CU #2 Postbussenloket nu héle dag open voor service k: Onvrede over sluiting daalt Vertraging :S-onderzoek TEXELSE^" COURANT itie wèl op tijd Brandweer rukt uit voor collecteweek «r 3° **"5 Tel l6556 ,-,,V>e'6 9,ïi0,5'6 Wampex Wat ik zeggen wou. Opknapbeurt voor oorlogsgraven Praten als Brugman... Reddingsplan Calluna Zangdienst Den Hoorn Langs de weg KORT Texels Vlooienmarkt in De Koog goed bezocht ervolg van PAGINA 1 len moet blijven, het karakter het eiland mag niet worden I jetast voor kortdurende winst- nde zaken, de welvaart mag ten koste gaan van het welzijn er moet iets worden gedaan lager en eenzijdig", vindt rus Kuiper van landbouwor- nisatie WLTO. „Het rapport teveel gericht op Texelse oducten en biologisch- jiamische landbouw. Maar reguliere agrariërs worden rgeten." de huisvestingsproblematiek e voorkomen dat veel jonge- beginnende ondernemers heil elders gaan zoeken. Actiever? alle sectoren zijn sterke en :ke punten opgenoemd. Dui- werd dat er enkele gemeen- pelijke kansen, maar ook ligingen zijn. Bindend ele- 0 tussen alle sectoren is de 1 nwaarde" die het eiland SI. „Texel is een begrip en het I voor schoon, rust en ruim- ildus de onderzoeker. (j Zangrijkste uitkomst van het itiJsI is eigenlijk dat er een inten- re samenwerking moet ko- tussen de gemeente en de «en. Dat moet een „actieve rfng" ten opzichte van moge- jen opleveren. Wat voor mo- =1heden wordt bedoeld en uit die actieve houding moet an werd niet echt verduide- Van Straten verweerde zich te stellen dat in het rapport eertig actiepunten zijn opge- waarmee de gemeente en ctoren aan de slag kunnen, zijn bestaande en nieuwe i. Maar die moet men wèl ppakken. Wij leggen de bal stip, maar de mensen moe- in het doel schieten." Plan voor haven van de belangrijkste actie zijn volgens Van Straten U rotere aandacht voor econo- ontwikkelingen, bijvoor door een full time werker economische zaken •t raadhuis neer te zetten, aast wordt een uitgebreid voor de haven van Oude- schild aangeraden en moet de ge meente voorwaarden en faciliteiten scheppen, bijvoorbeeld in het oplossen van de huis vestingsproblematiek. Volgens de onderzoekers is bij de Texelse landbouwers wel bekend wat voor problemen er op hen af komen, maar doen ze er te weinig mee. „Door zelf actief met voor stellen te komen, voorkom je dat van hogerhand regels worden op gelegd." Dat was reden voor Ar nold Langeveld om namens de WLTO uit z'n vel te springen. „We zijn al jéren in overleg met de over heid en zijn juist reuze offensief bezig. U vertelt ons niets nieuws." Van Rappard suste dat het rapport niet is bedoeld als ingebreke stel ling van de landbouw. „Ik weet uit eigen ervaring inmiddels dat Texel beschikt over zeer weerbare agra riërs...." De recreatie en toerisme moet nog meer dan nu al gebeurt aan pro- VRIJDAG 28 OKTOBER 1994 Wethouder Poster wa§^ in zijn vorige periode als raadslid fel tegen de plannen voor het SES onderzoek. Hij vond de kosten veel te hoog. Na een democratisch tot stand geko men besluit ging het onder zoek door en nu wordt de politicus, inmiddels aan de an dere kant van de tafel, met de uitvoering geconfronteerd. „Of ik vind dat we waar voor ons geld hebben gehad? Ach, ik onthoud me van commen taar. Maar als ik nog in de raad had gezeten, had ik een ander geluid laten horen.... „Als het rapport wordt gezien als een ondersteuning van de stelling dat een goed toegan kelijke haven van levensbe lang is voor onze sector, dan kunnen wij ons er in vinden." Dat zegt Bas van der Beek, voorzitter van de visserij organisatie DETV. Ook hij heeft