onder bewaking genomen door Salvage-vertegenwoordiger Hans Zijm. Permanent De geschrokken maar ongedeerde bejaarde bewoner nam zijn intrek bij familie in Den Hoorn. Bakker had de electrische deken waar mee hij het voeteneind van het bed verwarmde, permanent inge schakeld. Het beddegoed moet Ook de uitvoering van de nieuw bouw sprak hem aan: „Het is een ontzettend mooi gebouw. De school past in de omgeving, er zijn natuurlijke materialen gebruikt en er is nu al sprake van een eigen ka rakter." Over (het behoud van) scholen in kleine gemeenschappen liet Wal lage zich positief uit. „Waar het groot kan, moet je het groot doen. Maar in sommige gebieden, waar weinig mensen wonen, verdienen kleine scholen de voorkeur. Op Texel is het goed geregeld, de scholen werken samen. Zo hoort het: samen doen wat je kunt doen voor een groter gebied." Een kolfje naar de hand van wet houder Nel Eelman. „Uit deze woorden blijkt dat we op Texel een specifieke situatie kennen. Texel is gedwongen mee te denken over regionalisering, maar b en w wil len de huidige kwalititeit van het onderwijs op het eiland handha ven." Meer geld nodig De wethouder had nog meer no ten op haar zang. Ze wees op een ander knelpunt, de ongelukkige huisvesting van basisschool Dur- perhonk in het Eierlandsche Huis. „Dit experiment in een multifunc tionele accommodatie is niet geslaagd. Ook in dit geval hoop ik op gehoor van het ministerie", ver zocht ze in de richting van Walla ge. Ook pleitte ze voor meer financiële middelen voor de uit voering van het rijksbeleid. Burgemeester Van Rappard noem de de school „een warm gebouw Lees verder pagina 9 n inwoner van Oudeschild u gistermiddag om half drie 1 auto naar Herm van Beek De Cocksdorp brengen voor ireparatie- en onderhouds- urt. Op de Zaandammerdijk 'fte hij tijdens een regenbui een slip en schoot rem- •nd de linkerberm in, waar zware Nissan Patrol iïwjaar 1988) kantelde. Hij 'J zeker de dijk zijn afgetui gd als er geen afrastering is geweest. De wagen bleef op het randje van de dijk de zij liggen. De ongedeer- bestuurder en een passa- 'r wisten snel naar buiten "Pen, bang dat de wagen bruit een stroom benzine ie, in brand zou vliegen. De tenaar liftte met een pas- W naar zijn woonplaats invaar hij Herm van Beek We, die zich toen alsnog de wagen ontfermde. dgavond ontstond voor ette- tienduizenden guldens scha lij een brand in de woning slaan 61 in De Koog. Oorzaak een defecte electrische de- waardoor het beddegoed in (aapkamer op de bovenverdie- begon te smeulen. lewoner en eigenaar van het de 72-jarige Hendrik Bakker, alleen thuis. Zijn vrouw is maanden geleden overleden, ad de hele avond beneden in de huiskamer zitten lezen en ging om half twaalf naar boven om naar bed te gaan. Toen hij de deur van de slaapkamer opende sloe gen hitte en rook hem tegemoet. Op hetzelfde moment begon het te branden en het vuur greep snel om zich heen. Via 06-11 werd alarm geslagen waarop de brand weer van De Cocksdorp en Den Burg snel ter plekke was. Uitslaand Op dat moment was al sprake van smer bevindt. IFoto Harry de Greall jos Wallage, de oud ssecretaris van onderwijs et groene licht gaf voor de éouw van de Oudeschilder - dI De Bruinvis, toonde zich lusiast over het resultaat. Bij ficiële opening vrijdag sprak ge zelfs van een voorbeeld- ie. Hij prees de combinatie lasisonderwijs en peuterop en maakte complimenten het eigen karakter dat de schilders nu al aan het olgebouw hebben gegeven, ouder Nel Eelman-van 't haakte handig in op Walla- mooie woorden door ook teun te vragen voor verbete van o.b.s. Durperhonk (De sdorp). alle hoofdrolspelers waren gmiddag bijeen; slechts oud- Jid Gerard van der Kooi ontbrak. Dankzij zijn brief toenmalig staatssecretaris ge raakte de nieuwbouw in itroomversnelling. „Ik heb er spijt van dat ik toen uit een stapel brieven die ene nood- van Texel trok", aldus ge. de andere nauw betrokkenen sn in het zonnetje gezet. Be den gunde wethouder Eel- de eer aan haar voorganger Krijnen-Baijs. „Zij beschouw- Wallage luidt de bel: de school wordt geopend. Naest hem burgemeester Van Rappard en wethouder Eelman. de deze school als haar politieke levenswerk." Ook het huidig raadslid Dick Drijver, die werk zaam was bij het gemeentelijk bu reau onderwijs, werd in de hulde betrokken. Ontzettend mooi Wallage roemde het nieuwe schoolgebouw in alle opzichten. Allereerst onderwijs-inhoudelijk: volgens het PvdA-kopstuk is de huisvesting van basisschool (De Bruinvis) en peutergroep (De Koo- terkeet) in één gebouw een voor beeld dat navolging verdient. „Leren begint niet bij het vierde le vensjaar."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1