Cjrocn "Zwartsjexeh in het harL, toster: „Al zes maanden Is schietschijf gebruikt" College wil af van gekibbel Rechter stelt oordeel stuifdek nog even uit Q)e "Wever 179 Geen geld voor scholing van werkzoekenden Stapelgek TEXELSE'^COURANT L Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant folders van Treiteren loopt uit op vechtpartij LA ROCHETTE Arbeidsbureau moet bezuinigen Gezocht Zeel schade; weinig letsel Bootdienst aangepast wegens railonderhoud verder \T IN DIT ÏS^mer Moeras rond OBS De Bruinvis 2 Harry: hoe hanig is de polo-rijder? 5 sw Wampex '94: blijmoedige foltering in de regen 7 Reacties burgemeester en wethouders op alge mene beschouwingen 9 Gebroken neus JERICHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10930 DINSDAG 1 NOVEMBER 1994 ive Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, AC Oen Burg, telefoon (02220) 62600 rtenties/abonnementen telefoon (02220) 62600 cue Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg. ,0n (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111 ictie buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein jn Burg, telefoon (02220) - 15639. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs f\9.95 per half jaar Losse nummers ƒ1,40. Een 28-jarige inwoner van Den Hoorn heeft gisteren rond 11.00 uur zijn neus gebroken, na een kopstoot. De Texelaar liep met en kele kabeltjes in zijn handen van zijn auto naar een bedrijf in de Parkstraat. Eén kabeltje viel. Toen de man terugkwam om deze te ha len had een ongeveer 50-jarige ka lende man 'm al opgeraapt De Texelaar vroeg zijn kabel terug, maar kreeg die niet, waarop een woordenwissel mg ontstond. De oudere man zette zijn bril af en verkocht de ander de kopstoot, waartegen diens neus niet bestand bleek. De dader was on geveer 1.65 cm. lang, heeft een nromaal postuur en een vierkante bril met chroomkleurig montuur. Hij was in gezelschap van een an dere man en twee vrouwen. De politie verzoekt getuigen van dit voorval zich te melden, telefoon 22188. Al enige weekenden achtereen broeit er iets tussen een vaste groep bezoekers van een café in de Kantoorstraat en enkele kotter- vissers. De Oudeschilders werd dit weekend de toegang tot het be drijf geweigerd door de eigenaar. Dat was aanleiding voor enige ste kelige opmerkingen over en weer. Enige tijd later troffen de Texelaars elkaar op straat en toen liep het uit de hand. Een 19-jarige Oudeschil der en een op Texel werkzame En gelsman raakten slaags. De Oudeschilder ontvluchtte zijn be lager door in een taxi te springen. Hij stelde zich met diverse ver wondingen, waaronder een blauw oog, onder doktersbehandeling en deed aangifte van mishandeling. De Engelsman, die ook een blauw oog heeft en een gezwollen hand, volgde gisteren zijn voorbeeld. (ADVERTENTIE) gegrillde boerenachterham Een smakelijke ham uit Frankrijk 100 gram van 319 Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 Vrijdag bleek dat de rechter nog steeds niet goed raad weet met de kwestie. Hij stelde zijn uitspraak voor onbepaalde tijd uit. „Een hoopvol teken", aldus Kuiper des gevraagd. Wellicht dat een bezoek van een „zware" delegatie onder leiding van Tweede Kamerlid Piet Blaauw (VVD), later deze maand, méér duidelijkheid zal verschaffen. Kuiper voerde tijdens de zitting aan dat de Texelse landbouw wei nig te verwijten valt. Bij herhaling is geprobeerd om met hulp van de politiek en/of het ministerie een oplossing te vinden voor dit pro bleem. Halvering boete Vrijdag moesten nog meer Noord hollandse agrariërs voor de Alk- maarse rechtbank verschijnen. Ook loonwerkers, die in opdracht van agrariërs hadden gewerkt, werden gedaagd In bijna alle ge vallen was de