weinig nieuws in het verhaal kunnen ontdekken. „Ik geef toe dat ik sceptisch ben, maar ik heb de indruk dat de visserij wordt overspoeld met rapporten vol conclusies die van elkaar zijn overge schreven.... Het lijkt soms meer een legitimatie voor bestuurders om een stuk be leid door te voeren." artikel over de brand in De in de vorige krant stond dat uur voor het werkelijk uit- van de brand op straat was te ruiken, maar dat de pas later in actie kwam na- en buurtbewoner daarover Ie. Dat was niet juist. De was er al langere tijd, maar •j(fcht daarover kwam bij de binnen om 23.47 uur. Eén it later werd aan de patrouil- e agenten opdracht gegeven loogte te nemen. Ze waren snel omdat de wacht ers toevallig in de buurt van >og waren. Om 23.50 was ■n er plekke, constateerde dat ik uit het dak van Ruijslaan e|am en waarschuwde de be- die op dat moment de net zelf had ontdekt en be- Js de brandweer te bellen via ductverbetering doen en de onder zoeksinstellingen op het eiland moeten creatief met hun mogelijk heden omgaan. Als voorbeeld wordt de ontwikkeling van een da garrangement voor toeristen in sa menwerking tussen EcoMare en het Nioz genoemd. Grote lijnen De conclusie van beide onderzoe kers was dat de politiek en het be drijfsleven moeten besluiten wat men in de toekomst wil doen. „U moet het eens worden over de grote lijnen en aan de hand daar van prioriteiten vaststellen. Er moet duidelijk worden afgespro ken wie de kar gaat trekken en wanneer resultaten mogen wor den verwacht. We hebben genoeg acties opgevoerd waarmee u me teen aan de slag kan", aldus Van Straten. Niet onder de indruk. Dat zegt Harry Wuis, voorzitter van de Texelse Vereniging van Logies- verstrekkers (TVL). „Maar het was eigenlijk vooraf al bekend dat het rapport zou teleurstel len. In gesprekken met de on derzoekers werden wij steeds een kant opgeduwd die we niet wilden. Tja, we zijn geen opdrachtgevers, dus we heb ben het maar te accepteren." De toehoorders hadden daar toch wat moeite mee. De algemene reactie was dat het rapport had den moeten aangeven welke grote lijnen het belangrijkst zijn voor Texel. Burgemeester Van Rappard verwoordde het slim: „We moeten met elkaar praten over de aanbe velingen en per sector aangeven waar we prioriteit aan geven. Als we dat allemaal naast elkaar leg gen, moeten we beginnen met datgene waar we het allemaal over eens zijn. We moeten er sa men iets moois van maken." Harry Wuis (TVO) vroeg of de drie ton voor de uitwerking jaarlijks door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. Daar moest Van Rappard hartelijk om lachen. Hij pareerde dat hij ook wel wat finan ciële steun van de ondernemers verwacht. Stevige kaft Afgevaardigde Pennink van de Ka- mer van Koophandel was blij dat het rapport een stevige kaft heeft. „Anders zouden de voorstellen er als losse vellen uit vallen. Ik mis een goede analyse van de eilande conomie. Er staat nergens welke maatregelen het meeste rende ment opleveren, waarmee het beste wordt gescoord." Peter Bakker van Groen Links vond het jammer dat dit al de eindrap portage is. „Beter was geweest om met een tussenrapport naar de sectoren terug te gaan, iedereen erop te laten schieten en dan pas met een eindwerkstuk te komen. Daar was dan een breder draag vlak voor geweest." Onderzoeker Paul Bleumink gaf aan dat erg veel tijd in communi catie is gestoken. „Daar zit duide lijk nog onvoldoende structuur in op het eiland. En verder moet u oppakken wat u belangrijk vindt. Wij hebben 40 projecten bedacht die niet lukraak zijn verzonnen, maar passen binnen de