Wat ik zeggen wou. Algemene beschouwingen PvdA: financiële situati is niet problematisch Texels Belang: Geruzie raad contraproduktief Neva-ensemble brengt vocale topkwaliteit Agenda Vrijdag 4 november in R.K. kerk TEXELSE^» COURANT Eertijk is toch eerlijk? Gastfamilies gezocht Hondenbelasting Vernielingen Wampex life op de radio Beschouwingen Even een pak SNERT Kale» Betere DINSDAG 25 OKTOBER 1994 Texel staat een muzikaal evene ment van onbetwist topniveau te wachten. Vrijdagavond 4 novem ber, aanvang 19.30 uur, treedt in de R.K. kerk van Den Burg het Neva-ensemble uit Sint Peters burg op. Het is een vocaal ensem ble dat zich heeft toegelegd op de uitvoering van originele Russi sche muziek, zowel van wereldse als kerkelijke aard. Naast volkslie deren, kozakkenliederen en wer ken uit romantiek en opera vormen oude Russische kerkelijke gezangen een vast onderdeel van het repertoire. Het koor is door toedoen van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor naar Nederland gehaald en maakt momenteel een tournee waarbij meer dan veertig plaatsen, voor namelijk in Noordholland, worden bezocht. De activiteit van het sextet is een uitvloeisel van de glasnost en de verdwijning van het communisme in Rusland. Religieuze muziek was tientallen jaren taboe, maar maakt nu een spectaculaire opleving door, direct gekoppeld aan het ge loofsleven. Zes personen Het gezelschap bestaat uit: eerste sopraan Larissa Kine die tot 1987 studeerde aan het Rimsky Korsa- kow muziekgymnasium in Moer- mansk. Vervolgens kreeg zij een speciale zangopleiding aan het conservatorium van Sint Peters burg. Verder tweede sopraan Olga Ro- manovskaja, die een opleiding kreeg aan het muziekgymnasium in haar geboorteplaats Leningrad, nu Sint Petersburg. Van 1982 tot 1988 studeerde ze aan de toneel school waar ze een opleiding tot operettezangeres voltooide. Tot 1989 was ze verbonden aan het operettetheater van Krasnodarsk; daarna trad ze drie jaar op als so liste aan het operatheater voor kinderen in Petersburg. De alt Tatiana Steparowa studeer de van 1986 tot 1990 aan het mu ziekgymnasium van Moermansk. Ze verhuisde naar Petersburg waar ze momenteel koordirectie aan de kunstacademie van die stad studeert. De tenor Valeri Winogradov vol tooide zijn primaire muzikale oplei ding aan het muziekgymnasium in Leningrad in 1964. Hij trad met veel succes op in diverse vocale ensembles als solist. Later ging hij deel uitmaken van het Acade misch Capellakoor „Glinka" en sloot zich tevens aan bij het koor Brieven van lezers Buiten verantwoordelijkheid van de redactie De gemeente verondersteld dat er bij de inning van de toeristenbe lasting nogal gesjoemeld wordt door enkele (of meer) logies- verstrekkers. En omdat zij niet we ten hoe zij die oneerlijken moeten opsporen, hebben ze iets héél nieuws en véél „eerlijkers" be dacht (zeggen ze). Daarom heb ben zij het reeds 13 jaar geleden afgekeurde „beddengeld" maar weer eens uit de kast gehaald! En dan zeggen ze: van alle gelijksoor tige bedrijven worden alle bedden even vaak beslapen, of je nu 4, 8 of 12 maanden open bent, dèt doet niet terzake! Eerlijker kan toch niet! En dan zeggen zij: of jouw vakan tiehuisje nu 2, 4, 6 of 8 bedden heeft, doet niet ter zake, want wij stellen, dat het er 3/2 zijn! Eerlijker kan toch niet! En dan zeggen zij: omdat jullie lo- giesverstrekkers zo aardig waren om nu al 20 jaar voor ons die toe ristenbelasting te innen, mag je hem zelf gaan betalen, méér dan moet je er wél BTW over gaan be talen, omdat het nu jullie belasting is! Eerlijker kan toch