Cjroen'wartsjexelsin het ,SES-onderzoek levert kcht niets nieuws op" Meerderheid raad achter reddingsplan Calluna |uur rapport is veel te vaag KthWw Pomp Landbouw en milieu in de race voor bestuurszetel Brand fataal voor auto Gemeente wisselt lening in voor aandelen COMBI BROUWER taryvlag gestolen ■Qorszel Kandidaten waterschap bekend Juttersmuseum ontving 60.000e Centraal Meldpunt 06 - 899.882.8 ,20 cent per minuut) VERDER AT in DIT INummer Jacques Herb blij met Sint-CD Klapband 2 32 klachten over sluiting postkantoor 5 yr Harry: test vertraagd 5 Bed-bus laat patiënten liggend genieten 7 Autocrossers mogen naar Eierland 7 Geen voorrang Wie botste tegen wie? Onder de Pomp X te\else'I1coiirant - EUROMASTER ÉRICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10929 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV. Parkstraat 10. AC Den Burg, telefoon (02220) 62600 •enties/abonnementen telefoon (02220) 62600. !tie Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg. jn (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. tie buiten werktijd Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, og, telefoon (02220) - 17266 VRIJDAG 28 OKTOBER 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs M9,95 per half jaar. Losse nummers ƒ1.40. g, mager en eenzijdig. Die kreten vielen gisteravond bij lehandeling van het sociaal-economisch structuuron- ;oek. De rapportage heeft de gemeente ruim twee ton ost, maar eigenlijk weinig meer opgeleverd dan enige erg duidelijke en bepaald niet nieuwe beleidsvoorne- is die ook nog eens zijn verpakt in zeer wollige ambtelij- taal. Weggegooid geld, was de mening van meeste loorders. geld voor het onderzoek is igeven. Dat is niet meer terug (aaien. Het beste is dus om zoveel mogelijk met het rap- de opdracht voor het on- zoek die aan Buck Consul- its is gegeven, staat dat het :iaal-economisch structuu- iderzoek duidelijkheid moet schaffen over de mogelijk- den die er voor de Texelse neenschap zijn om in de komst een zo evenwichtig gelijke structuur te krijgen, sproken wordt over een \tinggevende indicatie van veren beleid voor gemeen- sn bedrijfsleven is uiteraard de vraag in iverre is voldaan aan deze Iracht. Is de gemeente niet eden, dan zou het rapport nen worden teruggegeven het verzoek het nog een rtje over te doen.... ag tussen 19.30 en 21.00 erd van de gevel van het par- trnrn Calluna aan de Schu- sweg bij De Koog de vlag Rotaryclub Texel wegge- Omstreeks dezelfde tijd is dat kinderen op het dak et gebouw klommen. Moge- n zij de daders. lokale kranten ronkten van begrotingsbeschouwingen onze plaatselijke politici, zich met krachtige uitspra- willen profileren. Beter tegd, zich wensen te on- scheiden van hun oppo tten. Bijvoorbeeld door met lelijke alternatieven te ko rt. Maar in de praktijk blijft rt meestal steken in welles- tesspelletjes en persoonlij- vetes, want voor sommige leurders worden de straties groter en de drui- t zuurder. Men valt over dubbeltje, maar pompt nieuw achteloos meer dan i miljoen in zwemparadijs Huna. Pompen of subtro- ch verzuipen in een bo- mloze put. Geen mens pt hartgrondig „Loop naar pomp", want deze sei- 'nsverbredende attractie bben we immers met z'n al- i gewild. Dan zul je er ook nr bloeden! Het warme emwater staat de exploi- iten tot aan de lippen, al itertrappelend wachten zij de verlossende redding- of. Gelooft u dat lagere toe- ngsprijzen tot meer bezoek ten? Br pompen gesproken. Wie 'elt er nou in vredesnaam vijverpomp? Zeker een kabouter. Dat is nou een ike oor Onder de Pomp, 9r daarvoor moet je wel II erreges aars sijn... Horszei port te doen. Want het is niet alle maal zo waardeloos als het lijkt. Buck Consultants heeft wel dege lijk relevante gegevens op papier gekregen waarmee iets kan wor den