centrale doelstelling." In de kast Wuis deed het onderzoek af als „een wetenschappelijke benade ring van wat we allang wisten". Hij stelde voor het snel in de kast te zetten en een overlegplatform met alle sectoren te beginnen. „Ongeveer zoals is verwoord in de algemene beschouwing van D66." Hij kreeg bijval van verschil lende kanten. Wethouder Poster merkte op dat Texel al een gemeentelijke mede werker economische zaken heeft! Bleumink beaamde dat, maar gaf aan dat de man slechts een deel van zijn tijd aan die functie mag besteden. „Juist als je ideeën wilt uitwerken met meerdere sectoren moet er een scharnierpunt zijn, in de vorm van zo'n medewerker." Een platform is een vorm van structureel overleg en daar konden beide onderzoekers zich dus wel in vinden. Co Vinke (TVO) zei dat het rapport open deuren in trapte. „We kunnen maar één ding doen: laat die deu ren open staan." Van Rappard besloot dat vooral duidelijk is ge maakt dat meer gebruik moet worden gemaakt van eikaars ca paciteiten en deskundigheid. „Er moet één grote strik om het pro duct Texel." Komende week wordt de landelij ke collecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting gehou den. Het Texelse vrijwilligerskorps ondersteunt deze actie al jaren en gaat ook nu weer de deuren langs om financiële ondersteuning te vragen. Vorig jaar werd in totaal bijna drie miljoen gulden opgehaald. Het geld wordt besteed aan brand wondpreventie, verbetering van de zorg voor brandwondpatiënten, ondersteuning van wetenschap pelijk onderzoek en aan het be heer van de Nationale Huidbank. De Texelse spuitgasten, waaron der ook de jeugdbrandweer, col lecteren maandag in Den Burg, dinsdag in Den Hoorn, De Cocks- dorp en De Waal en woensdag in Oosterend en Oudeschild. De oude Bedford, het paradepaardje van het korps, wordt ondermeer ingezet om de actie te ondersteu nen. Overdag loopt een aantal „losse" collectanten op plaatsen als 't Horntje. Rabbit Habit uag Qe*ocht voor - l'usminus 3q J?e."a°cht, 16566 du'kb"//®n het Gezocht voor puzzeltocht ongeveer 1600 meter touw in stukken van ca 20 m. Tel 16566 /estiva' 14. 15 voor overle- vingstochl' oud. .loop Gezocht voor excursie ongeveer 30 ^pogtaf sche kaarten, u.tgave 1964 Tel 16566 Gezocht „ulo s V O "kC, „es voor vmdag 26 okt ^994 Tel. 13809 pareren alle merken Postweg Center Texel Gezocht voor partijtje; 30 bjgerpakjes (XXL) Tel 16566 Woensdaa 19 oktober i.Gr« rood V-a Gezocht t^atvju' 5 v<vA'\ 20 h "8-20 5.74 2*22.2Ï fttnuon Cue., .'qr, (O set VERVOLG VAN PAGINA 1 it is in de hand gewerkt door systeem van informatie- ikking dat door de politie gehanteerd sedert de reor- itie aldaar. Plaatselijke poli- isen mogen geen informatie verstrekken aan de pers. slisten dienen zich te wen- 't een voorlichter van de ba- i[ 'heid op het vasteland, die tijd bereikbaar is en niet al- er de gegevens beschikt die fint nodig heeft terwijl door ibekendheid met de Texelse ie nogal eens misverstanden an. Zeven Britse en Belgische mede werkers van de Commonwealth War Graves Commission" hebben deze week groot onderhoud ver richt aan de oorlogsgraven op de algemene begraafplaats in Den Burg. Alle kosten worden betaald door de Britse regering. Het Texelse oorlogskerkhof is van de CWGC. Deze instantie beheert meerdere oorlogsgraven in Europa en heeft een hoofdkantoor in het Belgische leper. Het is de eerste keer dat een eigen werkploeg wordt gestuurd voor dergelijk on derhoud. ,,Tot nu toe werd het werk gedaan door de gemeente", Al menig jaartje volg ik de raads vergaderingen vanaf de zijlijn (tri bune) met wisselende