niet! En dan zeggen zij: als je het er niet mee eens bent, dan kun je nog „even" voor het oude T.B. systeem kiezen! Maar déér jagen zij je wél snel uit (zeg ik) door alléén de T.B zeer snel op te jagen! Eerlijker kan toch niet! En omdat alles toch zo verschrik kelijk eerlijk is en dus helemaal vol doet aan de rechterlijke eis, ,dat een gemeentewet niet mag leiden tot een willekeurige en onredelijke belastingheffing", déérom jassen wij die nieuwe regeling er maar héél vlot even door met maar één voorlichtingsmiddagje op één plaats, voor al die te scheren Texelse schapen tesamen! Eerlijker kan toch niet! P.S. Moesten wij, gemeenschap van Texelse Logiesverstrekkers, nü maar eens besluiten, dat de ge meentelijke „inner" van deze T.B., zélf deze belasting gaat opbren gen! (Al of niet met BTW). R. Kamstra De Koog Het Neva-ensemble. van het Newski-klooster. De in Nowomoskowsk geboren bariton Boris Beletski begon in '87 aan zijn muziekstudie aan het con servatorium van Petersburg. Hij was drie jaar verbonden aan het operatheater voor kinderen en zingt, net als andere leden van het Neva-ensemble, in meerdere kerkkoren. Tenslotte de nestor van het gezel schap, de in 1941 in Novosibirsk geboren bas Andrei Dwetschkin, die zijn opleiding aan het muziek gymnasium in 1961 voltooide, aan het conservatorium viool studeer de en tot 1970 verbonden was als violist van het symfonieorkest van Novosibirsk. Daarna volgde hij een zangstudie in Leningrad, zong zes jaar in het vocaal ensemble Drus- ba, was drie jaar solist bij de roc kopera, zong bij diverse kerkkoren en gaf ook soloconcerten. Het optreden op Texel wordt ge organiseerd door de Wel- zijnsstichting. In het kantoor van de stichting, d'Ouwe ULO, kun nen vanaf 30 oktober kaarten worden gekocht a f5,-. Als gevolg van de deplorabele economische situatie in Rus land verkeren de leden van het Neva-ensemble in mate rieel benarde omstandighe den. Met hun tournee in Noordholland hopen zij wat te verdienen voor zichzelf en hun families en willen daar om de kosten van hun verblijf zo laag mogelijk houden. Aangezien het budget van de organiserende instanties ook beperkt is, is de Wel- zijnsstichting op zoek naar Texelaars die de (redelijk En gels sprekende) koorleden en hun begeleiders tijdens hun verblijf op het eiland voor één of twee nachten onderdak willen geven. Wie aldus wil helpen wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Andries Hu berts van de Welzijnsstich- ting, telefoon 15582 - buiten kantoortijd 18972. Dinsdag 25 oktober In het Maritiem en Juttersmu- seum in Oudeschild kan door kinderen worden meegedaan een het spel „Op zoek naar de schat". Entree f3,-. In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30 en 20.30 uur „True Lies". De afdeling Dialect van de historische vereniging komt om 20.00 uur bijeen in d'Ou we ULO. Ook niet-leden zijn welkom. In de Hervormde kerk van De Waal geven Loes Bakker (fluit), Maaike Roelofs (cello) en Dyo Wassink (orgel) een herfstconcert. Toegang gratis; collecte na afloop. Aanvang 20.15 uur. Woensdag 26 oktober In Cinema Texel draait om 14.00 uur „De Aristokatten" en om 15.30 en 20.30 uur „True Lies". De Doopsgezinde Zusterkring heeft een bijeenkomst in de Doopsgezinde kerk, aanvang 14.30 uur. Optreden van De Flierefluiters. Harry de Graaf leest voor uit eigen werk on der het motto „In het hol van de leeuw". Aansluitend ver rassingsdiner in Theodo- rahoeve. In de Dorpskelder in De Koog wordt informatie gegeven over het projekt Dementie Texel, waarbij iedere be langstellende welkom is. On der andere