oerderij De Waddel in )ude luister hersteld .TEXELSE p COURANT Agenda f" Om te onthouden Diefstallen Piet Zoon tiende op kieslijst B Texels Geen hopperzuiger Opbrengst collecte Saar Broekema won fotowedstrijd BEZORGERS TEXELSE COURANT x - DINSDAG 25 OKTOBER 1994 derij De Waddel van Plet en u Bakker aan Westergeest is als nieuw. Na een ingrijpen- astauratie is de historische zoveel mogelijk in de oor- nkelijke staat hersteld. Op- htgever is de Vereniging urmonumenten, sinds 1991 naar van het rijksmonument. Vaddel is een hoeve met ge- tdenis. De boerderij in het Ho- rggebied is vermoedelijk in gebouwd door de familie Dijt ie schapenhouderij. Aan één je nazaten. Kees Dijt, heeft uidige Texels schapenras een grijk deel van z'n kwaliteiten bnken. De avontuurlijk in- ilde fokker haalde vanuit En id de Border Leichester naar iland om dit ras met de Texe- le kruisen. Daarmee ging de iproduktie aanzienlijk vooruit, dochters, de gezusters Dijt, ichtten de hoeve in 1979 aan Sakker. De boerderij was toen jaar niet bewoond en zag iveloos uit. Het land erom- was in brokken verhuurd, ruiling omvat de hoeve nu veertig hectare land. Bakker art ook de eendenkooi, milie Dijt verkocht de hoeve par geleden aan de Vereni- Natuurmonumenten, die zich voor behoud van landschap en de plaatselijke natuur. Scha- penboer Bakker bleef pachter van het bedrijf. Pennestreek De restauratie omvatte geen vastomlijnd plan, stelt opzichter en bouwcoördinator Koos Witte van de architektenassociatie Jan Pelgrim en Reus en Leeuwekamp (Pelgrim werkt sinds kort samen met dit Alkmaarse bedrijf). „Terug naar de authentieke vorm kon niet meer. Tijdens sloop kwamen aller lei resten van vroegere bewoning tevoorschijn. Zwarte plekken op de muren markeerde de plek waar een soort haardvuur heeft ge brand. Onder de houten vloer kwamen plavuizen tevoorschijn. Er is veel verandert door de eeuwen heen. Daaraan hebben we de restauratie aangepast", aldus Witte. „Ondanks de vervallen situatie hebben we zoveel mogelijk oor spronkelijk materiaal bewaard", vult bouwkundige Lauw Rijneveld aan. „Aan de materialen en constructie herken je de pen nestreek van de kunstenaar", wijst hij op oneffenheden in het plafond en de ongelijke draagbal- ken. „Dit soort dingen zijn een bron van informatie over de ge schiedenis." De originele rode plavuizen uit de woonkamer zijn door tegelzetter Ruben van der Made in de hallen gemetseld. Niet authentiek, maar wel energiezuinig en milieuvrien delijk is een zogenaamde Finse te gelkachel die op hout wordt gestookt. „Ik hoef de stenen 's morgens maar een paar uur gloei end heet te stoken. De resterende dag straalt het verhitte steen een behaaglijke warmte uit." Milieuvriendelijk is ook een zuive ringsinstallatie waarinhet afvalwa ter van de boerderij en de naburige bedrijfswoning wordt rondge pompt en door bacteriën gezui verd. Daarmee loopt De Waddel alvast vooruit op een toekomstig verbod afwater in het oppvervlak- tewater te lozen. Wellicht dat Uit- LANGE TERMIJN Voor vermelding in deze culturele- en sportagenda dient men zich te wenden tot de Stich ting Ondersteuning Welzijnswerk, Postbus 143, 1790 AC Den Burg (Dorpshuis d'Ouwe ULO), tele foon 15582 of fax 14300. Hoeve De Waddel aan Westergeest werd in opdracht van de Vereniging Natuurmonu menten In een half jaar tijd volledig gerestaureerd. lFoto Garard Timmarman) 29 oktober: Gezamenlijk concert van Excelsior en de Shell Harmonie uit Amsterdam in de burg. De Koninghal te Den Burg Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis. 30 oktober: Sportvissersclub Texel: snertwedstrijd bij de Afsluitdijk. waterende Sluizen nu geen kosten in rekening meer brengt. De voorgevel is van origineel grijs pleisterwerk voorzien. Metselaar Kees Witte van aannemer TEBO gaf de zijmuur een fraai aanzien door hier een daar een rode tussen de gele steentjes te metselen. Rietdekker Jan Sijm uit Zwaag voorzag de stulp van een nieuwe kap. Willem Duvekot deed het in- stallatiewerk en de Verenigde Schilders zette het hout in de verf. Met de restauratie is een bedrag van circa ƒ275.000,- gemoeid. Omdat het een rijksmonument be treft, betaalde de gemeente hier van circa ƒ100.000,-. November 5 november: Sportvissersclub Texel: prijsuitreiking om 20.00 uur in het Skiltje. 6 november In theater-restaurant Klif 12 vindt het Eenakterfestival plaats. Aanvang 12.00 uur. Entree ƒ12,50 Vrienden prijs en leden van deelnemende clubs: ƒ10.-. Sportvissersclub Texel: winterserie bij de Teermolen van 8.30 tot 10.00 uur. 12 november: GVT grote gymnastiek- en jazzuitvoe ring in Sporthal „Ons Genoegen". 13 november: Najaarstocht van Het Gouden Boltje Start 13.00-14.00 uur vanaf Café De Kuip, Dorpstr. 75, De Koog. Afstan den: 5, 10 en 15 km. kosten ƒ5,-. 16 november: Ned. Bond voor Plattelandsvrouwen afd. Texel organiseert een koffie ochtend voor leden van 75 jaar en ou der. Aanvang 9.30 uur in de Doopsge zinde kerk, Kogerstraat. 18 november tot en met 8 december: SOS Wereldwinkel in het raadhuis. 19 november: Toneelvereniging 't Amateurtje geeft een voorstelling in de Wielewaal. Aan vang 20.00 uur. 20 november: Sportvissersclub Texel: winterserie bij Ottersaat van 8.30 tot 10.00 uur. 23 november: Theater Klif 12: Afterhours met Ierse folkmusic. Aanvang: 20.30 uur. Entree ƒ17,50; vriendenprijs ƒ15,-. 27 november. Texels vrouwenkoor met Capabel mannenkoor; gecombineerd middag concert in De Waal. Toegang gratis. December Tot en met 8 december: SOS Wereldwinkel in het raadhuis. 4 december: Winterserie van Het Gouden Boltje Start 13.00-14.00 uur, kiosk 't Turf- veld, Natte Vlakweg 2 (in de Dennen), afstand 5 en 10 km. Sportvissersclub Texel: Sinterklaas wedstrijd bij de Afsluitdijk. 7 december: Theater Klif 12: Fred Delfgaauw met „Vorst aan de grond". Aanvang: 20.30 uur. Entree ƒ17,50; vriendenprijs ƒ15,- 11 december Sportvissersclub Texel: winterserie bij de Teermolen van 8.30 tot 10.00 uur. 15 december: Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Texel organiseert een creatief- middag en -avond voor Kerstversie ring. Aanvang 16.00 uur, plaats is nog niet bekend 19 december: Leerhuis op Texel: lezing: „De actuele situatie in het Midden Oosten". Spre ker: mevr. drs. H. Hirschfeld (directeur CIDI). Plaats: Doopsgezinde kerk, Ko- gerstr. 