belangstelling. Logisch, want de onderwerpen kunnen niet altijd even interessant zijn. Maar: sinds het aantreden van de nieuwe raad (en burgemeester) is er wezenlijk iets veranderd. Niet alleen verschenen er enkele nieu we mensen op de luxe stoelen, hun „babbel" heeft helaas een nieuw vergadertijdperk ingeluid. Ellenlange verhandelingen vol met herhalingen, al dan niet aange wakkerd door het „spraakwater" van de gemeentebode, maken de vergadering slaapverwekkend. En wat te denken van de luisteraars thuis; voor hen is het vaak niet om aan te horen. De directe verbin ding met de huiskamer verliest zo de waarde die de raad er zo graag aan verbindt. Daarnaast kun je medelijden hebben met de men sen van de pers, van wie wordt verwacht dat ze er nog iets zinnigs vertelt opzichter W. Jones. „Re- over schrijven. gelmatig gaan wij de kerkhoven af Beste gemeenteraadsleden (wie voor inspectie en daarbij werd dui- de schoen past...), hou het kort en delijk dat hier het nodige moest helder, blijf „to the point" en zorg gebeuren." ervoor dat de mensen thuis en op De tuinmannen hebben een flinke de tribune wakker blijven. Alleen laag grond verwijderd, de begraaf- op die manier houdt u binding met plaats is geëgaliseerd en van nieu- de Texelaars. we planten voorzien. „Drie rozenstruiken per steen", aldus Jones. „Verder hebben we ertus sen nog wat planten gezet en is de rest voorzien van nieuwe grasplaggen." Het werk nam meer tijd in beslag dan aanvankelijk was gedacht. „Er blijven zelfs nog en kele mensen tot na het weekend om alles af te ronden. We hebben het erg druk, zeker met al die her denkingen dit en volgend jaar." Al eens eerder had de RMT het college benaderd met ideeën om de exploitatie van het zwempara dijs te verbeteren. Zo werd om medewerking gevraagd voor het stichting van een aantal recreatie woningen (met totaal 350 slaap plaatsen) op het fraaie terrein dat tot het Callunacomplex behoort, maar daar wilde het college niets van weten omdat het strijdig zou zijn met het beleid om het aantal recreatieve slaapplaatsen op Texel binnen de perken te houden. Lucht Volgens voorzitter Ben Rab en bestuurslid Henk Pennings (die na mens de gemeente in de RMT zit) krijgt Calluna nu weer zoveel fi nanciële lucht, dat niet alleen dek kende exploitatie mogelijk is maar dat er ook geld overschiet voor re paratie, groot onderhoud en be scheiden verbeteringen. Daarbij is men zeer voorzichtig wat betreft het ramen van het aantal bezoe kers per jaar. Er wordt uitgegaan van niet veel meer dan 110.000 bezoekers, het aantal dat dit jaar zeker wordt gehaald. Aan tariefsverhoging om tot een betere exploitatie te komen, valt niet te denken. Het huidige tarief is al hoog in vergelijking met dat van vergelijkbare baden elders in het land, die merendeels gemeen telijk worden gesubsidieerd. Men vindt het nu al duur, waarmee is verklaard dat de extra toeloop in een zomer met slecht weer niet zo heel veel groter is dan wel eens is verondersteld. Een hoger tarief zou zeker tot verdere terugloop van het bezoek leiden. Reductie Overigens betaalt slechts een min derheid van de Calluna-bezoekers de volle entreeprijs. Ongeveer tachtig procent geniet 50% kor ting omdat zijzelf of hun gastheer aandeelhouder zijn. Het entree geld gemiddeld per persoon be draagt f8,55. Daar komt per persoon nog f3,30 aan consump ties bij, wat illustreert hoe belang rijk de horecavoorzieningen in het complex zijn. Calluna wordt vooral door toe risten bezocht, maar in de perio den buiten de vakanties, vooral in het najaar, zijn de Texelaars in de