inleiding door een psychologe met gelegenheid om vragen te stellen, exposi tie, film. „Vergeetachtig, in de war, is het dementie of wat anders?". Aanvang 20.00 uur. Donderdag 27 oktober In de Stappeland-hal in De Koog wordt een grote Snuffel- markt gehouden van 10.00 tot 17.00 uur. Tal van kramen met pottenbakker, zelfge maakte produkten, tweede hands spullen, schilderijen etc. Radio Texel verzorgt mu ziek en er is gelegenheid voor een hapje en een drankje. Er zijn nog enkele kramen be schikbaar voor mensen die spulletjes te koop willen aan bieden. De toegang is gratis, leder die komt dingt mee naar de deurprijs, bestaande uit een volledige sportuitrusting met tennis- of squash- abonnement ter waarde van f500,-. In dorpshuis 't Skiltje in Oude schild wordt een vrijmarkt voor en door kinderen gehou den van 14.00 tot 17.00 uur. In Cinema Texel draait o 14.00 uur „De Aristokatten en om 15.30 en 20.30 ui „True Lies". Een openbare voorlichting en discussieavond over h Sociaal Economisch Strm tuurplan wordt gehouden Calluna bij De Koog, aanvat 19.30 uur. Vrijdag 28 oktober In Cinema Texel draait 14.00 uur „De Aristokatten en om 15.30, 18.30 en 21.3 uur „True Lies". Om 19.00 uur gaat in de kan tine van Voetbalverenigm Texel '94 (vroeger SV Texe de Wampex 1994 van sta» Deelnemers dienen om 18.0 uur aanwezig te zijn voor d briefing. Sportvereniging De Cock dorp heeft om 20.00 uur denvergadering in Hi Eierlandsche Huis. Hoogwater te Oudeschi Di. 25 10.40 en 23.00 Wo. 26 10.54 en 23.27 Do. 27 11.07 Vr. 28 0.30 en 12.401 Za. 29 1.30 en 13.45 Zo. 30 2.57 en 16.10 Ma. 31 4.45 en 17.25 Di. 1 5.55 en 18.16 Aan het strand is het ongeveer eem eerder hoog water. De zon komt 30c tober op om 7.29 en en gaat onden 17 14 u. 27 oktober laatste kwart 29 oktober doodtij. Het is precies zoals ik al zei, het voltallige gemeentebestuur doet er het zwijgen toe als het gaat om een rechtvaardiging van de hon denbelasting. En intussen gaat men gewoon door met het innen van deze onzindelijke belasting. Het duurt nog wel even, maar dit is voor hondeneigenaren, althans voor zover zij hondenbelasting be talen, toch iets om eens in ge dachten te houden als zij straks weer als stemvee moeten opdra ven om de dames en heren ge meenteraadsleden opnieuw voor vier jaar in het pluche te tillen. Want tegen die tijd lopen de kandi daten meestal over van bereidheid om het allemaal toe te lichten en uit te leggen. En misschien wordt dan zelfs, na het inleveren van ten ten voor appartementen, de af schaffing van de hondenbelasting als electoraal klantenbindertje te voorschijn getoverd. J. A. Does Oosterend Klauwverzorging. Voor vee houders start binnenkort een cur sus klauwverzorging. Opgave is mogelijk via Dirk de Lugt (11281) De politie kreeg de afgelopen da gen meerdere aangiften van ver nieling te verwerken. Op het parkeerterrein bij het strand Westerslag werd schade toegebracht aan de truc van de kustzeilvereniging. De huif werd aan zijkant en achterkant met een mes of ander scherp voorwerp be werkt. Het is mogelijk gebeurd in de nacht van woensdag op don derdag. Ook in de naaste omge ving waren sporen van baldadigheid en vernielzucht. Zaterdag of zondag vergreep een vandaal zich in de Thijsselaan aan de geparkeerde auto van een 33-jarige vrouw. De Opel Omega werd aan de linkerzijde over de volle lengte bekrast. Herstel zal f1600,- kosten. De bedrijfsleider van camping „Kogerstrand" signaleerde in zijn omgeving diverse vernielingen, die tussen vrijdagavond en zonda gochtend moeten zijn aangericht. Onder meer stroomverdeelkasten