17a. Aanvang: 20.00 uur. 26 december: Kerstconcert van Excelsior in de He- vormde Kerk in Oosterend. Aanvang 12.00 uur. 29 december: Theater Klif 12: Mijne heren met „Mij ne Heren Enchanté" Muzikaal, zingen en acteren. Aanvang: 20.30 uur. En tree ƒ17,50; vriendenprijs ƒ15,-. id/ambulance: Bij brand en spoedeisend ambulance- er bellen: 06-11. Voor niet leisend ambulance-vervoer: 0-12888 (bij geen gehoor: 0-22222). lekuren college van ben w: meester mr. W.L.F.C. Ridder Rappard (algemene zaken) ag 16.00-17.00 uur. Wethou- N.D.K. Eelman-van 't Veer ijn) dinsdag 16.00-17.00 uur. ouder D.F.G. Schilling (ruim- ordening, milieu, recreatie) dag 10.00-11.00 uur. Wet- ar G. Poster (financiën en jmie) 10.00-11.00 uur. Alle kuren zijn in het raadhuis. «kuur raadsfracties: CDA, VVD en Groen Links iedere irdag vóór de raadsvergade- Itweede dinsdag van de dl; voormalige bodewoning uis aan de Parkstraat ta. 20.15 uur. Texels Belang maandag in de week vóór idsvergadering. Groen Links ook spreekuur op de donder- .oorafgaande aan de week n de commissievergaderin- :orden gehouden. D66 heeft laandag voor de raadsverga- spreekuur van 19.00-20.00 ihet adres Bernhardlaan 67, lurg, of op afspraak via tel. J. is rechtshulp: Advocaat mr. Weijer. Elke maandag van IO.OO uur spreekuur in d'Ou- b te Den Burg. (ting Thuiszorg Texel (voor- St. Gezinsverzorging en Be- mhulp): Jonkerstraat 6, Den tel. 14152. Spreekuur na het end: maandagochtend 08.00 uur, 's middags 14.00- uur. Overige werkdagen IO.OO uur en 14.00-15.00 lol oog: J. van den Berg, zit- o gebouw Keesomlaan 11, Burg op dinsdag van J8.00 uur, woensdag van IB.OO uur, donderdag van 18.00 uur en vrijdag van lot 12.00 uur. Tel. 10386. Te- bereikbaar via tel. 25313 (op maandag tussen in 11.00 uur). bol en drugs: Consultatiebu- >oor alcohol en drugs, Mol- 31/45, 't Horntje. Spreekuur ts afspraak: tel. 19413. tulp verslavingen: Elke dins- sn 19.30 tot 21.30 uur in *6 ULO. Ervaringen uitwisse- er allerlei verslavingen (niet -jarige man uit Tiel raakte sterdag op zondag tijdens testje in het café van De 'jn jas kwijt, een schadepost ®0,-. Toen hij wilde opstap- bek de half lange jas (kleur verdwenen en daarmee te- een sleutelbos en een en 19-jarig meisje uit Oude zondagmiddag in een tof in de Parkstraat wilde e, bleek haar portemonnee '5,- en een bankpasje te zijn enen. alleen alcohol of drugs, maar ook eten, gokken, etc.). Iedereen, ver slaafd of niet, is welkom. 'Kustwacht: Voor meldingen van schepen of zwemmers in nood: tel. 16270. 'Stichting Kruiswerk Kop van Noordholland, afdeling Texel: Wit te Kruislaan 19, Den Burg, tel. 13241. Opening magazijn voor het lenen van verpleegartikelen, in continentie spreekuur en informa tie: op werkdagen van 13.00 tot 14.00 uur. Telefonisch spreekuur jeugdgezondheidszorg: elke werk dag van 8.30 tot 9.00 uur. Spreek uur wijkverpleegkundige thuis zorg: elke werkdag van 13.00 tot 14.00 uur. Voor spoedgevallen van verpleegkundige aard buiten de spreekuurtijden en in het weekend het alarmnummer 02230-50150 bellen. 'Bahé'i: Plevierstraat 16, De Koog, tel. 17896. Elke eerste woensdag van de maand informa tie over het Bahé'i-geloof van 10.00-12.00 uur. 