gedaan. „Er staat in wat we met z'n allen al wisten. Maar het zou ook gek zijn als ze met aanbe velingen waren gekomen waar wij nog nooit aan hadden gedacht", aldus burgemeester Van Rappard. Om het niet bij woorden alleen te laten, stelt de gemeente drie ton beschikbaar voor de uitwerking van ideeën uit het rapport. De opkomst voor de bespreking van het SES-rapport bleef op zo'n veertig personen steken. De bur gemeester begon met een soort verontschuldiging dat het huidige college in het voorjaar pas is aan getreden en wegens vakanties steeds niet volledig was. „We heb ben gewacht met dit belangrijke onderwerp tot we er allemaal wa ren. We hebben er tevens voor ge kozen u deze rapportage toe te sturen zonder een standpunt van b en w. Maar dat hebben we wel." Bert van Straten van de Grontmij verklaarde dat resultaten van an dere onderzoeken zijn meegeno men in het SES-rapport, bijvoorbeeld het Distributie Plano logisch Onderzoek. TVO had eer der bij monde van Hans de Leeuw geklaagd dat, ondanks toezeggin gen van de gemeente, het DPO- verhaal niet is opgenomen in het SES-rapport. Volgens Van Straten is dat dus wel gebeurd, alleen niet zo letterlijk als de ondernemers misschien hadden gewild. Gesprekken De onderzoekers Van Straten en Paul Bleumink van Buck Consul tants hebben Texel verdeeld in vijf sectoren: recreatie en toerisme, landbouw, visserij en haven, on derzoeksinstellingen en overige dienstverlening. Met al die instan ties zijn gesprekken gevoerd. Dat „Dit is een duidelijk geval van geld in het water gooien", al dus Co Vinke, voorzitter van het Texels Verbond van On dernemers (TVO). „Maar de opdrachtformulering was ook erg vaag, dus dan kun je moeilijk verwachten dat er een duidelijk beeld uit komt. Het is een opsomming gewor den van zaken die we allemaal binnenskamers wel denken en de conclusie is dat we aan de slag moeten. Maar er staat niet hóe. En dan voor zo'n be drag. Schaamteloos." De jacht op bestuurszetels voor Waterschap Hollands Kroon is ge opend. Uit de kandidatenlijsten voor de verkiezing op 13 decem ber blijkt dat landbouw- en milieu- en andere belangengroepen een vinger in de pap willen. Meest op vallende gegadigden voor het plu che zijn Sietske Dijken (werkgroep Landschapszorg) en Peter Bakker (Groen Links). De verkiezing vloeit voort uit de de mocratisering van de water schappen. De tijd dat landbouwers hoofdza kelijk de dienst uitmaakten in het waterschap lijkt tot het verleden te behoren. Milieu-organisaties voelen zich steeds meer betrokken bij de taak van de waterschappen en hebben voor de kandidaatstel ling flink gelobbyd. Bij de verkie zing onderscheidt het waterschap vier categorieën met stemrecht. Bij ongebouwd, de grondbezitters, hebben vier kandidaten zich ver kiesbaar gesteld, te weten Gerard Jimmink, Geert Timmer, Gerard Schraag en Werner Dros, allen met een agrarische achtergrond. Slechts één van hen wordt niet gekozen, omdat voor ongebouwd drie zetels beschikbaar zijn. Voor de eigenaars van huizen en be drijfsgebouwen is één zetel be schikbaar. Hiervoor hebben zich echter vijf kandidaten gemeld, te weten Annie Hin-Hin, Margriet Tromp-de Boer, Willem Grisnigt (de garagehouder), Jan Duin en Siets ke Dijksen. Om over hen te stem men krijgen Texelaars die tot de genoemde categorieën behoren te zijner tijd een oproep in de bus. Gemeenteraad Texelaars die zowel grond, als ge bouwen in eigendom hebben mo gen meerdere stemmen uitbrengen. Er wordt niet gestemd over de categorie pachters. Dirk de Lugt heeft zich als enige kandi daat aangemeld. Voor de catego rie ingezetenen, dat zijn huurders van huizen (kunnen ook eigenaars zijn) worden geen directe verkie zingen gehouden. De provincie heeft hiervoor een zodanig lage opkomstverwachting dat dit geen democratische