eis 71,500,- boete. De rechter oordeelde telkens aan de hand van de zwaarte van de overtreding. Behalve de al ge noemde Texelaar stond nög een Texelse agrariër terecht. Deze, woonachtig nabij De Dennen, had in januari j.l. (dus in de gesloten periode) drijfmest uitgereden. Hij was niet op heterdaad betrapt, maar kreeg twee dagen later be zoek van de politie en kreeg na zijn bekentenis een bekeuring. Omdat hij de boete (eveneens 71.500,-) te Het Arbeidsbureau kan dit jaar geen geld meer uitgeven voor scholing en arbeidsinpassing van werkzoekenden. Door liquidi teitsproblemen op landelijk ni veau heeft het Texelse Arbeidsbureau dit jaar ƒ60.000,- minder te besteden. Ook komend jaar stelt minister Melkert van So ciale Zaken flinke kortingen in het vooruitzicht. „We worden er niet vrolijk van", reageert Arbeidsbureau-directeur Theo Zijm op de kortingen die van hogerhand zijn opgelegd. „Werk zoekenden die een bijdrage voor om- of bijscholing vragen, kunnen we dit jaar niet meer helpen." Zijm betreurt dat. „Om langdurige werklozen aan een baan helpen stippelen we een plan uit. Scho ling is onderdeel daarvan. Als die voorbereiding op een nieuwe ar- beidsplekvervalt, onstaat er een gat in ons voorzieningenpakket." Ook de Stimuleringsbijdrage aan werkgevers om langdurig werklo zen in dienst te nemen vervalt. Door het intrekken van deze in- werkpremie (ƒ6000,-) wordt het voor langdurig werklozen nóg moeilijker aan de slag te komen. Overigens blijft de premiekorting van 16 17 procent die werkge vers voor deze categorie krijgen wél bestaan. 1995 Ondanks de korting heeft het Ar beidsbureau dit jaar heel wat (langdurig) werklozen aan een baan geholpen en is ruimschoots aan de taakstelling voldaan. Komend jaar krijgt het overkoepe lende Centraal Bestuur Arbeids voorziening ƒ100 miljoen minder van Sociale Zaken. In hoeverre Texel in 1995 op scholing en ar beidsinpassing wordt gekort is nog onduidelijk. „Dat hangt af van de verdeling over de Arbeidsbu- reau's." Volgens Zijm zal het in ieder geval geen invloed hebben op de personele bezetting (nu 4,35 formatieplaatsen) van de Texelse vestiging. Insluiping. Bij een insluiping in een woning aan de Vaargeul is een potje met enige honderden gul dens gestolen. De dader(s) zijn waarschijnlijk via het WC raam binnengedrongen. bevolking wil dat we besturen, niet kibbelen/' Burge- ïster Van Rappard en zijn wethouders reageerden gis- ivond op de aantijgingen van verschillende fracties in de imene beschouwingen. De onderlinge verdeeldheid et nu maar eens zijn afgelopen, vindt het college. emeester Van Rappard be de dat tijdens de verkie- iperiode de verschillen tussen lartijen stevig worden opge- t. „Nu is het echter de bedoe- dat we in overeenstemming d maken. Helaas hebben we nog niet allemaal los kunnen [n van het afgelopen voor- dee om niet in te gaan op alle k die is geleverd op de sa- iverking in de raad tussen col- lartijen en oppositie, werd het college van de hand ge in. „Anders zou misschien len gedacht dat we het ermee zijn." Gemopper chil van mening noemde Van >ard een probleem dat niet ir moet worden gemaakt dan s. „Laten we ons richten op naken van beleid. Geef elkaar limte en haal het beste eruit." inuanceerd gemopper, zo Jgens familie-omstandig- ylen zoekt dhr. Diepenhorst Ridderkerk zijn zwager idtman uit België. Het eni- wat hij weet is dat de fa- ie Stadtman tot vrijdag op eiland verblijft. Hij weet waar of in welk dorp. penhorst is overdag be- ibaar via 01804-10333, 17.00 op 32163. noemde wethouder Schilling de algemene beschouwing van de VVD. De uitlating over de „railspoetsende" CDA-ers vond hij onbehoorlijk denigrerend. „Hoe is het mogelijk dat u de