'Anti-discriminatie: Werkgroep Anti-discriminatie Texel, voor mel ding van alle soorten discriminatie. Tel.nrs.: 12609, 14897 en 16315. 'De Lichtboei: FM 100.2 op de kabel. Muziekprogramma's van maandag tot en met vrijdag, tus sen 18.30 en 19.30 uur. Verzoek platen: tel. 13430 of schriftelijk via postbus 89, 1790 AA Den Burg. 'Maatschappelijk werker: Frank van Lare, spreekuur in d'Ouwe ULO, Schilderend 39, Den Burg. Maandag 8.30 9.30 uur; dinsdag 18.30-19.30 uur; woensdag 8.30 -9.30 uur; vrijdag 15.30-16.30 uur. Spreekuur RIAGG (Regionaal Insti tuut Ambulante Geestelijke Ge zondheidszorg, bereikbaar op hetzelfde adres): elke donderdag 13.30-14.30 uur. Tel. 15813, b.g.g. 02230-15805. 'WAO-groep: Dienstencentrum De Buureton, Molenstraat, Den Burg. Elke woensdag van 10.00-12.00 uur. Op de aanbevelingslijst van de VVD voor de Provinciale Staten verkiezing in maart volgend jaar, is de Texelaar Piet Zoon voorlopig opgenomen op de tiende plaats. De kieslijst wordt in december de finitief vastgesteld. De VVD heeft momenteel zeven tien zetels in de Staten. Bij de vori ge verkiezing stond Zoon op de zestiende plaats. Lijsttrekker is op nieuw Frans Tielrooij. Oud-leerlingen. De Vereniging voor Oud-leerlingen van de Land bouwschool heeft het toneelstuk „Mens had dat toch gezegd" van Roel Kassies in studie genomen. Onder regie van Ine Witte Barhorst zal het blijspel zaterdag 28 januari en 5 februari in De Wielewaal wor den opgevoerd. 'Spreekuur uitkeringsgerechtig den: Iedere tweede en vierde woensdag van de maand van 10.15-11.15 uur. 'Artsenlaboratorium en trombo- sedienst: Kruiswerkgebouw, Witte Kruislaan 19, Den Burg (ingang tandartsenpraktijk). Iedere maan dag en donderdag van 9.00 tot 11.00 uur kan men hier bloed laten prikken. Tel. 14887, b.g.g. Gemini- ziekenhuis Den Helder, 02230-11232 of 11299. Trombo- sedienstgegevens (en/of briefje van arts), ponsplaatjes van zieken huis en verzekeringspapieren (zie- kenfondskaart) meenemen. 'Speel-o-theek: Dorpshuis d'Ou we ULO, Schilderend 39, Den Burg. Open: maandag 9.00-11.00 uur en woensdag 14.00-16.00 uur. 'Vrijwilligersgroep wijkverple ging: Voor diverse hulp aan ieder die daaraan behoefte heeft (praat je maken, boodschappen doen, wandeling maken, enz.). Aanvra gen: indienen bij de vrijwilligers of bij de Stichting Kruiswerk Kop van Noordholland, afdeling Texel (voor heen Groene Kruis), op werkdagen van 13.00-14.00 uur, tel. 13241. 'Opvang gevonden huisdieren: Dierenpension „Slufterweg", Sluf- terweg 216, Eierland, tel. 11477. Van gemeentewege aangewezen als opvangadres van onbeheerd aangetroffen katten en honden. Mensen die hun huisdier kwijt zijn, kunnen hier informeren. De boot die bezig was de Oude schilder havenmond uit te bagge ren, was volgens het bijschrift bij de onlangs gepubliceerde foto in deze krant een hopperzuiger. Re den voor maritiem documentarist Roy Helleman uit Oudeschild om in de pen te klimmen. Hij zag di rect dat het helemaal geen hop perzuiger was maar een voormalige duwboot, in91968 ge bouwd als „Uria" bij Verolme Heusden waar ook de twee Texel se veerboten vandaan komen. Het schip werd ingeschakeld bij het opbaggeren van zeezand ten be hoeve van wegenbouw