meerderheid. Als bron van werkgelegenheid is het zwemparadijs ook niet onbe langrijk. Er zijn twaalf volledige ar beidsplaatsen aan verbonden, 's Zomers komen daar nog twintig losse hulpen bij. Het koor „The Singers of the Lord" geeft zondag in het Hoorn der kerkje een concert. Het optre den is onderdeel van een zangdienst, waarbij diverse liede ren worden gezongen. De dienst begint om 19.30 uur. Cees Maas, Den Burg. Postkantoren BV heeft 32 afkeu rende reacties gekregen over de tijdelijke sluiting in november. De toezegging dat de giromaat in ge bruik blijft en dat het postbussen- loket nu de héle dag (uitgezonderd de middagpauze) voor beperkte service open blijft, heeft velen echter tevreden gesteld. Er komt géén mobiel postkantoor. Om Calluna bij de tijd en aantrek kelijk te houden (vergelijkbare ba den investeren hevig in uitbreiding en extra attracties) en om de exploitatie minder kwets baar voor goed weer te maken, moet op termijn veel meer gebeu ren. Hoog op het verlanglijstje staat een buitenbad, waarmee ongeveer acht ton gemoeid zal zijn. Zowel het bestuur van de RMT als het gemeentebestuur hopen dat het bedrijfsleven zich wat dat betreft uitgedaagd zal voelen. De aandeelhouders zelf tonen zich tot dusver niet erg geïnteresseerd in het wel en wee van Calluna. Toen het bestuur dinsdagavond aansluitend aan een persconferen tie de aandeelhouders wilde inlich ten over het reddingsplan, kwa men slechts twee personen opdagen. In de loop van november zullen deelaandeelhouders worden uitge nodigd voor een officiële aandeel houdersvergadering waarbij de statutenwijziging die samenhangt met de gemeentelijke financiële deelname, aan de orde zal worden gesteld. Om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen moet 2/3 van de aandeelhouders aanwezig zijn. Omdat dit vrijwel zeker niet wordt gehaald, wordt aansluitend een tweede vergadering belegd, waarbij die voorwaarde niet geldt. De totaal 2500 aandeelhouders van de RMT hebben bezitten 1500 aandelen van f100,-, 5800 van f200,-, 5700 preferente aandelen van f100,- en 6500 cumulatief preferente aandelen van f100,-. De aandeelhouders moeten vol gens de huidige statuten per aan getekend schrijven voor de vergadering worden uitgenodigd, zodat die vergadering alleen al daarom een dure grap is. Het schrappen van deze bepaling is dan ook een der voorstellen. ondernemer Hielke Bruining in De Koog moesten doen. Die zou daar uit de hoogte van hun omzet kun nen afleiden. „Misplaatste vrees", stelt Zeegers. „Dat soort zaken worden door een medewerker uit Den Burg afgehandeld. Die zit de hele maand november zes dagen per week in De Koog. Een collega is elke dag aanwezig in het post bussenloket in Den Burg om setjes girobetaalkaarten, giromaatpas- ZóveeJ^ reacties had zonemanager sen en afhaalstukken af te geven. Voor kentekenbewijzen, ongefran- IFoto Tossa de Graelfl De test van de nieuwe Volkswa gen Polo in Texelse omstandighe den is vrij ernstig vertraagd. Het belangrijkste oponthoud is ont staan door de langdurige windstil te in het begin van deze maand, waardoor het meten van de zij windgevoeligheid van de wagen pas de afgelopen week heeft kun nen plaatsvinden. Verder hebben de slalom-proeven om de weg- vastheid van de wagen vast te stellen, meer tijd gevraagd dan was voorzien omdat zich hierbij een aanrijding voordeed en er niet onmiddellijk een andere testwa gen beschikbaar was. Om de zaak zoveel mogelijk te bespoedigen, zijn de proeven om de vandaal bestendigheid van de wagen vast te stellen, zelfs geschrapt. Het ziet er nu naar uit dat het