stemming zou zijn. Nu stemt de gemeenteraad hier over. De kandidaten zijn Corrie Heijne-Dros (Texels Belang), Jan Koolhof (CDA) en Peter Bakker (Groen Links). Overigens hadden ook niet-gemeenteraadsleden zich kandidaat kunnen stellen, maar dat is niet gebeurd. Milieu Peter Bakker zegt door milieu organisaties te zijn overgehaald. „In tegenstelling tot de raad is het waterschap eigenlijk concreet met één ding bezig, beheersing van het binnenwater. Natuurlijk heeft het waterschap verantwoording over de kop van Noordholland, maar ik vind dat een boeiende omgeving. Er zijn immers raakvlakken met het landschap, milieu en recreatie en het is toch belangrijk dat even tuele maatregelen zo min mogelijk ten koste gaan van de omgeving." Mocht hij worden gekozen, bete kent dat niet dat volgens hem mi lieubelangen de overhand op zijn bestuurswerk krijgen. „Ik verte genwoordig toch Texel." Er is nog niet bekend naar welke kandidaat de voorkeur van de ge meenteraad uitgaat. gebeurde met individuele perso nen en met bedrijfsorganisaties. Over enkele punten was men het allemaal eens: Texel moet een sterke economie hebben en hou den, recreatie en toerisme is een kip met gouden eieren waar niet aan kan worden getornd, de visse rij is een belangrijke pijler die be- Lees verder pagina 5 Toen een 27-jarige vrouw uit Den Burg gisterochtend op de Pontweg reed, ontdekte zij dat haar auto in brand stond. Ze zette de negen jaar oude Fiat Uno snel in de berm bij het kruispunt met de Koger- weg-Gerritslanderdijk. Toen de brandweer arriveerde (fo to) was het motorgedeelte van de auto al uitgebrand. De wagen werd weggetakeld en kan als verloren worden be schouwd. IFoto Harry de GraafI De meerderheid van de gemeenteraad is bereid het zwem paradijs Calluna uit de rode cijfers te houden door een ge meentelijke lening, waarmee het bad bij de oprichting mede is gefinancierd, om te zetten in aandelen. Calluna be taalt over deze lening (thans nog 1,6 miljoen gulden) dan geen rente en aflossing meer, wat een jaarlijkse lastenver lichting betekent van meer dan anderhalve ton. Het verlies aan rente-inkomsten wil de gemeente compenseren door de toeristenbelasting in 1996 te verhogen met 5 cent per persoon per nacht. De raad beslist in de openbare vergadering van woensdag 9 no vember, maar in een besloten ge deelte van de laatstgehouden vergadering van de raadscommis sie voor financieel, economisch en technisch beleid hebben vier fracties de verwachting gewekt dat zij het (unanieme) voorstel van het college zullen steunen. PvdA en D66 zijn tegen. Bijzonder Gemeentelijke financiële deelna me in een particulier bedrijf is eigenlijk strijdig met het beleid, maar het college vindt dat het hier gaat om een toeristische voorzie ning die in elk geval moet worden gehandhaafd en liefst ook nog ver beterd en uitgebreid. Dat Calluna als elkweervoorziening in een be hoefte voorziet is buiten kijf en er is ook geen twijfel aan dat de toe ristische bedrijfstak en de daarvan afgeleide economische activiteit er baat bij hebben. B en W en de raadsmeerderheid baseren hun positieve stellingname ook op het feit dat de 2500 Texelse aandeel- houders bij een faillissement van Calluna hun geld kwijt zouden zijn. Goedkope lening De oorspronkelijk f2 miljoen grote lening waarom het hier gaat lever de de gemeente jaarlijks 3% (f52000,-) rente op (naast een ton aflossing) hoewel het geld voor 7% was aangetrokken. Tot deze „subsidie" in de vorm van een 4% lagere rente werd destijds beslo ten om de stichting van het bad mogelijk te helpen maken. Texe laars en bedrijfsleven droegen 2,5 miljoen gulden bij door het kopen van aandelen. De rest van de in- Het Maritiem en Juttersmuseum ontving dinsdag de 60.000e be zoeker. De familie De Boer uit Al- mere, deelnemer