bestuurlijke kwaliteiten van wethouder Nel Eelman niet erkend." Schilling ver zekerde dat binnen het college goed wordt samengewerkt. „Me ningen mogen best botsen, maar de bevolking moet wel respekt kunnen blijven opbrengen voor het gemeentebestuur.' Wethouder Eelman ging op de Franse toer. „C'est Ie ton qui fait la musique. Maar er zit een valse noot tussen en daardoor klinkt het hele zaakje niet goed." Ze beet van zich af door op te merken dat een beschouwing vol aantijgingen meer zegt over de maker dan over degene die ermee wordt aan gesproken.... Eelman gaf verder aan dat niet te snel resultaten mogen worden verwacht, maar dat, met name op welzijnsgebied, achter de scher men hard wordt gewerkt. Wig drijven „Diverse fracties hebben mij al zes maanden als plaatselijke schiet schijf gebruikt. Proberen ze op die manier soms een wil te drijven tussen de collegeleden? Maar nu ben ik aan de beurt", begon wet houder Poster dreigend. Hij had een verklaring voor de boosaardi ge opmerkingen van met name de VVD en de PvdA: de verkiezings nederlagen. „Tijdens de lokale televisie-uitzendingen kon u uw teleurstelling al nauwelijks verber gen. En in plaats van de oorzaak bij uzelf te zoeken, weet u het fa len aan het „populaire" gedrag van Texels Belang. Ik was voorzit ter van die fractie en kreeg het dus breed uitgemeten. Ach, iedereen heeft zo zijn eigen wijze om te leurstelling te verwerken, dacht ik nog...." Poster verklaarde zich in het verle den altijd stevig te hebben geroerd in de raad. „Maar is speelde altijd de bal. En waar is de humor geble ven? Dat relativeert, een geintje werkt bevrijdend. Als we zo zuur met elkaar blijven omgaan is er niks meer aan." Ook aan het adres van De Groot (D66), die hij de lei der van de paarse oppositie noem de, maakte Poster enige opmerkingen. Hij besloot met het verzoek om nu eindelijk het verle den te begraven en verder te gaan met een vruchtbare samenwer king. „De kiezers hebben daar recht op. En dat wou ik nou eens even kwijt!" De economische politierechter van de Alkmaarse rechtbank weet nog niet wat hij aanmoet met het uitrijden van drijfmest op stuifgevoelige landbouwgronden. Dat bleek vrijdag toen een agra riër uit Waalenburg wegens het aanbrengen van een „stuifdek" terechtstond. Mede dankzij de in breng van de Texelse landbouw- voorman Rinus Kuiper, die als „raadsman" optrad, besloot de rechter zijn oordeel op te schorten. Het aanbrengen van een stuifdek se personenauto's werden terochtend onherstelbaar schadigd bij een aanrijding het kruispunt Schorren- g-Genteweg in het Noor- (i. Dat het voor de inzitten- betrekkelijk goed afliep, een wonder heten. De rijding werd veroorzaakt or een 30-jarige vakantie- nger uit het Belgische Roe- 'ore, die met zijn Volks agen Golf in westelijke rich- 9 over de Genteweg reed, neg naar De Muy. Hij lette 't op het verkeer op de horrenweg zodat hij geen wang gaf aan een jarige man uit Oudeschild, op de Schorrenweg met acht jaar oude geleende BMW uit de richting De Waal kwam. Met flinke snelheid raakte de Belg de Texelaar achter tegen de flank, kruiste de Schorrenweg en strandde in de berm, de voorkant hele maal in elkaar. De aangereden BMW schoot nog dertig meter door en belandde in de linker- bermsloot. Een van de inzit tenden van de Belgische wagen werd per ambulance naar de dokter gebracht maar bleek niets ernstigs te manke ren. De bestuurder van de BMW was aan het hoofd ge wond en ging naar het zieken huis, waar bij röntgenonder zoek bleek dat ook hij er goed was afgekomen, afgezien van wat schrammen. Bij de familie Van der Star, Schorrenweg 16, werd eerste hulp gegeven, stond de koffie klaar en kon de Texelaar het natte