en zes ruiten van een toiletge bouw moesten het ontgelden. Schade f2500,-. Een in de Kogerstraat in Den Burg geparkeerde auto van een 44-jarige vrouw moest het in de nacht van woensdag op donder dag ook ontgelden. De (van bin nenuit bedienbare) spiegel werd eraf getrokken. Schade f160,-. Riolering Rozendijk. In verband met rioleringswerkzaamheden aan de Rozendijk wordt het verkeer vanaf maandag omgeleid via de Akenbuurtweg en de Laanweg. De werkzaamheden worden uitge voerd door de firma Tatenhoven. Het werk duurt vijf weken. Op vrijdag en zaterdag zal hei gramma „Sportlokaal" van f Texel tijdens de reguliere prog ma's verslag doen van de vei tingen van de deelnemers aa Wampex 1994. Getracht zal den zo uitvoerig mogelijk de schillende onderdelen aan thuisfront over te brengen, 20 daarbij duidelijk de lokaties te men, in verband met het even bevoordelen van deelnemers kan men de tussenstanden uitzending begint vrijdag 18.00 en gaat door tot diep nacht om zaterdag om ong 8.00 uur weer hervat te wo Omstreeks 14.45 uur zal de uitslag bekend worden gems Door alle partijen ruim aan het woord te laten is het niet mogelijk de algemene beschouwingen allemaal op één pagina te plaatsen. Op bladzijde 5 vindt u de overige. „De wijze waarop politici elkaar soms bejegenen is slecht voor het imago van de raad en de politiek. Bovendien werkt het contrapro ductief." Texels Belang heeft ge noeg van het geruzie in de raad en roept in haar algemene beschou wing de politici op zich bij de wil van de meerderheid neer te leg gen. „Kiezers mogen van hun ver tegenwoordigers verwachten dat zij op een zakelijke, integere en stijlvolle wijze de belangen van het eiland dienen." In de jaarlijkse politieke bezinning spreekt fractievoorzitter Dick Drij ver zijn tevredenheid uit over de voortvarendheid waarmee b en w het collegeprogramma uitvoeren (openbaar groen, kamperen bij de boer). Invoering van de forfaitaire be lasting juicht hij toe. „Het is een administratieve verbetering en de controle is beter beheersbaar. Een zorgvuldige invoering en begelei ding is wel nodig." Zijn fractie heeft begrip voor de verhoging van de Onroerend Za- kenbelasting (OZB) met tien pro cent. „Door de korting van ruim 1.3 miljoen gulden op de Algeme ne Uitkering in 1997 kan dat niet worden uitgesteld. Het belasting klimaat op Texel is vergeleken met elders mild." Een gedeelte van de ze verhoging wil de fractie com penseren door de reinigings rechten te verlagen. De dekking hiervan zoekt TB in verlaging van de bovengrens van de Algemene Reserve. De verhoging van de le ges Wet Milieubeheer met 20 pro cent vindt TB te fors. Woningbouw Kritiek van de oppositie op de wij zigingen in het bestemmingsplan Buitengebied vindt Drijver onte recht. „B en w actualiseren het plan." Over woningbouw in de buitendorpen: „Het streekplan biedt iets meer ruimte. Hiervan moeten we optimaal gebruik ma ken. Bouwmogelijkheden in alle dorpen, in alle categorieën." Lang durige leegstand van woningen moet worden voorkomen. TB pleit voor een slagvaardige ver werving van bouwgrond. „De laat ste jaren heeft de gemeente herhaaldelijk achter het net ge vist." Politie Zorgen maakt Texels Belang zich over de financiële positie van de politie. „Voorkomen moet worden dat dit het functioneren bemoei lijkt. De politie moet zoveel moge lijk op straat zijn. Ons eiland is gebaat bij een tolerant maar orde lijk imago." Inzake de dorpswacht in De Koog pleit Texels Belang voor een Texels bedrijf. Verkeer De kosten voor een fietspad aan de Limietweg (begroot op 7325.000,-) kunnen