e.d. Nieu we eigenaars monteerden er een beweegbare ploeg met centrifu- gaalpomp aan en doopten het schip „Eureka". Een beweegbare stortpijp die in de zij was gemon teerd, kon een baggerbak voor de duwboot vol bagger spuiten. Zo ontstond een waarschijnlijk uniek vaartuig, dat geen zuivere duw boot meer is, maar in elk geval ook geen sleephopperzuiger. Waarvan acte. De nationale collecte voor mensen met een verstandelijke handicap heeft op Texel f 8722,15 opge bracht. Vorig jaar was dit 8672,50. Tien procent van de op brengst wordt besteed aan een nog nader te bepalen bestemming op het eiland. De organisatie van de collecte was in handen van de Vereniging van Ouders van Gehandicapten op Texel. Zij dankten speciaal me vrouw Dekker die voor het 25ste jaar medewerking verleende. De collecte voor de nierstichting heeft op het eiland f 8142,30 op geleverd. 'Milieuklachten: Afdeling milieu beheer, gemeente Texel, tel. 13041, tijdens kantooruren op werkdagen. Ook (24 uur per dag): provinciale klachtentelefoon, tel. 023-310200. Privacy gegaran deerd. 'Begeleidingsgroep borstkanker- patiënten: Kruiswerkgebouw, Wit te Kruislaan 19, Den Burg. Inlichtingen: tel. 13241, op werk dagen van 13.00-14.00 uur. 'Spreekuur Buureton: Woensdag, donderdag en vrijdag van 14.00-15.00 uur. Praten over aller lei vragen en problemen m.b.t. ouder worden. 'Info-team FNV: Renske van IJs- seldijk (13397), Ben Starink (18868), Jan Brandenburg (14162), Theo van der Berg (13513), Wietse Boonstra (13860, speciaal voor rechtshulp), secreta riaat Jaap Huisman, (12621). 'Vorstverlet/werkonderbreking: R. van IJsseldijk-Smith, Gast huisstraat 60, Den Burg. Meldin gen vorstverlet en werkonderbreking van werkne mers in de agrarische sector en bouwnijverheid: maandag, woens dag, donderdag en vrijdag van 17.15-18.00 uur. 'Bibliotheek: Openbare biblio theek, Drijverstraat 7, Den Burg. Open: maandag 10.30-12.30 uur; dinsdag 14.30-20.30 uur: woens dag 14.30-17.00 uur; donderdag gesloten; vrijdag 14.30-20.30 uur; zaterdag 10.30-12.30 uur. 'Bibliobus: Elke dinsdag op Texel. Standplaatsen en openingstijden: 10.00-10.30 uur 't Horntje, De Da geraad; 10.35-11.35 uur Oude schild, Bruinvisschool; 11.45-12.15 uur De Waal, tegenover Polderweg 1; 12.35-13.20 uur De Cocksdorp, Eierlandsche Huis; 13.30-14.15 uur Midden-Eierland, Strijbosschool; 14.35-15.30 uur Den Hoorn, Drij- verschool; 15.45-16.30 uur De Koog, Nikadel; 16.45-18.00 en 18.30-19.45 uur Oosterend, De Bijenkorf. 'EcoMare: Centrum voor Wad den en Noordzee, Ruyslaan 92, De Koog, tel. 17741. Open: dagelijks (behalve zondag van 1 november tot 1 april). Zeehonden voederen: 11.00 en 15.00 uur. 'Maritiem en Juttersmuseum: Barentszstraat 21, Oudeschild, tel. 14956. Open: dagelijks, behalve zondag. 'Oudheidkamer: Kogerstraat 1, Den Burg, tel. 13135. Open: van 1 april tot en met 31 oktober en voorts in kerst- en voorjaarsvakan tie, van maandag tot en met vrijdag. 'Agrarisch en Wagenmuseum: Hogereind 6, De Waal, tel. 12951. Open: van Pasen tot en met 15 september (en herfstvakantie), dinsdag tot en met vrijdag van 10.00-17.00 uur (zaterdag tot 16.00 uur), zondag en maandag en na 15 september dagelijks van 14.00-16.00 uur. Elke dinsdag- en donderdagmiddag smids demonstraties van 14.30-16.30 uur. Afspraken voor groepen bui ten openingstijden: 18909 of 18622. 