aan de speurtocht rond het honderdjarige jubileum van de TX 11, kreeg uit handen van museumgids Gelein Jansen een juttersdiploma, enkele museumboekjes en de wrakken- kaart. Het museum heeft de ach terstand die is veroorzaakt door het mooie zomerweer nog steeds niet ingelopen. Vorig jaar werd de 60.000e vijf weken eerder binnen gehaald. Volgens de laatste prog nose ontvangt het museum dit jaar totaal 65.000 tot 67.000 be zoekers. vestering werd met bankcredieten gefinancierd. Het zwemparadijs kreeg al direct met een paar gevoelige financiële tegenslagen te kampen waardoor de liquiditeit onder druk kwam te staan. De gemeente zou aanvan kelijk twee miljoen in het bad ste ken door voor dat bedrag aandelen af te nemen, maar kwam daarop terug. Het werd een lening van 2 miljoen, zij het tegen een rente van slechts 3%. En de Recreatiestich ting zou aanvankelijk jaarlijks ge durende vijf jaar anderhalve ton voor Calluna beschikbaar stellen om de aanloopverliezen op te van gen, maar over de „hardheid" van deze toezegging ontstond een conflict en het ging in ieder geval niet door. Nadat Calluna in de zomer van 1988 was geopend, voldeed de toeloop aanvankelijk aan de ver wachtingen van het haalbaarheid sonderzoek. Het bad kreeg jaarlijks zo'n 150.000 bezoekers te verwerken. Dit aantal groeide ech ter niet, maar nam af, mede als ge volg van de fraaie zomers waarmee Texel te maken kreeg. Het seizoen van 1993 was einde lijk „normaal" maar de afgelopen zeer warme zomer was weer rampzalig. In de maanden juli en augustus werden 25000 bezoe kers minder geteld dan in dezelfde periode vorig jaar, wat f190.000,- minder inkomsten betekende. Het moment diende zich nu aan dat het RMT-bestuur niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen. Voor het bestuur van de Recreatie Maatschappij Texel (eigenaresse van Calluna) was dat aanleiding om bij het gemeentebestuur de noodklok te luiden. Daar werd be grip getoond, wat leidde tot het voorstel dat nu ter tafel ligt en waarover ook de aandeelhouders van Calluna nog moeten beslis sen. Lees verder pagina 5 Een opblaasbaar vlot is een der later toegevoegde attracties van het zwemparadijs Cal luna. Er zal echter veel meer moeten gebeuren om het bad aantrekkelijk te houden. (Archieffoto) Kruiswerk Kop van Noord-Holland U kunt bellen van 08.30 - 17 00 uur voor verpleegkundige thuiszorg voor jeugdgezondheidszorg voor afspraken met de diëtiste Een personenwagen die op de Waalderweg op een trekkercombi natie botste is dinsdagmorgen zwaar beschadigd. Vanaf het Mei- jertebos stuurde een 49-jarige Cocksdorper zijn trekker de Waal derweg op. Hij verleende daarbij geen voorrang aan een 24-jarige Oosterender, die de trekkercombi natie niet meer kon ontwijken. De chauffeur bleef ongedeerd. Een 34-jarige man uit Den Burg meldde de politie dat zijn perso nenauto op de parkeerplaats van de veerhaven schade had opgelo pen. Zaterdag 22 oktober om acht uur 's morgens had hij de wagen neergezet en toen hij te gen tien uur terugkwam was er intussen een blauwe bestelwagen van het PEN tegenaan gezet. De politie zoekt uit of deze voor stelling van zaken juist is, want de uit Julianadorp afkomstige chauf feur van de PEN-auto vertelt een ander verhaal. Het zou ook kun nen dat de PEN-auto er al stond en dat de man uit Den Burg er tegen aan is gereden. Wie er iets over weet wordt verzocht de politie te bellen. (ADVERTENTIE) Hew jee 't ok hoort? Van Linge van de VVV woont nou al meer dan 'n jaar in 'n hotel. Jajet, as j 't mien vraagt is dat gien bluuver. Je moet gewoon bij Hlelke zijn. (ADVERTENTIE) X- Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van NATUURVOEDING TEXEL TV VIDEO HIFI FOTO OE EUROPESE BANDENSPECIALIST GEMEENTE TEXEL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1