volgens TB tot 750.000,- worden terugge bracht als voor een schelpenpad wordt gekozen. „Het fietspad wordt toch minder intensief ge bruikt dan anderepaden. Boven dien is het landschappelijk goed inpasbaar." Texels Belang wil het netto voordeel besteden aan enke le landschappelijk waardevolle tuinwallen, „Het resterende deel kan worden bestemd voor een fietspad langs de Westerweg, wat voor ons hoge prioriteit heeft." Afsluiten van de dijkweg bij Utopia (De Schorren) door SBB dient geen enkel doel. TB vraagt het col lege haar invloed aan te wenden Dick Drijver om hierin verandering te brengen. Naast overleg met SBB pleit de fractie voor een dialoog met de Vereniging Natuurmonumenten. Aanwending van invloed geldt ook richting Teso. „Streef naar een goede aansluiting van boot en bus. Ook het Waddenbiljet moet worden ingevoerd. Een personen- kaart van 5 overtochten voorziet in een behoefte." Economie Het Sociaal Economisch Struktuu- ronderzoek voldoet volgens TB niet aan de verwachting. Deson danks wil de partij geld reserveren voor maatregelen uit het rapport. „Het is nodig dat er beter overleg komt tussen de gemeente en on dernemers. Alle sectoren moeten hierbij worden betrokken. Voor de vissers is de aanpassing van de havenmond en onderhoud nood zakelijk. De fractie spoort de toe ristische sector aan kwaliteits verbetering na te streven. „Daar voor moet de gemeente de voor waarden scheppen. Anderzijds moet de afkalving van toeristische slaapplaatsen (tenten en cara vans) tot staan worden gebracht. De afgelopen zomer is verder ge bleken dat promotie onmisbaar is. Handhaaf de gemeentelijke bijdra ge" Onderwijs TB voelt voor een verdere samen werking van de basisscholen, met handhaving van scholen in dor pen, desnoods als nevenvestiging. Voor De Cocksdorp, denkt TB zelfs aan een fusie zodat deze school in het Eierlandsche Huis beter funcioneert. „De gym nastiekzaal in Den Hoorn steekt ongunstig af bij de rest van het eiland. De school komt in 1997 in aanmerking voor ingrijpend onder houd. Wellicht is verbetering mo gelijk." TB hoopt dat OSG „De Hogeberg" het huidige aanbod aan opleidingen kan handhaven. Door de forse kortingen op de Al gemene Uitkering in 1997 lijkt het TB onontkoombaar dat op de sociaal-culturele activiteiten (jaar lijks drie miljoen gulden subsidie) wordt gekort. Bij de nieuwbouw van Molenkoog dringt TB aan op zorgvuldige nacalculatie van de in vestering en de gevolgen voor de exploitatie. De Ljndeboom: „We onderschrij ven de handelswijze van het colle ge een afwachtende houding aan te nemen onder handhaving van wat al is toegezegd." TB vraagt zich af of historische voorwerpen die bij de restauratie van De Schans zijn gevonden er niet per manent kunnen worden geëxpo seerd. „Het onderhoud van de sportvelden mag worden gepriva tiseerd of in handen van de gebrui kers worden gegeven." TB steunt de bestrijding van de fraude op bijstandsuitkeringen. „Het schaadt degenen die er te- rechtgebruik van maken." De groen-zwarte pluim kent TB toe aan de huishoudelijke dienst van de gemeente voor de wijze waarp die haar verzorgende en dienstbare taak uitvoert. „Een voorbeeld voor allen." „De financiële situatie van ge meente Texel is veel minder pro blematisch dan door u wordt geschetst." Dat is de mening van de Texelse PvdA-fractie. De partij vindt de paniek, die aanleiding is geweest tot het voorstel om de OZB met tien procent te verho gen. volstrekt misplaatst. Fractievoorzitter Dirk Terpstra denkt de financiële tegenvallers als gevolg van rijksbezuiniging te kunnen opvangen met