'TESO bootdienst: Informatie over wachttijden tijdens vakantie- drukte: tel. 69690. Gevonden voorwerpen: tel. 69655. Informa tie over vertrektijden en tarieven: tel. 69691 of 69692. Hoofdkan toor: tel. 69600 (alleen op werk dagen van 8.00 tot 16.30 uur, niet op vrijdagmiddag). Openbaar ver voer reisinformatie: 06-9292 (50 ct/p.m.). 'Radio Texel: Stichting Lokale Omroep Texel, Postbus 178, 1790 AD Den Burg. Studio: Molenstraat 4 (onder De Buureton). Dagelijks te beluisteren op FM 106.2. Met Saar Broekema, Sluyscoog 64 te Den Burg is winnaar geworden van de fotowedstrijd die was uit geschreven door de Texelse vere niging van reumapatiënten. De jury (bestaande uit Pieter de Vries en Harry de Graaf) kende de eerste prijs toe aan een door haar gëmaakte opname van een huis in een duinlandschap onder een drei gende grijze lucht. Huis en voor grond baden in het zonlicht en steken in perfecte compositie stralend af tegen die lucht. De tweede prijs ging naar Dirk Sijtsma uit Den Burg voor een foto van een blond meisje dat temid den van andere kinderen en ouders geboeid kijkt naar een on bekend object. Het aardige van de foto is dat het spontaan reageren de meisje op haar beurt zelf ook de aandacht trekt, blijkens de gea museerde gezichten in haar rich ting van de mensen om haar heen. De foto was ook technisch fraai, genomen bij mooi zacht licht. De derde prijs was voor Loes Dan- sik uit Haarlem. Zij maakte een sfeervolle foto van haar 86-jarige moeder Sala Leenheer terwijl deze in een tijdschrift is verdiept. Voor de wedstrijd werden 25 fo to's ingezonden. Het onderwerp was vrij. ï-tTv.v» muziek, achtergronden en actuele informatie over Texel. Studiotele foon 12199. 'Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is dagelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon tijdens kantooruren 22188; daar buiten 12222. Voor spoedeisende gevallen het alarmnummer 06-11. 'Dierenartsen: Keesomlaan 11, 1791 DA Den Burg, telefoon 12527. Spreekuurtijden: maandag en donderdag 18.30-19.00 uur. Dinsdag, woensdag en vrijdag van 17.00-17.30 uur en op afspraak. 'Kunstgebitreparatie: Tandtech- niek Van Kralingen (samenwer kend met het Tandheelkundig centrum; vergoed door het zieken fonds), tel. 12069. Spoedeisende gevallen ook in het weekend, na telefonisch overleg. Tandtechniek R. van Oosten (parti culiere praktijk), tel. 16441. Ook 's avonds en in het weekend. 'Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Open van maan dag tot en met vrijdag van 8.00-18.30 uur. Zaterdag van 11.00-12.30 uur en van 15.00-17.00 uur. Zondag van 11.00-12.30 uur en van 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. 'Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. 'Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF X Naam Peter van Heerwaarden C.M.F. v. Heerwaarden Henk van Heerwaarden Martijn Beers Barry v.d. Veen Alexander Elias Liesbeth van Es Marike Janssen Stefan Huisman Paula Vrijdag Mevrouw Barhorst Marga Boon Mevrouw