pak dat hij in de sloot had opgelopen, verwisselen. De Belgen waren opgetogen over deze hulp „We komen volgend jaar te rug". Beide autowrakken wer den door Toon Schoenmaker geborgen Ifotol. De kleine fo to toont het wrak van de Bel gische wagen. Op het kruispunt Schorrenweg- Genteweg zijn al vaker onge lukken gebeurd. Blijkbaar is daarbij sprake van „polder blindheid" zodat het plaatsen van een extra waarschu wingsbord geen kwaad zou kunnen. IFolo's Harry tie Graall is een actuele zaak, zowel op Texel als in andere gebieden met zand gronden waar de wind vrij spel heeft. Drijfmest is volgens de mi lieuwetgeving nog wèl toege staan, maar niet meer boven gronds. De mest moet worden geïnjecteerd, dus in de grond wor den gebracht, zodat van stanko verlast geen sprake meer is. Bovendien geldt een uitrijverbod tussen 1 oktober en 1 februari, de „gesloten periode". De landbou wer, die vrijdag voor de balie stond, had zich wel keurig aan die termijn gehouden, maar verspreid de de mest op het land om stuiven (en daarmee gewasbeschadigmg) tegen te gaan. Zware delegatie Hij deed dit omdat zijn land in het vroege voorjaar voor de tweede maal dreigde te verstuiven. Hier door zouden tevens de sloten vol zand te waaien, wat hij in strijd vond met de Waterschapsverorde ning, waarin staat dat de landeige naren het dichtstuiven van sloten moeten voorkomen. Omdat alter natieven, zoals papierpulp en gft- compost niet toereikend zijn ge bleken, koos hij voor een dunne laag dierlijke mest. Toen hij van justitie een acceptgiro kreeg met ƒ1.500,- boete nam de boer con tact op met Kuiper. Samen beslo ten ze de zaak voor te laten komen. Een paar jaar geleden kwam een Texelaar al eens voor hetzelfde vergrijp voor. De rechter bevond de man toen wèl schuldig, maar gaf hem geen straf. (ADVERTENTIE) De bussen komen 35 minuten over de hele uren aan in Den Hel der en rijden na een stop meteen door naar de veerhaven van Tesa Om reizigers aansluitend bootver- voer te kunnen bieden, zal Teso de dienstregeling op deze dagen enigszins aanpassen. Met uitzon dering van de eerste afvaart op za terdag (06.05 uur) en zondag (08.05 uur) worden alle afvaarten met vijf minuten vertraagd. Bus sen op Texel en in Den Helder zul len deze verschuiving van vijf minuten volgen. Door de gezamenlijke actie van de NS, NZH en Teso wordt gepro beerd de overlast voor treinreizi gers tot een minimum te beperken. Deelnemers aan de veertiende Wampex lieten zich door re gen noch wind uit het veld slaan, al haalde organisatie „Kjapsma" hen soms het bloed onder de nagels van daan. Naast puzzles, raadsels, cryptogrammen, humor en veel fietswerk had die het no dige spektakel in petto. Bij het onderdeel kratstapelen slaag de één deelnemer erin vijftien stuks op elkaar te zetten, om ze vervolgens onder zich van daan te zien tuimelen. Over tuigend winnaar werd het team van Gauke van Lingen en vooral „Kjapsma" zelf, die zichzelf weer overtrof. Verder in deze krant een uitgebreid verslag. iFoto's Harry de Graall hoog vona, net hij de zaak voorkomen. Tijdens de zitting voerde de Texe laar aan dat hij wegens het natte najaar van 1993 zijn vee al vroeg op stal had moeten zetten. Al spoedig kon hij de mest niet meer opslaan en besloot -omdat hij het evenmin kwijt kon bij andere boe ren, die met hetzelfde probleem zaten- tot uitrijden. Omdat het slechts om twee tanks ging, besloot de rechter de boete te hal veren (7750,-). In verband met onderhoudswerk zaamheden aan de baanvakken wordt vanaf vrijdagavond tot en met zondagavond het treinver keer tussen Schagen en Den Hel der stilgelegd. Reizigers worden met bussen vervoerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1