de toe ristenbelasting. „Al jaren is be kend dat een fors stuk ontduiking plaats vindt. Dat kan niet meer als het nieuwe forfaitaire systeem wordt ingevoerd. Dat betekent automatisch 25 procent meer in komsten en daarvan kan die kor ting door het rijk makkelijk worden opgevangen." Terpstra vindt dat als het college vasthoudt aan de voorgestelde OZB-verhoging om die meer in de pas te krijgen met andere gemeenten, de bevolking op andere punten gecompenseerd moet worden voor de lastenver zwaring. Slecht klimaat Ook de PvdA heeft, evenals de VVD, grote problemen met het huidige politieke klimaat op het eiland. „Machtsdenken en arro gantie", noemt Terpstra het in de algemene beschouwingen van zijn partij. „Het eigen gelijk wordt doorgedrukt en korte termijn suc cessen zijn blijkbaar belangrijker dan het algemeen belang." Hij roept het college op tot bereidheid om compromissen te sluiten. De PvdA is toch voorzichtig met nieuwe uitgaven die op de begro ting kunnen drukken. De partij wil eerst zaken afhandelen die nog op Wie de algemene beschou wingen van de Texels politie ke fracties wil hebben om alle standpunten nog eens rustig na te lezen, kan kosteloos een set afhalen op het raadhuis. Dirk Terpstra uitvoering liggen te wachten. Wel gaf Terpstra aan dat als voorzie ningen echt nodig zijn afgewogen moet worden of belastingen moe ten worden verhoogd om deze te betalen. Evenals D66 is de PvdA tegen het verlagen van het budget voor sub sidie voor particuliere ontwikkelingshulp-projecten. Her overweging van het fietspaden plan vindt de partij nog niet nodig. „Laten we eerst maar eens wat uitvoeren", aldus de fractievoor zitter. Gewest De PvdA wijst het Gewest niet af, maar vindt wel dat lokaal moet worden gedaan wat kén. Vooral op het gebied van onderwijs, met de vaak ingewikkelde en specia listische regelgeving, staat Terpstra samenwerking voor. De fractievoorzitter noemt het experiJ ment met de combinatie dorps huis en school in De Cocksdorp mislukt. „We steunen uw plan voor scheiding van functies De si tuatie kan in feite geen dag langer duren." Hoewel de zomer qua openbare orde rustig is verlopen waar schuwt de PvdA voor verslapping van de aandacht. „De extra poli- tieversterking blijft nodig, zeker gezien onze eilandpositie." Op gebied van verkeersveilig wil de PvdA graag meewerkt een onderzoek, liefst geko; aan de mogelijkheden voor „verkeersmilieukaart", waari belasting voor het milieu oj eiland wordt aangegeven Een veilige oversteekplaats langzaam verkeer op de kru Pontweg/Hoornderweg Terpstra een goed plan, maai keerslichten vindt hij „met ee non op een mug schieten"... Evenals de VVD vindt Terpstr de uitwerkingen van het so economisch structuuronder niet in de begroting zijn ten vinden. „Het plan voor het sportcon Den Burg zuid lijkt misschier jongensdroom, maar we wil' wel graag over met de sportrs discussie. Als het plan po wordt gedragen kan de ontw ling misschien stap voor plaatsvinden", aldus Terpstra Gratis storten van grof huishi lijk afval vindt de PvdA geen plan. „Dat tast het uitgang) dat de vervuiler betaalt aan vendien heeft niet iedereen auto, dus moet het toch vw opgehaald en is bij proeven gebleken dat het een grote hoop wordt." Ecote De PvdA heeft het milieu ho het vaandel. Voorgesteld om zogenaamde „ecoteams stellen. Dat zijn groepen van zes gezinnen die de eigen mi tuatie proberen te verbetere zo stimulerend werken op dc geving. „Daarnaast willen w gemeentelijke milieuprijs ren." (ADVERTENTIE) Telefoon I4890

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2