testprogram ma het komende weekend zal worden afgerond en dat het ver slag zal verschijnen in de krant van dinsdag a.s. Fred Zeegers niet verwacht. Hij kreeg tijdens een onderhoud met ondernemers Co Vinke en Kees Jaap van der Kooi gistermorgen het verwijt dat het geprivatiseerde staatsbedrijf de klanten beter had moeten voorlichten. „Uit de klach ten blijkt dat men inderdaad niet goed weet wat er aan de hand is. Nu we hebben uitgelegd hoe alles precies zit, toont men toch be grip." Zeegers zette uiteen dat om technische redenen een nood voorziening niet tot de mogelijkhe den behoort. „We moeten datalijnen aanleggen en dat is echt niet haalbaar. Beveiliging ts een ander probleem. Neem bijvoor beeld de giromaat. We wilden de geldautomaat vanaf het begin in gebruik houden, maar de bouw- ploeg heeft dat afgeraden in ver band met beschadiging." De beveiligingsapparatuur en het stofvrijmaken waarvoor nu is ge kozen, zijn volgens Zeegers geen absolute garantie dat de automaat in gebruik blijft. If10 en Belgische tuinmannen egaliseren de grond op de begraafplaats IFoto Tessa de Graoffi Privacy Verschillenden ondernemers heb ben er om privacy-redenen be zwaar tegen dat ze hun maandelijkse BTW-stortingen in Harry, het postagentschap van collega- keerde post, opnamen of stortin gen van contant of vreemd geld en zogenaamde eerstedag enve loppen verwijst Postkantoren BV naar De Koog of elders. „We heb ben begrip voor de tijdelijke slui ting, maar zijn er niet blij mee", aldus TVO-voorzitter Co Vinke na afloop van het onderhoud met Zeegers. Kantoorartikelen Tijdens de verbouwing in novem ber worden de medewerkers voor bereid op hun taak in het vernieuwde postkantoor. Naast de wens- en condoléancekaarten en enveloppen worden er voortaan ook kantoorartikelen verkocht. Volgens Zeegers zijn dat zaken als schrijfmateriaal, paperclips, block- notes en perforators. Verder wor den allerlei verpakkingsmaterialen voor poststukken aangebo den.„Allemaal zaken die zijdelings met de post hebben te maken", reageert Zeegers op een kritische brief van Jook Nauta over on eigenlijk gebruik van het pand. De gemeente ziet echter geen strij digheid met de bestemming. Afgezien van een automatische deur voor invaliden verandert er aan de buitenkant van het post kantoor nagenoeg niets. Bredene. In maart worden de vriendschapsbanden tussen Texel en het Belgische Bredene weer I aangehaald. Dan zal bij de zuider buren een culturele uitwisseling worden gehouden. Waarschijnlijk stuurt de gemeente enkele schil derijen uit de eigen collectie. Liefst 87 kinderen namen dins dagmorgen deel aan de jaarlijkse vlooienmarkt in De Koog. In het centrum van de badplaats werden goede zaken gedaan. Veel be langstellenden namen de gelegen heid waar om een kijkje te nemen. De jury stelde drie prijzen beschik baar voor kinderen die een origine le manier van handelen toonden. De eerste prijs ging naar de kinde ren Keyzer uit De Koog. Mark (4 jaar), Bo (9 jaar) en Lotte (11 jaar) hadden zich dermate aantrekkelijk uitgedost, dat een prijs hiervoor op z'n plaats was. Hun verkoopac- tiviteiten leverde een bedrag van f 15,- op. De tweede prijs ging naar Kim Blom (8 jaar) uit Den Burg. Het motto „noem zelf maar een prijs" bracht f21,- in het laatje. De aandoenlijke verkoopster Nico le van Beek (5 jaar) uit de Koog ging strijken met de derde prijs. Haar „knuffelkar" was goed voor f19,50. De prijzen, waardebonnen t.w.v. f50,- zijn beschikbaar gesteld door de organiserende onderne mers van De Koog Badplaats.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5