A. Mulder Jacqueline Leijen Jitse Betsema Susan Kooiman Petra Hin Peter Broekman Martijn Barendregt Sophia Boon Susan Boon Petra Kooiman Mw. v.d. Vis-Dijker Mw. S. Koopman-Grit Reina Bos Trisha Koster Mw. Brouwer J. Hillen Ricardo de Graaf Evelien Veeger J. Flier Erwin Goënga Tobias van der Zee Daniëlle van Leersum Erik Hooyschuur Route Den Burg A. Den Burg A1 Den Burg B. Den Burg C. Den Burg D. Den Burg E. Den Burg F. De Zes, Bg. Houtstr., Houtwg., Witte Kruisln., Kogerwg./ Kogerstr. 1-57/2-74 Jan Reystr. vr.tc Ward Terpstra di.tc De Mars (oudste deel)/Spinbaan De Mars v a. Buytengors, Sluyscoog, Verlaet, Kofbaeck, Duykerdam, Middelton Oudeschild, Schilderweg 249-296 Den Hoorn De Koog, Bosrandweg t/m 227 en Pont- weg 234 en 236 De Cocksdorp Oosterend De Waal Zuid-Eierland en Nieuwlanderweg Midden-Eierland, Hoofdw., Slufterw., Oorspr.w., Stengw., Limietw. Eierland, Postw., Oorsprongw., Holland- sew., Hoofdw. (ged.) Vuurtoren/Knmweg Het Noorden Oosterenderweg, Ongeren, Meijertebos, (Waalen)burgerdijk Oost Spangerw., Marsw., Kadijksw., Haller- weg 20, Veenselangweg Hogeberg, Reijer Keijserstr, Hallerweg 51/55, Schilderw. 160-222, Wezenland, Zuidhaffel 49 't Horntje, Pontweg 1-68, Waterw. Zuidhaffel Westerw., Driehuizen, Keesomln. 45, Pontweg 91-95, Akenbuurt, Hemmerkooi Rozendijk, Smitsweg Gerritslanderdijkje, Grensweg, Pontweg 98-110 Californièweg, Pijpersdijk, Pontweg 123- 224, Ruigendijk, Mienterglop, Bosrandw v.a. 516 Kogerweg De Kaai Hoornderw., Hemmerw., Emmaln.33, De Grie Slufterweg/Zanddijk 12573 15579 12038 14301 16831 10022 14030 10131 13640 14478 10443 12763 19258 17956 16344 18235 13956 17908 16362 11231 16474 18307 18332 18635 18869 13621 19582 12836 19395 14216 12229 14607 15365 18915 19653 11653 De winnende foto. Den Burg A: Gollards/Samen Eén, Beatrixlaan 1-39 oneven/2-58 even, Binhenburg. Burgwal, P. v Cuyckstraat, Elemert, Gasthuisstraat 1-31, Gravenstraat. Groeneplaats. Hogerstraat, Ada van Hollandstraat, Hollewal, Kantoorstraat. Keesomlaan 9-39; Mo lenstraat, Molendwarsstraat, Parkstraat, Schilderend 6 en 10, Stenenplaats, Vismarkt, Vogelenzang, Warmoesstraat, Weststraat, Weverstraat, Pater Witteplein, Zwaan straat. Den Burg Al: ,,St Jan", Beatrixlaan 41 t/m 143 oneven, Noordwester, Schoorwal. Vaargeul, Golfslag, Vloedlijn, Zeebries. Dumreep. Den Burg B: Achterom, Bernardlaan 50- ...even en 63-121 oneven, Binsbergenstraat, Brouwerstraat, Drijverstraat, Marelstraat. Starkenburgh, Thijsselaan, Waalderstraat 45-86, Wilhelminalaan 7 - oneven en 50-120 even, Wilsterstraat Den Burg C. Beatrixlaan 145-. oneven en 60 even; W. van Beierenstraat, Boo- gerd. Jan Dirkszoord, Gasthuisstraat 33-76, Jonkerstraat, Kogerstraat 59-.... oneven en 76-.... even, lijnbaan. Den Burg D: Wilhelminalaan, Julianastraat, Burdetstraat, Mr, Kraaistr. Bernhardlaan 1-61 oneven en 2-48 even. Tjakkerstr Lieuwstr Den Burg E: Bernhardlaan 123-. oneven, Maricoweg, Schoonoordsingel, Waal derstraat 2-48 even en 1-43 oneven, Wagenmakerstraat. Den Burg F: Emmalaan 1-44, HaffeldervVeg, Keesomlaan 1-7, Schilderend 1-143 one ven en 20-146 even. Slingerweg 21-27.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7